Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентівСторінка11/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
#10994
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентівШкали оцінювання знань.

Незалежно від виду оцінки (шкали оцінювання) для різних форм контролю, знання студентів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання знань, зазначених у останній колонці наведеної нижче таюлиці.

За цією ж таблицею оцінюються знання за шкалами:

НАВС,


Націонаьнолю шкалою

Шкалою ECTS
За шкалою

НАВС

За національною шкалою

За шкалою

ECTS

Рівень

компетентності

Критерії оцінювання

90 – 100

5

„відмінно”А

Високий

(творчий)Осооба, що навчається, виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розвиває власні обдарування і нахили.

85 – 89

4

„добре”


В

Достатній

(конструктиво-варіативнийОсоба, що навчається, вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

75 – 84

С

Особа, що навчається, вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження певних думок.

70 – 74

3

„задовільно”D

Середній

(репродуктив-ний)Особа, що навчається, відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

60 – 69

E

Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на продуктивному рівні.

35 – 59

2 „незадовільно” з можливістю повторного складання


FX

Низький

(рецептивно-продуктивний)Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

1 – 34

2

„незадовільно” з обов’язковим повторним курсом ”F

Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.


Методичні вказівки (рекомендації) для підготовки практичних, семінарських занять
Метою семінарських занять є засвоєння студентами теоретичного матеріалу, який стосується поняття, системи та значення Особливої частини кримінального права України; сучасних завдань протидії з боку держави протиправній поведінці; підстав та принципів кваліфікації конкретних злочинних посягань, передбачених чинним КК України і т.д. Готуючись до семінарського заняття, викладач повинен завчасно дати студентам перелік питань, які будуть винесені на розгляд; повідомити перелік основних джерел (монографій, статей у періодичних фахових виданнях, нормативно-правових актів), які необхідно використовувати при підготовці до заняття.

На практичне заняття викладачем подається для вирішення 8-10 задач, які найбільш повно характеризують матеріал, засвоєний студентами на семінарському занятті з конкретної тематики. Практичні завдання з Особливої частини кримінального права покликані допомогти студентам оволодіти теоретичними знаннями з кримінального права, отримати практичні навички застосування закону про кримінальну відповідальність та навчитися здійснювати правильну, у суворій відповідності до закону, кваліфікацію злочинів.

При підготовці до практичного заняття студент повинен уважно ознайомитися із фабулами задач, звернути увагу на подану термінологію та обставини, які будуть відігравати ключову роль в ході їх розв’язання. При вирішенні задач студенти повинні не тільки називати ту чи іншу кримінально-правову норму, у відповідності до якої дається юридична оцінка діяння, але й відповідним чином аргументувати свою позицію шляхом детального аналізу складу злочину. Для правильного вирішення завдання та його обґрунтування студентам необхідно звертатися до постанов Пленуму Верховного Суду України, матеріалів слідчої та судової практики, підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у конкретній сфері життєдіяльності суспільства, яка стала предметом кримінально-правового розгляду.

Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного питання плану семінарського, практичне заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до семінарських та практичних занять студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій.
Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України.

Вивчаючи тему “Поняття та система Особливої частини кримінального права України ”, студенти повинні: знати значення і зміст особливої частини кримінального права України, взаємним впливом та значенням Загальної та Особливої частин закону про кримінальну відповідальність; володіти інформацією про особливості застосування у поєднанні положень Загальної та Особливої частин закону про кримінальну відповідальність; розмежовувати особливості конструкцій та значення норм Загальної та Особливої частини закону про кримінальну відповідальність; володіти механізмами здійснення кваліфікації злочинів; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України.

Вивчаючи тему “Злочини проти основ національної безпеки України”, студенти повинні: знати поняття конституційного ладу держави, поняття державної безпеки та її складових у різних сферах життєдіяльності суспільства; володіти інформацією про спеціальні випадки звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені статтями цього Розділу, та умови їх застосування; розмежовувати державну зраду у формі шпигунства від шпигунства, як злочину, передбаченого ст.114 КК України; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи.

Вивчаючи тему “Злочини проти життя та здоров’я особи” студенти повинні: знати критерії, з якими пов’язується початок і закінчення життя людини; поняття і види тілесних ушкоджень, критерії, що беруться до уваги при визначенні їх ступеня тяжкості; володіти інформацією про інші злочини з цього Розділу: злочини проти здоров’я людини та злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоров’я людини; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

Вивчаючи тему “Злочини проти волі, честі та гідності особи”, студенти повинні: знати ознаки незаконного позбавлення волі та викрадення людини, володіти інформацією про осіб, які не можуть бути суб’єктом незаконного позбавлення волі та викрадення людини; правильно тлумачити термін “заручник”; вірно оцінювати законність угод, об’єктом яких виступає людина; знати об’єктивно-суб’єктивні характеристики протиправних діянь, пов’язаних з експлуатацією дітей та незаконним поміщенням до психіатричного закладу; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

Вивчаючи тему “Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”, студенти повинні: знати, хто може виступати в якості потерпілих від цих злочинів, суб’єктами кримінальної відповідальності за вчинення злочинів даної групи; володіти інформацією про характеристики фізичного/психічного насильства, яке застосовується при скоєнні цих протиправних дій; ознаки, за допомогою яких з’ясовують питання про досягнення особою статевої зрілості, бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина.

Вивчаючи тему “Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина”, студенти повинні: володіти інформацією про комплекс конституційних прав і свобод людини та громадянина, які виступають об’єктом даної групи злочинних посягань; знати, що таке виборче право і які складові елементи цього поняття; які права відносяться до трудових прав громадян; які права належать до групи інших особистих прав і свобод людини і громадянина; розмежовувати суміжні склади злочинів (наприклад, “Грубе порушення законодавства про працю” і “Грубе порушення угоди про працю”), бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 7. Злочини проти власності.

Вивчаючи тему “Злочини проти власності”, студенти повинні: володіти інформацією про способи і види заволодіння чужим майном; знати, що може виступати в якості предмета злочинів проти власності; з якого моменту протиправне вилучення чужого майна є закінченим злочином; що розуміється під житлом, іншим приміщенням чи сховищем; розмежовувати суміжні склади злочинів (наприклад, “Шахрайство” і “Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою”, “Грабіж” і “Розбій”), бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності.

Вивчаючи тему “Злочини у сфері господарської діяльності”, студенти повинні: володіти інформацією про способи вчинення контрабанди; бути готовими дати інформацію про поняття акцизного збору та види підакцизних товарів; вміти охарактеризувати об’єктивні і суб’єктивні ознаки основних складів злочинів у сфері господарської діяльності; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 9. Злочини проти довкілля.

Вивчаючи тему “Злочини проти довкілля”, студенти повинні: знати, що таке екологічна безпека та які способи її порушення є кримінально-караними; володіти інформацією про географічно-просторові поняття “земля”, “надра” і “корисні копалини”, “атмосферне повітря”, “водні об’єкти”, які виступають в якості предметів злочинів проти довкілля; вміти давати розгорнуту характеристику способів виконання об’єктивної сторони складів злочинів цієї групи: “забруднення”, “псування”, “виснаження”, “знищення”; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 10. Злочини проти громадської безпеки.

Вивчаючи тему “Злочини проти громадської безпеки”, студенти повинні: знати, що таке громадська безпека та які її складові елементи взяті державою під кримінально-правову охорону; володіти інформацією про сутнісно-структурні ознаки злочинної організації та організованої злочинної групи – банди; вміти давати розгорнуту характеристику тероризму та злочинам терористичної спрямованості; знати, які предмети відносяться до вогнепальної зброї, холодної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва.

Вивчаючи тему “Злочини проти безпеки виробництва”, студенти повинні: знати, що виступає в якості родового об’єкта злочинів, які відносяться до Розділу X, що таке безпека виробництва та які її складові елементи взяті державою під кримінально-правову охорону; володіти інформацією про види злочинів проти безпеки виробництва, які розрізняють в кримінально-правовій теорії в залежності від їх безпосереднього об’єкта; хто може виступати в якості потерпілого від цих злочинів, якими ознаками повинен володіти суб’єкт їх вчинення; вміти давати розгорнуту характеристику об’єктивним і суб’єктивним ознакам складів злочинів проти безпеки виробництва; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Вивчаючи тему “Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту”, студенти повинні: знати, що виступає в якості родового об’єкта злочинів, які відносяться до Розділу XІ, що таке безпека руху та експлуатації транспорту та які її складові елементи взяті державою під кримінально-правову охорону; володіти інформацією про види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, які розрізняють в кримінально-правовій теорії в залежності від їх безпосереднього об’єкта; якими ознаками повинен володіти суб’єкт цієї групи злочинів, хто може виступати в якості потерпілого; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності.

Вивчаючи тему “Злочини проти громадського порядку та моральності”, студенти повинні: знати, що таке “громадський порядок”, “моральність”, “мораль”; які моральні засади суспільства виступають у якості безпосередніх об’єктів злочинів даної групи; володіти інформацією про речі матеріального світу, які можуть виступати в якості предметів злочинів проти громадського порядку та моральності; вміти охарактеризувати об’єктивно-суб’єктивні елементи основних складів злочинів цієї групи; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються теми.


Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

Вивчаючи тему “Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення”, студенти повинні: знати, що таке “наркотичні засоби”, “психотропні речовини”, “їх аналоги”, “прекурсори”, та які із їх видів є найбільш поширеними на території України; в чому полягає суспільна небезпечність “наркоманії”; володіти інформацією про родовий об’єкт цих злочинів, їх класифікацію в залежності від безпосередніх об’єктів; вміти охарактеризувати об’єктивно-суб’єктивні елементи основних складів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Вивчаючи тему “Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації”, студенти повинні: знати, що виступає в якості родового об’єкту цієї групи злочинів; володіти інформацією про відомості, які можуть бути предметом такого роду протиправних діянь: “відомості, що становлять державну таємницю”, “відомості, що становлять конфіденційну інформацію”; вміти відмежовувати злочини цієї групи від схожих їм адміністративних правопорушень; вміти охарактеризувати об’єктивно-суб’єктивні елементи основних складів злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Вивчаючи тему “Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян”, студенти повинні: знати, що виступає в якості родового об’єкта цієї групи злочинів; в чому полягає їх суспільна небезпека; вміти давати характеристику об’єктивно-суб’єктивним елементам основних складів злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Вивчаючи тему “Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку” студенти повинні: знати, що виступає в якості родового об’єкта цієї групи злочинів; в чому полягає їх суспільна небезпека; правильно тлумачити поняття “електронно-обчислювальні машини (комп’ютери)”, “автоматизовані системи”, “комп’ютерні мережі” та “мережі електрозв’язку”; вміти давати характеристику об’єктивно-суб’єктивним елементам основних складів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Вивчаючи тему “Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, повязаної із наданням публічних послуг”, студенти повинні: знати, що виступає в якості родового об’єкту цієї групи злочинів; в чому полягає їх суспільна небезпека; розуміти значення формулювань “організаційно-розпорядчі” та “адміністративно-господарські обов’язки”, правильно тлумачити поняття “службова особа”, “представники влади”, “юридична особа приватного права”, “незаконне збагачення”; знати, що розуміється під використанням службовою особою влади чи службового становища, в яких випадках є така ознака, як діяння особи всупереч інтересам служби; вміти давати характеристику об’єктивно-суб’єктивним елементам основних складів злочинів у сфері службової діяльності; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 19. Злочини проти правосуддя.

Вивчаючи тему “Злочини проти правосуддя”, студенти повинні: знати, що розуміється під діяльністю щодо здійснення правосуддя та які елементи його здійснення розрізняють у кримінально-правовому розумінні; розуміти, які саме посягання на відносини у цій сфері будуть тягнути за собою кримінальну відповідальність; розрізняти спеціальних суб’єктів злочинів проти правосуддя – осіб, які працюють у сфері правосуддя та які у той чи інший спосіб були до неї залучені; вміти давати характеристику об’єктивно-суб’єктивним елементам основних складів злочинів у сфері службової діяльності; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

Вивчаючи тему “Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)”, студенти повинні: знати, що розуміється під поняттям “військовий злочин”; які їх види розрізняють у кримінально-правовій теорії в залежності від безпосереднього об’єкта; володіти інформацією про структуру Збройних сил України та інших військових формувань; правильно трактувати моменти, з якими пов’язується початок перебування на військовій службі і закінчення проходження військової служби; знати, хто може виступати в якості суб’єкта вчинення військових злочинів; вміти давати характеристику об’єктивно-суб’єктивним елементам основних складів злочинів проти встановленого порядку несення військової служби; бути готовими при дачі відповіді до посилань на чинне кримінально-правове законодавство України і інші нормативно-правові акти, що стосуються цієї теми.


Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та  міжнародного правопорядку.

Вивчаючи тему “Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”, студенти повинні: знати, що розуміється під поняттями “мир”, “безпека людства”, “міжнародний правопорядок”; які їх види розрізняють у кримінально-правовій теорії в залежності від безпосереднього об’єкта; володіти інформацією про родовий та безпосередні об’єкти даної групи злочинів; вміти давати характеристику об’єктивно-суб’єктивним елементам основних складів злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; бути готовими при дачі відповіді до посилань на відповідні міжнародні акти та чинне кримінально-правове законодавство України, що стосуються цієї теми.


Тема 22. Основні положення Особливої частини кримінального законодавства іноземних країн.

Вивчаючи тему “ Основні положення Особливої частини кримінального законодавства іноземних країн.”, студенти повинні: знати основні відмінності систем кримінального права країн пострадянського простору, Близького Сходу, розвинутих країн Європи, країн англо-саксонської правової сім’ї, США; володіти інформацією про відповідність міжнародним вимогам криміналізації положень кримальо-правового законодавства таких країн та особливостями викладення на нормативному рівні тих положень, які стосуються, насамперед, транснаціональної злочинності; бути готовими при дачі відповіді до посилань на відповідні системи та акти, вивчення яких стосується цієї теми.Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

Семінарські та практичні заняття проводяться не меншому, ніж зазначений у методичних вказівках та цьому комплексі для семінарських та практичних занять.

При проведенні семінарських занять викладач заздалегідь формує порядок проведення семінарського заняття, у якому визначає порядок і послідовність заслуховування підготовлених відповідно до теми заняття доповідей, обговорення їх, опитування студентів, проведення захисту рефератів, у разі наявності таких та проведення дискусії з теми семінарського заняття.

Оцінка доповідей, відповідей на запитання оцінюються за чотирьохбальною шкалою (національною шкалою), про що ставиться відмітка у журналі академгрупи.

При проведенні практичних занять, крім відповідей на питання (відповідно до рекомендованих планів), студентами розв’язуються ситуативні завдання (задачі).

Оцінювання вирішення сутаутивних завдань проводиться також за п’ятибальною шкалою, про що робиться відміта в журналі академгрупи.Методичні вказівки (рекомендації) щодо підготовки до модульного контролю

Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до підсумкового тестування.

Навчально-методичні матеріалі та тестові завдання в електронному форматі надаються студентам у методичних рекомендаціях, а також містяться у бібліотеці та можуть бути отримані на кафедрі.

Перед проведенням модульного контролю (підсумкового тестування) проводиться індивідуальне заняття, на яке запрошуються студенти, що мають труднощі із самостійним засвоєнням навчального матеріалу або займаються поглибленим вивченням окремих питань з навчальної дисципліни.Методичні рекомендації викладачам щодо проведення модульних контрольних робіт

Модульні контрольні роботи проводяться викладачами кафедри у межах останнього у відповідному модулі практичного, а за відсутності такого - семінарського заняття.

Термін, який відводиться на вирішення тестового завдання становить від 20 до 30 хвилин. Ціна одного питання тестового завдання становить від 0 до 10 балів. Сума балів утворюють загальну оцінку контрольної роботи, яка за модульну контрольну виставляється за оцінкою НАВС (за 100 бальною шкалою).Тестові завдання перевіряються викладачем, який проводить у відповідній групі семінарські та практичні заняття протягом розумного строку після їх написання, але не пініше наступного семінарського, або практичного заняття у відповідній групі.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка