Міністерство освіти І науки україни відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» луцький інститут розвитку людини університетуСторінка1/20
Дата конвертації15.04.2016
Розмір3.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ


Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Луцьк – 2015
УДК 371 : 378

ББК 72 + 74

А 43
Друкується за ухвалою вченої ради Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (протокол № 5 від 25.03.2015 р.)

Рецензенти:


Арцишевський Роман Антонович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри філософії, керівник науково-методичного центру світоглядної освіти молоді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Дем’янчук Олександр Никанорович ‒ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2-3 квіт. 2015 р.) / упоряд. Т. Й. Жалко, О. І. Кушпетюк, Н. Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015. – 296 с.


Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес; тенденцій розвитку соціальних технологій та психолого-консультативної діяльності; економіко-правових аспектів і туристично-рекреаційної роботи в науково-освітньому просторі; проблем фізичного виховання, зміцнення та відновлення здоров’я.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів.


Статті подані в авторському варіанті. За достовірність поданих у них даних відповідальність несуть автори.

©Луцький інститут розвитку людини

Університету «Україна», 2015

ЗМІСТ


РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Арцишевський Р. А.
Людиноцентризм – як головна парадигма сучасної освіти…………………

10

Євтодюк А. В.
Ціннісний контекст сучасної філософії освіти України……………………..

12

Par Bakoh C. G.
La communauté économique et monétaire des etats de l’afrique centrale. (CEMAC)…………………………………………………………………………

20


Арцишевська О. Р.
Просторово-культурне самовизначення людини в умовах глобалізації і зростаючої взаємодії культур…………………………………………………..

23


Арцишевська М. Р.
Мовна освіта як передумова толерантності та взаєморозуміння в контексті євроінтеграції……………………………………………………………………

25

Бундак О. А.
Політичні та правові реформи суспільства в матеріалах всеросійського селянського союзу………………………………………………………………

27


Бундак О. А.
Рекрутська овинність в царській росії як соціальний та політичний феномен………………………………………………………………………….

29


Hofman Yuriy
Niektóre kwestie transgranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie oświaty i nauki…………………………………………………………………..

32


Дем’янюк О. Й.
Місце «Спецкурсу з військово-психологічної підготовки юнаків» у військово-патріотичному вихованні студентів………………………………..

34


Двойнінова О. В.
Система вищої освіти в Португалії…………………………………………….

36

Джус О. В.
Професійна підготовка молоді на військовому факультеті Українського народного університету в таборі інтернованих (Польща, 1921-1922 рр.)

38


Єрко Г. І., Ковальчук І. Л.
Використання ґендерної складової у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін………………………………………………………..

40


Капустян Г. Т.
Навчально-пізнавальна екскурсія – дієвий засіб освітнього процесу……….

42

Комиссарова И. А.
История проведения научной международной конференции в провинциальном вузе……………………………………………………………

44


Корнійчук Я. А., Корнійчук А.М.
Історичні аспекти євроінтеграції слов’янських земель та сучасної України……………………………………………………………………………

46


Кушпетюк О. І.
До питання інтеграції освіти і науки як важливих складових освітнього простору…………………………………………………………………………

48


Некрасова Н. С., Матета О. А.
Проблеми і перспективи реалізації влади в умовах європейської інтеграції………………………………………………………………………..

50


Пащук Т. В.
Історія становлення та розвитку Луцького окружного суду м. Луцька Волинського воєводства (sąd okręgowy w Łucku) 1919 – 1939 рр…………..

52


Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я.
Джерельна база досліджень з історії науки і техніки………………………..

54

Тупчієнко М. П.
Деякі світоглядні аспекти розвитку науки та виробництва…………………

56

Шапарчук І. О., Іванюк І. Я.
Освіта як передумова цілісного розвитку особистості………………………

57


РОЗДІЛ ІІ. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

Дерев’янко Т. Є.
Дослідницькі вміння – основа дослідницької культури вчителя у ЗНЗ…….

61

Іванюк І. Я.
Роль мотивації у навчально-пізнавальній діяльності студента ВНЗ………..

62

Пазьоха В. Л.
Самозайнятість молоді в контексті євроінтеграційного поступу…………..

65

Коць М.О.
Організація науково-дослідницької діяльності у навчально-реабілітаційному центрі на основі співпраці із ВНЗ………………………..

67РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ

Aykut Solukcu
Information technology in Turkish educational system………………………….

70

Айкут Солукджу
Інформаційні технології в системі освіти Туреччини……………………….

71

Сидорович М. М.
Формування інформаційних компетенцій студентів-біологів засобами комп’ютерної підтримки фахових біологічних дисциплін………………….

72


Татаренко Г. В.
Дистанційне навчання в системі MOODLE: проблеми та перспективи…….

74

Тимошенко І. С.
Сучасні інноваційні засоби в інформаційно-документаційному забезпеченні медичної науки…………………………………………………..

76РОЗДІЛ ІV. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Samostyan Tatjana
Linguistic paradigm of advertizing messages…………………………………….

79

Арендарчук І. А., Жалко Т. Й.
Використання глобальної мережі Інтернет в освіті…………………………...

81

Васюра Р. В.
Ораторське мистецтво промовця як умова переконання……………………

83

Давидюк І. В., Зволинська Л. Я.
Порівняльний аналіз специфіки інформування читачів журналом «Дивослово» та газетою «Літературна Україна»…………………………….

87


Єжижанська Т. С.
Сприйняття РR-повідомлення цільовою аудиторією………………………..

89

Жалко Т. Й.
Соціальні мережі як новітні медіа: статистика використання………………

91

Жук К. І., Зволинська Л. Я.
Вплив ЗМІ на масову аудиторію………………………………………………

94

Зволинська Л. Я.
Принципи російської пропаганди…………………………………………….

97

Зозуля Н. Ю.
Вплив ЗМІ на громадську думку і політичну культуру………………………

99

Клок Т. М.
Загрози свободі в сучасному світі……………………………………………..

101

Конон Н. Г., Гордійчук П. В. 
Календар «Знаменних і пам’ятних дат» як інформаційна складова національного і культурного відродження……………………………………

102


Кузора О. А., Зволинська Л. Я.
Інформаційна війна України й Росії за посередництвом радіо…………….

104

Ляшук Н. В.
Специфіка застосування етнічних стереотипів у ЗМК………………………

107

Прудка Є. С., Жалко Т. Й.
Документація з особового складу: призначення, особливості, поділ документів……………………………………………………………………….

109


Резнік В. В., Жалко Т. Й.
Сучасний вітчизняний кінематограф…………………………………………

112

Хомінський С. Й.
Релігійна ситуація та перпективи європейської інтеграції України крізь призму соціальних комунікацій………………………………………………

115


Хомик М. Г., Зволинська Л. Я.
Одне з правил пропаганди російського телебачення в інформаційній війні проти України…………………………………………………………………..

118


РОЗДІЛ V. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Eva Jasiuk, Hitun Natalia
Family as the basic object of study and research of educational activity of A.S.Makarenko…………………………………………………………………..

121


Гітун Н. І.
Ѓендерний підхід в системі вищої освіти України………………………….

128

Голик Г. Г., Гітун Н. І.
Види і функції прийомної сім’ї……………………………………………….

132

Гучак І. Б.
Соціалізація в реалізації соціальних технологій……………………………..

135

Закусило О. Ю.
Програма «15»: впровадження у навчальних закладах міста Луцька………

137

Лісова О. В., Гучак І. Б.
Технології соціально-педагогічної терапії…………………………………….

139

Присяжний М. І., Гучак І. Б.
Вплив духовності на процес соціалізації індивіда……………………………

141

Навроцька Ю. О., Гітун Н. І.
Гуманістична спрямованість як базова складова діяльності cоціального працівника з дітьми, які мають обмежені можливості………………………

143

Паничко О. В., Гітун Н. І.
Соціальні технології у боротьбі з алкоголізмом серед молоді………………

146

Поточало С. В., Гучак І. Б.
Основи формування соціальної політики підприємства…………………….

148

Ющишин Н. Р., Закусило О. Ю.
Профілактика раннього соціального сирітства……………………………….

150

Янюк М. В.
Тенденції розвитку соціальних технологій та психолого-консультативної діяльності…………………………………………………………………………

152


РОЗДІЛ VІ. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ В НАУКОВОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Вовк О. П., Рязанцев О. Є.
Щодо поняття цивільно-правової відповідальності…………………………..

155

Гаврилюк Н. В.
Поняття та сутність монополій…………………………………………………

157

Гаврилюк Т. Д.
Окремі аспекти надання допомоги потерпілим у європейських країнах…..

159

Гайдучик А. Ф., Рязанцева Н. О.
Правовий статус учасників господарського процесу…………………………

162

Гоздецький Д. А., Пікалюк С. С.
Організаційно-правові заходи реабілітації інвалідів…………………………

164

Доманська В. А., Рязанцев О. Є.
Щодо процесу доказування в цивільному судочинстві України…………….

168

Євтух О. Т., Євтух О. О.
Оцінка ринкової вартості активів в Україні…………………………………..

170

Засєкін Т. С., Кузьменко О. О.
Поняття та особливості актів Конституційного Суду України………………

172


Зуграва Н. В.
Економічні аспекти управління діяльністю підприємств в умовах кризи….

174

Касинюк Л. А.
Правова освіта молоді в контексті євроінтеграційного поступу……………

176

Качур Ю. В., Рязанцев О. Є.
Щодо визначення поняття усиновлення………………………………………

178

Крикун О. А., Рязанцев О. Є.
Щодо правової природи комерційної таємниці……………………………….

180

Куртін В. О., Пікалюк С. С.
Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб’єктів господарювання…………………………………………………

182


Міхоровська О. О., Попов А. А.
Торговельні звичаї як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності і конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу….

185


Пікалюк С. С.
Розвиток соціального партнерства України та Німеччини: порівняльний аналіз……………………………………………………………………………..

187


Пасічник О. М., Мочкош Я. В.
Проблеми запровадження суду присяжних в Україні………………………..

191

Сернюк А. С., Гаврилюк Н. В.
Основні поняття попиту і пропозиції…………………………………………

193

Сямук І. П., Пікалюк С. С.
Матеріальна відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах….

196

Фірчук О. В., Попов А. А.
Бюджетні установи як суб’єкти господарської діяльності……………………

198

Федік А. С., Пікалюк С. С.
Загальна характеристика гарантій здійснення трудових прав працівників…

201

Янкевич Н. В., Пікалюк С. С.
Загальнотеоретичні підходи розуміння правової культури………………….

203


РОЗДІЛ VІІ. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ Й ВИРІШЕННІ ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ЗАВДАНЬ

Громик О. М.
Радіаційні дослідження Камінь-Каширського та Маневицького районів Волинської області………………………………………………………………

206


Друзюк-Боровик С. А.
Теоретичні засади логістики туризму………………………………………….

208

Закрева Ю. С., Козік Б. В., Ковш В. С.
Формування стратегії розвитку туристичних регіонів України…………….

211

Кравченко Ю. В., Ольхова-Марчук Н. В.
Управління на підприємствах готельного господарювання…………………

213

Лоюк О. В.
Феномен творчого мислення в духовно-ціннісній парадигмі ноосферизму……………………………………………………………………..

216


Мартинчук К. С., Терлецький В. К.
Заповітами батьків………………………………………………………………

217

Ольхова-Марчук Н. В.
Управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного середовища……………………………………………………………………….

219


Кравчинська А. М., Терлецький В. К.
Зачарований край………………………………………………………………..

222

Сушик О. Г.
Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму Поліського регіону……………………………………………………………………………

224


Терлецький В. К.
Краєзнавчі ресурси Волині……………………………………………………...

226РОЗДІЛ VІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІЦНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Андрійчук Ю. М.
Вплив експериментальної програми на фізичний стан підлітків, які займаються у секції з волейболу……………………………………………….

229


Богдановська Н. В.
Аеройога як засіб відновлення локомоторних функцій осіб з остеохондрозом хребта………………………………………………………….

230


Борбенчук К. І., Бенедь В. П.
Самоцінка фізичного стану, здоров‘я, самопочуття у сільських та міських школярів………………………………………………………………………….

232


Войнаровська А. А.
Про ефективність двохразових тренувань у художній гімнастиці………….

234

Гвоздецька Г. С., Чернявська І. В., Вакалюк І. П., Боцюрко Ю. В.
Відкриття зали ін’єкційної техніки – вдосконалення професійної підготовки майбутніх медсестер……………………………………………….

236


Глазиріна В. М., Глазирін І. Д., Смоляр С. І.
Формування зубної формули людини як метод дослідження біологічного дозрівання людини………………………………………………………………

239


Гончаренко М. С.
Современное научное представление о развитии науки о здоровье – валеологии……………………………………………………………………….

240


Гордійчук В. І.
Обґрунтування необхідності удoскoналення системи фізичного виховання підлітків………………………………………………………………………….

243


Грейда Н. Б., Кренделєва В. У.
Аналіз захворюваності учнів старших класів…………………………………

245

Деделюк Н. А., Томащук О. Г.
Сучасні підходи до організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу…………………………………………..

247


Гурковський О. М., Чижик В. В.
Порівняльний аналіз фізичної працездатності у школярів загальноосвітньої школи та гімназистів при різній організації уроків фізичної культури……

249Довгаль В. І., Чижик В. В.
Формування мотивації до занять фізичною культурою школярів із затримкою психічного розвитку……………………………………………….

251


Іващенко А. О., Страколист Г. М.
Вплив раціонального харчування на інтелект студентів…………………….

253

Кирилюк В. В.
Актуальні проблеми фізичного виховання дітей з особливими потребами…

254

Компанієць Ю. О., Мельник Т. О.
Зміцнення здоров’я дітей, які часто хворіють, шляхом застосування сеансів інструментальної гіпокситерапії……………………………………………….

256


Кущ В. В., Кальонова І. В.
Особливості фізичної реабілітації осіб з нестабільністю шийного відділу хребта……………………………………………………………………………..

258


Ладан С. М., Гордійчук В. І.
Особливості соматотипу хворих на ІХС………………………………………

260

Лизогуб В. С., Макаренко М. В., Коваль Ю. В., Хоменко С. М., Юхименко Л . І.
Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я учнів зі слуховою депривацією….

264

Омельчук Я. В.
Особливості фізичного вихованя різних контингентів школярів…………..

266

Поташнюк І. М.
Застосування засобів фізичної реабілітації хворих на остеохондроз хребта……………………………………………………………………………..

268


Савельєва Н. М.
Стан системного імунітету і характер імунних розладів у хворих на ХГП І-ІІ ступеня тяжкості при паразитозах…………………………………………..

270


Соколенко В. Л, Соколенко С. В., Мельник Т. О.
Вплив нормобаричної гіпоксії на показники основних субпопуляцій т-лімфоцитів периферичної крові………………………………………………..

272


Тучак О. А., Тучак О. М.
Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку…………………………………………………………….

274


Даха Фіда, Баришок Т. В.
Спорт як шлях до соціалізації інвалідів……………………………………….

276

Хамід Таліб Хамід Хамід, Бандуріна К. В.
Адаптивна фізична культура і спорт як засіб зміцнення здоров’я інвалідів………………………………………………………………………….

278


Чижик В. В.
Актуальні проблеми диференціації фізичного виховання різних контингентів дітей і підлітків………………………………………………….

279


Чижик В. В.
Корекція фізичного стану підлітків із затримкою психічного розвитку…..

282


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

284

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка