Міністерство освіти і науки України Вінницький національний аграрний університетСкачати 421.35 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір421.35 Kb.
1   2   3

АНОТАЦІЯ

Пришляк Н. В. Ефективність виробництва біопалива на підприємствах бурякоцукрового комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2015.

Дисертація присвячена дослідженню ефективності виробництва біопалива на підприємствах бурякоцукрового комплексу. Обґрунтовано теоретичні основи, методи та фактори підвищення ефективності функціонування підприємств бурякоцукрового комплексу. Встановлено, що визначальним при запровадженні ефективного виробництва та споживання біопалива є отримання повного комплексу ефектів: економічних, соціальних, екологічних та енергетичних. Визначено соціально-економічну необхідність та значення виробництва та споживання біопалива в Україні. Проаналізовано особливості та динаміку виробництва біоетанолу у світі.

Означено причини низької ефективності функціонування підприємств бурякоцукрового комплексу. Досліджено ефективність виробництва біопалива з напівпродуктів переробки цукрових буряків на цукрових заводах. Обґрунтовано, що цукрові буряки є ефективною культурою для виробництва біопалива в Україні. Окремо вивчено зарубіжний досвід економічного та правового регулювання розвитку біоенергетики та запропоновано методи вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють виробництво та споживання біопалива в Україні. Сформовано модель кластерного підходу до організації виробництва біопалива. Розраховано економічну ефективність виробництва біоетанолу на одному з цукрових заводів Вінницької області. Обґрунтовано, що виробництво цукру та біоетанолу на цукровому заводі стабілізує роботу бурякоцукрового комплексу за рахунок гнучкості структури виробничих потужностей, можливості швидкого реагування на кон’юнктуру ринку та забезпечення виробництва продукції з високим рівнем рентабельності. Здійснено SWOT-аналіз потенціалу цукрового заводу щодо налагодження виробництва біоетанолу з метою визначення сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на ефективність його виробництва. Розроблено економіко-математичну модель оцінки рівня виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва біоетанолу засобами теорії нечіткої логіки, що дало змогу обґрунтувати ефективне поєднання виробництва цукру та біоетанолу на одній виробничій ділянці.Ключові слова: ефективність, ефект, цукрові буряки, цукор, виробництво, біопаливо, біоетанол, біогаз, регулювання, ціна.
АННОТАЦИЯ

Пришляк Н. В. Эффективность производства биоэтанола на предприятиях свеклосахарного комплекса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Винницкий национальный аграрный университет, Винница, 2015.

Диссертация выполнена с целью исследования эффективности производства биотоплива на предприятиях свеклосахарного комплекса. Исследованы теоретические основы, методы и факторы повышения эффективности. Определено, что производство биотоплива в Украине будет иметь экономические, социальные, экологические и энергетические эффекты. Проанализированы актуальность и развитие производства биоэтанола в мире.

Исследованы причины низкой эффективности функционирования предприятий свеклосахарного комплекса. Определена эффективность производства биотоплива из продуктов переработки сахарной свеклы на сахарных заводах. Обосновано, что сахарная свекла является эффективной культурой для производства биотоплива.

Отдельно изучен зарубежный опыт институционально-правового регулирования развития биоэнергетики и предложены методы усовершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих рынок биотоплива в Украине. Сформирована модель кластерного подхода к организации производства биотоплива. Рассчитана экономическая эффективность производства биоэтанола на одном из сахарных заводов Винницкой области. Обосновано, что производство сахара и биоэтанола на сахарном заводе стабилизирует работу свеклосахарного комплекса за счет гибкости производственных мощностей и возможности быстрого реагирования на конъюнктуру рынка и обеспечения производства прибыльной продукции.

В результате проведенной диагностики предприятий свеклосахарного комплекса Винницкой области обоснована возможность и целесообразность налаживания производства биотоплива на указанных предприятиях. Определено, что потенциальные возможности работы сахарных заводов в Украине значительно превышают спрос на сахар, в то время как спрос на биоэтанол остается не удовлетворенным.

Установлено, что производство двух стратегически важных продуктов на одном производственном участке даст способность регулировать объемы производства сахара и биоэтанола в зависимости от спроса и цен на рынке. Поскольку производство сахарной свеклы в значительной степени зависит от погодных условий, в годы неурожая сахарные заводы, на которых оборудованы линии для производства биоэтанола, смогут без угрозы снижения эффективности работы завода уменьшить объемы производства биоэтанола в пользу производства сахара. Также в случае перенасыщения рынка сахара и снижения реализационных цен завод сможет увеличить производство биоэтанола и заменить убыточное производство сахара на прибыльное производство биоэтанола.

Осуществлен SWOT-анализ потенциала сахарного завода по налаживанию производства биоэтанола с целью определения совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность его производства.

В результате оценки уровня производственных мощностей сахарного завода по производству биоэтанола средствами теории нечеткой логики определено, что производство биоэтанола в объеме 14 400 т (6000 дал биоэтанола в сутки в течение 300 дней) является оптимальным и относится к удовлетворительному уровню. В случае значительного снижения объемов производства биоэтанола уровень производственных мощностей сахарного завода по производству биоэтанола будет отнесен к неудовлетворительному классу. Производство биоэтанола в объеме более 20 тыс. т является теоретически возможным при наличии в пределах сырьевых зон достаточного количества сахарной свеклы.

Ключевые слова: эффективность, эффект, сахарная свекла, сахар, производство, биотопливо, биоэтанол, биогаз, регулирование, цена.
ANNOTATION

Pryshliak N. V. Efficiency of Biofuel Production at the Enterprises of Sugar-Beet Industry. – Manuscript.

Thesis for a degree of Candidate of Economic Sciences, speciality 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by the types of economic activity) – Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, 2015.

This research focuses on the efficiency of biofuel production at the sugar-beet industry enterprises. Theoretical foundations, methods and factors of efficiency improvement of the sugar-beet industry enterprises are justified. It has been found that obtaining of a full complex of such effects as economic, social, environmental and energetic is a key factor for the introduction of the efficient production and consumption of biofuels. Socio-economic need and importance of production and consumption of biofuels in Ukraine are defined. Features and dynamics of bioethanol production in the world are analyzed.

Reasons for the low efficiency of sugar-beet enterprises are defined. The efficiency of biofuels production from intermediate products of sugar-beet processing at the sugar-beet enterprises is investigated. It has been substantiated that sugar-beets are efficient for biofuel production in Ukraine. Foreign experience of legal regulation of bioenergy development has been studied and methods of improvement of legislation for the production and consumption of biofuels in Ukraine are offered. Cluster model of biofuel production is formed. The economic efficiency of bioethanol production at the sugar-beet enterprises in Vinnytsia region has been calculated. It has been grounded that sugar and bioethanol production at the sugar-beet enterprise stabilizes sugar-beet industry due to flexibility of the production capacity structure, possibility of rapid respond to market conditions and ensuring profitable production. SWOT analysis of sugar-beet enterprise potential for the establishment of bioethanol production is carried out in order to determine a set of external and internal factors affecting the efficiency of bioethanol production. Economic and mathematical model for assessment of the level of production capacity of sugar-beet enterprise for bioethanol production by means of fuzzy logic theory is developed. It has enables to justify effective combination of sugar and bioethanol production at one manufacturing site.Key words: efficiency, effect, sugar beets, sugar, production, biofuels, bioethanol, biogas, regulation, price.

Підписано до друку 11.11.2015 р.Формат

Наклад 130 прим. Зам. №
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка