Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університетуСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#429
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

Ректор

________________В.П. Рибачук

_______________В.С. Шебанін

"___"____________2015 р.

"___"____________2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього процесу
у Технолого-економічному коледжі Миколаївського НАУ

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № 5 від 19.02.2015р.

Миколаїв-2015Укладачі:
Л. П. Мандрик, заступник директора з навчальної роботи;

Г. С. Бернацька, завідувач навчально-методичного кабінету.За редакцією:

Рибачука Володимира Петровича, директора коледжу.

Видавничий відділ МНАУ,

вул. Паризької комуни, 9, м. Миколаїв, 54020Положення про організацію освітнього процесу в Миколаївському національному аграрному університеті

Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету в організації освітнього процесу керується такими нормативно-правовими документами: • Конституцією України;

 • Законом України "Про освіту";

 • Законом України "Про вищу освіту";

 • Законом України "Про мови";

 • Галузевими стандартами вищої освіти;

 • Положенням про державний вищий заклад освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996р. № 1074);

 • Положенням про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти (наказ Міністерства освіти України від 6 червня 1996р. .№ 191/15);

 • Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (наказ Міністерства освіти України від 15 липня 1996р. № 245, лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-466 від 28.12.2001);

 • Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93);

- Статутом МНАУ, наказами ректора МНАУ, Колективним договором МНАУ;

- Положенням про Технолого – економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету.
 1. Загальні положення

1.1. Технолого – економічний коледж — це структурний підрозділ Миколаївського національного аграрного університету державної форми власності.

1.2.Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в коледжі через систему навчально-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Зміст освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства для різних ступенів вищої освіти. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою навчання, навчальними програмами з дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою, університету та коледжу і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також у змісті навчальних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Освітньо-професійна програма підготовки - це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин (кредитів), відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю.

Структурно-логічна схема навчання - це наукове та методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти, вибіркова частина - коледжем.

Одним з документів, що регламентує організацію освітнього процесу в Технолого – економічному коледжі є графік освітнього процесу. Він визначається кожним відділенням і передбачає:


 • кількість навчальних тижнів;

 • терміни початку та закінчення занять у кожному семестрі;

 • терміни проведення екзаменаційних сесій;

 • час канікул (не менше 8 тижнів на навчальний рік, крім випускного курсу);

 • інші форми і види освітньої роботи зі студентами.

Регламент роботи для денної форми навчання затверджується ректором за поданням директора коледжу на кожний навчальний рік не пізніше серпня.

Викладання кожної навчальної дисципліни має бути забезпечене навчально-методичними комплексами з урахуванням форми навчання. Вони розглядаються на засіданнях циклових комісії, погоджуються головами циклових комісій та заступником директора з навчальної роботи, затверджуються директором коледжу.Навчально-методичні комплекси з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін включають:

 • робочу програму дисципліни;

 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

 • завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни;

 • контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

 • контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, також комплексні контрольні роботи;

 • методичні матеріали для студентів щодо написання курсових робіт (проектів) з даної дисципліни;

 • список літератури до вивчення даного курсу;

 • завдання (тести) для модульного контролю;

 • питання, завдання для підсумкового контролю;

 • критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів з даної дисципліни;

 • програми навчальної, виробничої й інших видів практик із дисципліни;

 • методичні матеріали до написання дипломних робіт (проектів);

 • підручники і навчальні посібники.

1.3. Втручання в освітній процес будь-яких політичних партій, громадських
та релігійних організацій забороняється.

 1. Мовою викладання у коледжі відповідно ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» є державна мова (українська).

 2. Щорічно до 01 вересня педагогічна рада коледжу затверджує комплексний план роботи коледжу на новий навчальний рік, навчально-методична рада – план методичної роботи, плани роботи відділень, заступник директора з навчальної роботи – плани роботи циклових комісій. До 1 липня в навчальний відділ подаються проекти планів роботи відділень та циклових комісій на новий навчальний рік. Звіт про виконання планів роботи за минулий навчальний рік проводиться у липні на засіданнях циклових комісій, виробничих нарадах, навчально-методичної ради; до 01 вересня - на засіданнях педагогічної ради коледжу.

1.6. Розподіл навчального навантаження між цикловими комісіями на наступний
навчальний рік здійснюється заступником директора з навчальної роботи щорічно до 15 червня.

1.7. Відповідальність за стан трудової та навчальної дисципліни покладається на заступників директора та завідувачів відділень відповідно до їхніх посадових обов'язків. 1. Викладач повинен сприяти підтриманню навчальної та трудової дисципліни студентами, що забезпечує виконання ними всіх вимог навчального плану.


2.Нормативно-правова база організації освітнього процесу
2.1. Організація освітнього процесу в коледжі базується нормах на Закону України " Про вищу освіту", державних стандартах вищої освіти, галузевих стандартах вищої освіти та стандартах освітньої діяльності.

Галузеві стандарти вищої освіти містять складові:

- освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів; • освітньо-професійні програми підготовки.

2.2.Організація освітнього процесу здійснюється відділеннями коледжу. Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямі
та обсязі освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.

Коледж на підставі освітньо-професійної програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що ухвалюється педагогічною радою та затверджується директором коледжу.Перелік нормативних навчальних дисциплін встановлюється державними стандартами освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для коледжу.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін встановлюється коледжем. Вони вводяться з метою забезпечення підготовки відповідно до ОКХ та спеціалізації.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються типовою навчальною програмою дисципліни.Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти. Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється цикловою комісією коледжу, за якою закріплено навчальну дисципліна.

 1. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану цикловою комісією складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є одним із нормативних документів коледжу. У робочій навчальній програмі з дисципліни викладено конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, обсяг, організаційні форми її вивчення; визначено форми та засоби поточного і підсумкового контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів і рекомендовану літературу.

2.4. Коледж надає студентам можливість користування навчальними
приміщеннями, бібліотекою, читальними залами, ресурсними центрами,комп'ютерною базою, мережею Інтернет; навчальною, навчально-методичною та науковою літературою; обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку університету.

2.5. За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних стандартів освіти відповідає директор коледжу. За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент.


3. Форми організації навчання
Форма організації освітнього процесу - спосіб організації, побудови й проведення навчальних занять, у яких реалізуються зміст навчальної роботи, дидактичні завдання і методи навчання.

3.1. В коледжі можлива очна форма навчання.Очна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття відповідного рівня та ступеня вищої освіти або кваліфікації з відривом від виробництва. Організація навчального процесу на очній (стаціонарній) формі навчання здійснюється коледжем згідно з державними стандартами освіти і даним Положенням.

3.2.Основні види навчальних занять - лекція; лабораторне, практичне,
семінарське, індивідуальне заняття; консультація.

Інші види навчальних занять з конкретної дисципліни визначаються цикловою комісією відповідно до навчального плану та навчальної програми і затверджуються у встановленому порядку.

3.2.1. Лекція - основна форма проведення навчальних занять в коледжі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.

Кожна окрема лекція є складовою курсу лекцій з навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою. Можливе викладання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або фахівцями для студентів та працівників коледжу в окремо відведений час.

Лекції проводяться викладачами коледжу, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях,аудиторіях.

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати на циклову комісію складений ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної навчальної дисципліни.

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, зобов'язаний прочитати пробні лекції за участю педагогічних працівників циклової комісії. Лектор повинен дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але він не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.

3.2.2. Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторне заняття проводиться з однією академічною групою.

У процесі заняття контролюється підготовленість студентів до конкретної лабораторної роботи, та виконання завдань за темою заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи, його захист перед викладачем. Підсумкова оцінка виставляється в журнал обліку виконання лабораторних робіт. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

3.2.3. Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального


виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі - тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх
студентами на занятті.

Студенти відповідно до тематичного плану проведення практичних занять самостійно опрацьовують лекційний матеріал та рекомендовану літературу з відповідної теми, готують, при потребі, необхідні дидактичні матеріали та виконують домашні завдання.

Якість підготовки студентів до заняття та їх участь у розв'язуванні практичних завдань оцінюються викладачем і враховуються при проведені поточної атестації, виставленні підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни. Практичне заняття проводиться з академічною групою студентів.

3.2.4. Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію.

Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

3.2.5. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові,
графічні, курсові, дипломні проекти або роботи) видаються студентам в терміни,
передбачені робочим навчальним планом. Індивідуальні завдання виконуються
студентом самостійно за консультування викладача. Під час їх підготовки студенти мають можливість використовувати електронну бібліотеку ТЕК, електронні каталоги університету. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами.

3.2.6. Консультація - поради, пояснення викладача студентам з будь-якого питання.Проводять навчальну консультацію у формі співбесіди індивідуально чи з групами у поза навчальний час за певним графіком або у разі потреби - після вивчення розділу програми, у процесі вивчення і особливо під час підготовки до екзаменів, написання курсових, дипломних робіт (проектів).

Специфіка консультацій, як правило, полягає у добровільному відвідуванні їх студентами. Це також є формою особистого спілкування студента з викладачем. Оскільки час консультації обмежений, запитання викладачу мають бути чітко сформульовані з питань, які неналежно висвітлено в доступних студентам джерелах навчальної інформації, опорних питань і питань, що виникли під час самостійної роботи, тощо.

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того, чи консультує викладач студентів з питань, пов'язаних з виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

3.3. Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху, затверджується на засіданні циклової комісії. Теми курсових робіт з переліком літератури та необхідними методичними рекомендаціями щодо їх виконання щорічно подаються провідними викладачами та затверджуються на засіданні циклової комісії.

Порядок виконання курсових проектів (робіт) та їх захисту визначається відповідною цикловою комісією.

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами. Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів циклової комісії за участю керівника курсового проекту (роботи). Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") та протоколюються. Курсові проекти (роботи) з протоколами захистів зберігаються у навчальному відділі протягом одного року та передаються до архіву коледжу.

3.4 Дипломні проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі навчання студентів в коледжі і передбачають:


 • систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань;

 • розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).

Студенту надається право обрати тему дипломного проекту (роботи), визначену випускаючими цикловими комісіями, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Керівниками дипломних проектів (робіт) призначаються висококваліфіковані педагогічні працівники коледжу.

Дипломні проекти (роботи) зберігаються в архіві коледжу протягом п'яти років, потім списуються в установленому порядку.

3.5. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. При плануванні обсягу самостійної роботи педагогічним працівникам доречно враховувати спеціальність студентів, курс їхнього навчання, змістові особливості та спрямованість навчальної дисципліни. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, практикум та матеріали викладені в системі дистанційної освіти Moodle, електронними каталогами університету, електронною бібліотекою ТЕК.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студента також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), ресурсних центрах, а також у домашніх умовах. У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного цикловою комісією графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

При організації самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

Матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для самостійного засвоєння студентом, виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

3.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного ступеня освіти та має на меті набуття студентом професійних умінь та навичок.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях, згідно з укладеними коледжем договорами про співпрацю, що регламентують умови практичної підготовки. Основним завданням практичної підготовки студентів є забезпечення якості підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. НМК відповідних спеціальностей на основі галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів, освітньо-професійні програми підготовки, засоби діагностики якості вищої освіти) розробляють наскрізні програми практик.

На основі наскрізних програм практик завідувачем навчально-виробничою практикою розробляються робочі програми відповідних видів практик, що є складовими наскрізних програм практик. При цьому враховуються варіативні частини галузевих стандартів, навчальні плани і програми навчальних дисциплін. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та спеціаліста з даного фаху.Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N 93, Методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо проведення практики студентів, Положенням про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном. Практична підготовка студентів ТЕК здійснюється на передових сучасних підприємствах з вирощування, виробництва, зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, в організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, державного управління. У бюджетних установах і організаціях, фінансових установах, районних, галузевих управліннях відповідно до фаху студентів і обраної спеціальності.

Після завершення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань, як правило, у формі письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником практики від установи, підприємства. Цей звіт разом з іншими документами (щоденником проходження практики, календарним планом, характеристикою від керівника практики в установі, на підприємстві) подається студентом на рецензування керівнику практики від коледжу.Тривалість робочого дня студентів під час навчальної практики становить 6 академічних годин.

Захист звіту за результатами практики приймається комісією в коледжі протягом перших десяти днів наступного семестру. Студент, який отримав від комісії негативну оцінку з практики, відраховується з коледжу.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма
2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка