Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації Слов’янський районний методичний кабінет ПроектСторінка3/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.82 Mb.
#389
1   2   3   4   5   6

1. Аквамар…н, пр…тензія, д…фтонг, ц…ркуляр, ант…теза, деф…ніція, д…ректива, інц…дент, штр…х, ультрамар…ин, аж…отаж, ант…под, прес..-конференція, тон…а, парал…ельний, ас…ртимент, компроміс…, кол…ективний, хоб…і, Дарданелл…и, агрес…ія, кор….ектор, пен…і, ком…ісія.

2.Кр…терій, д…летант, д…алектика, марц…пан, пр…оритет, нейтр…но, д…версія, д…станційний, ідент…фікація, конф…деційний, сюр…еалізм, ап…лікація, віл…а, От…ава, брут…о, контр…еволюція, ір…еальний, ас…ортимент, Яф…а, Лозан…а, іп…одром, бул…а.

3. Т…тан, дец…бел, амбіц…я, трот…л, ініц…атива, корд…натор, д…летант, категор…чний, логіст…ка, абор…ген, нум…змат, д…станція.

Ал…ергія, Джульєт…а, інтермец…о, коміс…ія, ман…а, колон…а, ком…ерція, артил…ерист, одіс…ея, кол…егія, діаграм…а, іл…юзія.4. Д…слокація, конст…туція, в…зажист, маркет…нг, в…раж, юрисд…кція, гр…льяж, т…танічний, реж…сер, ульт…матум, сп…раль, д…лер.

Дис…ертація, ком…юніке, ат…аше, ак…орд, Мас…андра, ам…іак, гал…ерея, іл….юзія, бал…он, ком…ерція, Рос…іні.5.Д…ктофон, міт…нг, д…аграма, опт…мізм, офіц…оз, міст…чний, віктор…на, ф…рма, діагност…ка, ет…кет, макс…мум, ц…стерна.
Завдання з теми «Правопис і чергування ненаголошених голосних. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних звуків»

1.Поясніть написання ненаголошених голосних у коренях слів. Доберіть(де можна) спільнокореневі слова або форми слів, щоб виникло чергування голосних:

Л…мати, ск…кати, допом…гати, зб…р…гти, виб…раю, вит…рти, пом…рати, л…тати, н…сити, дзв…ніти, пал…ць, лип…нь, Ки…в, бдж…ла, ч…кати, в…сна, вел…ч, ос…ні, кам…ня, гр…міти, др…жати, г…рячий, к…чан, б…гатир, кр…пива, …таман, к…р…вай.2.Поясніть написання голосних у суфіксах слів:

Киян…н, довірл…вий, ситц…вий, барв…стий, кош…чок, пал…чка, стріч…чка, лич…нько, ріднес…нький, баб…н, навістч…н, залиш…ний,пташ…ня, мисл…ння, печ…во, довж..лезний, шест…ро, вчит…ль,широч…нь, руч…ще, легк…сть, струнк…ший, ход…ння, маков…ння, кам…ння.3.Знайдіть слова, у яких допущені помилки, поясніть їх правопис:

Совісний, доблестний, якісний, шістсот, кістлявий, хваснути, заздрістний, контрасний, брязкнути, тиждня, невісчин, студенський, проїздний.4.Запишіть правильно слова. Позначте орфограми:

Е( г,к)замен, во(г,к)зал, хо(т,д)ьба, моло(д,т)ьба, про(с,з)ьба, мере(г,х)тіти, ні(х,г)ті, во(х,г)ко, ва(ш,ж)ко5.Виправте помилки у фонетичній транскрипції:

Залізши/, /безжурний/, /братство/, /смійется/, /Вітчизна/, /гнешся/, /на дошці/


Завдання з теми «Словотвір. Орфографія»

1. Знайдіть серед поданих слів «зайве», укажіть спосіб його творення :

а) переддень, джерельце, шахтар, лісник;

б) шістдесят, довготривалий, осінній, водограй;

в) напис, вираз, бал-маскарад, молодь2. Від іменників товариш, брат, чумак, Сиваш, Рига, Вінниця утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-

3. Зіставте пари слів. Укажіть стрілкою, яке з них твірне, яке похідне :

а) зелений зелень; б) тріскати тріск; в) печиво пекти4. Знайдіть серед поданих слів «зайве», укажіть спосіб його творення :

а) льотчик, водомір, пароплав, перекотиполе;

б) пташечка, учитель, годинник, присмак;

в) престарий, прийти, забрати, придорожній5. Від прикметників донецький, харківський, словацький, одеський, панський, козацький утворіть іменники за допомогою суфікса -ин-

6. Зіставте пари слів. Укажіть стрілкою, яке з них твірне, яке похідне :

а) блакитний блакить; б) бігати біг; в) мудрий мудрець7. Запишіть правильно подані слова:

Південно/східний, буре/лом, пів/Австралії, напів/розчинений, сіро/біле, кіно/проба, хліб/сіль, старий/престарий, екс/чемпіон, довго/коса8. Виконайте словотвірний розбір слів:

Працювати, жовтогарячий, придорожній, біг, лівобережжя9. Доберіть до поданих слів антоніми, утворені префіксальним способом :

Розкидати, відійти, розказати, пришити, предобрий, запросити10. Запишіть правильно подані слова:

Англійсько/український, високо/розвинений, напів/сон, пів/Європи, мало/помалу, червоно/рожевий, батько/мати, міні/спідниця, сіро/ока11. Виконайте словотвірний розбір слів:

Перемалювати, дев’ятсот, читач, ДонДУ, приморський12. Доберіть до поданих слів антоніми, утворені префіксальним способом :

Закопати, зібрати, вигнати, препоганий, пригасити, втримати11. Складіть твір-мініатюру на тему «Чому нашу мову солов’їною називають?», використовуючи слова, утворені різними способами, позначте в них засоби

12. Складіть твір-мініатюру на тему «Чому я люблю свою Батьківщину?», використовуючи слова, утворені різними способами, позначте в них засоби словотворення.

13. Незмінна частина слова - це ....

14. Змінна частина слова - це ...

15.Найменша значуща частина слова - це ...

16.Слова з однаковим коренем - це ...

17.Префікси і суфікси - це ......, які служать для .....

18. Закінчення виражає .....

19.Головна значуща частина слова , яка містить спільне значення всіх споріднених слів - це ....

20.Частка –ся, (-сь) . що стоїть після закінчення, називається ...

21.Префікси і суфікси бувають .....

22.Щоб визначити , як утворене слово, необхідно виділити ...

23.У результаті зміни слова утворюється ... , а при словотворенні виникає

24. Корінь виражає ....

25. Знайдіть помилки і виправте їх:

принесений, священий, щодений, буквений, нежданний, дощаний, митєвий, матерене.26. Записати подані слова у фонетичній транскрипції:

Нігті, льон, матір’ю, дочці, обличчя, спиться, лелеченя.27.Розібрати слова за будовою: поширювати, працездатний, височенько, перекладач, волелюбний

28.Префікс, корінь, суфікс, закінчення, основа – це ...

29.Слова, що мають спільний корінь, але різне лексичне значення – це ...

30.Головна значуща частина слова – це ...

31.Найменша значуща частина слова, яку можна виділити в слові шляхом зіставлення його з іншими словами – це ...

32.Твірною основою є та ...

33.Основа слова, що не членується на морфеми і не мотивується, називається ...

34.Морфологічні способи словотворення: 1..., 2...., 3....,4....,5...,6...,7....

35.Морфолого-синтаксичні способи творення слів

36.Частки - ся, - небудь, - но, що стоять у кінці слова і можуть утворювати нові слова чи форми того самого слова - це ...

37.Розділи мовознавства, що займаються вивченням будови слів і дослідженням їх творення , називаються ...

38.Знайдіть слова, утворені префіксально-суфіксальним способом творення:

Усі притихли, з’юрмилися біля вікон, і зеленкуватими й синіми снігами, скільки світу видно, покотилися, задзвеніли молоді голоси. (М.Стельмах)


Завдання з теми «Морфологія. Орфографія. Іменник»

1. Подані іменники ІІІ відміни поставте в О.в., позначте орфограми:

Швидкість, сіль, молодь, мати, кров, подорож , ніч, вість2. Подані іменники ІІ відміни поставте у Р.в., розподіливши на дві колонки за відмінковими закінченнями (-а (-я); -у (-ю)):

Дунай, колектив, рід, метр, слухач, клуб, тролейбус, понеділок, Сахалін, граніт, коридор, клен, жасмин, біль3. Провідмінюйте подані іменники, визначивши їх рід, відміну, групу:

Андрій, курча, Марія, какаду4. Подані іменники ІІІ відм. поставте в О.в., позначте орфограми:

Модель, радість, піч, любов, юність, галузь, тінь, доповідь5. Подані іменники ІІ відміни поставте в Р.в., розподіливши на дві колонки за відмінковими закінченнями(-а ,я; - у, ю):

Париж, трикутник, дуб, колектив, ліцей, страх, карбованець, дах, кілометр, Дніпро, школяр, гіпс, бузок, трактор6. Провідмінюйте подані іменники, визначивши їх рід, відміну, групу:

Василь, Ольга, лоша, шимпанзе7. Складіть зв’язне висловлювання про значення мови в житті людини. Схарактеризуйте використані вами в тексті іменники (вкажіть їх рід, відміну, відмінок)

8. Складіть зв’язне висловлювання про значення книги в житті людини. Схарактеризуйте використані вами в тексті іменники (вкажіть їх рід, відміну, відмінок)
Завдання з теми «Морфологія. Орфографія. Прикметник»

1. Утворити усі можливі форми ступенів порівняння від прикметників:

смачний, дужий.2. Складіть 2 речення із прикметником ведмежий так, щоб в одному з них це був відносний прикметник, в іншому – якісно-відносний.

3. Розподіліть подані прикметники за групами: якісні, відносні, присвійні:

Порожній, веселий, дівочий, морквяний, глиняний, міський, лисий, хворий, Максимів, ясний, осінній, зміїний, новий, лисяча.

4.Утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прикметників:

гарний, низький.5. Складіть 2 речення із прикметником срібне так, щоб в одному з них це був відносний прикметник, в іншому – якісно-відносний.

6. Розподіліть подані прикметники за групами: якісні, відносні, присвійні:

Марійчин, сільські, вродливий, смачний, медовий, вередлива, мишача, лисий, хлоп’ячі , зимовий, вечірня, предобрий, босий7. Складіть зв’язний текст на тему «Духовні цінності», використовуючи якісні, відносні, присвійні прикметники. Схарактеризуйте вжиті прикметники (вкажіть групу за значенням, рід, число, відмінок, синтаксичну роль у реченні)

8. Складіть зв’язний текст на тему «Скромність прикрашає людину», використовуючи якісні, відносні, присвійні прикметники. Схарактеризуйте вжиті прикметники (вкажіть їх групу за значенням, рід, число, відмінок, синтаксичну роль у реченні)

9.Запишіть у два стовпчики – прикметники і дієприкметники:

а) непримиренний, незлічений, несказанний;

б) прихований, несказаний, незліченний;

в) огненний, широченний, нескінчений.Завдання з теми «Морфологія. Орфографія. Числівник»

1. Знайдіть речення, в якому використано числівник. Укажіть, яким членом речення є цей числівник, його розряд:

а) Сьогодні я отримав одиницю.

б) Це відбулося вперше.

в) Назавтра треба вивчити аж п’ять предметів.2. Знайдіть речення, в якому допущено помилку при вживанні числівника. Відредагуйте його. Укажіть відмінок числівника:

а) Сидить бабця у дев’ятьох кожухах, хто її роздягає – сльози гіркі проливає.

б) Стоїть Марушка у сто кожушках, як вітер віє – спина не пріє.

в) У двох матерів по п’ятеро синів.3. Знайдіть речення із збірним числівником. Запишіть його, замінивши цифри словами.

а) 8 вершник, у червоному башлику, промчав, як вітер.

б) 1 за 1 приходили діти до школи.

в) 3 нерозлучних друзів вирішили влітку разом поїхати на відпочинок.4. Провідміняйте числівник шістсот шістдесят один.

5. Доберіть по два приклади числівників:

а) власне кількісних; б) дробових; в) збірних; г) неозначено-кількісних.Введіть їх у речення.

6. Запишіть математичні вирази словами:

а) До 127 + 83 =… ; б) Від 12, 5 – 7 = … ; в) До 401 + 15 = …7. Складіть твір-мініатюру на тему «Мій режим дня», використовуючи різні за значенням і будовою числівники.

8. Знайдіть речення, в якому використано числівник. Укажіть, яким членом речення є цей числівник, його розряд:

а) Десятки років читають люди ці книги.

б) Сто десять років виповнилося тому діду.

в) Козацькі курені ділилися на сотні.9. Знайдіть речення, в якому допущено помилку при вживанні числівника. Відредагуйте його. Укажіть відмінок числівника:

а) У сім няньок дитина без ока.

б) Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків .

в) Що за птах, що на восьми ногах?10. Знайдіть речення із збірним числівником. Запишіть його, замінивши цифри словами.

а) Північна територія займає 5 частину площі всієї Австралії.

б) 3 великих червоних яблука лежало на столі.

в) Кактуси окремих видів виростають до 2,5 метра заввишки.11. Провідміняйте числівник вісімсот вісімдесят два.

12. Доберіть приклади числівників:

а) власне кількісних; б) дробових; в) збірних; г) неозначено-кількісних.Введіть їх у речення.

13. Запишіть математичні вирази словами:

а) До 801 + 50 =… ; б) Від 1440 – 340 = … ; в) До 50,5 + 1 = …14. Складіть твір-розповідь на тему «Промисловість мого міста», використовуючи різні за значенням і будовою числівники.

15.Напишіть числівники словами:

500, 11, 16, 90, 600, 5714, 654, 9835.


Завдання з теми « Морфологія. Орфографія. Дієслово»

1. У поданих реченнях знайдіть дієслова, випишіть та вкажіть їх спосіб:

Людина завжди потребує когось, кому б могла вилити своє горе, поділитися доброю новиною. Справжнє сонце навчишся цінить, коли небо хмарами покриє. У труді твори життя красу.2. Провідміняйте дієслова:

Радіти, летіти, плакати, малювати, спати.3. Серед поданих речень знайдіть те, у якому вжито безособове дієслово. Випишіть це речення, підкресліть у ньому члени речення:

Осінь крокує по землі. Ліси й сади одягає у барвисте вбрання. Та недовго дерева будуть пишатися дорогими шатами. Зима вже не за горами. З півночі повіяло прохолодою4. У поданих реченнях знайдіть дієслова, випишіть та вкажіть їх спосіб:

Робота не йтиме далі, якщо сидітимете й чекатимете. Хоч крок новий зроби до того, в чім бачиш ціль і суть свою! Якби вдалось моє велике діло, я б утішалась щастям перемоги.5. Провідмінюйте дієслова:

Думати, любити, писати, танцювати.6. Серед поданих речень знайдіть те, у якому вжито безособове дієслово. Випишіть це речення, підкресліть у ньому члени речення:

Дощ без устанку лив цілу ніч. Краплями стукотів у вікна, барабанив по дахах. Каламутною водою залито усі тротуари.7. До поданих дієслів доберіть антоніми, укажіть їх дієвідміну, складіть із ними речення:

Мовчати - купувати -

хвалити - любити -

трудитися - радіти -8. Утворіть від дієслова знати усі способи, увівши їх у речення:

9. Складіть речення із безособовими дієсловами, що позначають явища природи, емоції, переживання, фізичний стан людини.

10. До поданих дієслів доберіть антоніми, укажіть їх дієвідміну, складіть із ними речення:

Спати - знаходити -

хворіти - кохати –

казати - веселитися -11. Утворіть від дієслова читати усі способи, увівши їх у речення:

12. Складіть речення із безособовими дієсловами, що позначають явища природи, емоції, переживання, фізичний стан людини

13. Напишіть твір-мініатюру на тему «Яка краса важливіша – зовнішня чи внутрішня ?», використовуючи дієслова у різних формах.

14. Напишіть твір-мініатюру на тему «Що значить бути красивою людиною?», використовуючи дієслова у різних формах

15. Сформулюйте правило, вибираючи потрібне з дужок.

Перехідні дієслова вимагають додатка, вираженого іменником у формі (знахідного / орудного) відмінка без прийменника або у формі родового відмінка, коли перед дієсловом (є_заперечна частка не / немає заперечної частки не), коли дія переходить (на весь предмет / на частину предмета).16. Продовжіть судження.

а) Дійсний спосіб виражає дію, яка...б) відбувається, відбулася чи відбудеться;

в)можлива або бажана за певних умов;Завдання з теми «Дієприкметник»

1. Розподілити подані словосполучення у 2 колонки: І – із прикметниками, ІІ – із дієприкметниками:

Цікава повість, прочитана повість, доглянуті троянди, запашні конвалії, прив’ялі айстри, відлітаючі птахи, лісові пернаті, українська пісня, прослухана мелодія, передплатне видання, передплачений журнал2.У поданих реченнях розставити розділові знаки, підкреслити дієприкметникові звороти:

На воді скрізь були розкидані зелені острівці оброслі високим очеретом. З-за хмар визирнуло сонце і стало видно далекі села ріденькі притрушені інеєм переліски та чорну смугу дороги.3. Від поданих дієслів утворити (де можливо) активні й пасивні дієприкметники. Виділити суфікси:

Чарувати, примерзнути, зеленіти, створити, читати, сяяти, спати, обрости, лежати, хвилювати.4. Провідміняйте дієприкметники:

Осяяне, потерпілий, зшита5. Замінити словосполучення з дієсловами словосполученнями з дієприкметниками, ввести їх у речення:

Вікторина, яку провели цікаво; корисні справи, які ми запланували; читачі, яких захопила нова книга; уміння, які ми здобули у праці6. У поданих реченнях пасивні дієприкметники замінити безособовими формами дієслів на -но,

-то. Підкреслити члени речення:

Стіл застелений полотняною скатертиною.

Долівка потрушена пахучим зіллям.

Дідові очі прикуті до фотокартки на стіні.


Завдання з теми «Словосполучення

Прямий і зворотний порядок слів у реченні»

1.Із поданих рядків вилучіть «порушників» - зайві сполучення:

а)малювати фарбами, малювати захоплено, малювати і мріяти, малювати біля річки;

б)не вгорі, а внизу, високо вгорі, підніматися вгору, світить згори;

в)бути напоготові, чекати з готовністю, готовий обід, приготувати страву;

г)коло хати, прибрана хата, побілити хату, хата з сінями ;

д)читати з інтересом, читати книгу, я читаю, читати розмірковуючи.2. Із поданих речень виберіть усі можливі словосполучення, дайте їм характеристику:

За всіх часів і в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб. Його присутність народжувала поетів і мислителів, сприяла появі пісень і дум, продовжувала родовід, і навпаки, коли він зникав, - приходило неодмінно лихо.3. У поданих реченнях виправте помилки у порядку слів:

а) Дізналися на уроках історії ми про мужніх і сильних захисників землі нашої.

б) Світ новий зовсім перед нами розкрився осяяний сонцем.

в) Згори звідкись пісня жайворонка лине і в повітрі тремтить.

г)Вулиці й будинків дахи білими заметами м’якими за кілька хвилин завалило.
4.Подані словосполучення розподілити на 3колонки(І - узгодження,ІІ – керування,ІІІ - прилягання ):

Віра в перемогу, страшенно гордий, кожен з них, блідий з переляку, перші роси, прийшли вранці, нарівні зі мною, вирішили повернутися, відповів посміхаючись, хтось невідомий, другий за списком, розпитати вчителя, українська мова, хоробрий воїн.Завдання з теми «Словосполучення та речення»

  1. Підкресліть дієслівні словосполучення, позначте головні та залежні слова:

Завжди спокійний; вона співала; твори Шевченка; зустрічати гостей; дати відповідь; дуже повільно, вітати друзів; довкола школи; брат і сестра; настало літо; золотокоса осінь; писати твір.

  1. На основі поданих слів способом керування утворити словосполучення:

чим? ким? де? де?

Грати (м’яч) з (хлопець), у (двір), на (майданчик)

3. Визначте, які з наведеннях сполучень слів не є словосполученнями:

а) коло хати;

б) вийшов з хати; іду швидко;

г) швидше за всіх;

д) хтось із друзів.

4. У поданих реченнях знайдіть і підкресліть обставини мети. Угорі надпишіть,
якими частинами мови і у яких формах вони виражені:


  1. Мати ішла на город по буряки (Панас Мирний).

  2. І дуб посадили на прикмету проїжджаючим (Т. Шевченко).

  3. Стою, спинившись, десь під магазином, щось серце заспокоїть суєту (І Жиленко).

5. Розставте розділові знаки:

О ні Поет не гладіатор

Щоб бавить натовп цирковий!

Поет пророк Поет новатор .(Г. Чуприна)6. Прочитайте текст. Знайдіть додатки і випишіть їх у колонки: 1 - прямі, 2 -
непрямі додатки:

Один чоловік щодня купував п'ять хлібин. Приятель запитав його, що він з ними робить.  • Одну сам їм, двома борг сплачую, а дві в борг даю.

  • Який же ти нетямущий! Одну сам їм, двома борги сплачую батькам за те, що вони мене годували, а дві дітям у борг даю - потім вини мене годуватимуть (афганська казка).

7. З наведених пар слів утворіть словосполучення. Запишіть їх окремими групами (узгодження, керування, прилягання):

Життя, Донецьк; книга, Ірина Володимирівна; відкривати, ключ; збирання, овочі; писати, Київ; побачились, метро; читати виразно.8. Напишіть словосполучення за поданими схемами:


коли?

що?

звідки?
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка