Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджую”Сторінка2/2
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2

Завідувач кафедри

“___” ___________________ 200 р.

Розділ 5. Засоби контролю знань студентів

5.1. Контрольні питання до модульного контролю

9 тижд.

16

тижд.


Контрольна робота № 1

Варіант № 1


 1. Чому психологію мас можна вважати першим варіантом соціальної психології? Які ідеї теоретиків психології мас підштовхнули до розвитку соціальні психологію?

 2. Перелічить фактори соціальної привабливості і поясніть психологічні механізми їх дії.


Варіант № 2

 1. Назвіть основні передумови розвитку соціальної психології. Які суспільні явища прискорили розвиток соціальної психології?

 2. Визначить основні гендерні відмінності в процесі комунікації. Як і чому вони проявляються?


Варіант № 3

1. Відомо, що в розвитку соціальної психології в нашій країні в 30-60-ті роки була перерва: не проводились дослідження, соціальна психологія трактувалась як буржуазна наука. Поясніть причини такого відношення до соціальної психології. Назвіть проблеми та труднощі, з якими стикається сучасна українська соціальна психологія.

2. Чим пояснюється існування „правил вираження емоцій”? Наведіть приклади таких правил.
Варіант № 4


 1. Назвіть основні етичні вимоги, яких необхідно дотримуватися при проведенні соціально-психологічних досліджень. Як і для чого проводиться процедура дебрифінгу?

 2. Чому деякі автори вважають, що суспільство, в якому відсутня брехня, не змогло би існувати? А як вважаєте ви? Доведіть свою точку зору.

Варіант № 5

 1. Порівняйте різноманітні соціологічні та соціально-психологічні теорії особистості. Чим, на вашу думку, відрізняється розуміння особистості у соціальній психології та соціології?

 2. Проаналізуйте стратегії міжособистісного впливу, що найчастіше використовуєте ви та ваші друзі. Який психологічний механізм лежить в їх основі? Чому ві використовуєте саме ці стратегії? Назвіть їх переваги та недоліки.


Варіант № 6

 1. За допомогою спостереження проаналізуйте основні стратегії самопрезентації, що застосовують ваші родичі, близькі, друзі. Назвіть переваги та недоліки кожної стратегії.

 2. Проаналізуйте таке явище, як конформізм з точки зору функціонального підходу. Чому люди проявляють конформізм? Які функції (явні, латентні та дисфункції) він виконує на індивідуальному та соцієтальному рівнях?


Варіант № 7

 1. Назвіть фактори, шо впливають на сприйняття особистістю соціальної реальності. Чому соціальне пізнання найчастіше виявляється не вивченням, а конструюванням соціального простору?

 2. Більшість авторів вважають, що ввічливість є більш сильним фактором впливу, ніж грубість та погрози. А як вважаєте ви? Аргументуйте свою відповідь.


Варіант № 8

 1. Перше враження про людину: правильне чи ні? Обґрунтуйте відповідь з точки зору соціальної психології та здорового глузду. Співпали ваші відповіді чи ні? Чому?

 2. З яких компонентів складається процес переконання? Напишіть свою відповідь у вигляді рекомендацій політику, якому необхідно виступити з промовою перед виборцями.


Контрольна робота № 2
Варіант № 1

 1. Як і чому відбувається процес огруплення мислення? Назвіть передумови та наслідки (позитивні та негативні) виникнення цього ефекту.

 2. Наведіть приклади (не менш 5) етнічних стереотипів, що розповсюджені в українському суспільстві. Проаналізуйте соціальні, культурні та психологічні причини їх появи.


Варіант № 2

1. Яку роль в життєдіяльності групи відіграють норми? Наведіть приклади норм, що існують у вашій учбовій групі. Які функції вони відіграють?

2. Наведіть приклади (не менш 5) гендерних стереотипів, що розповсюджені в українському суспільстві. Проаналізуйте соціальні, культурні та психологічні причини їх появи.

Варіант № 3


 1. Порівняйте між собою групову працю та працю на одинці. Назвіть переваги та недоліки кожного. Наведіть приклади завдань, які більш доцільно виконувати індивідуально та у групі.

 2. Проаналізуйте з точки зору різноманітних теорій наявність в українському суспільстві соціальних забобонів по відношенню до гомосексуалістів та ВІЧ-інфікованих. Запропонуйте державні заходи, що можна провести для послаблення цих забобонів.


Варіант № 4

1. Чому сучасні дослідники відмовились від вивчення лідерських характеристик і зосередили увагу на ситуаційних моделях лідерства? Якими якостями повинен володіти лідер учбової групи.2. Назвіть головні причини виникнення групоцентризму. Наведіть приклади соціального рівняння „ми–вони”, яким користувалися ви особисто. На цих прикладах поясніть як відбувається процес формування групової свідомості.

Варіант № 5

 1. Якими якостями, на думку теоретиків психології мас, повинні володіти вожді мас? На чому базується авторитет вождя? Наведіть приклади вождів у сучасному суспільстві. Які ідеї психології мас вони використовують?

 2. Складіть перелік типових проблемних ситуацій в учбовій групі, що можуть сприйматися студентами як перешкоди і привести до конфліктів. Запропонуйте шляхи розв’язання цих конфліктів.


Контрольна робота № 3
Варіант 1.

 1. Що таке колективна поведінка? Чим вона відрізняється від організованих форм соціальної поведінки? Якою поведінкою – організованою чи колективною, управляти легше? Аргументуйте свою відповідь.

 2. Поясніть значення терміну масове суспільство. Як воно співвідноситься з поняттям суспільство? Назвіть причини виникнення масового суспільства.


Варіант 2.

 1. Назвіть головні наукові школи в яких досліджувався феномен колективної поведінки. Коли та чому в СРСР дослідження колективної поведінки були припинені? Коли й чому вони відновилися?

 2. Що таке соціальні рухи? Якими вони бувають? Охарактеризуйте вплив соціальних рухів на зміни у суспільстві.


Варіант 3.

 1. Що таке натовп? Охарактеризуйте основні механізми формування натовпу.

 2. Що таке чутки? В чому полягають особливості цього явища? Чим зумовлено практичне значення досліджень чуток?


Варіант 4.

 1. Назвіть, дайте характеристику та проілюструйте самостійними прикладами різновиди натовпу.

 2. Назвіть фактори, що сприяють розповсюдженню чуток. Чи можливо попередити появу чуток? Якими засобами формується чуткостійке середовище?

Варіант 5.

 1. Що таке паніка? Які суб’єктивні умови підвищують і які знижують вірогідність виникнення паніки?

 2. Чим відрізняється задача просунення товару від гуманітарної експертизи? Назвіть, охарактеризуйте та наведіть приклади засобів, що належать до «чорного» PR.


Варіант 6.

 1. Які засоби попередження та ліквідації масової паніки ви можете назвати? Проілюструйте їх самостійними прикладами.

 2. Чому в сучасній Україні так широко розповсюджені «брудні» технології? Чи зміниться ця ситуація в майбутньому?

5.2. Індивідуальне завдання
Теми рефератів


 1. Історичний розвиток уявлень про предмет соціальної психології.

 2. Дискусії навколо предмета соціальной психології у вітчизняній наукі ХХ сторіччя.

 3. Головні тенденції дифференціації та інтеграції сучасного соціально-психологічного знання.

 4. Соціально-психологічне дослідження: структура та методи.

 5. Теоретичні орієнтації та парадигми в сучасній соціальній психології.

 6. Майбутне соціальної психології.

 7. Головний зміст та принципи пізнання одного з напрямків соціальної психології (за вибором студентів).

 8. Проективні методи у роботі практичного соціального психолога: переваги та обмеження.

 9. Експеримент в соціальній психології.

 10. Соціально-психологічні концепції особистості: історія та сучасний стан.

 11. Особистість в сучасному світі: стратегії психологічних захистів та конструктивна поведінка.

 12. Роль групи в особистістному розвитку людини.

 13. Типологія стилів виховання дітей в історичному та культурному контекстах.

 14. Аномальна поведінка особистості.

 15. Крос-культурні дослідження локусу контроля.

 16. Можливості психоаналітичного методу у вивченні особистості сучасних політиків.

 17. Погляди соціальних психологів на роль інтуіції у соціальному пізнанні.

 18. Вивчення евристик у американській соціальній психології.

 19. Спілкування як процес сприйняття людини людиною.

 20. Вплив кібернетики та загальної теорії систем на розвиток теорії спілкування.

 21. Спілкування як комунікативний процес.

 22. Спілкування як інтерактивний процес.

 23. Трансактний аналіз взаємодії Е. Берна.

 24. Інформаційні бар’єри спілкування та шляхи їх подолання.

 25. Психолгічна закономірнності та техніки ведення переговорів.

 26. Соціальні та особистістні фактори конформності.

 27. Соціально-психологічні дослідження підкорення владі та авторитету.

 28. Манипулятивні техніки соціального впливу.

 29. Исторія дослідження соціальної установки у вітчизняній та західній соціології.

 30. Теорія когнитивного дисонансу.

 31. Роль ЗМІ у процесі формування установок.

 32. Зміна установок у сучасному українському суспільстві.

 33. Аналіз установок з позиції функціоналізму.

 34. Історія дослідження груп у соціальній психології.

 35. Особливості поведінки груп та групової динаміки.

 36. Дослідження групових норм у соціальній психології.

 37. Дослідження впливу меншості у соціальній психології.

 38. Офіційна та неофіційна структура ролей у групі.

 39. Соціометрія як метод дослідження груп.

 40. Особливості соціально-психологічної взаємодії між головними соціальними групами сучасного українського суспільства.

 41. Керівництво та лідерство як групові процеси.

 42. Соціально-психологічні дослідження ефективності групової діяльності.

 43. Особистість у системі міжгрупової взаємодії.

 44. Феномен етноцентризму у соціальній психології.

 45. Паніка як соціально-психологічний феномен.

 46. Сценарії польової взаємодії між керівником та підлеглим в бюджетних та комерційних організаціях.

 47. Дружба як соціально-психологічний феномен.

 48. Стереотипи та забобони у міжгруповому спілкуванні.

 49. Гендерні стереотипи як соціально-психологічний феномен.

 50. Етнічні стереотипи як соціально-психологічний феномен.

 51. Класична психодрама Дж. Морено як груповий метод психологічної реабілітації особистості.

 52. Агресія як соціально-психологічний феномен.

 53. Насильство у сім’ї.

 54. Конфлікти в організаціях.

 55. Конфлікти у учбових колективах.

 56. Психологія народів в німецькій класичній соціології (В. Вундт, М. Лазарус, Г. Штейнталь).

 57. Психологія мас у франко-італійській соціології (Лебон Г., Тард Г., Парето В., Сігеле Ш.).

 58. Вивчення феномену колективної поведінки у вітчизняній та російській соціології.

 59. Соціальна психологія агресії.

 60. Насильство та агресія в засобах масової інформації.

 61. Соціально-психологічний портрет ватажка натовпу.

 62. Соціальна психологія страху.

 63. Паніка під час війни.

 64. Засоби попередження та протистояння паніці.

 65. Погляди на масове суспільство сучасних соціологів.

 66. Мода як феномен масового суспільства.

 67. Місце та роль засобів масової інформації у масовому суспільстві.

 68. Чутки в організаціях.

 69. Використання чуток у маркетингу.

 70. Класичні дослідження чуток Олпортом та Постменом.

 71. Психологічні війни.

 72. Соціально-психологічні проблеми масових інформаційних процесів.

 73. «Чисті» та «брудні» технології виборів.5.3. Контрольні питання за курсом
Контрольні питання з курсу до іспиту

Модуль 1

 1. Перша модель соціальної психології: від психології мас до соціальної психології.

 2. Історія виникнення соціальної психології.

 3. Зв’язок та співвідношення соціальної психології з іншими науками (соціологією, психологією, антропологією).

 4. Соціальна психологія і соціологія. Соціологічний і психологічний акценти у соціальній психології.

 5. Структура сучасної соціальної психології.

 6. Соціально-психологічні дослідження. Надійність та валідність дослідження.

 7. Методи збору та аналізу інформації: спостереження, експеримент, аналіз документів, опитування.

 8. Експериментальні методи дослідження в соціальній психології.

 9. Етика експериментального дослідження. Дебрифінг.

 10. Необіхевіорістська орієнтація в соціальній психології.

 11. Психоаналітична орієнтація в соціальній психології.

 12. Інтеракціонізм як „соціологічна” орієнтація в соціальній психології.

 13. Когнітивістська орієнтація в соціальній психології.

 14. Розвиток вітчизняної соціальної психології. Проблеми та перспективи розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в сучасній українській соціальній психології.

 15. Визначення особистості. Значення особистості та індивідуальності в різних культурах.

 16. Розуміння особистості в класичній психології особистості (З. Фрейд, А. Адлер, Е. Фром, Б. Скіннер, А. Маслоу).

 17. Теорії особистості у соціальній психології.

 18. Самосвідомість особистості та я-концепція.

 19. Когнітивістський та інтеракціоністський підходи до розуміння самосвідомості.

 20. Рівні та основні аспекти самосвідомості.

 21. Рольова структура я-концепції.

 22. Самосвідомість, самооцінка, самоідентифікація і самоконтроль особистості.

 23. Самооцінка та рівень зазіхання.

 24. Вплив Я-концепції на поведінку.

 25. Самосвідомість „себе для інших” і її вплив на поведінку.

 26. Самопрезентація, самомоніторінг та управління враженнями.

 27. Поняття локусів контролю і самоефективності.

 28. Міжособистісне сприйняття та розуміння інших.

 29. Вплив зовнішності на сприйняття. Фактори зовнішньої привабливості.

 30. Методи та прийоми соціального пізнання: інтуїція, евристика, помилковий консенсус, каузальна атрибуція, диспозиційна атрибуція.

 31. Процес соціального пізнання та його стадії. Первинна категоризація, підтвердження, ефект самоздійснюваних пророцтв.

 32. Поняття, значення, структура та принципи комунікації.

 33. Вербальні засоби комунікації.

 34. Невербальні засоби комунікації.

 35. Міжособистісна дистанція.

 36. Комунікація і брехня.

 37. Поняття, стратегії та види соціального впливу.

 38. Поняття та соціальна сутність конформізму.

 39. Поняття поступливості та її відміна від конформізму.

 40. Підпорядкування як засіб соціального впливу.

 41. Психологія авторитета і влади.

 42. Опір впливу.

 43. Поняття, структура і функції установок.

 44. Теорія запланованої поведінки.

 45. Теорія незапланованої поведінки.

 46. МОДЕ-модель як синтетична теорія поведінки.

 47. Джерела та принципи формування установок.

 48. Основні теорії зміни установок.

 49. Процес переконання як зміна установок.

 50. Складові процесу переконання та їхня характеристика.Модуль 2


 1. Група як суб’єкт діяльності.

 2. Спільноти і групи.

 3. Поява „ми-відчуття”. Феномен „групової свідомості”.

 4. Класифікація соціальних груп.

 5. Психологічна структура діяльності групи: цілі, цінності, норми, традиції, настрої, система санкцій.

 6. Взаємний вплив групи та індивіда. Соціальний контроль, санкції, символіка.

 7. Ідентифікація особистості з групою. Референтні групи.

 8. Ефекти соціального впливу групи.

 9. Керівництво та лідерство як групові процеси та основні підходи до їх вивчення.

 10. Поняття та визначення розміру малої групи.

 11. Класифікація малих груп.

 12. Структура малої групи: функціональна, формальна, неформальна, соціометрична, комунікативна, рольова, владна.

 13. Формування та розвиток малої групи.

 14. Поняття і головні принципи дослідження психології великих соціальних груп та спільнот.

 15. Типи соціальних спільнот: спільноти, групи, дифузні утворення.

 16. Види та психологічні особливості життєдіяльності сталих соціальних груп

 17. Психологія суспільних рухів.

 18. Індивід і маса: проблема психічних перетворень.

 19. Ватажок і маса: проблема влади та соціального лідерства.

 20. Поняття, типи та форми міжгрупових відносин та взаємодії.

 21. Феномени етноцентризма і групоцентризма та їх вивчення в соціальній психології.

 22. Процеси міжгрупової диференціації та інтеграції. Внутрішньогруповий фаворитизм і міжгрупова дискримінація.

 23. Поняття та сутність соціальної та групової ідентичності

 24. Груповий егоїзм та його деструктивне значення.

 25. Поняття, види , сутність та влада соціальних забобонів.

 26. Теорії, причини та джерела забобонів.

 27. Поняття, сутність та форми дискримінації.

 28. Поняття та структура соціального конфлікту.

 29. Види конфліктів

 30. Розв’язання конфлікту та його наслідки.

 31. Поняття та сутність колективної поведінки.

 32. Відмінності колективної поведінки від організованих форм соціальної поведінки.

 33. Види колективної поведінки.

 34. Історія вивчення колективної поведінки в Західній Європі, США, Росії та Україні.

 35. Поняття та види натовпу.

 36. Механізми утворювання натовпу та сценарії його еволюції.

 37. Відмінності циркулярної реакції від семантичної комунікації.

 38. Перетворення натовпу. Способи управління та маніпулювання натовпом.

 39. Походження та сучасне значення терміна «паніка».

 40. Індивідуальна та масова паніка.

 41. Фактори, що сприяють виникненню та розповсюдженню масової паніки.

 42. Протистояння паніці: способи попередження паніки та засоби, спрямовані на припинення паніки, що вже почалась.

 43. Поняття «масового суспільства». Історія та причини виникнення масового суспільства.

 44. Співвідношення понять суспільство та масове суспільство.

 45. Види масової поведінки у сучасному суспільстві

 46. Соціальні рухи як різновид масової поведінки.

 47. Класифікація, формування та життєвий цикл соціальних рухів.

 48. Вплив соціальних рухів на зміни у суспільстві.

 49. Поняття «чутки». Повсякденне та наукове уявлення про чутки.

 50. Історія вивчення та практичного використання чуток у військових, політичних, економічних та ідеологічних цілях.

 51. Класифікації чуток за походженням, експресивною, інформаційною, простірно-часовою характеристиками.

 52. Причини виникнення та поширення чуток.

 53. Типи перекручувань інформації в процесі циркулювання чуток.

 54. Можливості використання та корисні особливості чуток.

 55. Профілактика чуток та формування чуткостійкого середовища.

 56. Засоби оперативної ліквідації циркулюючих чуток.

 57. Поняття пропаганди та його використання у соціальній психології.

 58. Співвідношення пропаганди та «функціонального балансу правди».

 59. Біла, сіра та чорна пропаганда.

 60. Поняття PR-технологій. Складові чорного PR.

 61. Використання брудних технологій у рекламних кампаніях та виборчому процесі.

 62. Перспективи розвитку політико-психологічних технологій в Україні.Розділ 6. Інформаційно-методичне і матеріальне забезпечення


п/п


Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок,

каталог інформаційного і матеріального забезпеченняДе
застосовується

1

2

3

1.
2.

3.

4.5.

6.

7.


8.
9.

10.


11.
12.

13.


14.

15.


16.
17.

18.


29.

20.


21.

22.


23.

24.
25.

26.

27.


28.

39.


30.

31.


32.

33.


34.

35.


36.

37.


38

39.


40.

41.


42.

43.


44.

45.Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 363 с.

Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 1998. – 688 с.

Обан-Лембрик Л.Є. Соціальна психологія. - К.: Либідь, 2004

Семечкин Н.И. Социальная психология: Учебник для вузов, – СПб.: Питер, 2004. – 376 с.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995.

Андреева Г.М. Психология социального познания: Учеб. пособие. – М., 1997.

Андреева Г.М., Богомолова НИ., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология XX столетия: теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. – М., 2001.

Белинская ЯЛ., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: Учеб. пособие. – М., 2001.

Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001.

Берн Э. Групповая психотерапия. – М., 2000.

Богомолова Н.Н., Фоломеева Т.В. Фокус-группы как метод социально- психологического исследования. – М., 1997.

Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – М., 1999.

Введение в практическую социальную психологию. – М., 1996.

Вацлав П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных отношений. – СПб., 2000.

Келли Дж. Теория личности. Психология личных конструктов. – СПб., 2000.

Классическая социальная психология: учебное пособие / Под общ. ред. Е.И. Рогова. Из-во:ВЛАДОС,- 2011,- 415 с.

Кон И.С. Социологическая психология. М., 1999.

Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. – М., 1997.

Крейхи Б. Социальная психология агрессии. - СПб.: Питер, 2003.

Кричевский РМ., Дубовская Е.М. Психология малой группы. – М., 1991.

Кроник А.А., Кроник Е.А. Психология человеческих отношений. – М., 1998.

Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 1998.

Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.

Морено ЯЛ. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. – М., 2001.

Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб., 2000.

Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии истории и теории. – СПб., 1999.

Рудестам К. Групповая психотерапия. – М., 1990.

Современная зарубежная социальная психология: Тексты. – М., 1984.

Социальная психология: Хрестоматия. – М., 1999.

Социальная психология в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000.

Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия. – М., 1995.

Социальная психология: уч. пособие под ред. А.Н. Сухова, Юнити-Дана, 2012 . 615 с.

Социальная психология: ученик под ред. А.М. Столяренко Юнити-Дана 2012 г. 510 с.

Фомічова В.М. Соціальная психологія масової поведінки. - Мін. освіти, 2007

Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов на/Д., 1998.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996.

Вундт В. Задачи и методы психологии народов // Социальная психология: Хрестоматия. М., 1999.

Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995.

Московичи С. Век толп. М., 1996.

Шестопал Е.Б. Политическая психология. Учебник. М., 2002.

Беззубцев С.А. Слухи, которые работают на вас. СПб., 2003.

Лайнбарджер П. Психологическая война. М., 1962.

Максимов А.А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов. М., 1999.

Социальная психология: Учебное пособие / Отв. ред. А.Л. Журавлев. – М., 2006. – 351 с.1-18
1-15

3-15


1-18

9-12


1-15

1-15
3-5


3-8

9-12


9-12
9-12

1-16


4-8

4-8


1-12

1-3


11-12

9

3-61-14

3-5


1-4

1-18


1-2
9-12

1-18


1-18

1-18


9-12

13-18


1-12

3

13-18


13-18

13-18


13-18

13-18


13-18

13-18


1-16

4-12


3-8

5-12


6-9

Розділ 7. Лист внесення змін до робочої навчальної програми


Порядковий № занять

Зміст змін, які вносяться

1

2


1

2

1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка