Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україниСкачати 402.66 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації02.05.2016
Розмір402.66 Kb.
#34142
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Проблемна науково-дослідна лабораторія з профорієнтації та профнавчання безробітного населення

Залучення безробітних до підприємницької діяльності: досвід, організація, методика(навчально-методична розробка)


Київ 2003
УДК 364.3 : 331.572.4 (477)

ББК 65.9 (4 УКР) 27

У 34

Рецензенти: В.М. Баришніков, канд. техн. наук, доцент;В.М. Таляр, директор Дніпровського районного центру зайнятості м. Києва.

Схвалено експертною радою ІПК ДСЗУ з експертизи навчально-програмної та методичної документації з профорієнтації та профнавчання незайнятого населення України (протокол № 3 від 6 червня 2003 р.)

Ортікова Н.В.

У34 Залучення безробітних до підприємницької діяльності: досвід, організація, методика: Навчально-методична розробка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2003. – 37 с.


У навчально-методичній розробці узагальнено практичний досвід роботи регіональних центрів зайнятості з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність.

Розраховано на керівників і спеціалістів регіональних центрів зайнятості, які займаються питаннями профорієнтації та профнавчання, а також залученням безробітних до самозайнятості та підприємницької діяльності.


© Ортікова Н.В., 2003
© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2003

ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………

4

Розділ 1. Основні форми та засоби орієнтації безробітних на самозайнятість та підприємництво...…………………………...…

5


Розділ 2. Спільна діяльність регіональних центрів зайнятості з соціальними партнерами щодо залучення безробітних до підприємницької діяльності…….………………………………….

14


Розділ 3. Інформаційно-методичне забезпечення семінарів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність…………...

16


ВИСНОВКИ………………………………………………………...

18


Список використаної та рекомендованої літератури…………….

20


Додаток 1Орієнтовний план розширеного інформаційного семінару з питань самозайнятості”………………………………..

21


Додаток 2 “Програма робочого семінару з підприємництва”……...

26


Додаток 3 “Перелік літератури, рекомендованої для використання в ході підготовки до семінару з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність”……………………...

28


Додаток 4 “Десять заповідей підприємця”..……………………...

31


Додаток 5 “Кодекс честі бізнесмена”..……………………………...

32


Додаток 6 “Типові помилки бізнесменів-початківців”……….….

33


Додаток 7 “Перелік запитань, на які повинен відповісти підприємець, перш ніж зробити перші конкретні кроки “в бізнес”……………………………………………………………….

34


Додаток 8 “ Укази Президента, Закони та Постанови Кабінету Міністрів України, які спрямовані на підтримку розвитку малого підприємництва”……….…………………………………..

35


ВСТУП
Структурні зрушення в економіці України спричинили масштабну професійну мобільність, різкі та кардинальні зміни соціального становища людей. Вивільнення працівників, ліквідування чи реорганізація підприємств і організацій є причинами вимушеної професійної мобільності (безробіття, зміни місця роботи, професії, галузі).

Для пожвавлення економіки країни, а відтак – забезпечення належних соціальних гарантій для населення, необхідним має стати проведення активної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, інвестування пріоритетних галузей економіки, створення додаткових робочих місць, впровадження програм підтримки малого та середнього підприємництва тощо.

В умовах безробіття в Україні мале підприємництво дає можливість більш раціонально використовувати трудові ресурси, орієнтувати безробітних на самозайнятість шляхом відкриття власної справи. Підприємницька діяльність дозволяє людині використати набутий досвід та проявити свої здібності і є більш привабливою, ніж наймана праця.

Орієнтація безробітних на заняття підприємницькою діяльністю є комплексним, довготривалим процесом, який передбачає послідовне, поетапне проведення ряду заходів, спрямованих на різнобічне інформування безробітних про стан ринку праці, їх професійну орієнтацію, формування мотиваційної сфери для заняття підприємницькою діяльністю, професійне навчання та підтримку на етапі становлення. Достатньо значне місце серед цих заходів займають семінари з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність.

Робота з орієнтації безробітних громадян на заснування власної справи в центрах зайнятості розпочата кілька років тому і активно продовжується. Вже набутий багатий досвід з даного напряму. Дані матеріали познайомлять Вас з кращими напрацюваннями регіональних центрів зайнятості з організації та проведення семінарів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність та самозайнятість. Це допоможе спеціалістам центрів зайнятості урізноманітнити процес підготовки та організації семінарів: розширити використання засобів, вправ, методів під час проведення тренінгів, уникнути помилок в роботі.

Розділ 1. Основні форми та засоби орієнтації безробітних на самозайнятість та підприємництво

Робота в службі зайнятості з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність не можлива без мотиваційної основи.

Мотивація – це один з найважливіших факторів, що забезпечує успіх у діяльності. Адже успіх у будь-якій діяльності, в тому числі і у підприємницькій, залежить не тільки від здатностей і знань, але і від мотивації (намагання працювати і досягати високих результатів). Чим вищій рівень мотивації і активності, тим більше факторів (тобто мотивів) спонукають людину до діяльності, тим більше зусиль вона схильна прикладати. Високомотивовані особистості більше працюють і, як правило, досягають кращих результатів у діяльності.

Отже, мотивуючи безробітного на відкриття власної справи, ми підводимо людину до усвідомлення того, що вона сама може стати господарем свого життя, тим самим вирішуючи проблему власного працевлаштування.

Сприяння самозайнятості безробітних вимагає від самих безробітних чіткого розуміння суті підприємництва, особливостей його розвитку, напрямків організації власного бізнесу тощо. Завдання служби зайнятості у цьому напрямку полягає, перш за все, в тому, щоб зробити безробітних більш поінформованими про те, що означає стати самостійно зайнятим, які кроки та дії варто здійснити для започаткування власного бізнесу; надати певні знання з питань економіки та підприємництва.

Робота в центрах зайнятості з орієнтації на самозайнятість, згідно з Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України (ЄТОНН), потребує ретельної підготовки і проведення ряду взаємозалежних заходів.


1.1. Інформаційне забезпечення орієнтації безробітних на підприємництво

Першим кроком у реалізації напрямку орієнтації безробітних громадян на самозайнятість має бути організація інформаційного кутка з підприємницької діяльності. В ньому бажано представити матеріали, що стосуються питань менеджменту та маркетингу, оподаткування, порядку реєстрації малих підприємств, інформацію про банки та фонди, які надають довгострокові кредити, адреси, за якими можна отримати консультаційну допомогу, а також проведення семінарів з безробітними з питань підприємництва.

Моделлю інформаційного кутка з питань підприємництва у Запорізькому центрі зайнятості став “Куточок підприємця”. Інформування населення здійснюється через наявність у ньому певних рубрик.


 1. Загальна бізнес-інформація: “Правова база малого підприємництва”, яка представлена добіркою законодавчо-правових актів, “Бізнес: школа виживання”, “Динаміка розвитку малого підприємництва”, інформаційні папки: “Підприємцю-початківцю”, “Вчорашній безробітний – підприємець сьогодні” тощо.

 2. Організація підтримки бізнесу: “Лабораторія малого бізнесу” – добірка консультацій з підприємництва, адреси і контактна інформація юристів, банків, перелік та порядок оформлення юридичних документів, консультації з питань організації власної справи: “Стратегія і тактика малого підприємства”, “Таємниці бізнесу”, “Як стати підприємцем без стартового капіталу” та інші.

 3. Бізнес-календар: “Підприємцем не тільки народжуються, а і навчаються ним бути” – інформація про навчальні курси з даного напряму, інформація про ярмарки вакансій тощо.

 4. На окремому стенді: роздатковий матеріал – буклети “Підприємцю початківцю”, “Від бізнес-ідеї до власної справи”, “Одноразова виплата допомоги по безробіттю” та інші.1.2. Семінари як дієвий захід залучення безробітних до підприємницької діяльності та їх види


У системі заходів сприяння самозайнятості безробітних велика увага приділяється проведенню семінарів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність. Такі семінари є одним з найдоступніших і дієвих способів активізації безробітних, що сприяє формуванню позитивної мотивації до зміни власної особистості, розробки успішної бізнес-ідеї, опрацюванню етапів і шляхів втілення їх у життя. За інформаційним навантаженням та за метою проведення семінари поділяються на інформаційні та робочі. Інформаційні, це такі семінари, де надається інформація, що допомагає створити загальне уявлення про те, як почати власний бізнес та розробити успішну бізнес-ідею, про переваги та складності власного бізнесу, а також про можливості служби зайнятості щодо підтримки зусиль безробітних в організації бізнесу, тобто мають орієнтаційний характер. Робочі – де увага приділяється необхідним підприємницьким якостям та навичкам, використанню бізнес-плану як інструменту реалізації бізнес-ідеї.

Проведення семінарів у центрах зайнятості може відбуватися по різному. Перш за все, це обумовлюється специфікою самого центру зайнятості, а також особливостями місцевого ринку праці. Форма та організація проведення семінарів залежить від наявності у центрі зайнятості відповідних спеціалістів, які проводять такі заходи, від кількості осіб, які виявили бажання відкрити власну справу, від потреб аудиторії, загального плану роботи конкретного центру зайнятості. Під кожний семінар готується програма та розробляється сценарій проведення. Тому кожна область пропонує свій варіант організації та проведення семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, не порушуючи загальної структури ЄТОНН.1.2.1. Інформаційні семінари

Як вже було зазначено вище, інформаційні семінари покликані надати інформацію загального плану про порядок започаткування власної справи, спрямовані на підвищення поінформованості про те, що означає бути підприємцем, які послуги можна отримати у центрі зайнятості з даного питання.

Як свідчить практичний досвід, безробітні, які запрошуються на цей семінар, вже володіють певною інформацією і тому потребують розгляду додаткових питань з даного напрямку, що зазвичай розглядаються на робочому семінарі. Тому деякі області (Крим, Хмельницький, Кіровоград, Харків, Черкаси) надають перевагу проведенню таких розширених інформаційних семінарів.

Наприклад, на інформаційних семінарах, що проводяться Кримським Республіканським центром зайнятості, розглядається не тільки загальна інформація щодо створення власної справи, послуг центру зайнятості, але й психологічний портрет підприємця, його основні якості тощо. Це пов’язано з тим, що цей семінар відвідують безробітні, які вже ознайомилися з інформацією на спеціальних стендах у інформаційному кутку, провели самостійну роботу з нормативно-законодавчими актами, з методичною літературою і визначилися з переліком питань, які виносяться на робочі семінари. Це дозволяє зробити роботу семінару більш ефективною та розширює можливості його учасників щодо засвоєння знань.

У Кіровоградському центрі зайнятості на такі розширені інформаційні семінари для надання консультацій запрошуються приватні підприємці, представники податкової інспекції, юристи. В ході семінару проводиться психологічне тестування безробітних для визначення їх схильності та готовності до підприємницької діяльності, розглядаються основні риси підприємця тощо. І, як наслідок, такого розширеного інформаційного семінару відбувається оптимізація знань його учасників-безробітних, які вже володіють певним об’ємом інформації стосовно започаткування власної справи (додаток 1).
1.2.2. Робочі семінари

Наступним етапом знайомства незайнятих громадян з підприємницькою діяльністю є робочі семінари під назвою “Від бізнес-ідеї до власної справи”. Такі семінари, безумовно, призначені для тих людей, які серйозно думають про започаткування власного бізнесу. Вони спрямовані на формування, актуалізацію, узагальнення, поглиблення отриманого інформаційного матеріалу. Важливим питанням для обговорення на семінарі є питання про найбільш важливі характеристики і навички підприємця. Зокрема: сучасний бізнесмен повинен мати певний комплекс потенційних ділових якостей, що надають можливість вважати його успішним підприємцем. Серед них: освіта, знання та вміння, кваліфікація та певним чином розвинуті особистісні якості такі як: енергійність та діловитість, практичність та аналітичність розуму, активна життєва позиція, прагнення до незалежності, ініціативність та творчість у діяльності, сприйнятливість до нового, готовність до ризику, етичність, наполегливість, відповідальність, переконливість, розвинений соціальний інтелект, а також певний багаж спеціальних, правових та економічних знань. Наявність таких характеристик особистості дозволяє майбутньому підприємцю здійснити обгрунтований вибір нового виду діяльності, розробити бізнес-план, зареєструватися у якості підприємця, відкрити розрахунковий рахунок у банку, сформувати колектив тобто започаткувати власну справу і успішно її розвивати.

На робочому семінарі учасники самостійно можуть продіагностувати себе, проаналізувати свою готовність до підприємницької діяльності, з’ясувати як свої слабкі, так і сильні сторони; намітити і виконати конкретну програму подальшого самовдосконалення. Доречним тут є використання психодіагностичних методик, що надає можливість профконсультанту здійснити підбір безробітних в групу навчання з основ підприємницької діяльності, підтвердити або перевірити попередні висновки та припущення фахівця з питань залучення безробітних до підприємницької діяльності. А людині отримані рекомендації допомагають полегшити процес адаптації до нової діяльності. (Приклад робочого семінару, представлений Кіровоградським центром зайнятості, подано у додатку 2)

Для діагностики схильностей до підприємницької діяльності профконсультанту рекомендується використовувати наступні методики1:


 • опитувальник професійної спрямованості Д.Голланда,

 • опитувальник “Професійна кар’єра”,

 • опитувальник “Визначення схильностей до підприємницької діяльності”,

 • опитувальник “Орієнтовна анкета підприємця”,

 • методика багатофакторного дослідження особистості Р.Кеттела,

 • методика визначення комунікативних установок особистості,

 • методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж.Роттера,

 • методика оцінки впевненості в собі Райдаса,

 • методика визначення структури інтелекту Р.Амтхауера,

 • методика виявлення та оцінки рівня розвитку оперативної пам’яті тощо.


1.3. Кадрове забезпечення семінарів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність

Семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність потребують відповідної підготовки. Як правило, вони організовуються центром зайнятості і можуть бути проведені фахівцем цієї служби або спеціалістом, який працює у сфері освіти, науки, бізнесу та інш.

Спеціаліст центру зайнятості, який проводить семінари повинен мати високу професійну підготовку.

Сприяння самостійній зайнятості безробітних потребує не тільки чіткого розуміння суті підприємництва, особливостей формування мотиваційного механізму, обгрунтування пріоритетних напрямків організації власного бізнесу, але й практичної реалізації відповідних заходів, що активно сприяють залученню безробітних до сфери самозайнятості.

Кваліфікаційний рівень таких спеціалістів повинен дати їм можливість активно включатися у формування та розвиток процесу самозайнятості.

Важливо, щоб фахівець служби зайнятості, відповідальний за проведення робочих семінарів, знав вимоги нормативно-законодавчих актів з питань підприємницької діяльності, організаційно-правові основи підприємництва, загальну характеристику та складові бізнес-плану; володів поточною інформацією з питань самозайнятості та підприємництва, методикою і відповідними навичками з питань організації та проведення інформаційних та інших занять; був поінформованим щодо загальних аспектів започаткування власної справи, здатним налагодити (встановити) ділові стосунки з клієнтом та спеціалістами установ, організацій, закладів, що мають безпосереднє відношення до становлення, розвитку та підтримки підприємництва.

Володіння такою сукупністю специфічної інформації передбачає не тільки наявність відповідної освіти та практичного досвіду фахівця центру зайнятості, але й постійне самостійне підвищення професійного рівня, копітку працю з самоудосконалення.

На практиці центри зайнятості (Хмельницький, Луганський, Миколаївський, Черкаський, Львівський тощо) вирішують кадрове забезпечення семінарів декількома способами – запрошують досвідчених фахівців, які працюють у цьому напрямку або готують власних спеціалістів, беручи участь у різних міжнародних проектах підтримки підприємницької діяльності.Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку

Скачати 402.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка