Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” затвердженоСкачати 314.79 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір314.79 Kb.
#44929
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з

науково-педагогічної роботи

проф. Мігущенко Р.П.

“___” ____________ 2016 р.

Навчальна програма

нормативної дисципліни

Політологія”


Розроблена кафедрою соціології і політології

Зав. кафедрою проф. Бурега В.В.

_________________________

(підпис)

“_____”__________________2016 р.


Виконавець професор_______

(посада)

__________Семке Н. М.

(прізвище, ініціали) (підпис)

“_____”___________________2016 р.РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри

соціології і політології Протокол № __1__

від "29" серпня 2016р.

Завідувач кафедри

________В.В. БурегаСХВАЛЕНО

вченою радою факультету

соціально-гуманітарних технологій

протокол № ____

від "__" _________ 2016 р.

Декан факультету

проф. Кіпенський А.В.


Харків-2016Розділ 1. Наукові основи і цілі навчальної дисципліни „Політологія”
Політологічна наука є пріоритетною в формуванні громадського суспільства, політично зрілої особи, яка зможе жити в умовах демократії.

Здібність приймати рішення у політичному житті не приходить сама по собі, а формується у процесі систематичного засвоєння знань та досвіду.Предметом вивчення. В курсі „Політологія” висвітлюються основні проблеми, закони та категорії теорії політики та влади.

Зміст дисципліни. Дисципліна складається з двох модулів. До першого модуля увійшли теми, які розкривають виникнення політології як науки, її предмет, об’єкт, структуру, методи та функції. Детально аналізуються сутність політичної влади, механізм її формування через систему демократичних виборів, проблеми функціонування політичної влади та її реалізації через політичні режими та політичну систему суспільства.

Другий модуль концентрує увагу на базових інститутах політичної системи: державі та політичних партіях, а також політичній культурі суспільства; на впливі особистості на політику через політичну участь і інститути громадянського суспільства; на ролі політичних лідерів і політичних еліт у розвитку політичних процесів; на взаємозв’язку політики та міжнародних відносин, а також місці України в світовому геополітичному просторі.Методологічні та наукові основи курсу. Вивчення політології спирається на знання студентів, які вони отримали в ході вивчення загальної соціологічної теорії, а також інших курсів соціально-гуманітарних та науково-природничих наук, які вивчаються в університеті: історії України та всесвіту, філософії, культурології, основ демографії, економічної теорії тощо.

Учбовий курс базується на методологічних підходах політичної науки, монографічній літературі (працях класиків політології, а також сучасних політологів), спирається на журнальні статті і наявні підручники з політології.Мета курсу: ознайомити студентів з теоретичними основами політичної науки, навчити його вірно орієнтуватися в політичній площині, підготувати до активної участі в політичному життю.

Основні задачі курсу:

 • з'ясувати зміст політології як науки: її об’єкт, предмет, місце і роль у системі соціально-гуманітарних знань; визначати функції, що їх виконує в суспільстві політична наука та методи, які використовую ця наука для вивчення політичних процесів;

 • ознайомити зі специфікою політичної влади та механізмами її формування та реалізації через політичні режими та політичну систему суспільства;

 • розглянути основні політичні інститути суспільства: державу та партії, їх ознаки, функції, специфіку реалізації через них владних повноважень;

 • проаналізувати природу і сутність політичного лідерства та механізми формування політичної еліти;

 • висвітити особливості сучасного світового політичного процесу.


Опанувавши матеріали курсу «Політологія» студенти зможуть:


 • розрізняти політологію як науку і навчальну дисципліну;

 • визначати об’єкт і предмет політології;

 • розкривати взаємозв’язок політології з іншими науками;

 • усвідомити суть основних функцій політології;

 • характеризувати методи, які використовує політологія для дослідження політичних явищ і процесів;

 • визначати сутність влади і характеризувати основні теоретичні підходи до її вивчення;

 • аналізувати структуру політичної влади і механізми її функціонування;

 • пояснювати поняття легітимності влади, кризи легітимності і засобів її подолання;

 • засвоїти суть виборів як основного засобу делегування влади;

 • зрозуміти соціальні функції виборів в органи політичної влади;

 • розрізняти принципи виборчого права і принципи організації виборів;

 • усвідомити сутність основних виборчих систем, вміти пояснювати переваги і недоліки кожної з них;

 • характеризувати виборчі системи, діючі в сучасній Україні.

 • знати основні типологічні ознаки сучасних політичних режимів;

 • вміти аналізувати основні критерії виділення політичного режиму в окремий тип;

 • охарактеризовувати окремо демократичний, авторитарний та тоталітарний режими, визначати їх основні ознаки та різновиди;

 • аналізувати особливості політичного режиму сучасної України;

 • визначати поняття «політична система суспільства»;

 • мати уявлення про структуру політичної системи суспільства та її функції;

 • розрізняти типи політичних систем за різними критеріями;

 • визначати специфічні особливості реформування політичної системи України в умовах самостійної держави;

 • виділяти ознаки держави та окреслювати її найголовніші функції;

 • аналізувати особливості різних форм державного правління та державного устрою;

 • визначати поняття «правова держава» і описувати її основні принципи;

 • уяснити причини виникнення політичних партій та їх цілі і функції в суспільстві;

 • розрізняти політичні партії по таким критеріям як організаційна структура, методи і засоби їх діяльності, місце в системі влади та в політичному спектрі країни;

 • розуміти сутність партійних систем і характеризувати їх різновиди;

 • оцінювати місце і роль політичних партій в політичному житті сучасної України;

 • аналізувати природу і сутність політичного лідерства;

 • виділяти типи політичних лідерів і давати їх характеристику;

 • описувати функції, що їх виконують політичні лідери в суспільстві;

 • виявляти сучасні тенденції в розвитку політичного лідерства;

 • розуміти сутність політичної еліти та її місце в житті суспільства;

 • розрізняти механізми формування політичної еліти;

 • визначати сутність зовнішньої політики держави;

 • характеризувати сучасні міжнародні відносини і тенденції їх розвитку;

 • оцінювати місце і роль України в сучасному геополітичному просторі.


Розділ 2. Організаційно-методичні вказівки
2.1 Організація, методики проведення, матеріальне забезпечення лекцій та практичних занять.

Лекції та практичні заняття проводяться з використанням: проблемних лекцій, дискусій, ділових ігор, виконання групових завдань по аналізу виборчого процесу, діяльності політичних партій в Україні тощо. Значна увага приділяється підготовці колективних проектів, особистих рефератів, есе. У викладанні курсу використовуються комп’ютери.


2.2. Система контролю якості навчання студентів.

Поточний контроль знань студентів забезпечуються переважно в усній формі на семінарських заняттях. Знання студентів оцінюються за допомогою: тестів, відповідей на семінарських заняттях, виконання індивідуальних та групових завдань, підготовкою та презентацією проектів, заслуховуванням та обговоренням рефератів та есе.

Проміжний контроль здійснюється за допомогою тестів (див. практикум).

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційних заліків та іспитів.


2.3. Організація самостійної роботи студентів.


Назва теми.

Основні види самостійної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тема 1. Cутність і роль політики у житті ссуспільства.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 2. Політична влада.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема3. Політичні режими та політична система

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема4. Держава як базовий інститут політичної системи.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 5. Політичні партії та виборчі системи.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 6. Політична еліта і лідерство

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 7. Політична культура і політична участь

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тема 8 Світовий політичний процес.

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х


Примітка.
Номера в таблиці відповідають наступним формам контролю:

1. Виконання обов'язкового домашнього завдання.

2. Підготовка короткого письмового повідомлення по одній із запропонованих тем.

3. Підготовка рефератів.

4. Підготовка усного повідомлення по одній з запропонованих тем.

5. Проведення тестування.

6. Усний опит.

7. Включення відповідних питань і завдань в іспитові білети.

8. Включення відповідних питань і завдань до контрольних робіт.
Тематика рефератів і есе та література до них додається.

Розділ 3. Зміст та структура навчальної дисципліни

Як навчальна дисципліна політологія включає обов’язковий мінімум основних дидактичних одиниць.Тема 1. Сутність і роль політики в житті суспільства.

Політика як соціальне явище. Структура і функції політики. становлення політології як науки і навчальної дисципліни. Об’єкт і предмет вивчення політології. Її взаємодія з іншими науками. Категорії політології. Її функції та завдання. Теоретична та прикладна політологія. Методи політологічного дослідження.Тема 2. Політична влада.
Природа влади. Соціальне призначення влади. Основні підходи до визначення влади. Основні види і форми влади. Політична влада. Державна влада.

Походження і сутність політичної влади. Влада і авторитет. Влада і політичне панування.

Джерела та ресурси влади. Об’єкти та суб’єкти влади. Суверенітет влади та її розподіл.

Легітимність і криза легітимності влади. Ефективність і стабільність політичної влади. Інститут політичної влади в Україні. Принцип розподілу влади.Тема 3. Політичні режими та політична система суспільства..
Політичні режими як спосіб політичного панування. Ознаки політичного режиму. Типи політичних режимів. Демократичний режим та його характеристика. Поняття та джерела тоталітаризму. Особливості авторитарного режиму і його конституційні спроможності. Трансформація політичних режимів. Політичний режим сучасної України.

Поняття політичної системи. Структура і функції політичної системи. Умови ефективності і стабільності політичної системи. Типи політологічних систем. Порівняльний аналіз сучасних політичних систем.

Політична система України: особливості, структура і тенденції розвитку.
Тема 4. Держава як базовий інститут політичної системи.
Поняття держави і її соціальне призначення. Ознаки держави. Основні теорії походження держави. Структура і функції держави.

Форми політичного правління. Монархія і республіка та їх форми.

Форми державно-територіального устрою. Унітарна та федеративна держави. Конфедерація.

Правова держава: сутність і основні принципи.

Економічна та соціальна політика держави.

Тема 5. Політичні партії та виборчі системи
Генезис політичних партій. Передумови виникнення партій сучасного типу та їх роль у житті суспільства. Ознаки та функції політичних партій. Партійні фракції, коаліції, домовленості.

Класифікація політичних партій. Кадрові і масові партії. Правлячі і опозиційні. Парламентські і авангардистські партії. Праві, ліві, центристські.

Сутність і різновиди партійних систем.

Особливості і передумови формування політичних партій і рухів в Україні. Характеристика основних політичних партій в Україні: загальні і відмінні риси. Труднощі і проблеми партійного будівництва.

Соціальні функції й види виборів. Принципи виборів. Типи виборчих систем. Виборча система України.

Тема 6. Політичні еліти і лідерство
Поняття політичної еліти. Основні концепції політичного елітизму. Н. Макіавеллі, В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс та інші.

Соціальні причини елітарності сучасного суспільства. Типологія еліт. Вища, середня і адміністративна політична еліта. Правляча та опозиційна еліта. Протиріччя розвитку і джерела формування політичних еліт. Циркуляція і селекція політичних еліт. Системи відбору в еліту.

Сучасні теорії еліт: концепції макіавеллістської школи, ціннісні теорії, концепції демократичного елітизму, ліволіберальні теорії еліт.

Проблеми формування політичної еліти в Україні.

Поняття лідерства: політичний аспект. Підходи до визнання лідерства. Основні теорії лідерства. Типи політичних лідерів.

Функції політичного лідера. Роль політичного лідера в сучасному світі.

Імідж лідера. Особливості політичного лідерства в перехідні епохи.
Тема 7. Політична культура і політична участь


Поняття та основні підходи до визначення політичної культури. Структурні компоненти та функції політичної культури. .Типологія політичної культури (Г. Алмонд, С. Верба та ін.).Чинники формування політичної культури. Особливості становлення політичної культури в Україні


Політична участь: форми, типи, суб’єкти. Мотивація політичної участі. Види політичної участі.

Поняття і сутність політичної соціалізації. Типи політичної соціалізації . Етапи політичної соціалізації. Агенти політичної соціалізації.Тема 8. Світовий політичний процес.

Зовнішня політика держави: сутність, функції і цілі. Фактори, впливаючі на зовнішню політику держави. Засоби зовнішньої політики: політичні, економічні, військові, інформаційно-пропагандистські.

Поняття, типи і види міжнародних відносин. Методи і засоби регулювання міжнародних конфліктів. Роль міжнародних організацій у світовому політичному процесі. Особливості і тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин

Україна на тлі глобальних політичних трансформацій. Геополітичне становище. Основні виміри національної безпеки України. Національні інтереси України. Україна в загальноєвропейському політичному процесі.Розділ 4. Розподіл навчального часу по розділах, темах та видах навчальних занять


№п/п

Теми курсу

Усього годин

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Сутність і роль політики та політології у житті суспільства

6

2

2

2

2

Тема 2. Політична влада

7

2

2

3

3

Тема 3. Політичний режим та політична система суспільства

7

2

2

2

4

Тема 4. Держава як базовий інститут політичної системи.

7

2

2

2

5

Тема 5. Політичні партії та виборчі системи

7

2

2

3

6

Тема 6. Політична еліта і лідерство

7

2

2

3

7

Тема 7. Політична культура і політична участь

7

2

2

3

8

Тема 8. Світовий політичний процес.

6

24
Модульна контрольна робота


2


Виконання індивідуального завдання: РЕ

66
Усього

60

16

16

28Розділ 5. Перелік контрольних робіт


Семестр

Номер та назва контрольної роботи

Кількість годин

5/6

Підсумкова контрольна робота

2


Розділ 6. Інформаційно-методичне забезпечення
БАЗОВІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


 1. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 348 с. — 8-е вид., перероб. і доп.

 2. Головатий М. Ф. Людина і політика : підруч. для студ. ВНЗ Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Персонал, 2012. - 351 c.

 3. Дей М. О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. О. Дей, О. І. Ткач; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2014.-170 c.

 4. Піча В.М. Політологія: Підручник/ В.М.Піча, Н.М.Хома.- 5-те вид., стер.- Львів: "Новий Світ-2000", 2008.- 304

 5. Політологічний словник: Навчальний посібник ля студентів вищих навчальних закладів (За редакцією М.Ф.Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

 6. Політологія : підручник / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, І. О. Поліщук, Г. Ю. Васильєв, В. Я. Зимогляд; ред.: М. П. Требін; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2013. - 414 с.

 7. Розенфельд Ю. Н. Политология : учеб. пособие / Ю. Н. Розенфельд; Нар. укр. акад. - Х., 2008. - 436 c.

 8. Рудич Ф. М. Політологія : підручник /Ф. М. Рудич. - 3-тє вид., переробл., доповн. - К.: Либідь, 2009. - 480 c.

 9. Семке Н.Н. Политология: Учебное пособие – Харьков: НТУ «ХПИ» 2007. – 220 с.

 10. Семке Н. М. Політологія: навч. посібник – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

 11. Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов /Пер. с англ. под

ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Бельского.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-544 с.

 1. Хрестоматия. Политология / Сост. Б. А. Исаев, А. С. Тураев, А. Е.

Хренов. - СПб.: Питер, 2012.- 464 с.

11. Підручники з політології – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/politologiya/ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
МОНОГРАФІЇ І СТАТТІ
1. Афонін Е. Історична місія авторитаризму // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6
2. Баталов Э. Глобальний кризис демократии // Свободная мысль – ХХI. – 2005. – № 2.

3. Баталов Э.Я. АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ХХ века. М.: Прогресс-Традиция, 2014, 616 с.
4. Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии.- Пер. с англ. - К.: Центр учебной литературы, 2011. - 248 с.
5. Висоцький О. Легітимаційна політика: поняття і сутність /О. Висоцький // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3.

6. Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита – определение основных понятий. // Полис. – 2000 – № 3.

7. Гриффин Р. Фашизм // Полис . – 2012. - № 2

8. Дем’яненко М. Популізм як особливий вид політичної діяльності // Політичний менеджмент . – 201 0. № 6.

9. Джига Т. Сучасні тенденції становлення політичної культури українського суспільства // Політичний менеджмент . – 2011. № 1.

10. Дюверже М. Политические партии. Пер. с франц. – М.: Академический Проект, 2000. – 538 с.

11. Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н., професора Г.І. Зеленько. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 164 с.

12. Исаев Б.А. Геополитика классическая и геополитика современная. // Полис . – 2011. - № 2 1. Кармазіна М. Президентство: український варіант. – К. 2007. – 365 с.

 2. Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с.

 3. де Ландшир К., Мидлхоф Ю. Роль личности в политике на примере Евросоюза. // Полис . – 2011. - № 2.

 4. Лозовицький О. С. Зовнішня політика держави : становлення та розвиток в умовах глобалізації : монографія / О. С. Лозовицький. - К. : Вид-во Європейського університету, 2011. - 400 с.

 5. Лэйн Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и продвижение демократии // Полис . – 2012. - № 2

 6. Мацієвський Ю. Чи можливе відродження авторитаризму в Україні? // Політичний менеджмент . – 2011. № 1.

 7. Недяк И.Л. Политический маркетинг. // Полис . – 2010. - № 3.

 8. Неліпа Д. В. «Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика». Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 311 с.

 9. Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 182 с.

 10. Поліщук І. Виборча система: оптимальна модель для України //Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 23

 11. Політична наука: Методи досліджень : підручник. – Рек. МОН. / За ред.
  О. А. Габрієляна.– Київ : ВЦ “Академія”, 2012. - 320 с.

 12. Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник / За заг. ред. проф.. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 400 с.

 13. Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія] За заг.ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016. – 488 с.

 14. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

 15. Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М.С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.

 16. Почепцов, Георгій. Від Фейсбуку і гламуру до WikiLeaks: медіакомунікації. - К.: Спадщина, 2012. - 464 с.

 17. Почепцов Георгий Георгиевич - Информационные войны. Новый инструмент политики. Москва, 2015. – 256 с.

 18. Прикладна політологія : навч. посіб. – Рек. МОН. / За ред. В. П. Горбатенка. – Київ : ВЦ “"Академія”, 2008. – 472 с.

 19. Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? – Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2009 – 302 с.

 20. Траверсе О. Українська політична еліта: vice versa //Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 24.

 21. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. М.: АСТ, 2006.

 22. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003. 368 с.
 1. Чабанка М. Авторитаризм і тоталітаризм. Уявна подібність та сутнісна різниця / М. Чабанка // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2.-
 1. Шувакович У. Политические партии как традиционный механизм репрезентации в современном обществе. // Полис . – 2010. - № 2

Розділ 7. Структурно-логічна система (СЛС) вивчення навчальної дисципліни «Політологія»


5/6 семестр 16 тижнів

Політологія

60 годин / 2 кредити

16:16:28
Розділ 8. Контрольні питання за курсом


 1. Об’єкт та предмет політології.

 2. Місце політології в системі наукових знань про суспільство.

 3. Теоретична та прикладна політологія.

 4. Функції політології.

 5. Методи політології.

 6. Сутність влади: основні теоретичні підходи

 7. Структура політичної влади

 8. Види влади. Специфіка політичної влади

 9. Проблеми легітимності влади

 10. Політичний режим: поняття і ознаки

 11. Демократичний режим та його характеристика.

 12. Поняття та різновиди тоталітаризму.

 13. Особливості авторитарного режиму.

 14. Сутність та структура політичної системи суспільства.

 15. Типи політичних систем.

 16. Політична система України.

 17. Соціальне призначення, структура та функції держави.

 18. Монархія як форма правління.

 19. Відмінність парламентської монархії від абсолютної.

 20. Республіка як форма правління.

 21. Відмінність президентської республіки від парламентської.

 22. Особливості парламентсько-президентської форми республіки.

 23. Унітарна держава як форма державного устрою.

 24. Федерація: ознаки та принципи організації.

 25. Україна: особливості політичного правління та державного устрою.

 26. Ознаки та функції політичних партій.

 27. Класифікація політичних партій.

 28. Типологія партійних систем.

 29. Особливості та передумови становлення багатопартійності в Україні.

 30. Соціальні функції й види виборів

 31. Принципи виборів

 32. Типи виборчих систем

 33. Виборча система України

 34. Поняття політичної культури і її структурні елементи

 35. Типологія політичної культури та шляхи її формування

 36. Особливості політичної культури України .

 37. Політична участь.

 38. Політичне відчуження особистості і причини його виникнення.

 39. Політична соціалізація.

 40. Природа і сутність лідерства.

 41. Роль та функції політичного лідерства в суспільстві.

 42. Походження політичної еліти і її роль у суспільстві.

 43. Політична еліта: структура і системи відбору.

 44. Проблеми формування політичної еліти в Україні.

 45. Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.

 46. Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.

 47. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

 48. Україна в сучасному геополітичному просторі.


Контрольна робота
Варіант № 1

1. Які риси авторитаризму наближають його до тоталітаризму?

2. У чому проявляється взаємозв’язок і відмінність між економікою і політикою?
Варіант № 2

1. Взаємовідносини влади та опозиції в демократичному суспільстві: ідеали та реалії

2. Порівняйте унітарну та федеративну державу, їх плюси та мінуси.
Варіант № 3

1. В країні Х проходять вибори і є парламент. Чи можливо на основі цих ознак стверджувати, що в цій країні є демократія?

2. Чим відрізняється держава від інших інститутів політичної системи?
Варіант № 4

1. Чому тоталітарні режими приречені історично?

2. Як Ви вважаєте, чи є перспектива відмирання політики?


Варіант № 5

1. Що спільного і чим відрізняються парламентська республіка та парламентська монархія?

2. Політичне відчуження особистості і причини його виникнення.
Варіант № 6


 1. Що спільного і відмінного у парламентській та президентській республіках?

 2. Правитель Перикл говорив: „Лише небагато людей можуть творити політику, але судити про неї можуть усі”. Чи згодні Ви з ним?


Варіант № 7

 1. Охарактеризуйте роль та функції політичного лідерства в суспільстві

 2. Визначте причини кризи легітимності влади. Які фактори можуть сприяти легітимації влади в Україні?

Варіант № 8

 1. Чому політична влада – основне питання політики?

 2. Назвіть основні підсистеми політичної системи і розкрийте їх призначення.

Варіант № 9

 1. Від чого залежить формування тієї чи іншої політичної системи в різні історичні епохи і в різних країнах?

2. Назвіть основні функції політології та розкрийте їх зміст.

Варіант № 10

 1. Охарактеризуйте політичний режим в Україні.

 2. Типологія політичної культури та шляхи її формування .


Варіант № 11

 1. Міжнародні організації та їх роль у життєдіяльності світового співтовариства.

 2. Чи може багатопартійність бути показником демократичності суспільства?


Варіант № 12

1. Чим обумовлюється велика кількість партій в Україні?

2. Які характерні риси притаманні політичному лідеру та які його функції в суспільстві.
Варіант № 13


 1. Розкрийте передумови багатопартійності в Україні.

 2. Які існують методи і способи врегулювання міжнародних конфліктів?


Варіант №1 4

 1. Як Ви оцінюєте роль НАТО в сучасному світі?

 2. Розкрийте основні тенденції розвитку політичних партій в сучасному світі.Варіант № 15

 1. Як на Вашу думку, чи потрібно Україні намагатися вступити в НАТО?

 2. У чому причини політичної відчуженості особистості?


Варіант № 16
1. Охарактеризуйте функції, що їх виконує політична еліта в суспільстві.

2. Проаналізуйте політичні ризики геополітичного становища України.


Варіант № 17

 1. Охарактеризуйте сучасні глобальні проблеми світу.

 2. Порівняйте дві системи відбору еліт (гільдій і антрепренерську) і розкрийте їх вплив на функціонування політичної еліти.


Варіант 18

 1. Які різновиди партійних систем та в чому їх особливості?

 2. Охарактеризуйте функції зовнішньої політики держави.Варіант 19


  1. Які типи політичних лідерів Вам відомі і в чому їх особливості?

  2. 2. В чому полягаю роль партійної системи в функціонуванні політичної влади?


Варіант 20

 1. Визначіть особливості політичної культури України .

 2. Поясніть відмінність між поняттями «правляча еліта» і «політична еліта»

Теми рефератів.

1. Роль політики в житті сучасного суспільства.

2. Права людини як критерії гуманістичної політики.

3. Політика як наука та мистецтво.

4. Суб’єкти та об’єкти владних відносин. Їх різноманіття.

5. Легітимність та ефективність політичної влади.

6. Приклади використання важливих ресурсів політичної влади.

7. Авторитарний і тоталітарний режими: загальні та відмінні риси.

8. Фашизм і неофашизм. Ідейні джерела, соціальна база, цілі.

9. Пряма та представницька форми демократії.

10. Об’єктивні та суб’єктивні фактори трансформації політичних режимів.

11. Інститут президентства в сучасному світі.

12. Українська державність: проблеми та перспективи.

13. Роль громадянського суспільства в системі противаг політичній владі.

14. Правова держава: сутність і основні принципи.

15. Партії в системі владних видносин.

16. Основні підходи до вивчення політичніх партій.

17. Виборча система в Украіні: переваги і недолікі.

18. Харизматичні лідери та їх роль в історії.

19. Культ особистості і його природа.

20. Імідж лідера.

21. Феномен політичного відчуження.

22. Сучасні теорії еліт

23. Система рекрутування еліт у сучасній Україні.

24. Г. Лебон про масову поведінку в політиці.
25. Постмодерна політична культура інформаційних суспільств
26. Типи, механізми і стадії політичної соціалізації.
27. Політичні субкультури України.
28. Основні суб’єкти міжнародних відносин.

29. Роль міжнародних організацій в сучасному світі.

30. Особливості геополітичного положення України.
Теми есе: 1. Політика і економіка.

 2. Політика і релігія.

 3. Політика і мода.

 4. Політика і спорт.

 5. Політика і музика.

 6. Влада і мораль.

 7. ЗМІ і влада.

 8. Мотиви прагнення до влади та підкорення владі.

 9. Кумулятивний ефект влади в сучасній Україні.

 10. Як може політичний суб’єкт підвищити легітимність своєї влади?

 11. Цінності та життя громадян тоталітарних держав

 12. Як демократія породжує авторитаризм.

 13. Дві сторони демократії.

 14. Перспективи подальшого розвитку ліберальної демократії в Україні.

 15. Федерація та унітаризм: порівняльний аналіз;

 16. Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держав

 17. Переваги та недоліки республіканських форм правління

 18. Взаємодія третього сектору та муніципальної влади: приклад Вашого регіону;

 19. Реформа місцевого самоврядування в Україні: вплив на громадянське суспільство.

 20. Новітні тенденції в еволюції партій

 21. Плюси і мінуси багатопартійності.

 22. Вибори і мода.

 23. Мажоритарна система виборів: переваги і недоліки

 24. Основні переваги пропорційної системи виборів

 25. Що значить бути політичним лідером?

 26. Лідерство і популізм.

 27. Основні складові іміджу політичного лідера

 28. Культ особистості і його природа

 29. Сучасна еліта і демократія у світі

 30. Регіональні особливості політичної культури в Україні.

 31. Майданна революція як форма політичної участі.

 32. Особливості політичної участі молоді.

 33. Порівняльний аналіз політичної участі в країнах Заходу і Сходу.

 34. Політична освіта – важливий засіб політичної соціалізації.

Підсумкову оцінку з дисципліни ставляють в національній системі оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів університету в систему оцінювання за шкалою ECTS


Система оцінюванняШкала оцінюванняВнутрішній вузівський рейтинг ( в балах)
100 - 91


90 - 82


81 - 75


74- 65


64 - 60


59 і менше

національна


в системі ЕСТS

5

відмінно


А

4

дуже добре


В

4

добре


С

3

задовільно


Д

3

задовільно


Е

2

незадовільно

FXРозділ 9. Кадрове забезпечення курсу.
Семке Н.М.– к. філос. н., доцент, педагогічний стаж –42 роки. Закінчила економічний факультет Харківського національного університету ім. В. Каразіна за спеціальністю “Викладач політичної економії ”.

Доля І.М.

Голованов Б.Д.

Фролов В.М

Коновалов С.В.

Малявін Є. В.Сутула О.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Тематика рефератів для аспірантів
sites -> Правові засади інтелектуальної власності в україні
sites -> Іван франко в оцінках дмитра донцова: долання епохи rаtio олег Баґан
sites -> Образ жінки у телерекламі: погляд психолога
sites -> Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” затверджено
sites -> Конспект лекцій "Основи конституційного права України"
sites -> Робоча навчальна програма
sites -> Правоведение
sites -> Темы рефератов способы измерения переменных электрических и магнитных полей
sites -> Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Скачати 314.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал