Міністерство освіти і науки України Вінницький національний аграрний університетСкачати 421.35 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір421.35 Kb.
1   2   3

Показники щодо обґрунтування економічної ефективності виробництва біоетанолу з напівпродуктів переробки цукрових буряків на ТОВ “Іллінецький цукровий завод”

Показник

Меляса

Сік 2-ї сатурації

Цукровий сироп

Потреба на 1 т біоетанолу, т

4,21

5,3

3,12

Собівартість сировини, грн./т

1600,0

1750,0

3100,0

Собівартість сировини всього, грн.

6736,0

9275,0

9672,0

Допоміжні матеріали, грн.

120,0

120,0

120,0

Природний газ на технологічні потреби, грн.

2059,8

2059,8

2059,8

Електроенергія на технологічні потреби, грн.

230,0

230,0

230,0

Заробітна плата виробничих працівників, грн.

118,0

118,0

118,0

Нарахування на соціальне страхування, грн.

47,0

47,0

47,0

Витрати на утримання й експлуатацію обладнання, грн.

110,0

110,0

110,0

Загальновиробничі витрати, грн.

810,0

810,0

810,0

Виробнича собівартість, грн.

10 230,8

12 769,8

13 166,8

Адміністративні витрати, грн.

165,0

165,0

165,0

Витрати на збут, грн.

80,0

80,0

80,0

Повна собівартість 1 т біоетанолу, грн.

10 475,8

13 014,8

13 411,8

Відпускна ціна біоетанолу з ПДВ, грн.

18 000,0

18 000,0

18 000,0

ПДВ (20%), грн.

3600,0

3600,0

3600,0

Відпускна ціна біоетанолу без ПДВ, грн.

14 400,0

14 400,0

14 400,0

Прибуток на 1 т біоетанолу, грн.

3924,2

1385,2

988,2

Рівень рентабельності, %

37,5

10,6

7,4

На основі інформації щодо прибутку на 1 т виробленого біоетанолу, обсягів виробництва біоетанолу з меляси (3573 т), соку 2-ї сатурації (4320 т) і цукрового сиропу (6507 т) визначено, що річний прибуток заводу від виробництва біоетанолу становитиме 26, 435 млн грн. Враховуючи, що витрати на переобладнання заводу та налагодження виробництва біоетанолу становитимуть 80 млн грн., період окупності вкладених інвестицій за оптимістичним прогнозом у встановлення додаткової лінії становитиме 3 роки.

Для перевірки результатів розрахунків оптимальних обсягів виробництва біоетанолу та рівня виробничих потужностей цукрового заводу з його виробництва запропоновано використовувати теорію нечіткої логіки. Як вхідні параметри моделі для оцінки рівня виробничих потужностей використано деякі основні показники роботи цукрового заводу (сезонне виробництво цукру (x1), добова потужність виробництва біоетанолу (x2), тривалість сокодобування (x3), річна потужність виробництва цукру (x4), річна потужність виробництва біоетанолу (x5), природні катастрофи в регіоні (x6), а вихідні – рівень виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва біоетанолу (Y). Оцінюємо Y за такими рівнями: Y1 (85–100) – відмінний (клас А); Y2 (66–84) – добрий (клас В); Y3 (51–65) – задовільний (клас С); Y4 (31–50) – незадовільний (клас Д); Y5 (0–30) – катастрофічний (клас Е).

Дерево логічного висновку (граф, який показує логічні зв’язки між прогнозним показником Y та чинниками {x1…x6}, які впливають на цей прогнозний показник Y) оцінки рівня виробничих потужностей Іллінецького цукрового заводу з виробництва біоетанолу наведено на рис. 3.

Рис. 3. Структурна модель оцінки рівня виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва біоетанолу
За допомогою нечітких логічних рівнянь виконано математичну реалізацію моделі оцінки рівня виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва біоетанолу. Виходячи з характеристик об’єкта моделювання та характеру вихідного параметра (змінної), для розв’язання логічних рівнянь обрано метод дефазифікації, який має назву “метод центру ваг розширений”.

На основі використання обраного методу моделювання в математичному пакеті Matlab проведено експеримент із застосуванням вищенаведеної методики оцінки рівня виробничих потужностей цукрового заводу, придатних для виробництва біоетанолу. Розрахунки показують, що в разі виробництва біоетанолу в межах 14 400 т, рівень виробничих потужностей ТОВ “Іллінецький цукровий завод” з виробництва біоетанолу буде віднесено в середньому до класу С – “задовільний рівень”. У разі значного зниження обсягів виробництва біоетанолу рівень виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва цієї продукції стане незадовільним. Виробництво біоетанолу в обсязі більше 20 тис. т є теоретично можливим і сприятиме підвищенню класу виробничих потужностей у разі наявності в межах сировинних зон достатньої кількості цукрових буряків.


ВИСНОВКИ
Узагальнюючим науковим результатом проведеного дослідження, наукового аналізу існуючих теорій, концептуальних підходів і методичного апарату стосовно ефективності виробництва біопалива на підприємствах бурякоцукрового комплексу є: комплексна розробка теоретико-методичних основ розширення вирощування цукрових буряків і виробництва цукру в Україні; узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково-практичних результатів ефективного поєднання виробництва цукру та біопалива з метою стабілізації та розвитку бурякоцукрового комплексу; поліпшення вітчизняного балансу енергетичних ресурсів та зменшення зовнішньої залежності від імпорту паливних енергоносіїв. Результати наукового дослідження дають підстави зробити такі висновки:

 1. На основі детального обґрунтування сутності та значення поняття “ефективність виробництва біопалива” встановлено, що визначальною характеристикою ефективного виробництва та споживання біопалива є отримання повного комплексу ефектів: економічних, соціальних, екологічних та енергетичних.

 2. Визначено, що вичерпність викопних видів палива, зростання їх вартості, залежність від імпорту та політики країн-експортерів паливно-енергетичних ресурсів зумовлюють необхідність диверсифікації паливно-енергетичного сектору та збільшення обсягів виробництва та використання біологічних видів палива. Враховуючи необхідність зниження залежності України від імпорту енергоносіїв і наявність достатньої кількості орних земель для вирощування високоенергетичних культур з подальшою їх переробкою на біопалива, постає нагальна необхідність запровадження виробництва та споживання палива, виготовленого з біомаси, в Україні. Визначено, що розвиток ринку біопалива в Україні матиме низку переваг, зокрема: виробництво доданої вартості, створення нових робочих місць, розвиток соціальної інфраструктури, додаткові надходження до бюджету, зменшення енергетичної залежності, зниження антропогенного навантаження на довкілля, збереження природних ресурсів за рахунок переробки відновлювальної сільськогосподарської сировини та відходів переробних галузей агропромислового комплексу.

 3. Виявлено, що обсяги виробництва біопалива у світі щороку зростають. З огляду на вичерпність традиційних джерел енергії та постійне зростання їхньої вартості провідні країни світу стимулюють розвиток біоенергетики та широко застосовують біопалива як для посилення паливно-енергетичного сектору, так і для зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище. Встановлено, що найпоширенішим видом рідкого біопалива у світі є біоетанол.

 4. Дослідженнями встановлено, що причинами низької ефективності діяльності бурякосійних підприємств є: значне скорочення посівів цукрових буряків; зменшення більше як у три рази працюючих цукрових заводів; відсутність належного використання виробничого та науково-технічного потенціалу; недосконалість механізму ціноутворення, недосконалість державної політики щодо бурякоцукрового виробництва; значний імпорт цукру-сирцю з цукрової тростини; відсутність зовнішнього ринку збуту цукру. У результаті проведеного аналізу ефективності функціонування цукрових заводів визначено, що складнощі внутрішнього та відсутність зовнішнього ринків збуту цукру, коливання пропозиції та цін зумовлюють розбалансування роботи бурякоцукрового комплексу в цілому. Зокрема, надлишок цукру на ринку призводить до спаду цін і, як наслідок, відмови бурякосійними підприємствами займатись виробництвом цукрових буряків. У результаті порушується робота цукрових заводів, звільняються працівники, ціни на цукор зростають, а на ринку цукру утворюється дефіцит, який покривається за рахунок імпорту цукру з цукрової тростини.

 5. Виявлено, що Україна значно відстає від багатьох країн у сфері альтернативної енергетики. У процесі наукового дослідження світової практики нормативно-правового регулювання у сфері біопалива визначено основні проблеми, які стримують розвиток виробництва та споживання біопалива в Україні, і внесено пропозиції щодо їх розв’язання. Зокрема, вивчено низку законопроектів у сфері регулювання виробництва, реалізації та споживання біопалива й обґрунтовано зміни, які доцільно внести в діючі нормативно-правові акти щодо виробництва біосировини, її переробки й одержання біопалив, їх реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках з метою стимулювання виробництва та споживання біопалива в Україні.

 6. Здійснено порівняльний аналіз виробництва біопалива з різних видів сировини, що набули широкого поширення в інших країнах світу, у результаті чого було виявлено, що для України цукрові буряки є ефективною сировиною для виробництва біопалива з урахуванням виходу біоетанолу з 1 га посівів, балансу енергії, наявності сировинної та переробної баз, зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Для стабілізації та розвитку підприємств бурякоцукрового комплексу сформовано ефективний організаційно-технологічний механізм, що полягає в налагодженні виробництва біопалива на цукрових заводах шляхом використання меляси й інших напівпродуктів переробки цукрових буряків.

 7. Дослідженнями встановлено, що слабкість інтеграційних зв’язків між виробниками цукрових буряків, переробними підприємствами та кінцевими пунктами реалізації є серйозним бар’єром у налагодженні виробництва біопалива. Задля стабілізації та розвитку бурякоцукрового комплексу в цілому необхідно провести вдосконалення економічного механізму його управління, налагодити посилення економічних зв’язків бурякоцукрової промисловості з іншими галузями національної економіки, а саме упорядкувати відносини у сфері виробництва та реалізації цукрових буряків, цукру та біоетанолу, посилити співпрацю між науково-дослідними установами та виробничими потужностями та сформувати кластер виробництва біопалива.

 8. Установлено, що налагодження виробництва біопалива на цукрових заводах допоможе стабілізувати роботу бурякосійних підприємств і цукрових заводів, дозволить регулювати обсяги виробництва цукру та біоетанолу відповідно до рівня цін, попиту та пропозиції. У результаті розрахунку економічної ефективності виробництва біоетанолу на Іллінецькому цукровому заводі визначено, що дообладнання додаткової лінії задля виробництва 6000 дал біоетанолу протягом 300 днів, використовуючи як сировину напівпродукти переробки цукрових буряків, зокрема сік 2-ї сатурації, сироп та мелясу матиме високу рентабельність і забезпечить окупність вкладених інвестицій за 3 роки.

 9. За результатами проведеного SWOT-аналізу ТОВ “Іллінецький цукровий завод” визначено, що з метою ефективного налагодження виробництва біоетанолу необхідно врахувати наступні рекомендації: посилити слабкі сторони (залучити досвідчених фахівців у сфері виробництва біоетанолу й організувати курси з підвищення кваліфікації для діючого персоналу та майбутніх працівників; налагодити контакти з нафтопереробними заводами та виробниками моторних палив з вмістом біоетанолу), використати можливості (якнайшвидше увійти на ринок біоетанолу та зайняти вільний сегмент; надати додаткові робочі місця, особливо мешканцям сільських територій), усунути загрози (у найближчому майбутньому перейти на використання поновлюваної сировини для виробничих потреб заводу).

 10. У результаті розробки та обґрунтування економіко-математичної моделі оцінки рівня виробничих потужностей з виробництва біоетанолу ТОВ “Іллінецький цукровий завод” засобами теорії нечіткої логіки визначено, що виробництво біоетанолу в обсязі 14 400 т (6000 дал біоетанолу на добу протягом 300 днів) є оптимальним. Виробництво біоетанолу в обсязі більше 20 тис. т є теоретично можливим у разі наявності в межах сировинних зон достатньої кількості валових зборів цукрових буряків.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Пришляк Н. В. Державні методи стимулювання виробництва та споживання біоетанолу у Франції / Г. М. Калетнік, Н. В. Пришляк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2011. – № 9. – С. 172–175 (0,22 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,11 друк. арк., в яких автором охарактеризовано методи нормативно-правового регулювання виробництва та споживання біопалива у Франції).

 2. Пришляк Н. В. Виробництво біоетанолу із цукрових буряків – один із головних чинників стабілізації галузі / Г. М. Калетнік, Н. В. Пришляк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013. – № 3. – С. 65–69. (0,31 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,15 друк. арк., у яких автором обґрунтовано переваги використання цукрових буряків як ефективної сировини для виробництва біоетанолу).

 3. Pryshliak N. V. Perspectives of bioethanol production of sugar beets in Ukraine / N. V. Pryshliak // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2014. – № 3. – С. 126–131 (0,31 друк. арк.).

Статті в іноземних виданнях:

 1. Pryshliak N. Resource potential of Ukraine for the production of biofuels / N. Pryshliak, V. Pryshliak, V. Vsemirnova // Journal on processing and energy in agriculture. – Serbia, Novi Sad, – 2011. – P. 212–215 (0,25 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,08 друк. арк., в яких автором обґрунтовано види та обсяги сировини, що можуть використовуватись як сировина для виробництва біопалива, та визначено потенційні можливості його виробництва в Україні).

 2. Pryshliak N. Resourse potential of bioethanol and biodisel production in Ukraine / G. Kaletnik, O. Prutska, N. Pryshliak // Visegrad Journal on bioeconomy and sustainable development. – Slovakia. – 2014. – № 1. – Р. 9–12 (0,22 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,07 друк. арк., в яких автором визначено теоретично можливий потенціал виробництва біоетанолу та біодизеля в Україні).

Статті у фахових виданнях України:

 1. Пришляк Н. В. Економічні аспекти виробництва біопалива з цукрових буряків та його вплив на екологію / А. О. Павліченко, Н. В. Пришляк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави”. – Вінниця : ВНАУ, 2010. – Випуск 42. – Т. 2. – С. 67–78 (0,72 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,36 друк. арк., в яких автором обґрунтовано економічні та технологічні особливості виробництва біоетанолу на Гайсинському спиртовому заводі).

 2. Пришляк Н. В. Вивчення та впровадження світового досвіду виробництва біогазу як екологічно чистого джерела енергії / В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. – Вінниця, 2011. – Випуск 1 (48). – С. 140–147 (0,44 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,22 друк. арк., в яких автором визначено економіко-технологічні аспекти виробництва біогазу з різних видів сировини).

 3. Пришляк Н. В. Відродження бурякоцукрової галузі як складова розвитку агропромислового виробництва України / І. С. Воронецька, В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк // Актуальні питання розвитку сучасної економіки : колективна монографія. – Умань, 2011. – Частина 1. – С. 151–157 (0,4 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,1 друк. арк., в яких автором охарактеризовано основні шляхи щодо підвищення ефективності функціонування підприємств бурякоцукрового комплексу).

 4. Пришляк Н. В. Інноваційні технології виробництва та особливості використання біопалива у Франції / В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків “Біоенергетика: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива”; за ред. акад. НААН М. В. Роїка. – К. : ЗАТ “Віпол”, 2011. – Випуск 12. – С. 68–73 (0,34 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,11 друк. арк., в яких автором охарактеризовано особливості роботи заводів, що поєднують виробництво біоетанолу з різних видів сировини на одній виробничій ділянці).

 5. Пришляк Н. В. Досвід Німеччини в царині контролю якості біопалив / Л. В. Гуцаленко, Н. В. Пришляк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Випуск 9. – Частина 1. – С.102–104 (0,16 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,08 друк. арк., в яких автором обґрунтовано основні інституційно-правові механізми щодо регулювання обов’язкового використання встановлених обсягів біологічного палива).

 6. Пришляк Н. В. Особливості становлення та розвитку біоенергетики в Німеччині / В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. – Вінниця, 2012. –Випуск 1 (56). – Т. 1. – С. 47–53 (0,38 друк. арк.). Особистий внесок автора становить 0,19 друк. арк., в яких автором досліджено основні етапи розвитку виробництва та споживання біоетанолу в Німеччині).

 7. Пришляк Н. В. Аналіз розвитку ринку біоетанолу у Бразилії / В. М. Пришляк, Л. Г. Михальчишина, Н. В. Пришляк // Економічний аналіз : зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Випуск 10. – Частина 1. – С. 340–342 (0,06 друк. арк.). Особистий внесок автора становить 0,1 друк. арк., в яких автором означено особливості державного регулювання виробництва біоетанолу у Бразилії).

 8. Пришляк Н. В. Техніко-економічні та екологічні аспекти виробництва біоетанолу в Україні / Н. В. Пришляк, В. М. Пришляк // Наукові праці інституту енергетичних культур і цукрових буряків. – Київ, 2013. – Випуск 19. – С. 219–226 (0,38 друк. арк.). Особистий внесок автора становить 0,19 друк. арк., в яких автором обґрунтовано економічні й екологічні переваги виробництва та споживання біопалива в Україні).

 9. Пришляк Н. В. Аналіз стану та перспектив розвитку ринку біоетанолу в США / Н. В. Пришляк, Л. В. Гуцаленко // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 6 [44]. – С. 154–157 (0,1 друк. арк.). Особистий внесок автора становить 0,2 друк. арк., в яких автором охарактеризовано особливості розвитку виробництва біоетанолу в США).

 10. Пришляк Н. В. Біоетанол з цукрових буряків та ефективність його виробництва в Україні / Н. В. Пришляк // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки . – 2014. – № 7. – С. 280–288 (0,53 друк. арк.).


Матеріали наукових конференцій:

 1. Пришляк Н. В. Розвиток виробництва біопалив в Україні як один з напрямів сталого розвитку аграрної економіки / Н. В. Пришляк // Тези доповідей учасників 13 зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів. – Біла Церква, 2011. – С.70–71 (0,06 друк. арк.).

 2. Пришляк Н. В. Стан та перспективи розвитку світового ринку рідких біопалив / В. М. Пришляк, С. В. Мамалига, Н. В. Пришляк // Актуальні питання сучасної економіки: Матеріали всеукраїнської заочної наукової конференції. – Умань, 2011. – Частина 2. – С. 66–68 (0,13 друк. арк). Особистий внесок автора становить 0,06 друк. арк., в яких автором означено перспективи світового виробництва біоетанолу.

 3. Пришляк Н. В. Менеджмент виробництва рідких біопалив у світі / В. М. Пришляк, О. Г. Підвальна, Н. В. Пришляк // Проблеми формування нової економіки ХХI століття: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 груд. 2011 р. : у 8 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – С. 89–92 (0,19 друк. арк.). Особистий внесок автора становить 0,09 друк. арк., в яких автором охарактеризовано особливості становлення та розвитку виробництва біоетанолу у світі).

 4. Пришляк Н. В. Роль ресурсного потенціалу України у контексті розвитку світового ринку біопалив / Н. В. Пришляк // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця : ФОП Рогальська, 2012. – С. 35–37 (0,13 друк. арк.).

 5. Пришляк Н. В. Соціально-економічне та екологічне обґрунтування необхідності виробництва біопалива в Україні / О. Г. Шпикуляк, Н. В. Пришляк // Збірник тез ІІ науково-практичної конференції “Економічна доцільність виробництва і споживання біопалива: сучасний стан та перспективи”. – Вінниця, 2013. – С. 9–12 (0,19 друк. арк.). (Особистий внесок автора становить 0,09 друк. арк., в яких автором обґрунтовано соціально-економічне значення виробництва та споживання біопалива).

 6. Пришляк Н. В. Інституційні засади розвитку виробництва біопалива: світовий та вітчизняний  досвід / Н. В. Пришляк // ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави: матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції 17–18 жовтня 2014 р. у 2-х томах. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2014. – Т. 1. – С. 204–207 (0,13 друк. арк.).

 7. Пришляк Н. В. Виробництво біоетанолу на бурякоцукрових підприємствах як фундаментальна основа стабільного функціонування бурякоцукрової галузі / Н. В. Пришляк // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 295–297 (0,25 друк. арк.).

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка