Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка1/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
#10994
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА»
Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом 6.030401 «Правознавство»

галузь знань 0304 ,,Право”

Автори:


  1. Коробенко В.М., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС;

2. Киренко С.Г., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук;

3. Плугатир В.С, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС;

4. Жук І.В., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук.

Затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 15.11.2015 р., протокол № 11Київ 2015

ЗМІСТ

1. Витяг з освітньо – кваліфікаційної характеристики

2. Витяг з освітньо – професійної програми

3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно – логічною схемою

4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

5. Навчальна програма навчальної дисципліни

6. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни

7. Плани-конспекти лекційних занять

8. Плани семінарських занять

9. Плани практичних занять

10. Завдання для самостійної підготовки

11. Індивідуальні навчально – дослідні завдання

12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів

13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контрою

14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

15.Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій і семінарів

16. Рекомендована література


  1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристикиОсвітньо-кваліфікаційна характеристика

Бакалавр
Бакалавр права підготовлений до роботи по таким видам діяльності:

84 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

84.2 Надання державних послуг суспільству в цілому

84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя


Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у відповідності з даною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:

правозастосовчу (застосування норм матеріального і процесуального права);

наглядову (контроль за дотриманням законності);

установчу (реєстрація юридичних станів, прав і фактів; провадження з відпрацюванням нормативних актів);

правотворчу (локальна правотворчість);

надання правових послуг (надання послуг у сфері забезпечення прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави);

організаційну (забезпечення професійної діяльності).

Фахівець повинен:

- мати громадянську зрілість і високу суспільну активність;

- володіти професійною етикою, правовою та психологічною культурою;

- усвідомлювати глибоку повагу до закону і дбайливе ставлення до соціальних цінностей правової держави;

- шанобливо ставитися до честі й гідності громадянина України;

- виховувати в собі високу моральну свідомість, гуманність, твердість моральних переконань, відповідальність за долі людей і доручену справу;

- бути принциповим і незалежним при забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особи, її охорони й соціального захисту;

- бути непримиренним до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності;

- розуміти сутність і соціальну значимість своєї професії;

- чітко уявляти зміст, характер і взаємодію правових явищ;

- знати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну сферу його діяльності;

- бачити їх взаємозв'язок у цілісній системі знань і значення для реалізації права в професійній діяльності.

Предметом діяльності фахівця є вирішення завдань у галузях:

- тлумачення й застосування норм матеріального та процесуального права;

- надання правових послуг, забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо організації праці, галузевих нормативних актів.

Фахівці, які пройшли повний курс підготовки, повинні забезпечити:

- реалізацію Конституції та законів України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права юридичних осіб, об’єднань громадян, фізичних осіб тощо;

- правильне тлумачення і застосування норм матеріального та процесуального права;

- складання проектів локальних нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання;

- забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо організації праці, галузевих нормативних актів;

- упровадження в професійну діяльність нових методик і науково-технічних досягнень;

- використання комп’ютерних технологій та спеціальної техніки;

- формування інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів.


Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Кримінальне право України. Особлива частина”


Виробнича функція

Назва типової задачі діяльності

Шифр типової задачі діяльності

Зміст уміння

Шифр уміння

1

2

3

4

5

Застосування знань з історії країни, її зовнішньої політики, історії держави і права у практичній діяльності

Професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

1.СВ.С.01

Вміння встановлювати і підтримувати професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

1.СВ.С.01.ПП.О.01

Застосування теоретичних, правових засад та норм права

Захист прав юридичних та фізичних осіб

1.ПФ.Е.01

Вміння на практиці застосовувати теоретичні правові знання та норми права, вміння захищати свої права та права організації

1.ПФ.Е.01.ПР.Р.01

Застосування знань з етики ділового спілкування, культури і стилістики офіційних документів


Ефективна комунікаційна взаємодія

2.СВ.С.01

Вміння встановлювати ефективні комунікаційні взаємодії. Вміння дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі

2.СВ.С.01.ПР.О.01

Створення економіко-правових та соціально-психологічних відносин між членами трудового колективу на правовій основі

Економіко-правові відносини. Соціально-психологічні відносини

03.СВ.Е.01

Вміння створювати економіко-правові та соціально-психологічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних засадах

03.СВ.Е.01.ПР.Р.01

Критичний аналіз параметрів політичного, юридичного, економічного соціально-культурного середовища

Прогнозування параметрів середовища правового регулювання економіки

04.СВ.Д.01

Вміння критично оцінювати і прогнозувати параметри політичного, юридичного, економічного, соціально-культурного середовища правового регулювання економіки

04.СВ.Д.01.ПР.О.01

Розробка стратегії правового регулювання та обґрунтування рішень

Ефективна робота організації, установи, підприємства

02.ПФ.Е.01

Володіння сучасною методологією розробки стратегії правового регулювання та обґрунтування рішень з урахування загальнолюдських цінностей, особистих, колективних та суспільних потреб та інтересів

02.ПФ.Е.01.ПР.Р.01

Системне розуміння впливу зовнішнього середовища на діяльність організації, підприємства, установи

Забезпечення протидії шкідливого впливу зовнішнього середовища, використання впливу позитивних факторів на свою користь

01.СП.Д.01

Вміння аналізувати вплив зовнішнього середовища на діяльність організації, підприємства, установи

01.СП.Д.01.ПП.О.01

Засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інших новацій пов’язаних з професійною діяльністю

Висока мобільність при вирішенні професійних завдань

01.СВ.Д.01

Вміти орієнтуватися в професійній інформації, цікавитись сучасними проблемами, швидко застосовувати потрібні для роботи нові завдання

01.СВ.Д.01.ПР.О.01

Застосування в роботі знань теорії та практики правового регулювання економіки

Правове регулювання економіки

01.ПФ.С.01


Володіти фундаментальними знаннями в області права
Уміти давати правову оцінку юридичним подіям та фактам, пов’язаним з галузями національного прав
Всебічно аналізувати та застосовувати міжнародні правові норми.
Уміти орієнтуватися в теорії та практиці правового регулювання економікою

01.ПФ.С.01.ПП.Н.01

01.ПФ.С.01.ПП.Н.02

01.ПФ.С.01.ПП.Н.03
01.ПФ.С.01.ПП.Н.04

Здатності, зміст уміння, якими повинен володіти випускник

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр в галузі знань «Право»

за напрямом підготовки «Правознавство»


Зміст здатності вирішувати

проблеми і задачі

соціальної діяльності

Шифр

здатності

Зміст уміння

Шифр уміння

Неупереджено оцінювати політичні явища та події в суспільстві

3.01

Формувати власні оцінки, позиції щодо минулого, сучасного та майбутнього України.
Розуміти сучасні проблеми розвитку суспільства й виробляти власну життєву позицію.
Володіти поняттями й категоріями загальнолюдської, політичної й правової культури.
Застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при з'ясуванні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій та ідей.
Висловлювати свою думку та обґрунтовувати власну позицію з певних питань.
Мати свій погляд на суспільні та громадські події.

Застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні професійних та життєвих завдань.


Орієнтуватися в законодавчій системі, а також контролювати дотримання законності.

3.01.ПР.Р.01

3.01.ПР.Р.02

3.01.ПП.О.03

3.01.ПР.Р.04

3.01.ПР.Р.05
3.01.ПР.Р.06

3.01.ПР.Р.07
Діагностувати власні психологічні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності

З.02

За результатами аналізу самоспостережень за емоціями, почуттями, станом і характером перебігу пізнавальних процесів, що супроводжують професійну й побутову діяльність:


- оцінювати, із застосуванням відповідних методичних прийомів і встановлених критеріїв, рівень розвитку власних пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття, уява, пам’ять, мислення, увага);

З.02.ЗП.О.01- оцінювати відповідність якісних та кількісних показників рівню розвитку власних пізнавальних процесів за встановленими виробничими нормами й вимогами;


З.01.ЗП.О.02- визначати характер впливу рівня розвитку власних пізнавальних процесів на ефективність виконання професійних і соціально-виробничих завдань різного рівня складності;

З.02.ЗП.О.03- із застосуванням відповідних методичних засобів визначати фактори, що порушують відчуття психологічного комфорту в процесі життєдіяльності, та зменшувати рівень їх впливу;

З.02.ЗП.О.04- встановлювати рівень відповідності власних індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей наявним умовам;

З.02.ЗП.О.05- за допомогою спеціальних методичних прийомів здійснювати корекцію власних індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей при виникненні ознак фрустрації, депресії, психоемоційної напруги та інших негативних переживань.

З.02.ЗП.О.06

Визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне й безпечне виконання

З.03

На підставі результатів аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів службової й побутової діяльності, спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу:


- формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів;


З.03.ЗП.Р.01- визначати структуру власної діяльності та приймати рішення щодо її здійснення;


З.03.ЗП.Р.02

Організовувати власну діяльність, як складову колективної

З.04

В умовах службової або побутової діяльності, з урахуванням мети спільної діяльності, на основі усвідомлених цілей власної діяльності та її структури, за допомогою спостережень за ознаками міжособистісних відносин:- діагностувати власний стан, стан і настрій інших людей, рівень психологічної напруги, вирішуючи завдання різної складності;


З.04.ЗП.Р.01- визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у міжособистісному спілкуванні, та зменшувати рівень їх впливу;


З.04.ЗП.Р.02- формувати та контролювати власну поведінку з метою забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності, враховуючи психологічні особливості її членів, зумовлені віком, статтю, політичними та релігійними уподобаннями, рівнем розвитку психічних функцій, можливими життєвими кризами тощо.


З.04.ПП.Р.03

Організовувати власну діяльність

З.05

В умовах службової чи побутової діяльності, на основі усвідомленої мети діяльності та її структури:


- формувати орієнтовну основу власних дій;


З.05.ЗП.О.01- оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення її часткових та загальних цілей;

З.05.ЗП.О.02- коригувати цілі діяльності та її структуру з метою підвищення безпеки та ефективності.


З.05.ЗП.О.03

Здійснювати саморегулювання поведінки в побуті і на службі та вести здоровий спосіб життя

З.06

На основі відомостей та власних уявлень щодо етапів розвитку особистості, засобів уникнення життєвих криз, особливостей фахової та соціально-виробничої й побутової діяльності:


- застосовувати спеціальні методики корекції власного психічного стану залежно від психофізичних навантажень;

З.06.ПП.О.01- користуватися прийомами саморегулювання та самоконтролю, розвитку вольових якостей особистості;

З.06.ПП.О.02- підтримувати сприятливий психологічний клімат у родині, враховуючи психологічні особливості її членів, зумовлені віком, статтю, політичними та релігійними уподобаннями, рівнем розвитку психічних функцій тощо.


З.06.ПП.Р.03

Організація дотримання особистої безпеки

З.07

- виховувати винахідливість та наполегливість у досягненні поставленої мети;

З.07.ПП.Н.01- враховуючи специфіку умов, змісту та форм діяльності, визначити чинники особистої безпеки;

З.07.ПР.Н.02- володіти прийомами безпечного спілкування;

З.07.ПП.Н.03- мати уявлення про основи психології;

З.07.ПП.Р.04- забезпечувати безпеку під час дій в екстремальних умовах;

З.07.ПП.Н.05

Застосовувати вербальні методи спілкування

З.07

У виробничих або побутових умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування:


- доречно використовувати мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

З.07.ЗП.Р.01- структурувати тексти;

З.07.ЗП.О.02- користуватися правилами спілкування мовця й слухача;

З.07.ЗП.Р.03- в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань.

З.07.ЗП.Р.04- вміти донести до слухача інформацію, отримати відповідну реакцію у вигляді зацікавленості (упевнити) або будь-яких дій (спонукати).

З.07.ЗП.Р.05

Здійснювати пошук нової інформації

З.09

У виробничих умовах, використовуючи ключові слова у певній галузі на базі професійно-орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, за допомогою відповідних методів проводити:


- пошук нової текстової інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації);

З.09.ЗП.О.01- пошук нової графічної, звукової та відеоінформації.

З.09.ЗП.О.02

Спілкування українською професійною мовою

3.10

На підставі виробничих завдань, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи.

З.10.ЗП.О.01Використовуючи принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови, здійснювати спілкування з учасниками трудового процесу.

З.10.ЗП.О.02У виробничих умовах, працюючи з джерелами фахової інформації, здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української літературної мови.

З.10.ЗП.О.03Складаючи тексти фахової документації, використовувати слова іншомовного походження, на основі певних критеріїв добирати українські відповідники.

З.10.ЗП.О.04Працюючи з іншомовними фаховими текстами, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники, перекладати тексти українською мовою.

З.10.ЗП.О.05Складаючи професійні тексти та спілкуючись на професійному рівні, використовувати українські виробничо-професійні фразеологізми та номенклатурні назви.

З.10.ЗП.О.06

Здійснювати письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування

З.11

Використовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі та іншомовні (друковані та електронні) джерела, в умовах письмових ділових контактів із використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової документації:


З.11.ЗП.О.01- робити записи, виписки, складати план тексту, письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір;

З.11.ЗП.О.02- вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання;

З.11.ЗП.О.03- заповнювати анкети;

З.11.ЗП.О.04- проводити анотування;

З.11.ЗП.О.05- фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту;

З.11.ЗП.О.06

Застосовувати елементи соціокультурної компетенції

З.12

У виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного порозуміння.

З.12.ЗП. О.01

Формалізувати та переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд (здійснювати теоретичне абстрагування)

З.13

При здійсненні службової або соціальної діяльності:
- на підставі власних спостережень за реальними процесами, використовуючи категоріальний апарат та рефлексивні навички, типологізувати результати спостережень;

З.13.ЗП.О.01- використовуючи формалізовані результати спостережень, за допомогою наданих критеріїв оцінювання, накопичувати необхідний для структурування обсяг розрізненого інформаційного матеріалу;

З.13.ЗП.О.02- на підставі аналізу розрізненого інформаційного матеріалу, за допомогою методологічних принципів розподілу та класифікації, структурувати інформацію.


З.13.ЗП.О.03


Інтерпретувати переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему

З.14

При здійсненні виробничої або соціальної діяльності:


- у процесі роботи зі структурованою інформацією, відповідно до визначеної мети діяльності, виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу;

З.14.ЗП.О.01- у процесі роботи зі структурованою інформацією, на основі відомостей про зв’язки між елементами інформаційного матеріалу, визначати наявність системи;

З.14.ЗП.О.02- на підставі результатів порівняльного аналізу визначеної системи з існуючими моделями систем визначати її тип та характеристики;

З.14.ЗП.О.03- на підставі відомостей про тип та характеристики визначеної системи встановлювати її відповідність (невідповідність) меті діяльності;

З.14.ЗП.О.04

Застосовувати закони формальної логіки в процесі інтелектуальної діяльності

З.15

В умовах виробничої або побутової діяльності:


- за допомогою формальних логічних процедур проводити аналіз наявної інформації щодо її відповідності умовам необхідним та достатнім для забезпечення ефективної діяльності;

З.15.ЗП.О.01- за допомогою формальних логічних процедур проводити аналіз наявної інформації щодо її відповідності вимогам внутрішньої несуперечності;

З.15.ЗП.О.02- за допомогою формальних логічних процедур проводити структурування інформації;

З.15.ЗП.О.03- за результатами структурно-логічної обробки інформації робити висновки щодо її придатності для здійснення заданих функцій;

З.15.ЗП.О.04- на підставі результатів здійсненої діяльності за допомогою певних критеріїв встановлювати якість попередньо виконаних логічних операцій;

З.15.ЗП.О.05

Враховувати нормативно-правові і підзаконні акти щодо розвитку та функціонування держави і права України при здійсненні діяльності


З.16

В умовах професійної або соціальної діяльності:


- на підставі аналізу Декларації про державний суверенітет України й Конституції України, використовуючи критерії класифікації ознак державного суверенітету, визначати суверенні права держави, співвідношення суверенітету держави з суверенітетом народу та суверенітетом нації;

З.16.ЗП.О.01- на підставі аналізу функцій держави, закріплених у Конституції та інших нормативно-правових актах, користуючись ознаками їх класифікації, визначати форми та засоби їх здійснення;

З.16.ЗП.О.02- згідно з Конституцією держави, використовуючи критерії поділу органів держави на види, класифікувати центральні та місцеві органи влади;

З.16.ЗП.О.03- вміти критично мислити та пропонувати обґрунтовані рішення;

З.16.ЗП.О.04- на підставі аналізу нормативно-правових актів держави, використовуючи критерії їх поділу за юридичною силою, вирізняти закони та підзаконні акти;

З.16.ЗП.О.05- на підставі аналізу Конституції і й нормативно-правових актів, використовуючи критерії поділу правової поведінки, визначати види правомірної поведінки і види правопорушень, їх склад, а також підстави притягнення до юридичної відповідальності;

З.16.ЗП.О.06- за результатами аналізу правових актів, використовуючи критерії розподілу реалізації права на форми, визначати їхні види;

З.16.ЗП.О.07

Враховувати системність методів та засобів попередження, розкриття та розслідування злочинів при здійсненні діяльності

З.17

В умовах виробничої діяльності:


- знати правила виявлення, фiксацiї, вилучення, аналізу доказів у справі про корупційні діяння задля вирішення завдань провадження в таких справах;

З.17.ЗП.О.01- знати порядок притягнення до відповідальності за корупційні діяння;

З.17.ЗП.О.02- знати особливості провадження в справах про корупційні діяння;

З.17.ЗП.О.03- відповідно до нормативно-правової бази, використовуючи статистичні та інші фактичні дані криміналістичної практики, визначати методи та види криміналістичного прогнозування;

З.17.ЗП.О.04- згідно з вимогами нормативно-правових документів щодо використання криміналістичної техніки, використовуючи техніко-криміналістичні засоби, застосовувати судову фотографію та відеозапис для фіксації місця події в залежності від цілей, характеру слідчої дії та специфіки об’єкта;

З.17.ЗП.О.05- згідно з нормативно-правовими документами, враховуючи закономірності механізму злочину та виникнення інформації про злочин і його учасників, застосовувати процедуру виявлення, фіксації, вилучення й зберігання доказової інформації;

З.17.ЗП.О.06- згідно з нормативно-правовими документами, використовуючи доказову інформацію, визначати вид необхідного криміналістичного дослідження;

З.17.ЗП.О.07- за результатами вивчення документальних джерел, ураховуючи систему наукових засад криміналістичної тактики, визначати систему тактичних прийомів, комбінацій та операцій;

З.17.ЗП.О.08- відповідно до нормативно-правових документів використовувати реєстраційні дані інформаційно-пошукових систем, згідно з завданнями, які необхідно вирішувати.

З.17.ЗП.О.09

При здійсненні діяльності враховувати явища та процеси, пов’язані зі злочинністю та засобами впливу на неї

З.17

В умовах виробничої діяльності:


- на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, оцінювати показники злочинності та встановлювати її взаємозв’язки із суспільними процесами;

З.17.ЗП.О.01- на підставі статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, визначати причини і умови злочинності.

З.17.ЗП.О.02

Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій

З.18

В умовах виробничої або побутової діяльності:


- на підставі аналізу результатів власних спостережень за навколишнім середовищем, використовуючи типові ознаки виникнення небезпек, ідентифікувати джерела і типи небезпек, шкідливі та небезпечні чинники;

З.18.ПР.О.01- на підставі результатів аналізу характеру діяльності людини та моделей типових небезпечних ситуацій прогнозувати можливість виникнення небезпек, шкідливих та небезпечних чинників;

З.18.ПР.О.02- використовуючи інформацію про допустимий рівень ризику та типові рекомендації щодо адекватних дій у разі виникнення ознак небезпечної ситуації, зменшувати ризик до допустимих значень.

З.18.ПП.О.03

Забезпечувати дотримання прав і свобод людини

З.19

- у межах наданих повноважень планувати заходи із забезпечення громадського порядку на закріпленій території;

З.19.ПП.Р.01- на підставі аналізу інформації, використовуючи принципи планування, планувати заходи із забезпечення дотримання вимог Декларації про права й свободи людини;

З.19.ПП.Р.02- згідно з діючим законодавством, на основі аналізу інформації, визначати можливі причини порушень прав і свобод громадян;

З.19.ПР.О.03- визначати можливі причини порушень правопорядку;

З.19.ПР.О.04

Оптимізація професійної діяльності

З.20

- самостійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації, вільно орієнтуватися в спеціальній літературі, у тому числі іноземній;

З.20.ЗР.Н.01- удосконалювати володіння державною мовою в офіційно-діловій сфері;

З.20.ЗР.Н.02- покращувати навички грамотного письма, засвоювати норми сучасного українського правопису, вивчати особливості офіційно-ділового стилю;

З.20.ЗР.Н.03- демонструвати обізнаність із різноманітними мовними засобами писемної та усної форм державної мови;

З.20.ЗР.Н.04- критично аналізувати розподіл власного робочого часу за результатами його інвентаризації та усувати недоліки в організації робочого часу;

З.20.ЗП.Н.05- покращувати власні знання щодо використання комп'ютерних технологій та техніки;

З.20.ЗП.Р.06- удосконалити навички професійного ділового усного та писемного спілкування іноземною мовою;

З.20.ЗП.Р.07
- вміло застосовувати в практичній діяльності технічні засоби зв’язку.

З.20.ЗР.Н.08


2. Витяг з освітньо – професійної програми
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підготовки бакалавр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань 0304 ,,Право”

(шифр та назва галузі знань)

напрям підготовки 6.030401 ,,Правознавство”

(код і назва напряму підготовки)

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки


Назви циклівКількість навчальних годин/кредитів(ECTS)
У тому числі

нормативні дисципліни, годин/кредитів

(ECTS)


вибіркові дисципліни (варіативна компонента), годин/кредитів

(ECTS)


Цикл

професійно-практичної підготовки (ППП)6354 год./176,5 кр.

(74%)


3384 год./94кр.

(39%)2970 год./82,5кр.

(35%)
Розподіл навчального часу за циклами дисциплін.
Цикл дисципліни

Нормативний термін навчання


1.


Обсяг годин визначений програмою:

Дисципліни професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки


4896


Перелік навчальних дисциплін

нормативної частини ОПП за циклами підготовки бакалавр

галузі знань 0304 "Право" за напрямом підготовки «Правознавство»


Навчальні цикли та назви навчальних дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів ECTC

Нормативна частина

1.3. Цикл дисциплін професійно-практичної підготовки (ППП)

ППП 1.3.15. Кримінальне право

432

12

екзамен

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка