Міністерство транспорту та зв’язку україни одеський технікум залізничного транспорту методична розробка інтегрованого семінарського заняття за темою «можливості табличного процесора ms excel для роботи з матрицями» Одеса 2010Скачати 475.38 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації02.05.2016
Розмір475.38 Kb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО СЕМІНАРСЬКОГО

ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ «МОЖЛИВОСТІ ТАБЛИЧНОГО

ПРОЦЕСОРА MS EXCEL ДЛЯ РОБОТИ З МАТРИЦЯМИ»


Одеса 2010
Можливості табличного процесора MS EXCEL для роботи з матрицями

Методична розробка інтегрованого семінарського заняття.


Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні циклової комісії

природничо-математичних дисциплін ОТЗТ.

Протокол №____ від _________2010р.
У методичній розробці запропонований один з активних методів, які використовуються у навчальній практиці, а саме, інтегроване заняття, яке активізує розумову діяльність студентів, розвиває творчі здібності майбутніх фахівців. Разом з цим, студенти не просто отримують знання з окремих дисциплін, а й здобувають комплекс знань, набутих на основі міжпредметних зв’язків. В розробці показані можливості потужного процесора MS Excel для розв’язання системи лінійних рівнянь за допомогою визначників та матричним способом. Надаються план і сценарій проведення заняття, індивідуальні завдання та комп’ютерна діагностика знань з предметів інформатики та математики.

Укладачі: Варбанець С.К., викладач вищої категорії, викладач-методист

Ільїна Н.О.,викладач вищої категорії, викладач-методист

Рецензент: Якімова Н.А., кандидат технічних наук, доцент кафедри

комп’ютерної алгебри та дискретної математики Одеського

національного університету ім. І.І.Мечникова


Сценарій інтегрованого заняття

з предметів «Інформатика»

і «Основи вищої математики»
Кожна конкретна форма організації навчання складається з етапів, на яких викладач використовує визначені методи, засоби навчання, прийоми й форми навчальної роботи, що дозволяє досягти мети заняття. Пропоноване семінарське заняття покликане вирішити дві основні задачі:

 1. Узагальнити і систематизувати теоретичні знання студентів по роботі з матрицями, отримані в предметах “Математика” і “Інформатика”

 2. Закріпити практичні навички по розв’язанню систем лінійних рівнянь за допомогою визначників та матричним способом засобами табличного процесора Excel.

Для вирішення поставлених задач на занятті чітко виділяються 5 етапів роботи. Група поділяється на дві підгрупи з умовною назвою: група “α” та група “β”. Кожна підгрупа виконує почергово визначену роботу.

Заняття починається з мотивації навчання, яку визначають викладачі математики та обчислювальної техніки у вступному слові.

Оголошується тема і мета заняття.

Перший етап заняття актуалізація опорних знань студентів з математики методом тестування.

Цей елемент заняття відіграє роль розминки, яка настроює студентів на розв’язання поставлених задач.

Другий етап заняття складається з паралельної роботи двох підгруп, а саме: • Група “α” працює за персональними комп'ютерами, відповідаючи на питання комп'ютерних тестів за темою: “Табличний процесор MICROSOFT EXCEL для WINDOWS”

 • Студенти групи “β” виконують індивідуальні завдання №1, які складаються з двох частин:

 1. Опис алгоритму розв'язання задачі виконання дій з матрицями і знаходження АВ - КС

 2. Підготовка даних для обчислення на ПК з використанням табличного

процесора Excel, яка складається з виділення діапазону комірок для кожного масиву, визначення розмірності підсумкового масиву.

Час на комп'ютерне тестування групи “α” має дорівнювати часу на підготовку завдання №1 групою “β”.

На третьому етапі роботи група “β” виконує індивідуальне завдання по розв'язанню задачі №1 на ПК і відповідають на питання комп'ютерних тестів, а студенти групи “α” за своїми варіантами індивідуальних завдань складають алгоритми розв'язання задачі №1 (розв'язання системи лінійних рівнянь за правилом Крамера) та задачі №2 (побудова оберненої матриці з перевіркою, яка має бути виконана за комп'ютером) і виконують підготовку даних для розв'язання задач на ПК.

На четвертому етапі роботи група “α” розв'язує на ПК підготовлені задачі №1, №2 засобами табличного процесора Excel, а група “β” складає алгоритм розв'язання лінійних рівнянь матричним способом і виконує підготовку даних для реалізації обчислень на ПК.

П'ятий етап роботи завершальний. Студенти з групи “β” розв'язують задачу №2 за варіантами на ПК та записують результати обчислення на аркушах паперу. Одночасно студенти групи “α” виконують письмово перевірку розв'язання системи лінійних рівнянь за правилом Крамера та відповідають на додаткові питання.

Протягом виконання студентами індивідуальних завдань викладачі математики та обчислювальної техніки перевіряють й оцінюють результати роботи.

Наприкінці заняття викладачі аналізують результати роботи студентів та виставляють оцінки. Видається домашнє завдання.

Пропонований сценарій заняття дозволяє організацію його проведення у формі гри. Виконання завдань практичної (розрахункової), контрольної, аналітичної частин ділової гри, розподіл студентів на творчі групи, створення групи експертів для контролю за ходом гри, оцінки результатів;надання учасникам гри відповідних ролей на окремих посадах, їх функціональних обов’язків. Перед наданням практичних завдань може імітуватися проведення наради, на якій як проблема моделюється ситуація, що виникла в організації, яка спонукає студентів до необхідності виконання практичних завдань, визначається час на виконання завдань, після якого кожна творча група повідомляє про результати роботи.План проведення заняття


Дата ___________ Група____________

Тема: Розв’язання системи лінійних рівнянь за допомогою визначників та матричним способом засобами табличного процесора Excel.
Дидактичні цілі заняття

Навчальні:

 • Контроль знань студентів по виконанню дій над матрицями.

 • Перевірка вміння студентів пристосуватись можливостями табличного процесора Excel при роботі з масивами.


Розвиваюча

 • Формування сучасних ефективних вмінь та навичок самостійної розумової діяльності.Тип заняття: інтегроване семінарське заняття
Забезпечення заняття:

 • Персональний комп’ютер класу “Pentium”

 • OC Windows

 • Табличний процесор Excel.

 • Комп’ютерні тести для контролю знань роботи із

електронною таблицею Excel.

 • Математичні тести.

 • Перелік питань для підготовки заняття.

 • Індивідуальні завдання для розв’язку лінійних рівнянь за

допомогою визначників та матричним способом засобами

табличного процесора Excel. • Критерії оцінки з математики та інформатики.

 • Відомість оцінок


Хід та зміст заняття


 1. Організаційний момент

  1. Мотивація навчання - вступне слово викладачів математики та

обчислювальної техніки

  1. Оголошення теми і мети заняття

 1. Актуалізація опорних знань з метою перевірки готовності студентів до роботи з матрицями:

 • із математики - за допомогою математичних тестів,

 • з інформатики - за допомогою комп'ютерних тестів

 1. Виконання індивідуальних завдань

  1. Складання алгоритму розв'язання задачі №1 типу АВ-КС та підготовка даних для виконання табличного процесора при роботі із комп'ютером.

  2. - Виконання групою “β” задачі №1 не персональному комп'ютері

 • Складання групою “α” алгоритму розв’язання системи трьох

лінійних рівнянь з трьома невідомими методом Крамера та

побудови оберненої матриці • Підготовка даних для роботи з табличним процесором Excel на

ПК.

  1. - Розв’язання задач групою “α” на комп’ютері.

 • Складання групою “β” алгоритму розв'язання системи лінійних рівнянь математичним способом з перевіркою та підготовка даних для реалізації обчислень на персональному комп'ютері засобами MS Excel

  1. - Письмова перевірка задачі групою “α” та відповіді на додаткові

питання.

 • Розв’язання задачі №2 групою “β” на персональному комп'ютері

та виконання комп'ютерного тестового контролю знань по роботі

з табличним процесором Excel. 1. Підведення підсумків заняття

 • Аналіз роботи студентів.

 • Виставлення оцінок.

 • Видача домашнього завдання.


Додаток 1

Правила поведінки , охорони праці і техніки безпеки

 1. Вимоги безпеки перед початком роботи:

  1. Заборонено заходити до кабінету у верхньому одязі чи приносити його з собою.

  2. Заборонено приносити на робоче місце особисті речі, диски тощо, крім ручки і зошита.

  3. На робочому місці слід сидіти так, щоб можна було, не нахиляючись користуватись клавіатурою і водночас повністю бачити зображення на екрані дисплея.

  4. Починати роботу можна лише за вказівкою викладача або лаборанта.

 2. Вимоги безпеки під час роботи:

  1. Заборонено ходити по комп’ютерному кабінеті, голосно

розмовляти.

2.2. Виконувати слід тільки поставлене викладачем завдання. Категорично заборонено виконувати інші роботи.

2.3. На клавіші клавіатури треба натискати плавно, не припускати ударів.

2.4. Заборонено самостійно переміщати апаратуру.

2.5. Заборонено запускати ігрові програми.

2.6. У випадку виникання неполадок треба повідомити викладача

або лаборанта.


  1. Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або

усунути в ній неполадки.

3. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

3.1. Про хиби та неполадки, помічені під час роботи слід зробити

записи у відповідних журналах.

3.2. На робочому місці не треба залишати зайвих предметів.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:  1. У разі появи незвичайного звуку або вимкнення апаратури

треба негайно припинити роботу й довести це до відома

викладача або лаборанта.  1. В разі появи запаху паленого слід припинити роботу, вимкнути

апаратуру і повідомити про це викладача або лаборанта. Коли

це необхідно допомагати гасити пожежу.  1. У разі потрапляння людини під напругу необхідно знеструмити

відповідне робоче місце, надати першу долікарську допомогу і

викликати «швидку» .  1. У разі виникнення пожежі необхідно знеструмити клас,

  2. викликати пожежну команду і приступити до гасіння пожежі

засобами, призначеними для цього.

4.6 У разі недотримання студентами вимог із охорони праці і

пожежної безпеки адміністрація технікуму може притягти їх до

дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

Неохайність, неуважність, недостатнє вміння працювати з

приладами, невиконання правил охорони праці та пожежної

безпеки можуть призвести до нещасного випадку.

Додаток 2

Інструкція по виконанню розрахунків на комп’ютері з використанням електронної таблиці MS Excel
Студенти мають виконати:
Позаудиторне:

- підготувати теоретичний матеріал згідно переліку питань з предметів

“Обчислювальна техніка та програмування ” та “Математика”.
Аудиторне:


 1. Підготовка алгоритму виконання обчислень на ПК:

Виконується алгоритм розрахунків на окремому аркуші.

 • виділити відповідні адреси та діапазони комірок в електронній таблиці для вхідних(початкових) даних та результатів обчислень;

 • записати вигляд формул розрахунків у рядку введення (або в активній комірці) згідно з індивідуальним завданням;

 • скористатись будь-яким способом виклику функцій, які мають використовуватись у формулах.

 1. Виконання обчислень на комп’ютері:

 • увімкнути комп’ютер;

 • після завантаження операційної системи запустити табличний процесор MS Excel будь-яким з можливих способів запуску;

 • виділити діапазони комірок;

 • ввести вхідні дані;

 • виконати обчислення та від форматувати комірки згідно з індивідуальним завданням;

 • створити на диску D: папку з ім’ям «ПРІЗВИЩЕ, ГРУПА, Варіант №»;

 • Записати файл “Робота з матрицями ” у створену папку з ім’ям «ПРІЗВИЩЕ, ГРУПА, Варіант №»


Додаток 3

Перелік питань для підготовки до заняття з предмету

Обчислювальна техніка та програмування”
 1. Дайте визначення поняттям: “табличний процесор”, “електронна таблиця”.

 2. Яким чином запускається MS Excel?

 3. Яке розширення присвоюється файлам створеним в MS Excel?

 4. Для чого призначений рядок введення у вікні MS Excel?

 5. Що є основним об’єктом Excel?

 6. Як перейменувати аркуш електронної таблиці?

 7. Як ввести у клітинку дане? Як відредагувати дане?

 8. Від чого залежить відображення чисел в електронній таблиці?

 9. Яке призначення формул?

10.Що зображено в клітинці після введення в неї формули?

Як побачити формулу?

11.Які засоби авто заповнення таблиці Ви знаєте?

12.З якою метою формули копіюють?

13.Як виконати копіювання формули?

14.Що відбувається під час копіювання формули в ЕТ?

15.Які ви знаєте формати числових даних?

16.Що означають символи “діез” у комірці?

17.Як заповнити стовпець зростаючою послідовністю чисел?

18.Як вилучити стовпець чи рядок з таблиці?

19.Як заповнити стовпець числами, що утворюють арифметичну

прогресію?

20.Як скопіювати таблицю на інший аркуш?

21.Що таке відносна та абсолютна адресація комірок?

22.Які правила запису функції в ЕТ?

23.Як ввести функцію до формули за допомогою Майстра функцій?

24.Які логічні функції використовують у MS Excel?

25.Який формат запису логічної функції “ЕСЛИ” ?

26.Як присвоїти ім’я комірці?

27.Як зберегти робочу книгу у файлі з певним ім’ям?


Додаток 4

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів з предмету

Інформатика”


За 12-бальною системою оцінювання максимальна кількість балів, яку може одержувати студент за роботу – “12”.

При оцінюванні знань студентів слід перш за все враховувати повноту, правильність виконання завдань.
 1. За підготовку задачі для розв’язання на ПК студент отримає:

12” якщо:

 • правильно зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за заданими формулами;

 • правильно виділені діапазони комірок для запису масивів;

 • правильно записані адреси комірок для вхідних даних та результатів обчислювання;

 • правильно зроблено запис формул у рядку введення формул;

 • правильно зроблено запис послідовності дій на ПК;

 • робота виконана за відведений час.

11” якщо:

 • правильно зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за заданими формулами;

 • правильно виділені діапазони комірок для запису масивів;

 • правильно записані адреси комірок для вхідних даних та результатів обчислювання;

 • правильно зроблено запис формул у рядку введення формул;

 • запис послідовності дій на ПК зроблено, але у скороченій формі;

 • робота виконана за відведений час.

10” якщо:

 • правильно зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за заданими формулами;

 • правильно виділені діапазони комірок для запису масивів;

 • правильно записані адреси комірок для вхідних даних та результатів обчислювання;

 • правильно зроблено запис формул у рядку введення формул;

 • припущена несуттєва описка при запису послідовності дій на ПК;

 • робота виконана за відведений час.

9” якщо: • правильно записані адреси комірок для вхідних даних та результатів обчислення;

 • припущені дві несуттєві описки при запису адреси комірок для вхідних даних;

 • правильно зроблено запис формул у рядку введення;

 • правильно виділені діапазони комірок для запису масивів;

 • не повністю зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за формулами, але при обчислені на ПК вони враховані;

 • робота виконана за відведений час.

8” якщо: • правильно записані адреси комірок для вхідних даних та результатів обчислення;

 • правильно зроблено запис формул у рядку введення;

 • правильно виділені діапазони комірок для запису масивів;

 • не повністю зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за формулами;

 • допущена помилка при запису послідовності дій на ПК;

 • робота виконана за відведений час.

7” якщо: • правильно записані адреси комірок для вхідних даних та результатів обчислення;

 • припущена одна помилка при запису формули у рядку введення;

 • правильно виділені діапазони комірок для запису масивів;

 • не зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за формулами;

 • робота виконана за відведений час.

6” якщо: • правильно записані адреси комірок для вхідних даних та результатів обчислення;

 • припущені незначні помилки при запису формули у рядку введення;

 • не записана послідовність дій на ПК;

 • робота виконана за відведений час.

5” якщо: • правильно виділено діапазон комірок для запису масивів;

 • припущені значні помилки у запису формул у рядку введення;

 • не записана послідовність дій на ПК;

 • робота виконана за відведений час.

4” якщо: • правильно виділено діапазон комірок для запису масивів;

 • припущені значні помилки у запису формул;

 • не зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за формулами;

 • робота не повністю виконана за відведений час.

3” якщо: • правильно виділено діапазон комірок для запису масивів;

 • не зроблено запис формул у рядку введення;

 • не зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за формулами;

 • робота не виконана за відведений час.

2” якщо: • припущено багато помилок у запису адрес комірок для вхідних даних та результатів обчислення;

 • не зроблено запис формул у рядку введення;

 • не зроблено запис логічних співвідношень розрахунків за формулами;

 • робота не виконана за відведений час.

1” якщо студент не підготував дані для обчислення на ПК.
 1. За роботу по виконанню обчислень на комп’ютері:

12” якщо: • за відведений час зроблені всі обчислення з вірними

результатами;

 • результати обчислень оформлені у повній відповідності до

завдання.
11” якщо:

 • за відведений час зроблені всі обчислення;

 • при оформленні результатів не зроблені проміжки між

стовпчиками;

 • пропущене вхідне дане при введенні даних у таблицю, але при розрахунках помилка була ліквідована.

10” якщо: • за відведений час зроблені всі обчислення;

 • пропущене вхідне дане при введенні даних у таблицю, але при розрахунках помилка була ліквідована.

9” якщо: • за відведений час зроблені всі обчислення;

 • припущена незначна арифметична помилка.

8” якщо:комірку, яка в процесі роботи була ліквідована.
7” якщо за відведений час зроблені всі обчислення, але результати

неповністю оформлені у відповідності із завданням.


6” якщо за відведений час зроблені всі обчислення, але не оформлені у відповідності із завданням.
5” якщо за відведений час зроблені обчислення, але не всі результати відповідають завданню, оскільки були припущені помилки при запису формули у активну комірку та не оформлені у відповідності із завданням.
4” якщо за відведений час зроблені обчислення на 50%.
3” якщо обчислення виконувались, але були припущені суттєві помилки , що привело до хибних результатів.
2” якщо обчислення не були зроблені за відведений час, але вхідні дані були введені у таблицю.
1” якщо студент не зміг приступити до обчислень за ПК оскільки не виконав попередній етап роботи .

3. За тестування студент отримує оцінку:

11” якщо було зроблено 90 % - 100% вірних відповідей за відведений

час.

10” якщо за відведений час зроблено 85%.9” якщо за відведений час зроблено не менше 75% вірних відповідей.

8” якщо за відведений час зроблено не менше 70% вірних відповідей.

7” якщо за відведений час зроблено не менше 60% вірних відповідей.

6” якщо за відведений час зроблено не менше 50% вірних відповідей.

5” якщо за відведений час зроблено не менше 40% вірних відповідей.

4” якщо за відведений час зроблено не менше 35% вірних відповідей.

3” якщо за відведений час зроблено не менше 25% вірних відповідей.

2” якщо за відведений час зроблено не менше 20% вірних відповідей.

1” якщо за відведений час зроблено менше 20% вірних відповідей.

Критерій оцінки з Математики

Критерії оцінювання додаткових питань

12 – Надана повна логічна і обґрунтована відповідь на запитання: а) за якою умовою система має єдине рішення; б) один з трьох відомих способів знайдення визначників і виконано правильне рішення.

11 - Надана логічна і обґрунтована відповідь на запитання: а і б подано у скороченій формі, надано правильне рішення.

10 – Надана логічна і обґрунтована відповідь на запитання: а і б, але допущена несуттєва помилка при розв’язанні одного з трьох відомих способів знайдення визначників, виконано правильне рішення.

9 – Надана логічна і обґрунтована відповідь на запитання: а і б, рішення правильне але допущені незначні помилки, наприклад помилки обчислювального характеру.

8 – Надана відповідь у скороченій форм, допущені незначні помилки обчислювального характеру.

7 – Надана правильна логічна і обґрунтована відповідь на питання – а) допущена незначна помилка у відповіді на питання, б) допущена незначна помилка обчислювального характеру.

6 – Надана скорочена відповідь на питання а і б, допущені незначні помилки обчислювального характеру при рішенні.

5 – Надана скорочена відповідь на питання а), допущені незначні помилки у відповіді на питання б, допущені незначні помилки при обчисленні рішення.

4 – Надана скорочена відповідь на запитання а, допущені значні помилки при відповіді на запитання б), рішення не доведено до кінця.

3 – Надана відповідь на запитання а, допущені значні помилки при відповіді на запитання б, рішення не надано.

2 – Надані невірні відповіді на запитання а і б, рішення не надано.

1 – Не надані відповіді на питання а і б.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка