Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації Слов’янський районний методичний кабінет Проект


Моніторинг якості знань учнів 11 класуСторінка2/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.82 Mb.
#389
1   2   3   4   5   6

Моніторинг якості знань учнів 11 класуРічний рівень компетентності з української мови та літератури

Анкета «Чи вмію я організовувати власну діяльність?»

Оберіть за кожним судженням ствердження, що відповідає вашій діяльності


Судження

Я вмію:


Так

Іноді

Ні

1

Організовувати власне навчання та самоосвіту


2

Керувати навчальною роботою своєї групи, класу


3

Брати активну участь в організації та проведенні всіх видів колективної пізнавальної діяльності в школі


4

Готувати робоче місце для виконання визначеного завдання


5

Самостійно знаходити джерела інформації


6

Раціонально розподіляти свій час


7

Планувати діяльність


8

Контролювати свою роботу


9

Коригувати свою діяльність за необхідності


10

Обирати форми самоосвіти і джерела пізнання


11

Знаходити необхідну інформацію у різних джерелах, включаючи комп’ютер


12

Збирати і систематизувати довгий час тематичну інформацію
Анкета «Як у мене розвинені загальнонавчальні інформаційні вміння?»
Судження

Я вмію:


Так

Іноді

Ні

1

Бігло переглядати зміст з метою усвідомлення значущості для себе змістовної сторони книги


2

Відбирати в процесі вибіркового читання потрібні відомості, порівнювати їх зміст, знаходити потрібне рішення, конструювати відповідь, підтверджувати цитатами з прочитаного


3

Робити виписки, складати плани (простий, складний, цитатний), тези, писати конспекти, анотації, рецензії


4

Вести записи прослуханого


5

Вільно користуватися довідково-бібліографічним апаратом книжки


6

Застосовувати бібліотечно-бібліографічні уміння та навички під час систематичної роботи з різними джерелами інформації в бібліотеці над індивідуальним планом освіти та самоосвіти


7

Швидко підбирати необхідну літературу для роботи над контрольною темою, проектом


8

Користуватися послугами медіатеки, МБА


9

Працювати з друкованими та електронними виданнями


10

Орієнтуватися в інформаційному просторі


11

Створювати мультимедійні презентації, публікації та веб-сайти


12

Використовувати різні мультимедійні засоби і можливості для вирішення проблем (зображення, звукозаписи, відео файли, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли, бази даних тощо)


13

Користуватися різними пошуково-інформаційними та довідково-інформаційними системами Інтернету, шукати інформацію в тематичних каталогах та пошукових машинах за допомогою ключових слів


Оберіть за кожним судженням ствердження, що відповідає вашій діяльності.

За кожну відповідь «Так» поставте 5 балів, «Іноді» - 3 бали, «Ні» - 1 бал. Підрахуйте середній бал за анкетою.

Інтерпретація:

4,5 – 5 балів – високий рівень;

3,6 – 4,5 – достатній рівень;

2,6 – 3,5 –середній рівень;

2,5 та менше балів – початковий рівень.

Визначивши недостатньо сформовані уміння, сплануйте шляхи вдосконалення за запропонованою таблицею.


Над чим працювати

Хто може допомогти

Результат


Програма формування самоосвітньої компетентності

І. Організація навчальної праці

Уміння планувати свою діяльність. Уміння намітити мету, визначити завдання, шляхи та терміни роботи.

Уміння самоорганізації. Вміння знайти джерела інформації та організувати роботу з ними. Виконання домашніх завдань. Режим, система діяльності. Вміння зберігати час. Уміння готувати місце для занять.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

1.Уміння навчально-пізнавальної діяльності. (Загальнонавчальні вміння.) Універсальні здібності самостійного отримання, здобування та використання знань, умінь і навичок.

2.Уміння працювати з книжкою (читати, складати план, конспектувати тощо). Використання для самоосвіти радіо-, кіно-, телепрограм, різноманітних видів практичної діяльності: дослідів, експериментів, моделювання, відвідування виставок, музеїв, концертів, лекцій, вистав тощо. Комп'ютер у самостійному розвитку. Використання відеоматеріалів.

Література для самоосвіти, самовчителі.

3.Бібліотечно-бібліографічні вміння. Організація читання. Апарат книжки. Бібліотеки, їхній довідково-бібліографічний апарат. Види запису під час читання. Книжки та записи – подовження фізіологічних сховищ знань та досвіду.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

1. Розвиток усного мовлення. Вміння користуватися монологічною (оволодіння такими видами монологу: стисле повідомлення, розповідь, опис, характеристика тощо) та діалогічною (оволодіння такими функціональними типами діалогу: діалог етикетного характеру, діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін думками, повідомленнями) формами мовлення, складати розгорнуту характеристику на основі одного або кількох джерел знань, висловлювати свою точку зору та обстоювати її. Вміння дискутувати. Уміння сприймати на слух незнайомий текст, розуміти з одного прослуховування фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, основну думку висловлювання, зображувально-виразні засоби прослуханого твору. Оволодіння ораторською майстерністю.

2. Розвиток письмового мовлення. Практичне користування основними видами письмових робіт, ведення запису прочитаного, прослуханого у вигляді плану (простого, складного), тез, конспектів, анотацій, рецензій, відгуків тощо. Уміння письмово висловлювати свою точку зору та аргументовано доводити її.

IV. Сформованість операцій розумової діяльності

1.Розвиток мисленнєвої діяльності. Поступове формування наочно-дієвого, наочно-образного та логічного мислення, загальнопізнавальних умінь. Загальні логічні інтелектуальні вміння: порівняння, встановлення зв'язків, визначення головного, абстрагування, систематизація, узагальнення тощо.

2. Творчі вміння, поняття про творчість, дослідницькі методи в навчанні, умови творчого розвитку. Розвиток дивергентного мислення.

V. Контрольно-оцінювальні вміння

1.Уміння самоконтролю. Здатність перевіряти правильність та міцність самостійного засвоєння теорій, практичних умінь, правильність результатів розв'язання задач.

2. Самооцінювання та взаємооцінювання засвоєння знань, умінь, навичок.

VI. Рефлексія.

«Творча педагогічна майстерня»

Зразки завдань

І блок

1. Вставте пропущені літери.

Сміливого і куля не б..ре.

Чия відвага, того і перем..га.

Дома і стіни пом..гають.

В ноги кл..няється, а за п’яти кусає.

Тиха вода береги л..мить, а бистра тамує

2. Поставте у родовому відмінку слова.

Київ, Канів, Харків. Чернігів, Фастів.

3. Запишіть слова у дві колонки.

А) у якій вставити м'який знак;

Б) у якій не треба вставляти м'якого знака.

Кавказ..кий, тюр..ма, астрахан..ський, різ..бяр, арал..ський, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаял..ник, астрахан..ці, щонаимен..ший, нян..чити, економія..ний, шахтарс..кий, мал..ований.

4. Від поданих іменників утворіть прикметники, підкресліть буквосполучення із спрощенням.

Область, тиждень, контраст, баласт, честь, від'їзд, форпост, користь, ненависть, якість, компост, кількість.

5. Вставте в словах, де треба, апостроф.

Морк..яний, бур..ян, здоров..я, бур..як, дзв..якнути, любов..ю, подвір..я, бур..я, мавп..ячий, грав..юра, торф..яний, прем..єра, б..юджет, кар..єра, духм..яний, від.. ємний.

6. До поданих слів доберіть антоніми.

Зло, зимовий, увійти, високо, правда, починати, від'їхати, ворог, знайти, веселий.

7. Виберіть потрібне слово з поданих у дужках синонімів і запишіть з ними речення.


(Спить, куняє, дрімає) земля під глибоким снігом.

Дівчина хитро (сміється, регоче, посміхається).

Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою.

Учні (говорили, вели розмову, розповідали) про історію рідного краю.

8. Спішіть, з'ясуйте у прямому чи переносному значенні вжиті у реченні виділені слова. Якими частинами мови та членами речення вони є?

Від того й земля нам ставала рідніша, що з небом вона обнялася крильми. Зоря любистком пахне над Дніпром. По росах крапелястих ніч дзвони на коромислі несе. Сплять над озером ялинки, як сестрички в сповитку. Біла віхола хустинки їм зіткала нашвидку. Звозить осінь своє збіжжя, по стерні бреде лелека.

9. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Колючий шиповник, острое слово, острая бритва, едкий запах, сухое дерево, безынтересный доклад, крепкая веревка, сильный мороз, чистая тетрадь, правильная речь, костистая рыба, костлявый человек, крайняя изба, крайний срок.

10. Доберіть синоніми до слів.

Достойний, завірюха, думати, іти, малий, кричати, дім, спіють.

11. Складіть по два речення з даними словами так, щоб ці слова були омонімами. Займався. Журиться.

12. Замінить фразеологізми одним словом-синонімом.

Нуль без палички, викинути з голови, як кіт наплакав, тримати язик за зубами, намотати на вус, пекти раків, розбити глек.

13. Доберіть до російських фразеологічних зворотів відповідні українські. Складіть з ними два речення.

Кричать во всю глотку. Бить баклуши. Задирать нос. Было да сплыло. Как белка в колесе. Не в своей тарелке. Вывести на чистую воду. Дать стрекача.

14. Перепишіть, замінюючи виділені слова іншими, вжитими в переносному значенні.


Холодна присиваська осінь віє вітрами. Як величезні протяги, віють вони зі степу і, пропадаючи в широку западину Сиваша, на всім його просторі звівають воду в море, все далі від берега, відкриваючи розбагнене дно. Небо покривається хмарами, земля під ногами затвердла, проморожена раннім морозом.

15. Напишіть твір-мініатюру про українську мову, використавши слова в переносному значенні, синоніми.


II блок

 1. Розкрийте дужки, згрупуйте займенники за розрядами. Складіть з будь-якими 3 речення.

Ні/чий, будь/ чому, будь/у/чому, ні/на/чому, де/кого, кимо/сь, казна/що, де/ким, ні/який, хтозна/з/чиїх, який/небудь, ні/хто, аби/що.

 1. На місці крапок запишіть заперечні займенники.

Не зустрів..., не зустрівся..., не слухав..., я не говорив..., говорити було..., не було чути...

 1. Перекладіть словосполучення.

Смеяться над ним, издеваться над тобой, при любых обстоятельствах, в те времена, в наш адрес, несколько экземпляров, говорят обо мне, кое-кто, сообщил, невесть кто составил.

4. Відредагуйте речення.

Бабуся попросила онука купити собі ліки. Він просидів цілий вечір, обдумуючи свою автобіографію. У кожної людини є своя заповітна мрія. Мені здасться, що він говорить одне, а думає зовсім друге. Всякий учень повинен пройти це тестування.

5. Допишіть за наведеним зразком прислівники, які відповідають на поставлені питання. Зразок. Працювати (як?) добре, непогано,чесно, охоче, залюбки, сумлінно. Виконувати завдання (як?)... Встати (коли?).. Піти(куди?)... Крикнути (з якої причини?)... Говорити (як?)... Назбирати ягід (скільки?)...

6. До якої частини мови і за якими ознаками можна було б віднести займенники кожний, деякий, нічий?

7. Запишіть прислівники, в яких перед я,ю пишеться нн

8. Вставте пропущені прислівники в прислів'я.

а) Гість хоч... буває, та все примічає.

б) Якщо гість... за шапку береться, то... піде.

в) На тобі Гаврило,... що мені....

г) Як слів..., то й розуму...

д) Яблуко від яблуні... відкотиться

9. Доведіть правильність написання омонімічних прийменниково-іменникових конструкцій, прислівників та прийменників; визначте, де яка частина мови, уведіть їх в речення.

На половину – наполовину, в бік – вбік, з ранку – зранку.

10. Доберіть до прислівників синонімічні ряди, уникаючи повторення.

а) співав він цього вечора надзвичайно. Голос у нього був надзвичайно гарний.

б) вулицею швидко промчався вершник. Ми швидко кинулися надвір, але він вже був за селом.

11. Перекладіть речення українською мовою.

На заседании была проанализирована создавшаяся в отрасли сложная ситуация. Ручеек, добежавший до моря и увидевший перед собой неоглядные голубые просторы, не должен забывать тот родник высоко в горах, от которого начался его путь по земле.

12. Доберіть до російських прислівників українські відповідники.

Чутко, своевременно, искренне, поодаль, обильно, зимой, сызмала, сгоряча, вяло, наспех, вдоволь, скомкано.

13. Доберіть прислівники, які відповідають поданим прихованим словам.

В у з у

Н з в о


З у ш і

В у б ж


Н ч с _у

Б у щ є


14. Заміст крапок, вставте прислівники, щоб склалися вірші.

Вчи... завдання з мови,

Головне,... й...,

А тоді повторюй... –

Й мову знатимеш...

15. Напишіть твір-мініатюру на тему «Осінні мелодії», використавши якомога більше займенників.ІІІ блок

1. З поданих пар слів випишіть словосполучення. Схарактеризуйте їх. Визначте рід і відміну трьох іменників.

Міцна дружба, творці щастя, чай з лимоном, дружба народів, боротьба з тероризмом, піклуватися про дітей, відчувати небезпеку, брат і сестра, до столу, найбільш старанно.

2. Зробіть повний синтаксичний розбір словосполучень.

Вимовити пошепки.

Садок вишневий.

Наблизитися до річки.


 1. Складіть речення з поданих слів: жоржини, роси, мерехтіти, золотаві, сильніше. Підкресліть головні і другорядні члени речення.

 2. Перекладіть текст українською мовою. Визначте типи речень за будовою.

Когда мы пишем слово «Земля» с большой буквы, то разумеем целую планету, ставшую обителью великого множества живых существ... Как бы сужаясь, слово это заключает в себе и большое поле, и крохотный крестьянский удел на нем...(М.Алексеев)

 1. Визначте члени речення. Чорнобривців насіяла мати У моїм світанковім краю.

 2. Відредагуйте речення.

Читаючи книгу, в моїй уяві поставав образ автора. Готуючись до зими, заклеювалися вікна.

 1. Складіть речення за поданою схемою, [.(де...),], (що...)

 2. Перекладіть подані словосполучення українською мовою, складіть речення з трьома словосполученнями.

Благодарить родителей, десять часов, согласно приказу, при любой погоде, видеть собственными глазами, под редакцией автора, учить языку, говорить на украинском языке, работать по призванию.

9. Закінчіть подані прислів'я. Запишіть їх

а) Правда суду...

б) Без діла... сила

в) У закритий... муха не...
Визначте граматичну основу речень

10. Складіть речення з однорідними:

а) присудками;

б) додатками;

в) означеннями

11. Перекладіть і запишіть речення українською мовою, вставляючи пропущені розділові знаки. Визначте прості речення, поясніть, чим вони ускладнені. 1. Вы здесь конечно по каким-нибудь делам? (А. Лушкин)

 2. Нет! Что однажды решено исполню до конца! (Н. Некрасов)

 3. Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запомним его (В. Распутин).

 4. Осень, войдя в свои права, повела себя сначала строго... (Ю. Збанацкий)

12. Запишіть поданий текст у формі діалогу, розставляючи розділові знаки.

Богдан поздоровкався і запитав Ти звідки дівчино 3 лісів скинула на нього довгасті очі лісовичка Твій батько лісник Ні мама Батька лісокради вбили І не боїтесь у лісах Вони наш хліб а хіба не бояться на нього роблять відповіла мудрістю батька матері чи лісу. (М.Стельмах) 1. Утворіть з кількох простих речень усі можливі типи складних речень Дівчина простудилась. І неї боліло горло. Вона кашляла.

 2. Складіть невеличкий зв'язний текст, використовуючи наведені словосполучення.

За рішенням українського парламенту; Україна незалежна; свято народу; по всій країні море живих квітів, синьо-жовті прапори, транспаранти з написами; радісні обличчя людей.

 1. Напишіть твір-мініатюру на тему: " Рідна Україно, хто для тебе я?".


Завдання з теми «Алфавіт. Склад. Наголос. Співвідношення букв і звуків»

1.Запишіть за алфавітом прізвища українських письменників:

Ю.Федькович, Б.Лепкий, М.Коцюбинський, Т.Шевченко, О.Кобилянська, В.Сосюра, Д.Павличко, Л.Костенко, І.Франко, В.Симоненко, Р.Федорів, О.Гончар, А.Тесленко.2. Знайдіть «порушника»(слово, що стоїть не на своєму місці у поданих рядках. Поясніть лексичне значення виділених слів:

1) іграшка, ілюзія, іменник, імунітет, інверсія;

2) кабінет, каверзувати, калькуляція, кав’ярня, кам’яний;

3) лабіринт, лагідний, лазня, лан, лаконічний ;

4) магазин, маєток, макет ,мавка, м’ята .

3. Знайдіть і виправте помилки у переносі слів:

Неж-даний,приз-вати,пі-дробити,ход-жу,пі-дживити,вищез-гаданий,осі-нній,Т.Г.-Шевченко,200 куб. - см, семимільй-онний, поль-овий, Дніп-ро4. Перекладіть слова українською мовою, поставте наголос:

1) Посуда, дочка, олень, каталог, украинский, справочник, посредине, учение, ненависть, простой, ошибка, васильковый, новость, рукопись, стихи, случай.

2) Старый, подруга, беседа, договор, крапива, восемьдесят, дрова, колесо, середина, задание, легкий, спина, одиннадцать, весенний, произношение.

5. У поданих рядах знайдіть «зайві» слова, поясніть принцип групування слів:

1) дзеркало, подзвонити, кукурудза, надзвичайний, дзенькати ;

2) джміль, сиджу, джерело, підживити, посиджу ;

3) Євгенія, співає, синє, ательє ;

4) ягоди, порядок, маяк, під’ярок ;

5) щедрість, дощ, вище


Завдання з теми «Написання слів іншомовного походження»

Вставте пропущену літеру.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка