Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Індивідуальні навчально-дослідні завданняСторінка10/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
#10994
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

11.Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Індивідуальні навчальні завдання виконуються студентом (сліхачем) протягом одного навчального семестру. Індивідуальні навчальні завдання обираються студентом (слухачем) за бажанням, або призначаються йому у разі необхідності відпрацювань пропущених з поважних причин занять.

Тема індивідуального навчального заняття обирається студентом (слухачем) за погодженням з педагогічним працівником Кафедри, який проводить семінарські та практичні заняття .

Індивідуальна навчальне завдання виконується студентом (слухачем) самостійно. Протягом виконання студент може отримувати консультативну допомогу від педагогічного працівника Кафедри.

У разі використання індивідуального навчального завдання у якості відпрацювання за пропущені з порважних причин заняття, результат його оцінювання враховується у якості сукупної оцінки за модуль / модулі відпрацювання за шкалою оцінювання відповідних робіт у рамках поточного та проміжного контролю.

У разі, якіщо індивідуальне навчальне завдання виконувалось студентом (слухачем) за власною ініціативою, його оцінювання проводиться за правилами оцінки як саомтстійний модуль,і, відповідно, враховується, при підсумковому оцінюванні, за загальним правилами обрахінків підсумкових балів за відповідний семестр.

Індивідуальні навчальні завдання з дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» мають виходити за рамки навчальної програми. Результати досліджень, проведених у рамках індивідуальних навчальних завдань можуть використовуватися у наукових роботах студентів (слухачів) ННІПП НАВС.

Індивідуальні навчальні завдання, наведені нижче, носять рекомендаційний характер, і відображують різні підходи до проведення навчальних завдань різного виду.


Приклад 1

Індивідувальне навчально-дослідне завдання № 1

Історико-правовий аналіз

Особлива частина кримінального кодексу 1960 року: історико-правовий огляд
Додатковий перелік рекомендованої літератури:

 1. Кримінальне право України. Загальна частина. Посібник для вивчення курсу [нормативні акти]. [Анікіна Н.П., Береський Я.О., ВасилашТ В.М., Грищук В.К., Кирись Б.О., Навроцький В.О., Прохоренко А.Г.] За заг. ред. Грищука В.К. - Л.: Юрид. ф-т Львіського держ. ун-ту ім. І.Франка. - 1997. - 92 с.

 2. Кримінальне право України: збірник нормативних актів. Випуск 1. / [Грищук В.К., Береський Я.О., Навроцький В.О., Прохоренко А.Г., Пацановський Т.І.] / За заг. ред. Грищука В.К. - Л.: Юрид. ф-т Львіського держ. ун-ту ім. І.Франка. - 1996. - 113 с.

 3. Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами: станом на 1 верес. 2000 р.: у 2 кн. /[Упоряд. П.П. Андрушко, С.Д. Шапченко]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.- К.: СП “ Юрінком Інтер” , 2000. Книга 1.-784 с.

 4. Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами: станом на 1 верес. 2000 р.: у 2 кн. / [Упоряд. П.П. Андрушко , С.Д. Шапченко]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.- К.: СП “ Юрінком Інтер” , 2000. Книга 2. - 752 с.

 5. Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс, Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності в кримінальних справах:станом на 1 січня 2001 року. / Відп. ред. В.Т.Маляренко.- К.: Юрінком Інтер, 2001.-799с.

 6. Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс, Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності в кримінальних справах:станом на 1 січня 1999 року / Відп. ред. В.Т. Маляренко.- К.: Юрінком Інтер, 1999.-717с.


Приклад 2

Індивідувальне навчально-дослідне завдання № 2

Політико-правовий аналіз

Кримінально-правова політика
Додатковий перелік рекомендованої літератури:

 1. Фріс В.Л. Кримінально-правова політика в Україні в XVII ст. // Наше право. – 2004. - № 1. – С. 60 – 64.

 2. Фріс П. Л. Джерела кримінально-правової політики // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності. Матеріали науково-практичного семінару кафедри кримінального права та процесу Юридичного інституту Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Додаток до збірника „Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України”. (Збірник наукових статей викладачів юридичного інституту). – Івано-Франківськ, 2004. – С. 11-15.

 3. Ковальський В. Кримінальний кодекс як інструментарій правової політики // Юридичний вісник України. - 2001 - № 44 (332 ) 3 - 9 листопада с. 6 -7.

 4. Ковідіті О.Ф. Про вдосконалення кримінальної політики та законодавства кримінального профілю // Вісник Одес. ін-ту внутр. справ.-1999.- №2.-С. 28-31.

 5. Андрушко П.П. Новий Кримінальний кодекс: гуманізація кримінально – правової політики? // Нова політика. – 2001. - № 2 – С. 8 – 10.

 6. Ашколуненко О.В. Уголовная политика Украины в отношении несовершеннолетних и пути ёё усовершенствования // Сучасні правові проблеми профілактики та розкриття злочинів, які скоюються неповнолітніми. Міжвузівська науково-практична конференція. – Донецьк, 2002. – С. 108 – 115.

 7. Багрій-Шахматов Л.В. Об уголовной политике в Украине // Правова система України: теорія та практика. Науково-практична конференція. – К. – 1993. – С. 363 – 365

 8. Беца А. Зачем Украине политика “тюремизации”? [О реформе уголовного права ] // Зеркало недели.-1997.-30авг.-5сент.(№35).-с.6.

 9. Борисов В.І. Засади формування та реалізації кримінальної політики держави за Конституцією України (виклад виступу) // Право України. – 1997, № 9. – С. 18 – 21.


Приклад 3

Індивідувальне навчально-дослідне завдання № 3

Теоретико-прикладне дослідження

Кваліфікація злочинів
Додатковий перелік рекомендованої літератури:

 1. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – Київ: Атіка: 2002. – 640 с.

 2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів.-К.: “Юрінком Інтер”,1998.-415с.

 3. Коржанський М. Кваліфікація злочину не повинна бути суперечливою // Юридичний вісник України.- 1996.- № 5 ( 31 ) 31 січня - 7 лютого.- с. 3.

 4. Андрушко П.П. Поняття, види, значення кваліфікації злочинів// Вісник Київського університету: Суспільно – політичні науки. – К., Либідь, - 1992. – Вип. 5.

 5. Андрушко П. Кваліфікація злочинів: понятя та види // Вісник прокуратури. – 2003. - №12. – С. 48-55.

 6. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – С. 90-95.

 7. Брич Л.П. Закономірності відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції.9-10 лютого 2006 р. –Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім.. Івана Франка, 2006.-С. 326-329.

 8. Гончаренко В.Г., Ружицький Ф.Р., Хурцидзе А.Р. Загальнотеоретичні, процесуальні та організаційні питання впровадження автоматизації застосування норм кримінального права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 1998. – Вип. 35. – С. 64 – 69.

 9. Государський В.Ф., Марітчак Т.М. Виявлення та виправлення помилок у кваліфікації злочинів під час розгляду справи судом у першій інстанції // Життя і право. –2004. - №1. – с. 54-60.

 10. Гуржій Т.О. Поняття кваліфікації злочину у світлі логіко-філософських категорій// Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування: Зб. тез та доповідей регіон. круглого столу (Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.).-Хмельницький, 2003.-С. 139-141.


Приклад 4

Індивідувальне навчально-дослідне завдання № 4

Кримінально-правове дослідження соціолого-психологічного характеру

Кримінально-правова протидія поширенню СНІДу
Додатковий перелік рекомендованої літератури:

 1. Джужа О.М. Актуальные проблемы борьбы со СПИДом ( уголовно-правовой и криминологический аспекты): Учебное пособие.- К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1991.

 2. Джужа О.М. Запобіганя поширенню СНІДу: кримінологічні та кримінально-правові проблеми: Автореф. дис....д.ю.н. / Українська акад. внутр. Справ - К.- 1996.-

 3. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу в Україні правовими засобами (правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аспект): Монографія.- К.: РВВ Української академії внутрішніх справ , 1994.

 4. Джужа О.М. Правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі аспекти боротьби з поширенням СНІДу в Україні // Актуальні питання розслідування злочинів в сучасних умовах: тактика, методика, інформаційне забезпечення. -К.: УАВС,1995.-0,3д.а.

 5. Джужа О.М. Удосконалення кримінального законодавства про відповідальність за поширення СНІДу // Удосконалення кримінального законодавства.- К.: УАВС ,1994.

 6. Химченко В.А., Рудницкий А.Н. Проблемы уголовной ответственности за деяния, связаные с заражением СПИДом // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 154 – 161.


Приклад 5

Індивідувальне навчально-дослідне завдання № 5

Дослідження, спрямоване на дослідження кримінально-правового впливу на кримінологічне явище

Кримінально-правові механізми протидії корупції
Додатковий перелік рекомендованої літератури:

 1. Азизьян О. Корупция госслужащих в “зеркале” судебных разбирательств // Юридическая практика.-2001.-№36(194), 5 сентября.-13.

 2. Бойко А.М., Навроцький В.О. Проблеми вдосконалення законодавства про боротьбу з корупцією // Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції (у співавторстві: Бойко А.М.) - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України. - 1997. - С.264-267.

 3. Багрій-Шахматов Л.В. Корупція як злочинне діяння, види корупційних злочинів // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О.: "Юридична література". – 2001. – Вип. 11. – С. 445 – 451.

 4. Бажанов М.И., Герасина Л.Н. Правовой и исторический анализ феномена коррупции // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 2000. – Вип. 45. – С. 162 – 171.

 5. Байдуков А.В. Должностное лицо как субъект коррупционной деятельности // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2001. – Вип. 2. – С. 140 – 143.

 6. Борисов В., Христич І. Міжнародні науково-практичні семінари з питань боротьби з корупцією (науковий огляд) // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2000. – № 2(21). – С. 208 – 216.

 7. Борисов В.И., Таций В.Я. Научное обеспечение путей противодействия коррупции в Украине // Громадська експертиза. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. Вип.4. К., 2004.

 8. Борисов В.І. Актуальність дослідження проблем боротьби з корупцією (тези наукової доповіді). Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією: Матеріали “круглого столу” 5 червня 1998 р., м. Харків. – Харків, 1999. – С. 3 – 6.

 9. Борисов В.І. Відповідальність за правопорушення корупційного характеру та її види // Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: Матеріали, наук.-практ. семінару. [Харків] 9 лист. 2004 р. / Редкол.: В.В. Сташис (голов. ред.) та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - - С. 85-88.

 10. Борисов В.І. Корупція в Україні // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників: Міжвідом. наук. зб. / Гол. ред. А.І. Комарова. - К., 2003-2004. - Т.29. - С. 1-12.

 11. Дудоров О.О. Протидії корупції — наукове обґрунтування (рецензія) // Віче. — 2002. — № 5. — С. 76—77

 12. Мельник М. Антикорупційне законодавство України: досвід застосування та проблеми вдосконалення // Юридична Україна. – 2003. - №6. – с. 64-69.

 13. Мельник М. Дезінформація владних структур як посадовий злочин // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - №8. - С.16-18.

 14. Мельник М. І. Нові аспекти кримінальної відповідальності за посадові (службові) злочини .-Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.-С. 199-203.

 15. Мельник М. Корупційні правопорушення: поняття та види // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – Вип. 2 (25). – С. 168 – 182.

 16. Мельник М. Корупція: проблема визначення сутності і поняття // Вісник Академії правових наук України. – №3(10). – Х.: Право. – 1997. – С.76-86.

 17. Мельник М. Протидія корупції:поняття, мета, напрямки // Право України.-2002.-№4.-с.22-27.

 18. Мельник М.І. Корупційні злочини за новим Кримінальним кодесом України: проблеми визначення та кваліфікації // Наше право. – 2003. - №2. – с. 45-52

 19. Мельник М.І. Корупційні злочини: сутність та поняття // Право України.- 2000.- № 11.- с.126- 130.

 20. Мельник М.І. Корупція – корозія влади: Соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії. – К.: Юридична думка, 2004. – 397с.

 21. Мельник М.І. Корупція як соціальне явище //Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні.2002.-Вип. 4.- С. 71-84.


Приклад 6

Індивідуально-навчальне завдання 6

Практичне застосування положень закону про кримінальну відповідальність

Розв’язання ситуативних задач з особливої частини кримінального права (за обранням теми студентом (слухачем)

Перелік рекомендованих джерел:

 1. Завдання для практичних занять з Особливої частини кримінального права України. / Брич Л.П., Навроцький В.О -Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.- 2003.-135 с.

 2. Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права: Для студентів третього курсу / Уклад Панов М. І., Кривоченко Л. М., Борисов В. І., Ломако В. А., Ярмиш Н. М., Дорош Л. В., Зінченко І. О., Киричко В. М., Касинюк В. І., Гізімчук С. В., Кураш Я. М., Самощенко І. В., Тютюгін В. І., Городецький Ю. В., Пономаренко Ю. А., Мохончук С. М., Козак В. А., Анісімов Г. М., Шевченко Є. В., Радутний О. Е., Пащенко ОО., Дзюба Ю. П., . Грінчак С. В. – Х.: НЮА ім. Ярослава Мудрого, 2004. – 97 с.

 3. Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права: Для студентів 3-го курсу / Уклад.: М.І. Панов та інші. – Х.: Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2004. – 229с.

 4. Збірник задач для практичних занять з кримінального права. Особлива частина / Укладачі: Денисов С.Ф., Лень В.В., Зозуля П.П. та інші.– Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут МВС України, 2003.–106 с.

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка