Міністерство освіти І науки україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний інститутСкачати 267.58 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір267.58 Kb.
#43688
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Педагогічний інститут

ПОГОДЖЕНО

Проректор з наукової роботи та інновацій

­­­­­­­­­­__________________ проф. А.О.Бояр

«____»________________20_ р.ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ імені Лесі Українки

________________ проф. І.Я.Коцан

«____»________________20_ р.ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


підготовки доктора філософії

галузі знань 23 Соціальна робота

спеціальності 231 Соціальна робота


Луцьк-2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного іспиту на здобуття освітньо-наукового рівня включає питання трьох навчальних дисциплін циклу фундаментальної, професійної та практичної підготовки – „Теорія соціальної роботи”, „Історія соціальної роботи”, та „Технологій соціальної роботи”. Зміст програми базується на основних положеннях навчальних робочих програм зазначених навчальних дисциплін, які вивчались аспірантами у передбачених навчальними планами семестрах, та доповнений сучасними науковими соціально-педагогічними дослідженнями.
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Сутність поняття “соціальна робота”.

Особливості впровадження поняття “соціальна робота” в соціально – гуманітарний понятійний простір. Поняття “соціальна робота” як відображення потреб практичної соціальної роботи. Варіативність поняття “соціальна робота” як практична діяльність; як наука; як навчальна дисципліна. Взаємозумовленість і взаємозв’язок поняття “соціальна робота” та поняття “соціальне”, “соціалізація” та “соціальна справедливість”.

2. Соціальна робота як суспільне явище

Сутність соціальної роботи. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві. Сутність соціальної роботи як фахової дисципліни. Соціальна робота як наука. Соціальна робота як навчальна дисципліна. 1. Виникнення та становлення соціальної роботи як науки.

Соціальна робота, як система соціальних знань: дослідницький, діагностичний і продуктивний аспекти. Фундаментальна та прикладна складові соціальної роботи як науки. Об’єкт та предмет наукових досліджень соціальної роботи. Закономірності та принципи теоретичної соціальної роботи.

4. Соціальна робота у структурі соціально-гуманітарних наук

Філософія соціальної роботи. Філософія і соціальна робота. Філософське осмислення практики соціальної роботи. Мета цінності та ідеали соціальної роботи. Права людини і громадянське суспільство. Загальна характеристика взаємозв’язків соціальної роботи з іншими соціально–гуманітарними дисциплінами. Соціологія і соціальна робота. Взаємозв’язки соціальної роботи з психологією. Педагогіка і соціальна робота. Соціальна робота і історія. Соціальна політика і соціальна робота.5. Концептуально – категоріальний апарат науки “соціальна робота”: соціальна сфера, простір, структура, відносини, практика, зв’язки, механізми, діяльність, проблеми. Характеристика та зміст основних категорій науки “соціальна робота”.

6. Становлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні.

Діалектика взаємодії тенденцій сучасної світової науки “соціальна робота” з особливостями її становлення та розвитку в Україні. Філософія допомоги як базова, концептуальна ідея в становленні вітчизняних теорій соціальної роботи.7. Вітчизняна парадигма соціальної роботи як сукупність моделей і теорій допомоги.

Доктрина допомоги, організаційні форми, суб’єкти допомоги, об’єкти допомоги як парадигмальні характеристики. Еволюція вітчизняної парадигми соціальної роботи. Історичні форми вітчизняної парадигми соціальної роботи та їх парадигматичні характеристики.8. Типологізація теорій соціальної роботи як форма наукового дослідження.

Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної роботи. Типологізація за критеріями історичної послідовності виникнення. Типологізація за критерієм методологічної опори на теорії інших наук: медицини, філософії, психології, соціології, педагогіки.9. Інтегративний характер і теоретична незавершеність класифікації сучасних теорій соціальної роботи.

Гуманістична теорія соціальної роботи – допомога через самопізнання та усвідомлення клієнтом своєї значущості та впливу навколишнього світу.10. Орієнтація на ідею допомоги клієнту шляхом оптимізації його власних зусиль як спільна об’єднуюча основа психолого–орієнтованих теорій.

Психодинамічна теорія соціальної роботи: її сутність, переваги та обмеження. Екзистенціальна теорія соціальної роботи – опора на уявлення клієнта про навколишній світ і власний соціальний статус.11. Методологічні основи адаптивно–соціалізаційної теорії соціальної роботи.

Соціальна адаптація людини як процес взаємодії з навколишнім середовищем з освоєння нової соціальної ситуації. Допомога клієнту в адаптації до складної для нього соціальної ситуації як базова ідея адаптивно–соціальної теорії соціальної роботи. Соціалізація клієнта як накопичення соціального досвіду в процесі успішної адаптації до важких життєвих ситуацій за допомогою соціальних працівників.12. Соціальна робота як прикладна діяльність

Проблеми методології соціальної роботи. Процес соціальної роботи. Методи і технології соціальної роботи. Стратегії втручання у соціальній роботі. Рівні соціальної роботи. Вимоги до соціального працівника.

Ідеальний образ соціального працівника. Фахові вимоги до соціального працівника. Особистісні вимоги до соціального працівника. Взаємозв’язок між професійними і духовно–моральними якостями соціального працівника.


 1. Відносини між клієнтом і соціальним працівником

Особливості статусу клієнта соціальної роботи. Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів. Соціальне виключення і дискримінація клієнтів. Явище набутої безпорадності і госпіталізму. Права клієнтів і принципи активізації. Значення етики для соціальної роботи. Фахові цінності і принципи в соціальній роботі. Професійні межі у соціальній роботі. Міжнародні етичні стандарти у соціальній роботі. Етичні стандарти соціальної роботи в Україні. Особливості спілкування соціальних робітників і клієнтів. Структура професійного спілкування у соціальній роботі. Комунікативний аспект спілкування у соціальній роботі. Взаємодія у процесі спілкування у соціальній роботі. Між особистісне розуміння. Деформації (викривлення) у спілкуванні. Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій.

 1. Нормативно-організаційні аспекти соціальної роботи

Правове регулювання соціальної роботи. Фахове регулювання соціальної роботи за кордоном. Нормативна база соціальної роботи в Україні. Система соціальних служб в Україні. Сутність соціального обслуговування і соціальної служби. Мережа організацій, причетних до розв’язання соціальних проблем в Україні. Державні соціальні служби в Україні. Роль недержавних організацій у соціальному обслуговуванні. Організаційні аспекти соціальної роботи. Особливості управління соціальною роботою. Формування команди у соціальній службі. Професійна підтримка (супервізія) у соціальній роботі. Забезпечення якості соціальних послуг.
ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Організація соціальної допомоги в античному світі

Соціальна допомога іудейських і перших християнських общин. Общинний характер життєдіяльності давніх слов’ян. Форми допомоги у давніх слов’ян.2. Практика соціальної допомоги в Київській Русі ( Х–ХІІ століття)

Становлення теорії і практики суспільної допомоги. Християнське бачення суспільної допомоги в літературі і звичаях давньоруської держави. “Теорія милосердя” в розумінні давньоруських літописців.3. Розвиток соціальної допомоги в ХІІІ-ХУІІІ ст.

Соціальна допомога Західної Європи. Національно–самобутні форми суспільної допомоги українського народу. Розвиток державництва та громадської і приватної форм допомоги в Російської імперії.4. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ століття

Становлення і розвиток теорії суспільного і приватного призріння у російській державі. Благодійні товариства і громадські організації як осередки соціальної допомоги. Генеза системи державної соціальної політики в Україні і Росії ХІХ століття.5. Становлення і розвиток професійної соціальної роботи (кінець ХІХ –початок ХХ ст.)

Роль органів самоуправління у поширені меж соціальної допомоги. Соціальна робота як професійна діяльність на початку ХХ століття. Сутність процесу професіоналізації соціальної роботи. Лідери соціальної роботи за рубежем. Елементи вітчизняної професіоналізації соціальної роботи.6. Перші методики професійної соціальної роботи довоєнного двадцятиліття (20–40 рр. ХХ ст.)

Вплив психологічних теорій на соціальну роботу ХХ століття. Сутність діагностичного підходу до професійної соціальної роботи. Сутність функціонального підходу до професійної соціальної роботи.7. Історичні тенденції розвитку системи соціальних служб і виконавців за рубежем

Підготовка соціальних працівників у Європі. Соціальна робота в США: історія, становлення, розвиток. Соціальна робота Близького Сходу.8. Становлення наукових основ соціальної роботи (методи, теорії, моделі)

Індивідуальна соціальна робота: методи і технології. Індивідуальна соціальна робота у контексті концепцій діагностичної та функціональної шкіл. Груповий і общинний методи соціальної роботи.9. Система вітчизняного соціального забезпечення ХХ століття

Основні напрями соціальної роботи довоєнного періоду. Соціальна робота періоду Великої Вітчизняної війни. Характеристика системи соціального забезпечення 50–90-х рр.10. Становлення і розвиток системи підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні

Професії “соціальний педагог”, “соціальний працівник” у практиці вітчизняної соціальної роботи. Діяльність української Асоціації соціальних педагогів і соціальних працівників: зміст, форми і методи діяльності. Етичний кодекс соціального працівника в Україні.11. Волонтерська діяльність в Україні і за рубежем

Основні тенденції розвитку волонтерського руху в Україні і за рубежем. Мотивація діяльності волонтерських загонів ЦССМ в Україні. Досвід і перспективи розвитку волонтерського руху в Україні і за рубежем.12. Становлення і розвиток недержавної сфери соціальної роботи в Україні

Характеристика категорії і законодавчої бази діяльності недержавних організацій соціальної сфери. Шляхи інтеграції діяльності недержавних організацій з органами місцевого самоврядування. Соціальна діяльність груп самодопомоги.13. Шляхи інтеграції соціальної роботи на зламі століть

Реформування соціальної політики України в сучасних умовах. Сьогоднішня ситуація соціальної роботи в країнах Західної Європи та США. Соціальна робота сьогодення Східної Європи: за і проти.


ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Соціальні технології як суспільне явище

Технологізація соціальних процесів. Сутність поняття соціальних технологій. Класифікація соціальних технологій. Типи соціальних технологій. Основні види соціальних технологій. Кваліфікаційні ознаки соціальних технологій. Соціальні технології у соціальній роботі.2. Визначення технологій соціальної роботи

Основне завдання технологій соціальної роботи. Основні функції технологій соціальної роботи. Головні складові змісту технологізації соціальної роботи. Технологічні компоненти технологізації соціальної роботи. Загальні технології соціальної роботи Особливості застосування загальних технологій у соціальній роботі. Міждисциплінарні технології і методики соціальної роботи.3. Структурно–логічна схема технологій соціальної роботи.

Типова технологія соціальної роботи як певний алгоритм діяльності. Основні складові типової технології. Основні етапи типової технології: підготовчий етап, етап безпосередньої реалізації методів втручання, підсумковий етап. Підготовчий етап як етап вивчення ситуації, встановлення контакту, знайомства, діагностики, планування. Етап реалізації як етап безпосереднього надання соціальних послуг, цикли етапу “заходи–оцінка–коригування”. Підсумковий етап як етап оцінки, подовження, припинення, стабілізації, згортання соціальної роботи. Соціальний супровід як особлива технологія соціальної роботи.4. Технології соціальної роботи з молодими, неповними, багатодітними, малозабезпеченими, асоціальними, соціально неспроможними сім’ями.

Особливості технології соціальної роботи з прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу.5. Технології соціальної роботи з дезадаптивними дітьми та молоддю. Соціальна робота з дітьми вулиці.

Соціальна робота з неповнолітніми, які мають проблеми з законом. Сучасні аспекти соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, яка повертається з місць позбавлення волі. Негативні явища у молодіжному середовищі.6. Сучасні аспекти здійснення соціальної роботи з дітьми-інвалідами, молодими інвалідами та їх сім’ями.

Особливості соціальної роботи з дітьми та молоддю, які є ВІЛ–інфікованими або хворими на СНІД.7. Технології формування здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі.

Технології створення та функціонування студентських соціальних служб для молоді. Технологізація волонтерського руху. Технології соціальної роботи з військовослужбовцями. Технологія соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі. Соціальна робота з дітьми та молоддю, батьки яких працюють за кордоном8. Особливості соціальної роботи у загальноосвітніх школах.

Технології соціальної роботи у школах–інтернатах різного типу. Соціальна робота у притулках для неповнолітніх, реабілітаційних закладах. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які перебувають у місцях позбавлення волі9. Соціальне становище та психофізичні особливості людей похилого віку.

Особливості соціальної роботи з людиною похилого віку, яка проживає в сім’ї. Громадська опіка і соціальне обслуговування одиноких людей похилого віку. Проблема бездомності людей похилого віку та шляхи її подолання. Соціальна робота у закладах соціального захисту10. Перспективи розвитку сільських та селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Особливості соціальної роботи на селі. Особливості соціального супроводу сільських сімей. Інтеграція елементів соціальної роботи в організацію дозвілля дітей та молоді як метод виявлення та подолання соціальних проблем окремих груп дітей та молоді. Залучення молоді до вирішення власних проблем: молодіжна участь та волонтерська діяльність. Взаємодія з сільською громадою з метою вирішення соціальних проблем окремих прошарків населення: школою, медичними закладами, закладами культури, керівниками підприємств.11. Співробітництво з органами місцевого самоврядування та державними органами, що опікуються проблемами дітей та молоді.

Впровадження молодіжних програм у сільській громаді. Концептуальні основи соціальної роботи за рубежем. Роль суспільних фондів і доброчинних організацій. Соціальна робота в неурядових організаціях. Досвід Італії, Португалії, Іспанії, Греції, Ірландії, Данії тощо. Досвід Великобританії у запровадженні системи фостерної опіки дітей, які позбавлені батьківського піклування. Досвід Канади у формуванні здорового способу життя.12. Історія і сучасні тенденції зарубіжного розвитку соціальної роботи

Соціальна допомога в давніх суспільствах. Прояви соціальної допомоги у Вавілоні, давньому Єгипті, давньому Китаї, Римі, іудейському суспільстві. Основні тенденції у сфері соціальної допомоги європейських країн у ХІІІ–ХVІІІ ст. Зародження професійної соціальної роботи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). передумови становлення професійної соціальної роботи. Суть процесу професіоналізації. Основоположники соціальної роботи за кордоном. Історичні етапи становлення соціальної роботи в США. Розвиток соціальної роботи в Європі після ІІ світової війни. Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в ЄС.

Історичні коріння розвитку соціальної допомоги в Україні. Благодійність в Україні як соціальний феномен.

Головні напрями розвитку соціальної роботи у світовому культурно–освітньому середовищі: держава як система соціального опікування, активність добровільних організацій, проблеми взаємовідносин професійної і волонтерської соціальної роботи, роль релігійних конфесій, захист дитинства, молодіжна політика, соціальна робота з сім’єю, інноваційні форми і методи соціальної роботи.13. Міжнародні правові акти та роль міжнародних організацій у розробці і здійсненні інтеграційної політики у сфері соціальної роботи, соціальної освіти

Створення міжнародних правових актів глобального характеру: “Загальна декларація прав людини” (1948), “Конвенція про права дитини” (1989), “Міжнародна конвенція щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації” (1965), “Міжнародні пакти з прав людини” (1966), “Декларація соціального прогресу та розвитку” (1969), “Конвенція щодо ліквідації всіх форм дискримінації жінок” (1979), “Принципи медичної етики” (1982), “Конвенція проти тортур та інших видів жорстокого поводження” (1984), “Міжнародна конвенція про захист прав працівників мігрантів та членів їх сімей” (1990).

Міжнародні організації, що займаються розробкою та інтеграційною політикою у соціальній сфері: Рада Європи, Європейська спілка, Організація економічного співробітництва і розвитку, Організація безпеки і співробітництва в Європі, Організація об’єднаних націй та її агенції (програма розвитку ООН, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ), Всесвітній банк та інші.

Неурядові організації, що займаються розробкою та інтеграційною політикою у сфері соціальної роботи і соціальної освіти: Міжнародна амністія, католицька служба допомоги, міжнародний комітет спасіння, Лікарі без кордонів, Рятуйте Дітей, Червоний Хрест.

Українська асоціація соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи (1992), Християнський дитячий фонд (1997), Досвід міжнародний проектів з соціальної роботи і соціальної освіти в Україні.

Загальна характеристика соціальних статей міжнародних правових актів. Діяльність неурядових організацій у сфері соціальної роботи та соціальної освіти за кордоном. Роль громадських і благодійних організацій в системах соціального захисту населення зарубіжних країн14. Концептуально–організаційні моделі соціальної роботи і соціальної освіти за кордоном.

Моделі соціальної роботи: державний патерналізм (Німеччина), соціальна інтеграція, компенсація і лібералізм (Англія), солідаризм (Нідерланди) тощо.

Національні особливості організації соціальної робота: скандинавська модель, залишкова модель (Велика Британія), корпоративістська модель, рудиментарна модель (Португалія, Іспанія, Греція, Ірландія).

Загальна характеристика зарубіжних моделей підготовки фахівців соціальної роботи. Тенденції розвитку професійної підготовки фахівців соціальної роботи у розвинутих країнах: академізація; зростання ролі наукових досліджень; диверсифікованість напрямків, рівнів, структури навчання; кооперація; секуляризація та зростання ролі держави в управлінні і фінансуванні шкіл; уніфікація навчальних планів; посилення уваги до проблем прав людини та прав національних меншин; застосування нових технологій.

Концептуальні засади розвитку соціальної освіти в Україні у контексті міжнародного досвіду.

15. Технології соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів за кордоном

Соціальна допомога дітям за кордоном. Система соціальної підтримки дитини. Організаційна структура соціальної допомоги дітям. Дитячі соціальні служби. Лікувально–профілактичні денні установи для дітей. Соціальна робота з безпритульними дітьми і дітьми, котрі втекли з доку. Соціальна робота з дітьми–інвалідами. Заступницька опіка.

Соціальна робота з жінками, які постраждали від насильства. Будинки–притулки для жінок, які постраждали від насильства. Консультативні служби для чоловіків, які усвідомлюють, що стали причиною насильства. Практика роботи амбулаторних консультацій для жінок.

Соціальна робота з інвалідами за кордоном. Типи соціальних послуг для інвалідів: житло і обслуговування вдома; спеціалізоване житло; транспортні послуги; послуги перекладача; персональна допомога тим, хто бажає вчитися, працювати (консультація, кваліфікована порада тощо); адаптаційна підготовка (що допомагає інваліду пристосуватися до стану, котрий виник в результаті каліцтва чи хвороби); перебування у денних центрах; пансіонатах; будинках сімейного типу; лікарнях.

Соціальне обслуговування літніх людей за кордоном. Процес деінституціоналізації. Соціально–побутове обслуговування літніх громадян за місцем проживання, вдома. Типи соціальних послуг: транспортні послуги; телефон із постійним підключенням до сигнально–чергової системи; перебування у денних центрах; пансіонатах; будинках сімейного типу; будинках тимчасового перебування; лікарнях; будинках–інтернатах. Робота з родиною літніх людей.

Технології соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів в зарубіжних країнах. Соціальна робота з національними меншинами в ЄС. Соціальна робота у сфері охорони здоров’я у Франції. Технології соціальної роботи з молоддю у Німеччині. Соціальна робота з ВІЛ–інфікованими та інвалідами в країнах ЄС.16. Соціальна робота та підготовка соціальних працівників в США

Державний, регіональний і муніципальний рівні реалізації соціальних програм. Соціальне страхування і державна допомога – дві основні форми державної системи соціального забезпечення. Приватні системи страхування. Державне і приватне пенсійне забезпечення. Система додаткових виплат.

Основні види соціальної роботи: а) соціальна робота з індивідом; б) групова соціальна робота з людьми у безвихідних ситуаціях; в) соціальна робота в громадах. Психолого-педагогічна служба “Гайденс”. Соціальна робота з сім’єю. Соціальна робота з дітьми і молоддю. Телефонна психологічна служба.

Мережа навчальних закладів, у яких нині здійснюється підготовка соціальних працівників у США: школи соціальної роботи, коледжі та університети. Вимоги до абітурієнтів цих навчальних закладів.

Триступенева шкала професіональної кваліфікації соціальних працівників: ступінь бакалавра (4 роки навчання у коледжі або школі соціальної роботи), ступінь магістра (два роки навчання у спеціалізованій школі на базі ступеня бакалавра)

Функції Ради з освіти у галузі соціальної роботи: експертна оцінка національних програм підготовки фахівців соціальної роботи та акредитація програм вищої школи і магістратури.

Базові компоненти навчального плану професійної підготовки соціальних працівників у США: поведінка людини та соціальне оточення; соціальна політика та служби соціального забезпечення; практика соціальної роботи; дослідження; польова практика.

17. Розвиток соціальної роботи і соціальної освіти у Великобританії: традиції та сучасність

Історія і особливості становлення соціальної роботи в країні. Закон 1970 р. про соціальні служби місцевої влади. Створення департаментів соціальних служб як частини англійської урядової системи. Здійснення соціальної роботи на трьох рівнях: державному, регіональному і місцевому. Надання послуг за місцем проживання, у спеціальних установах, денних та стаціонарних закладах опіки. Сектори системи соціальної опіки: неформальний (сім’я, друзі, сусіди); волонтерський або незалежний; державний; комерційний. Зниження ролі держав у вирішенні соціальних проблем у 80–90-х роках ХХ ст.. Розширення волонтерського і неформального секторів опіки. Центральна рада з питань навчання і підготовки у соціальній роботі (1983). Повноваження ради: визначення вимог до компетентності фахівців соціальної сфери; видача дипломів; ліцензування навчальних програм; розподіл державних замовлень і грантів на науково–дослідну діяльність у галузі соціальної роботі.

Етапи розвитку і становлення соціальної роботи як науки і професійної діяльності. Різнорівнева багатоступенева система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії: І–ІV ступені – недипломовані соціальні працівники; V–VІ ступені – спеціалісти соціальної роботи, які пройшли відповідну підготовки в університетах чи коледжах.

Зміст підготовки фахівців соціальної роботи: сучасні навчальні програми і плани. Технології підготовки сучасних фахівців соціальної роботи. Дистанційне навчання в системі соціальної освіти.18. Система соціального захисту, соціальної роботи і підготовки фахівців соціальної сфери у Німеччині

Особливості соціальної роботи і соціальної педагогіки у Німеччині. Зародження соціальної роботи в Німеччині. Вплив класичних


англо–американських методів роботи. Розвиток обсягів і тематики соціально–педагогічних досліджень з урахуванням національної специфіки.

Державний патерналізм як німецька модель соціальної роботи (Еберфельдська система соціальної допомоги). Мережа соціальної роботи державних установ: сутність та основні характеристики. Загальні та спеціальні служби соціальної допомоги. Соціальна робота в неурядових організаціях. Роль профспілкових, релігійних та інших добровільних організацій у соціальному захисті та соціальному страхуванні у Німеччині.

Німецький досвід соціального захисту дітей.

Підготовка кадрів соціальних працівників і соціальних педагогів у Німеччині. Специфіка вияву загальноєвропейських тенденцій підготовки фахівців соціальної сфери у Німеччині: інтеграція, що знаходить вираження у поєднанні навчальних груп соціальних педагогів і соціальних працівників на факультетах університетів та у вищих школах соціального захисту; створення інтегративних предметів, курсів та форм навчання; практична спрямованість навчання, що знаходять вираження у різних видах практик та проектному навчанні; наявність в структурі навчального процесу однофазового та двофазового типів навчання з переважанням двофазового, а також поділ теоретичної фази на базове і основне навчання; переважання серед навчальних форм проектів і семінарів; розмежування підготовки спеціалістів для практичної і наукової сфер.

Кваліфікаційні вимоги до соціальних педагогів (5 освітньо–кваліфікаційних рівнів). Характеристика різних типів навчальних програм професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів у Німеччині.

19. Модернізація системи соціальної роботи в Бельгії та Нідерландах: сучасні проблеми й перспективи

Солідарна система соціальної роботи в Нідерландах. Європейський досвід децентралізації системи надання соціальних послуг. Становлення і розвиток соціальної роботи в Бельгії. Школи соціальної роботи у Бельгії.20. Соціальна робота і підготовка соціальних працівників у Франції

Державний, напівприватний та приватний сектори соціальної роботи у Франції. Підготовка кадрів соціальних працівників у Франції. Педагогічна анімація.21. Особливості розвитку соціальної роботи в країнах Східної Європи

Соціальна робота в Чехії. Система соціальної роботи в Польщі. Система соціального захисту Словаччини.22. Скандинавська модель організації соціальної роботи

Організація соціального забезпечення та соціального захисту в Швеції. соціальна робота з біженцями та емігрантами в Норвегії. Система соціального забезпечення пенсіонерів та незахищених верств населення.23. Становлення і розвиток сучасної системи соціального обслуговування населення у Росії

Історія соціальної роботи в Росії. Становлення і розвиток сучасної системи соціального обслуговування населення у Російській Федерації. Нормативно–правове забезпечення соціальної роботи: федеральний рівень і рівень суб’єктів Російської Федерації. Федеральні закони “Про основи соціального забезпечення населення в Російській Федерації”, “Про соціальне обслуговування літніх громадян та інвалідів” (1995).

Система управління соціальною роботою в Росії. Соціальні служби Росії.

Сім’я як об’єкт соціальної роботи. Соціальна робота у сфері занятості. Соціальний захист дитинства. Соціальний захист інтересів жінок. Соціальна турбота щодо працевлаштування й побуту інвалідів. Соціальна робота з людьми похилого віку. Соціальна робота з молоддю. Міграція і проблеми соціальної роботи. Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи. Соціальний захист малозабезпеченого населення

Підготовка кадрів вищої наукової та педагогічної кваліфікації через аспірантуру й докторантуру. Професійна перепідготовка і додаткові види підготовки й підвищення кваліфікації соціальних працівників.

Державний освітній стандарт вищої професійної освіти за спеціальністю “Соціальна робота”. Спеціалізація соціального працівника з присвоєнням кваліфікації “Організатор соціального захисту населення”, “Економіст соціальної служби”, “Юрист соціальної служби”, “Медико–соціальний працівник”, “Спеціаліст з соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями”, “Психолог соціальної служби”, “Соціальний педагог соціальної служб”, “Спеціаліст соціальної роботи з літніми людьми”, “Спеціаліст соціальної роботи з сім’ями й дітьми групи ризику”.

Інноваційні освітні технології в підготовці кадрів для соціальної роботи.

Питання вступного випробування 231 Соціальна робота


1.Сутність соціальної роботи.

2. Закономірності та принципи теоретичної соціальної роботи.

3. Соціальна робота у структурі соціально-гуманітарних наук

4. Концептуально – категоріальний апарат науки “соціальна робота”.

5. Становлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні.

6. Еволюція вітчизняної парадигми соціальної роботи.

7. Історичні форми вітчизняної парадигми соціальної роботи та їх парадигматичні характеристики.

8. Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної роботи.

9. Типологізація за критеріями історичної послідовності виникнення.

10. Інтегративний характер і теоретична незавершеність класифікації сучасних теорій соціальної роботи.

11. Психодинамічна теорія соціальної роботи: її сутність, переваги та обмеження.

12. Екзистенціальна теорія соціальної роботи – опора на уявлення клієнта про навколишній світ і власний соціальний статус.

13. Соціальна адаптація людини як процес взаємодії з навколишнім середовищем з освоєння нової соціальної ситуації.

14. Допомога клієнту в адаптації до складної для нього соціальної ситуації як базова ідея адаптивно–соціальної теорії соціальної роботи.

15. Проблеми методології соціальної роботи.

16. Методи і технології соціальної роботи.

17. Рівні соціальної роботи. Вимоги до соціального працівника.


 1. Відносини між клієнтом і соціальним працівником

 2. Нормативно-організаційні аспекти соціальної роботи

20. Організація соціальної допомоги в античному світі

21. Практика соціальної допомоги в Київській Русі (Х–ХІІ століття)

22. Розвиток соціальної допомоги в ХІІІ-ХУІІІ ст.

23. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ століття

24. Становлення і розвиток професійної соціальної роботи (кінець ХІХ –початок ХХ ст.)

25. Перші методики професійної соціальної роботи довоєнного двадцятиліття (20–40 рр. ХХ ст.)

26. Історичні тенденції розвитку системи соціальних служб і виконавців за рубежем

27. Становлення наукових основ соціальної роботи (методи, теорії, моделі)

28. Система вітчизняного соціального забезпечення ХХ століття

29. Становлення і розвиток системи підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні

30. Волонтерська діяльність в Україні і за рубежем

31. Становлення і розвиток недержавної сфери соціальної роботи в Україні

32. Шляхи інтеграції соціальної роботи на зламі століть

33. Соціальні технології як суспільне явище

34. Визначення технологій соціальної роботи

35. Структурно–логічна схема технологій соціальної роботи.

36. Технології соціальної роботи з молодими, неповними, багатодітними, малозабезпеченими, асоціальними, соціально неспроможними сім’ями.

37. Технології соціальної роботи з дезадаптивними дітьми та молоддю. Соціальна робота з дітьми вулиці.

38. Сучасні аспекти здійснення соціальної роботи з дітьми-інвалідами, молодими інвалідами та їх сім’ями.

39. Технології формування здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі.

40. Особливості соціальної роботи у загальноосвітніх школах.

41. Соціальне становище та психофізичні особливості людей похилого віку.

42. Перспективи розвитку сільських та селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

43. Співробітництво з органами місцевого самоврядування та державними органами, що опікуються проблемами дітей та молоді.

44. Історія і сучасні тенденції зарубіжного розвитку соціальної роботи

45. Міжнародні правові акти та роль міжнародних організацій у розробці і здійсненні інтеграційної політики у сфері соціальної роботи, соціальної освіти

46. Концептуально–організаційні моделі соціальної роботи і соціальної освіти за кордоном.

47. Технології соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів за кордоном

48. Соціальна робота та підготовка соціальних працівників в США

49. Розвиток соціальної роботи і соціальної освіти у Великобританії: традиції та сучасність

50. Система соціального захисту, соціальної роботи і підготовки фахівців соціальної сфери у Німеччині

51. Модернізація системи соціальної роботи в Бельгії та Нідерландах: сучасні проблеми й перспективи

52. Соціальна робота і підготовка соціальних працівників у Франції

53. Особливості розвитку соціальної роботи в країнах Східної Європи

54. Скандинавська модель організації соціальної роботи

55. Становлення і розвиток сучасної системи соціального обслуговування населення у Росії
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аксенова Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании : учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / Л. И. Аксенова. – Москва : Издательский центр "Академия", 2001.

 2. Антология по истории и теории социальной педагогики. – Москва, 2000.

 3. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі : навч. пос. / О. В. Безпалько. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

 4. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. – Київ : Знання, 2008. – 343 с.

 5. Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркоманії : метод. реком. з навчального курсу для магістеріуму. – Ужгород: УжДУ, 2000. – 76 с.

 6. Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами, ВІЛ–інфікованими та хворими на СНІД: Метод. реком. з навчального курсу для магістеріум. – Ужгород: УжДУ, 2000. – 64 с.

 7. Балаж В. Соціальна робота в клініках Бельгії / Балаж В. // Соціум. – № 2. – 1998. – С. 11–14.

 8. Довідник з соціальної роботи : навчальний посібник / кол. авт., за ред. Л. М. Дунаєвої. – Одеса : Одеськийнацiональний унiверситет імені І. І. Мечникова, 2015. – 402 с.

 9. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ ; Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.

 10. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lib.npu.edu.ua/full_txt/C2050301016.rtf

 11. Загвязинський В. И. Основы социальной педагогики / Загвязинський В. И. Зайцев М. П. [и др.]. – Москва, 2002.– 160 с.

 12. Закон України "Про вищу освіту" : прийнятий 01.07.2014 р., зі змінами і доповненнями станом на 24.12.2015 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 13. Закон України «Про охорону дитинства» : прийнятий 26.04.2001 р., зі змінами станом на 28.12.2014р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 14. Закон України «Про соціальні послуги» : прийнятий 19.06.2003р., зі змінами станом на 21.02.2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15

 15. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» : прийнятий 21.06.2001р., зі змінами станом на 28.12.2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2558-14

 16. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : прийнятий 05.02.1993р., зі змінами станом на 01.01.2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

 17. Зарецький А. Д. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / Зарецький А. Д. – Вид. 2-е, доп. і перераб. – Ростов н / Д: Фенікс, 2008. – 187 с.

 18. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю / Звєрєва І. Д. – Київ : Правда Ярославичів, 1998.

 19. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / упорядники: С.Я. Харченко, М.С. Кратінов, Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька, В.О. Кратінова, О.Л. Караман. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408 с.

 20. Клейберг Ю. А. Девиантное поведение в вопросах и ответах / Клейберг Ю.А. – Москва, 2007.

 21. Козубовска І. В. Кадрове забезпечення соціальних служб у Великій Британії / Козубовска І. В., Пічкар О. П. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2003. – 39 с.

 22. Конвенція про права дитини / Нью-Йорк, ЮНІСЕФ, 1991.– Київ, 2002.

 23. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – Київ : Каравела, 2011. – 368 с.

 24. Мардахаев Л. В. Социальная педагогіка : учебник / Мардахаев Л. В. – Москва : Гардника, 2003.

 25. Мудрик А. В. Социальная педагогика / Мудрик А. В. – Москва : Академия, 2006. – 184 с.

 26. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Овчарова Р. В. – Москва, 2001.

 27. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка / Пальчевський С. С. – Київ, 2005.

 28. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей : методичні рекомендації до проведення тренінгових занять / О.В. Безпалько, С.В. Едель. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 32 с.

 29. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник / Поліщук В.А. – Тернопіль, 2002. – 222 с.

 30. Професія соціальний педагог / упоряд. : С. Максименко, О. Главник. – Київ, 2005.

 31. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки / за заг. ред. Т. Алєксєєнко. – Київ, 2007.

 32. Родинно-сімейна енциклопедія. – Київ,1996.

 33. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / за ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – Київ : УДЦССМ, 2000. – 234 с.

 34. Социальная педагогика : курс лекцій / под ред. М. А. Галагузовой. – Москва, 2000.

 35. Соціалізація : виховні механізми і технології /Лукашевич М. П. – Київ, 1998.

 36. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008.

 37. Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки / П. М. Гусак [та ін.] ; за заг. ред. П. Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 668 с.

 38. Соціальна педагогіка : навчально-методичний посібник для підготовки до державної атестації студентів / за ред. П. М. Гусака, І. Є Остапйовського. – Луцьк, 2009 – 276 с.

 39. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. Капської А. Й. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 486 с.

 40. Соціальна педагогіка : теорія і технологія : підручник / за ред. І. Д. Звєрєвої. – Київ, 2006.

 41. Соціальна робота в Україні : навч. посібник / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 42. Соціальна робота з різними категоріями населення: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу напряму підготовки «Соціальна робота» / Л.А. Якубова.– Хмельницький : ХНУ, 2013. – 96 с.

 43. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник / авт. кол. В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.А. Башкірєв. – Київ : ДЦССМ, 2002. – 536 с.

 44. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями / за заг. ред. А. Й. Капської.– Київ, 2003.

 45. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка / Стельмахович М. Г. – Київ : ІСДО, 1996.

 46. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки : монографія / Малько А.О. – Харків, 2004.

 47. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / pа ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – Київ : Академвидав, 2005. – 328 с.

 48. Технологія соціального гувернера : методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» / Л.П. Сокольська. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 114 с.

 49. Трубавіна І.М. Соціально–педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : навчальний посібник. – Київ : ДЦССМ, 2002. – 132 с.

 50. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога / Шептенко П. А., Воронина Г. А. – Москва, 2001.

Каталог: sites -> default -> files -> Files
Files -> Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності
Files -> Мирними засобами транссенд метод
Files -> Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
Files -> Історія україни вступ
Files -> Программа по дисциплине «Психология аномальной личности» предназначена для освоения студентами направления 030300 «Психология», обучающихся по профилю «Психология здоровья»
Files -> Философия техники
Files -> Людина І світ
Files -> Пленум верховного суду україни постанова n 8 від 30. 05. 97
Files -> Вельмишановні колеги! Організаційний комітет VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах»

Скачати 267.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал