Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. КороленкаСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.75 Mb.
#10673
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка
Історичний факультет

Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історіїЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету
___________________________________

(П. А. Кравченко)

«31» _серпня_2009 р.УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії _______________2009 року, протокол № 1
Завідувач кафедри ________________

(Б. В. Год)


Робоча навчальна програма з дисципліни

ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ


(ХVІ – перша половина ХІХ століття)

для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Курс навчання: ІІІ Семестр: 5

Укладач — канд. іст. наук, доцент Цехмістро Н.Я.

Полтава − 2009


Робоча навчальна програма з “Історії слов’янських народів (ХVІ – перша половина ХІХ століття)” розроблена на основі авторської навчальної програми: Історія слов’янських народів. Програма навчальної дисципліни. — Полтава, 2009. – 94 с. Укладачі авторської програми: ст. викл. Лахно О.П., доц. Цехмістро Н. Я., доц. Тронько Т.В.

Рецензенти:

Якименко М.А. — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Полтавської державної аграрної академії

Лахижа М.І. — кандидат історичних наук, доцент, заступник начальника управління державної служби Головного управління державної служби України у Полтавській області


Навчальна програма затверджена Вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Протокол № 4 від 29 листопада 2007 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курс “Історія слов’янських народів (ХVІ – перша половина ХІХ століття)” є поряд з іншими курсами складовою частиною всесвітньої історії та охоплює тривалий період в історії східних, західних і південних слов’ян. Хронологічні межі курсу сягають періоду з XVI по першу половину ХІХ століття. Цей період знаменує початок нового етапу всесвітньо-історичного розвитку: якщо у попередній час зв’язки між різними частинами і народами світу не мали міцної основи в їх економічних взаєминах, то унаслідок великих географічних відкриттів і зародження у XVI столітті перших обрисів світового ринку, ці відносини стають регулярними, і вся подальша історія людства розвивається у процесі зростаючого спілкування різних народів між собою.

У курсі на основі національного і регіонального підходу дається інтегрований виклад найважливіших проблем історії слов’янських народів. З урахуванням того, що він читається паралельно з курсом історії країн Західної Європи і Америки, передбачається поєднання компаративізму і системного аналізу.

Структура курсу зберігає традиційний країнознавчий принцип викладу матеріалу у контексті особливостей і характерних рис тих конфесійно-культурних і державно-політичних утворень, в рамках яких проходило життя окремих слов’янських народів. При цьому як системний курс він розглядає основні проблеми історії поліетнічних суспільств Центральної, Південно-Східної та Східної Європи.


1.2. Мета і завдання вивчення дисципліни

Історія слов’янських народів”Основною метою курсу є вивчення основних закономірностей та особливих тенденцій соціально-економічного, політичного та культурного розвитку слов’янських народів у ХVІ – першій половині ХІХ століття в контексті основних напрямів розвитку людської цивілізації.
Завдання курсу “Історія слов’янських народів”:

— вивчити основні напрями соціально-економічного, політичного та ідеологічного розвитку слов’янських народів; розвиток їх культури, науки, техніки, побуту, та звичаїв у ХVІ – І половині ХІХ століття;

— сформувати базовий понятійний апарат дисципліни, познайомити студентів з науковими підходами до вивчення історії слов’янських народів, що склалися у вітчизняній та зарубіжній історіографії;

— розширити й удосконалити раніше набуті знання і вміння, необхідні для роботи з історичними документами, науковою літературою, періодичними виданнями.


1.3. Опис предмету навчальної дисципліни

Загальна кількість годин на вивчення дисципліни — 270 год.

Обов’язкова чи за вибором — обов’язкова

Семестр — п’ятий і шостий (третій курс)

Лекції — 22 год.

Практичні заняття — 12 год.

Самостійна робота — 46/46 год.

Вид підсумкового контролю — екзамен у шостому семестрі


СТРУКТУРА КУРСУ

Історія слов’янських народів (ХVІ – першої половини ХІХ століття)
Частина 1. Історія слов’янських народів ХVІ – першої половини ХVІІ століття

з/п


Теми

лекції

практичні заняття

самост

робота


1.

Основні закономірності формування централізованих держав та особливості процесу на східноєвропейських теренах

2

-
2.

Процес формування централізованої Московської держави за часів “Ізбраної ради”

-

-

2

3.

Московія в 60 – 80-ті роки ХVІ століття: Опричнина.

-

2

2

4.

Період Смути у Московській державі (1591 – 1613 роки)

-

-

2

5.

Соціально-економічний розвиток Московії у ХVІІ столітті

-

-

2

6.

Внутрішня політика Московії в першій половині та середині ХVІІ століття

-
2

7.

Бунташне ХVІІ століття” Московської держави

-
2

8.

Польща у період розвитку феодально-кріпосницької системи в ХVІ – першій половині ХVІІ століття”

-

2

2

9.

Державний і суспільний лад Речі Посполитої

2

-

2

10.

Польща у міжнародній політиці ХVІ – першої половини ХVІІ століття

-

-

2

11.

“Золотий вік” польської культури.

-

-

2

12.

Включення Чехії до складу монархії Габсбургів

2

-

2

13.

Релігійно-політична боротьба в Чехії

у ХVІ – на початку ХVІІ століття-

-

2

14.

Розгром Чехії у Тридцятилітній війні

-

-

2

15.

Словаччина у складі володінь Габсбургів

-

-

2

16.

Болгарія під Османським ярмом у ХVІ – ХVІІ століттях

2

-

-

17.

Сербія, Боснія, Герцеговина та Чорногорія у ХVІ – першій половині ХVІІ століттях

-

-

2-

18.

Хорватія та Словенія під владою Габсбургів та Венеції в ХVІ – першій половині ХVІІ століттях

-

-

2

Частина 2. Історія слов’янських народів у другій половині ХVІІ – ХVІІІ століттяхз/п


Теми

лекції

практичні заняття

самост

робота

19.


Чеські землі у другій половині ХVІІ– першій половині ХVІІІ століття

-

-

2

20.


Втрата державної самобутності Чехії в другій половині ХVІІІ століття.

2

-

2

21.

Культура в Чеських землях

-

-

2

22.

Словаччина в ХVІІ–ХVІІІ століттях

-

-

2

23.

Економічний і політичний занепад Польщі

в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ століття-

2

2

324.

Річ Посполита в другій половині ХVІІІ століття

2

-

-

25.

Культура Речі Посполитої в XVII-XVIII століттях

-

-

2

26.

Соціально-економічне становище Болгарії в першій половині ХVІІІ століттях

-

-

-

27.

Серби під владою Османів та Габсбургів у ХVІІ– ХVІІІ століття

-

-

2

28.

Хорватські та словенські землі під владою Габсбургів і Венеції в ХVІІ– ХVІІІ століттях

-

-

2

29.

Боснія та Герцеговина в ХVІІ–ХІХ століттях

-

-

2

30.

Московія в середині та другій половині XVII століття

-

-

2

31.

Колонізація Сибіру в XVII столітті

-

-

2

32.

Розвиток культури Московії в ХVІІ столітті

-

-

2

33.

Московська держава наприкінці ХVІІ століття

2

-

-

34.

Соціально-економічний розвиток Росії у першій чверті ХVІІІ століття

-

-

2

35.

Перша спроба модернізації Росії (І чверть ХVІІІ століття)

2

-

-

36.

Зовнішня політика Росії в першій чверті ХVПІ століття

-

-

2

37.

Культура Росії першої чверті ХVПІ століття

-

-

2

38.

Дворянська імперія в період палацових переворотів. 1725–1762 роки

2

-

-

39.

Соціально-економічний розвиток Росії в середині та другій половині ХVІІІ століття

2

-

-

40.

Внутрішня політика Росії в 60–70-ті роки ХVІІІ століття

-

-

2

41.

Селянська війна під проводом О.Пугачова

-

2

-

42.

Зовнішня політика Російської імперії в другій половині ХVІІІ століття

-

-

2

43.

Розвиток російської культури в середині та другій половині ХVІІІ століття

-

-

2

Частина 3. Історія слов’янських народів наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століттяз/п


Теми

лекції

практичні заняття

самост

робота


44.

Розклад кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин у Росії в першій половині ХІХ століття

-

-

2

45.

Внутрішня політика царизму на початку ХІХ століття

-

-

2

46.

Зовнішня політика царизму в 1801–1812 роках

-

-

2

47.

Російсько-французька війна 1812року. Закордонні походи російської армії

-

2

2

48.

Рух декабристів

2

-

-

49.

Внутрішня і зовнішня політика самодержавства Росії в другій чверті ХІХ століття

-

-

2

50.

Суспільно-політичний рух у 30–40-ві роки ХІХ століття

-

-

2

51.

Зовнішня політика Росії 20–50-х років. Кримська війна

-

-

2

52.

Культура Росії у першій половині ХІХ століття

-

-

2

53.

Національне відродження та спроби відновлення державної самобутності у Чехії

-

2

2

54.

Землі Речі Посполитої наприкінці ХVІІІ –

на початку 30-х років ХІХ століття-

-

2

55.

Національні рухи на теренах Речі Посполитої

у першій половині ХІХ століття-

-

2

56.

Формування болгарської нації та її боротьба за незалежність у другій половині ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ століття

-

-

2

57.

Відновлення сербської державності

-

-

2

58.

Чорногорія в боротьбі за незалежність. Утворення національної держави (кінець ХVІІІ – 70-ті роки ХІХ століття)

-

-

2

Загалом……………………………………………………22…….12……….46/46

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Тема

К-ть

годин

1.
2.

3.
4.

5.

6.


Опричнина у Московії в другій половині ХVІ століття.

Польща в ХVІ – першій половині ХVІІ століття.

Економічний і політичний занепад Польщі в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ століття.

Селянська війна під проводом О.Пугачова.

Російсько-французька війна 1812 року.

Революція 1848 – 1849 років на теренах Чехії.2
2

2
2


2

2
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Частина 1. Історія слов’янських народів ХVІ – першої половини ХVІІ століття

№ з/п

Тема

Кількість годин

2.

Процес формування централізованої Московської держави за часів “Ізбраної ради”

2

3.

Московія в 60 – 80-ті роки ХVІ століття: Опричнина.

2

4.

Період Смути у Московській державі (1591 – 1613 роки)

2

5.

Соціально-економічний розвиток Московії у ХVІІ столітті

2

6.

Внутрішня політика Московії в першій половині та середині ХVІІ століття

2

7.

Бунташне ХVІІ століття” Московської держави

2

8.

Польща у період розвитку феодально-кріпосницької системи в ХVІ – першій половині ХVІІ століття”

2

9.

Державний і суспільний лад Речі Посполитої

2

10.

Польща у міжнародній політиці ХVІ – першої половини ХVІІ століття

2

11.

“Золотий вік” польської культури.

2

12.

Включення Чехії до складу монархії Габсбургів

2

13.

Релігійно-політична боротьба в Чехії

у ХVІ – на початку ХVІІ століття2

14.

Розгром Чехії у Тридцятилітній війні

2

15.

Словаччина у складі володінь Габсбургів

2

16.

Сербія, Боснія, Герцеговина та Чорногорія у ХVІ – першій половині ХVІІ століттях

2-

17.

Хорватія та Словенія під владою Габсбургів та Венеції в ХVІ – першій половині ХVІІ століттях

2

Частина 2. Історія слов’янських народів

у другій половині ХVІІ – ХVІІІ століттях

з/п


Теми

кількість годин

18.


Чеські землі у другій половині ХVІІ– першій половині ХVІІІ століття

2

19.


Втрата державної самобутності Чехії в другій половині ХVІІІ століття.

2

20.

Культура в Чеських землях

2

21.

Словаччина в ХVІІ–ХVІІІ століттях

2

22.

Економічний і політичний занепад Польщі

в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ століття2

23.

Культура Речі Посполитої в XVII-XVIII століттях

2

24.

Серби під владою Османів та Габсбургів у ХVІІ– ХVІІІ століття

2

25.

Хорватські та словенські землі під владою Габсбургів і Венеції в ХVІІ– ХVІІІ століттях

2

26.

Боснія та Герцеговина в ХVІІ–ХІХ століттях

2

27.

Московія в середині та другій половині XVII століття

2

28.

Колонізація Сибіру в XVII столітті

2

29.

Розвиток культури Московії в ХVІІ столітті

2

30.

Московська держава наприкінці ХVІІ століття

-

31.

Соціально-економічний розвиток Росії у першій чверті ХVІІІ століття

2

32.

Зовнішня політика Росії в першій чверті ХVПІ століття

2

33.

Культура Росії першої чверті ХVПІ століття

1

34.

Внутрішня політика Росії в 60–70-ті роки ХVІІІ століття

2

35.

Зовнішня політика Російської імперії в другій половині ХVІІІ століття

1

36.

Розвиток російської культури в середині та другій половині ХVІІІ століття

2

Частина 3. Історія слов’янських народів

наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століттяз/п


Теми

кількість годин

37.

Розклад кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин у Росії в першій половині ХІХ століття

2

38.

Внутрішня політика царизму на початку ХІХ століття

2

39.

Зовнішня політика царизму в 1801–1812 роках

2

40.

Внутрішня і зовнішня політика самодержавства Росії в другій чверті ХІХ століття

2

41.

Суспільно-політичний рух у 30–40-ві роки ХІХ століття

2

42.

Зовнішня політика Росії 20–50-х років. Кримська війна

2

43.

Культура Росії у першій половині ХІХ століття

2

44.

Землі Речі Посполитої наприкінці ХVІІІ –

на початку 30-х років ХІХ століття2

45.

Національні рухи на теренах Речі Посполитої

у першій половині ХІХ століття2

46.

Формування болгарської нації та її боротьба за незалежність у другій половині ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ століття

2

47.

Відновлення сербської державності

2

48.

Чорногорія в боротьбі за незалежність. Утворення національної держави (кінець ХVІІІ – 70-ті роки ХІХ століття)

2


ЛІТЕРАТУРА

з курсу історії слов’янських народів

ХVІ – першої половини ХVП століття
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка