Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрівСторінка1/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.98 Mb.
#1850
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Актуальні питання адаптації ринку праці України в умовах інтеграції до ЄвросоюзуНавчально-методична розробка тем модуля ЗВ-2

професійної програми підвищення кваліфікації

керівних працівників та спеціалістів

державної служби зайнятості України

Київ 2013

Рецензенти: Маршавін Ю.М., кандидат історичних наук, доцент;

Ковбаско О.М., кандидат технічних наук, доцент
Схвалена Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України від 30.01. 2013 р., протокол № 1
Розглянуто на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки
ІПК ДСЗУ від 16.01.2013, протокол № 1
Могильний О.М. Актуальні питання адаптації ринку праці України в умовах інтеграції до Євросоюзу: навч.-метод. розробка – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – 58 с.
Навчально-методична розробка містить мету, структуру і зміст тем модулю, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури, а також інформаційні матеріали з питань функціонування Євросоюзу та європейського вектору розвитку України.

Для використання під час занять і самостійного опанування матеріалом слухачами центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ - керівними працівниками та спеціалістами державної служби зайнятості України.©О.М. Могильний, 2013

© Інститут підготовки кадрів

державної служби

зайнятості України

(ІПК ДСЗУ), 2013ЗМІСТ

ВСТУП 4


1. Структура навчального модулю «Актуальні питання адаптації ринку праці України в умовах інтеграції до Євросоюзу» 5
3. Зміст тем навчального модуля 5
4. Питання для самоконтролю 10
5. Список рекомендованої літератури 11

6. Тестові завдання для перевірки знань 14

7. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 17

7.1. Еволюція Євросоюзу 17

7.2. Спільні політики країн-членів Євросоюзу 40

7.3. Інтеграція України до Євросоюзу 47Вступ
Мета навчального модуля:

 • одержати базові знання про ЄС;

 • опанувати етапами виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції, проблемами і тенденціями її розвитку;

 • аналізувати результати співпраці України з окремими країнами ЄС, особливо у сфері міграційної політики та зайнятості;

 • Усвідомлення переваг і недоліків інтеграційних процесів у сфері економіки;

 • ознайомитися зі станом реалізації Україною реформ, які наближають її до ЄС, зокрема укладенням угоди про Асоціацію, виконанням плану дій з візовою лібералізацією та інших.

 • прогнозувати наслідки зони вільної торгівлі з ЄС для окремих секторів економіки України та ринку праці.

Після опанування матеріалом навчального модуля слухачі повинні вміти:

 • визначати тенденції розвитку європейської інтеграції;

 • вирізняти характерні риси окремих складових правової системи ЄС щодо зайнятості та міграції;

 • визначати особливості функціонування базових інституцій ЄС;

 • аналізувати передумови і фактори розширення ЄС;

 • виявляти головні проблеми щодо євроінтеграційних прагнень України;

 • розробляти управлінські рішення щодо ринку праці і зайнятості з урахуванням досвіду спільної стратегії зайнятості ЄС;

 • оцінювати реальні виклики та переваги для ринку праці та зайнятості від можливого запровадження зони вільної торгівлі та лібералізації візового режиму з ЄС;


Досягнення навчальних цілей здійснюється шляхом:


2. Структура навчального модуля професійної програми

«Актуальні питання адаптації ринку праці України в умовах інтеграції до Євросоюзу»


З/П
Назва теми

Кількість годин

аудиторні заняття

самостійна робота

1.

Еволюція, сутність та стан європейської економічної інтеграції

-

2

2.

Право та інституції Європейського Союзу

-

3

3.

Процес розширення Європейського Союзу. Лісабонська угода.

-

2

4.

Відносини України та Європейського Союзу: правова база та етапи розвитку

2

3

5.

Угода про Асоціацію Україна - Євросоюз

-

2

6.

Проблеми зайнятості населення в країнах Центральної та Східної Європи – уроки для України

2

-

Всього

4

12

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ - ТЕСТУВАННЯ


3. Зміст навчального модуля професійної програми

«Актуальні питання адаптації ринку праці України в умовах інтеграції до Євросоюзу»

Тема 1. Еволюція, сутність та стан європейської економічної інтеграції

Виникнення і розвиток ідеї європейської цивілізації. Післявоєнна Європа.

«План Шумана» й утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС). Розвиток співпраці країн ЄОВС.

Римські договори 1957 р.: утворення Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євроатом) та Європейського економічного співтовариства (ЄЕС).

Європейська асоціація вільної торгівлі ЄАВТ (1960 р.). Брюссельський договір про інституційне злиття виконавчих органів ЄОВС, ЄЕС та Євроатома. Митний союз між країнами «шістки».

Початок формування економічного та валютного союзу, створення політичних інститутів — Європейської Ради, Європейського Парламенту.

Єдиний Європейський акт (1986 р.). Заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Маастріхтський договір (1992 р.) про політичний, економічний, валютний союз держав-членів. Європейський Союз.

Цілі, принципи, напрями інтеграції в ЄС. Розвиток інтеграційних процесів в ЄС: Політика ЄС у галузі вільного пересування громадян, капіталу, послуг. Спільна торговельна політика. Угода між ЄС та ЄАВТ про утворення «Європейського економічного простору» (ЄЕП) — 1993 р.

Утворення Європейського валютного союзу (ЄВС). Європейська система центральних банків (ЄСЦБ), Європейський центральний банк (ЄЦБ), Європейський інвестиційний банк. Співпраця в галузі правової та внутрішньої політики. Запровадження громадянства ЄС. Спільна зовнішня політика та політика в галузі безпеки (СЗПБ). Амстердамський договір
(1997 р.) про внесення змін і доповнень у Договір про ЄС.

Рішення Афінського саміту ЄС (2003 р.). Розширення ЄС у 2004 році. Підписання в Римі Договору про запровадження Конституції для Європи. Процес ратифікації Конституції: перебіг, результати референдумів у Франції та Нідерландах, відкладення ратифікації.

Лісабонська угода (2007 р.) та її вплив на завершення процесу об’єднання країн-членів ЄС та інституційна адаптація до останньої хвилі свого розширення.
Література [5; 8; 9; 18; 26;]
Тема 2. Право та інституції Європейського Союзу
«Первинне» законодавство Європейського Союзу. Чинні установчі договори, їх сутність. Процедура перегляду установчих договорів.

«Вторинне» право Європейського Союзу. Співпраця Комісії, Ради та Парламенту. Етапи розробки законодавчого проекту. Основні процедури прийняття законодавства ЄС: спільного прийняття рішень Радою і Парламентом; отримання згоди Парламенту; обов’язкової консультації з Парламентом; співпраці. Ухвалення виконавчих нормативних актів на рівні ЄС.

Міжурядова співпраця. Юридично обов’язкові акти: регламенти; директиви, рамкові рішення; рішення; спільні дії, спільні позиції, спільні стратегії. Принципи прийняття актів, процедурні правила. «М’яке» право. «Нетипові» акти, міжінституційні угоди і конвенції.

Міжнародні угоди спільнот. Сфери укладання міжнародних угод.

Процедурні правила.

Неписане право: судова практика Суду Європейських спільнот і загальні принципи права.

Принципи застосування права ЄС: принцип прямого застосування; принцип прямої дії; принцип верховенства права ЄС.

Співіснування трьох центрів виконавчої влади: Голова Європейської Ради, Президент Єврокомісії і Голова Єврокомісії.

Поєднання зовнішньої політики ЄС і зовнішніх політик окремих держав-членів. Можливість добровільного виходу держави з ЄС.

Спільна інституційна система: Європейський Парламент, Європейська Комісія, Рада Міністрів і Суд ЄС з набранням чинності Ліссабонської угоди (1 грудня 2009 р.).

Європейська Рада (ЄР). Склад ЄР. Основні повноваження, роль верховного арбітра. Організація діяльності ЄР. Перспективи трансформації ЄР згідно з Договором про запровадження Конституції, функції Голови ЄР.

Рада Міністрів (Рада ЄС). Склад, особливості організації роботи, процедури голосування. Органи, які забезпечують роботу Ради Міністрів. Повноваження Ради ЄС.

Європейська комісія. Склад Єврокомісії; головні функції. Основні повноваження Європейської комісії. Повноваження голови Єврокомісії.

Європейський Парламент. Склад, порядок обрання, основні повноваження, особливості функціонування, сфери компетенції. Економіко-соціальний комітет, його склад і функції.

Комітет регіонів: склад, дорадчі функції.

Європейський центральний банк, його керівні органи, діяльність. Європейський інвестиційний банк, його керівні органи, функціонування.

Структура загального бюджету ЄС: загальні положення; доходи; видатки. Ухвалення бюджету ЄС: багаторічні фінансові рамки; щорічна процедура ухвалення бюджету. Виконання бюджету ЄС. Процедури бюджетного контролю.

Суд Європейських спільнот (Суд ЄС). Склад Суду, палати, функції Голови Суду. Процедура розгляду справ, функції Секретаря Суду. Суд першої інстанції і Суд у справах цивільної адміністрації Євросоюзу. Основні засоби судового захисту у праві Євросоюзу.


Література [5; 6; 8; 22; 23; 26;]
Тема 3. Процес розширення Європейського Союзу. Лісабонська угода
Передумови розширення ЄС до Центральної та Східної Європи. Політична стабілізація. Утвердження демократії та ринкової економіки. Укладання асоціації з ЄС: привілейоване партнерство; угоди про Асоціацію.

Основні критерії вступу до Євросоюзу (Копенгагенські критерії).

Географічний критерій і політичний критерій, його складові.

Економічний критерій: наявність діючої ринкової економіки (характеристики); здатність витримувати конкуренцію та дію ринкових сил на внутрішньому ринку ЄС, належний інвестиційний клімат, розвиненість фінансового сектора тощо.

Правовий критерій (acquiscommunautaire — «спільний доробок»), його складники.

Критерій абсорбції — спроможність ЄС «поглинути» нових членів.

Критерії «конвергенції» до ЄС.

Процедура набуття членства в ЄС. Початковий етап — між поданням заяви і початком переговорів про вступ. Основний період — між початком і завершенням переговорів про вступ. Завершальний період — між формальною згодою Європарламенту і Ради та ратифікацією Угоди про вступ. Проблема політичної і юридичної невизначеності процедури вступу.

Розширення ЄС у 2004 та 2007 рр. Передумови і процес становлення Європейської політики сусідства. Розроблення та початкове впровадження Планів дій. Перспективи подальшої диференціації держав, охоплених Європейською політикою сусідства. Укладання Угод про сусідство. Сусідство з країнами Східної Європи. Відносини між ЄС і країнами Закавказзя. Відносини з неєвропейськими країнами — сусідами ЄС. Стратегія ЄС щодо Російської Федерації.

Проблеми реалізації ідеї «розширення Європи» без розширення ЄС.

Лісабонський договір та його значення для відносин із Україною.
Література [2; 8; 9; 12; 20; 24; 29]

Тема 4. Відносини України і Європейського Союзу: правова база та етапи розвитку
Визнання Європейською спільнотою незалежної України, встановлення відносин. Підписання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (1994 р.). Основні цілі та зміст Угоди. Ратифікація Угоди Верховною Радою України. Спільна позиція щодо України (1994 р.).

Ратифікація Угоди країнами-членами ЄС і набуття Угодою чинності (1998 р.). Пріоритетні напрями діяльності України на шляху європейської інтеграції, досягнення передумов для вступу до ЄС.

Спільна стратегія ЄС щодо України (1999 р.). Завдання, поставлені перед Україною.

Створення і діяльність Національної ради з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Європейська інтеграція як пріоритетний вектор зовнішньої політики України. Основні програми співробітництва між Україною та ЄС, їх реалізація: досягнення і проблеми.

Саміти «Україна–ЄС», порядок денний, основні питання, рішення, проблеми.

Україна як «новий сусід ЄС» після розширення ЄС у 2004 р. План дій Україна – ЄС на 2005 – 2007 рр.

Нова базова угода «Про Асоціацію» щодо можливої європейської перспективи України, поглибленої зони вільної торгівлі та лібералізацію візового режиму.

Резолюції Європарламенту щодо України за 2010 – 2012 роки.

Євроінтеграційна зовнішня політика України: основні досягнення та проблеми реалізації євроінтеграційних завдань.
Література [19; 20; 25; 26; 28]
Тема 5. Угода про Асоціацію Україна – Євросоюз
Угода про Асоціацію – інструмент для проєвропейських перетворень в Україні. Загальні цілі та принципи співпраці України з ЄС. Держава і суспільство – відносини європейського зразка. Положення про створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Співробітництво на шляху посилення прав споживачів. Взаємне розкриття ринків: ризики та переваги для національних товаровиробників, ринку праці та зайнятості.

Нові можливості для економічної і секторальної інтеграції України та ЄС. Наближення до стандартів у сфері науки, вищої й професійно-технічної освіти. Імпульс для співпраці в екологічній політиці, з питань юстиції, свобод та безпеки. Лібералізація візового режиму.

Створення нових інституцій, покликаних сприяти реалізації Угоди про Асоціацію.
Література [7; 24; 25; 28; 29]
Тема 6. Проблеми зайнятості населення в країнах Центральної та Східної Європи – уроки для України
Рівень безробіття в країнах Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) – членах ЄС: причини та сучасні тенденції. Основні перешкоди на шляху конвергенції новоітегрованих країн ЦСЄ у сфері зайнятості та ринку праці. Поширення бідності серед працюючих осіб. Рівень безробіття серед молоді та осіб у віці 55 – 59 і 60 – 65 років. «Плюси» і «мінуси» трудової міграції для об’єднаної Європи та країн ЦСЄ.

Пріоритетні напрями стратегії «Європа – 2020».

Досвід країн ЦСЄ у сфері зайнятості та ринку праці - уроки для України. Основні тенденції ринку праці України. Коротко- та довгострокові наслідки трудової еміграції робочої сили до ЄС та інших країн світу. Внутрішні і зовнішні виклики щодо розвитку внутрішнього ринку праці. Соціально-економічні ризики, пов’язані з масштабною тінізацією трудових відносин. Параметри сучасної моделі регулювання національного ринку праці.
Література [1; 3; 4; 13 – 15; 17]

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. «План Шумана» й утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС).

2. Римські договори про заснування ЄЕС та Євроатома.

3. Європейська асоціація вільної торгівлі, її утворення та розвиток.

4. Брюссельський договір про інституціональне злиття ЄОВС, ЄЕС та Євроатома.

5. Вступ до Європейських спільнот Данії, Великобританії та Ірландії.

6. Маастрихтський договір: основні положення.

7. Створення Європейського економічного простору.

8. Утворення і розвиток Європейського валютного союзу.

9. Амстердамський договір: основні положення.

10. Договір Ніцци: основні положення.

11. Розширення ЄС у 2004 році.

12. Теоретичні аспекти європейської інтеграції.

13. Функціональна інтеграція в ЄС.

14. Європейська Рада, її склад, основні повноваження та організація діяльності.

15. Перспективи трансформації Європейської Ради згідно з Договором про запровадження Конституції для Європи.

16. Рада Міністрів (Рада Європейського Союзу), її склад, особливості організації роботи, процедури голосування.

17. Основні повноваження Ради Міністрів ЄС.

18. Європейська комісія, її склад, головні функції.

19. Основні повноваження Європейської комісії. Повноваження Голови Єврокомісії.

20. Європейський Парламент, його склад, порядок обрання та особливості функціонування.

21. Основні повноваження Європарламенту.

22. Економіко-соціальний комітет ЄС, його склад та функції.

23. Комітет регіонів ЄС, його склад та функції.

24. Європейський центральний банк, його керівні органи, діяльність.

25. Європейський інвестиційний банк, його керівні органи, функціонування.

26. Структура загального бюджету ЄС.

27. Порядок ухвалення бюджету ЄС.

28. Виконання бюджету ЄС. Процедури бюджетного контролю.

29. Чинні установчі договори ЄС, процедура їх перегляду.

30. Співпраця Комісії, Ради та Парламенту в законотворчому процесі.

31. Основні процедури прийняття законодавства ЄС.

32. Юридично обов’язкові акти ЄС.

33. «М’яке» право ЄС.

34. «Нетипові» акти, міжінституційні угоди і конвенції ЄС.

35. Міжнародні угоди спільнот: основні галузі та процедурні правила.

36. Головні принципи застосування права ЄС.

37. Суд Європейських спільнот (Суд ЄС).

38. Суд першої інстанції і Суд у справах цивільної адміністрації Євросоюзу.

39. Лісабонський саміт (2007 р.) та його значення для поглиблення процесу євроінтеграції.

40. Копенгагенські критерії вступу до ЄС.

41. Географічний критерій вступу до ЄС: приклади застосування.

42. Політичний критерій вступу до ЄС.

43. Економічний критерій вступу до ЄС.

44. Правовий критерій (acquis communautaire) вступу до ЄС.

45. Критерій абсорбції при вступі до ЄС.

46. Критерії «конвергенції» до ЄС.

47. Початковий етап вступу країни до ЄС: основні процедури.

48. Основний етап вступу країни до ЄС.

49. Завершальний етап вступу країни до ЄС.

50. Перспективи найближчого розширення ЄС.

51. Становлення і розвиток Європейської політики сусідства.

52. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.

53. Стратегія інтеграції України до ЄС: проблеми реалізації.

54. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: основні

досягнення та проблеми.

55. Сучасна євроінтеграційна зовнішня політика України.

56. Угода про Асоціацію: структура та зміст.

57. Зона вільної торгівлі - ризики та переваги для національних товаровиробників, ринку праці й зайнятості.5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна:

 1. Бурлай Т.В. Актуальні проблеми зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС: Уроки для України. // Економіка та прогнозування. – 2012. - №2.

 2. Буторина О. Европа без Евросоюза? [Електронний ресурс] / О. Буторина // Россия в глобальной политике. – 2011. – № 6 (ноябрь-декабрь). – Доступний з:
  Каталог: upload -> medialibrary
  medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
  medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
  medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
  medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
  medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
  medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
  medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
  medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
  medialibrary -> 28 березня, м. Київ
  medialibrary -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт магістрами спеціальності 03010201 «Психологія» Київ 2013


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка