Міністерство освіти І науки України національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” “затверджую”Сторінка1/2
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан факультету

соціально-гуманітарних

технологій

Кіпенський А.В.__

(прізвище, ініціали)

________________________________

/підпис/


“____” __________ 2016 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни Соціальна психологія

(найменування дисципліни)

Ппрямая соединительная линия 31прямая соединительная линия 32ідготовки бакалавр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Галузь знань

(шифр і найменування)

Нпрямая соединительная линия 28прямая соединительная линия 29прямая соединительная линия 30апряму підготовки

(код і назва напряму підготовки)


прямая соединительная линия 25прямая соединительная линия 26прямая соединительная линия 27Відповідальний лектор

Козлова О.А.

(прізвище, ініціали)

________________________________________

(підпис)


"___" ________ 2016 р.

Розглянуто на засіданні кафедри

соціології та політології“ 29 “ серпня 2016 р.

Протокол № 1

Завідувач проф. Бурега В. В.

(прізвище, ініціали)

Харків 2016

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

"УЗГОДЖЕНО"

_________________________________________

/найменування спеціальності/

_________________________________________

/підпис завідувача кафедри/

"____" ______________ р.

"УЗГОДЖЕНО"

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

"_____" ______________ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис декана факультету

Дата затвердження


Розділ 1. Предмет, наукові основи і цілі навчальної дисципліни “СоціАлЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

Предмет курсу

Причини, механізми, закономірності поведінки людей в групах та спільнотах, а також психологічні характеристики людей, груп та спільнот.

Методологічні та наукові

основи курсу

Учбовий курс базується на методологічних підходах соціологічної та психологічної науки, на знаннях, які студенти отримали у ході вивчення „Загальної соціологічної теорії”, „Загальної психології”, „Історії соціології”, "Соціології ґендеру", "Філософії". Учбовий курс є основою для подальшого вивчення соціології організації та управління, соціології труда, маркетингових досліджень, соціології реклами, соціології культури, соціології масових комунікацій, соціології і психології девіантної поведінки, соціології молоді, соціології освіти та виховання, етносоціології.

Зміст курсу.

Дисципліна складається з двох модулів. До першого модуля „Соціальна психологія особистості, соціальних процесів та соціального пізнання” увійшли теми, що розкривають специфіку предмета соціальної психології, історичні етапи її розвитку, методологію та методи соціально-психологічних досліджень. Також розглядаються питання про те, що люди думають один про іншого (соціальне мислення), як вони впливають один на іншого (соціальний вплив) та як вони ставляться один до іншого (соціальні відносини).

Другий модуль „Соціальна психологія груп та міжгрупових відносин” акцентує увагу на проблемах великих та малих соціальних груп та їх висвітленню в соціальній психології. Модуль також включає теми, що розкривають проблеми міжгрупових стосунків, зокрема, формування стереотипів, забобонів, дискримінації, та шляхи подолання міжгрупових конфліктів.Структура курсу.

3 модулі.

Мета курсу

Знайомство з роботами вітчизняних та закордонних соціальних психологів; засвоєння теоретичних основ соціальної психології; систематизація фундаментальних знань і аналіз головних тенденцій сучасних досліджень в галузі соціальної психології; знайомство з головними принципами , методами і методиками соціально-психологічних досліджень; знайомство студентів з прикладними аспектами соціальної психології.

У результаті вивчення курсу "Соціальна психологія" студенти повинні:

Знати:

 • основні поняття і категорії соціальної психології;

 • основні соціально-психологічні підходи до аналізу особистості, Я–концепції та міжособистісних відносин;

 • основні соціально-психологічні підходи до аналізу груп та міжгрупової взаємодії.

Вміти:

  • в умовах виробничої діяльності відслідковувати загальні та локальні зміни в масовій свідомості;

  • проводити спостереження за психологічним станом окремих груп та верств населення;

  • здійснювати соціально-психологічне забезпечення вирішення групових конфліктів.

Розділ 2. Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять


семестр


загальний обсяг
годин / кредитів

З них

(години)


Години

курсовий проект (робота)

ІЗ

РЕ

РЗ

Контрольні заходи

Звітність

аудиторні

самостійна

робота


модульна контрольна робота № 1

модульна контрольна робота № 2

модульна контрольна робота № 3

модульна контрольна робота № 4

Контрольна робота

Залік

Екзамен

аудиторні заняття

самостійна робота

забеспечення семестрового контролю

лекції

лабораторні (комп. практикум)

практичні заняття

забеспечення ауудіторних занять

забеспечення індивід. завдань

забеспечення НДРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4


180/6


80


100

3248


+


+


+


+

+


+


Розділ 3. Розподіл навчального часу по розділах, темах та видах навчальних занять

Теми курсу

Усього годин/
кредитів

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

Контрольна робота

Іспит

Модуль 1 Соціальна психологія особистості, соціальних процесів та соціального пізнання

90/3

16

24

50

№ 1
Тема 1. Соціальна психологія як наука.

10

2

2

6Тема 2. Історична еволюція і сучасний стан соціальної психології.

12

2

4

6Тема 3 Соціальна психологія особистості.

12

2

2

8Тема 4. Міжособистісне сприйняття та соціальне пізнання

12

2

4

6Тема 5. Міжособистісна комунікація

10

2

2

6Тема 6. Соціальний вплив

12

2

4

6Тема 7. Соціальна установка і поведінка.

10

2

2

6Тема 8. Зміни в соціальних установках: теорія і практика

12

2

4

6Забезпечення індивідуального завдання. Підготовка презентації соціологічного дослідження.Забезпечення НДРС.Модуль 2. Соціальна психологія груп, міжгрупових відносин та колективної поведінки

90/3

16

24

50

№ 2
Тема 9. Соціальна психологія груп

10

2

2

6


Тема 10. Міжгрупові відносини

12

2

4

6


Тема 11: Соціальні забобони, стереотипи та дискримінація.

12

2

2

8


Тема 12. Міжгрупові конфлікти та шляхи їх розв’язання.


12

2

4

6


Тема 13. Соціальна психологія великих груп.


10
2

6


Тема 14. Колективна поведінка: поняття, соціальний феномен та предмет дослідження.


12

2

4

6


Тема 15. Масове суспільство та масова поведінка.


10

2

2

6


Тема 16. Чутки як соціально-психологічний феномен.


12

2

4

6Забезпечення індивідуального завдання. Підготовка презентації соціологічного дослідження.Забезпечення НДРС.Забезпечення семестрового контролю.Усього:

180/6

32

48

100Розділ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

4.1. План вивчення навчальної дисципліни

Порядковий № зан.

Види навчальн. занять /Л; ПЗ; С/

Кількість годин

Номери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу студентамПотрібний рівень сформованності знань та умінь для кожного питання

Інформаційно-методичне забезпечення

1

2

3

4

5

6

1

Л

2


Модуль 1. Соціальна психологія особистості, соціальних процесів та соціального пізнання.

Тема 1. Соціальна психологія як наука.

 1. Історія виникнення соціальної психології.

 2. Зв'язок та співвідношення соціальної психології з іншими науками.

 3. Структура сучасної соціальної психології.

 4. Соціально психологічні дослідження.

 5. Експериментальні методи дослідження в соціальній психології.

ЗП. О1-7, 16, 21

2

С

2

Тема 1. Соціальна психологія як наука.

 1. Історія виникнення соціальної психології.

 2. Зв’язок та співвідношення соціальної психології з іншими науками (соціологією, психологією, антропологією).
 1. Соціальна психологія і соціологія. Соціологічний і психологічний акценти у соціальній психології.

 2. Структура сучасної соціальної психології.

 3. Соціально-психологічні дослідження. Надійність та валідність дослідження.

 4. Методи збору та аналізу інформації: спостереження, експеримент, аналіз документів, опитування.

 5. Експериментальні методи дослідження в соціальній психології.

 6. Етика експериментального дослідження. Дебрифінг.

ЗП. О

1-7, 16, 21

3

ПЗ

2

Тема 1. Соціальна психологія як наука.

 1. Історія виникнення соціальної психології.

 2. Місце соціальної психології в системі наукового знання.

 3. Структура сучасної соціальної психології.

 4. Методологічні проблеми соціально-психологічних досліджень.

ЗП. О

1-7, 16, 21

4

Л

4

Тема 2. Історична еволюція і сучасний стан соціальної психології.

 1. Необіхевіорістська орієнтація в соціальній психології.

 2. Психоаналітична орієнтація в соціальній психології.

 3. Інтеракціонізм як „соціологічна” орієнтація в соціальній психології.

 4. Когнітивістська орієнтація в соціальній психології.

ПР. О

1-4, 16, 24, 27, 29, 32-33

5

С

4

Тема 2. Історична еволюція і сучасний стан соціальної психології.

 1. Необіхевіорістська орієнтація в соціальній психології.

 2. Психоаналітична орієнтація в соціальній психології.

 3. Інтеракціонізм як „соціологічна” орієнтація в соціальній психології.

 4. Когнітивістська орієнтація в соціальній психології.

 5. Розвиток вітчизняної соціальної психології.

ПР. О

1-4, 16, 24, 27, 29, 32-33
ПЗ

4

Тема 2. Історична еволюція і сучасний стан соціальної психології.

 1. Необіхевєорістська орієнтація в соціальній психології.

 2. Психоаналітична орієнтація в соціальній психології.

 3. Інтеракціонізм як „соціологічна” орієнтація в соціальній психології.

 4. Когнітівістська орієнтація в соціальній психології.

ПР. О

1-4, 16, 24, 27, 29, 32-33

7

Л

6

Тема 3 Соціальна психологія особистості.

Лекція 1-2.

 1. Визначення особистості.

 2. Теорії особистості в соціальній психології.

 3. Самосвідомість особистості та я-концепція.

 4. Рівні та основні аспекти самосвідомості.

 5. Рольова структура Я-концепції.

 6. Самосвідомість, самооцінка, самоідентифікація і самоконтроль особистості.

 7. Самооцінка та рівень зазіхання.

Лекція 2.

 1. Вплив Я-концепції на поведінку.

 2. Самосвідомість „себе для інших” і її вплив на поведінку.

 3. Самопрезентація, самомоніторінг та управління враженнями.

 4. Самосвідомість, самоефективність та особистісний контроль.

 5. Особистісний контроль.

ПП. О


ПП. О

1-5, 8, 16, 20, 27, 30, 32-33


1-5, 8, 16, 20, 27, 30, 32-338

С

6

Тема 3 Соціальна психологія особистості.

 1. Визначення особистості. Значення особистості та індивідуальності в різних культурах.

 2. Розуміння особистості в класичній психології особистості (З. Фрейд, А. Адлер, Е. Фром, Б. Скіннер, А. Маслоу).

 3. Теорії особистості у соціальній психології.

 4. Самосвідомість особистості та я-концепція.

 5. Когнітивістський та інтеракціоністський підходи до розуміння самосвідомості.

 6. Рівні та основні аспекти самосвідомості.

 7. Рольова структура я-концепції.

 8. Самосвідомість, самооцінка, самоідентифікація і самоконтроль особистості.

 9. Самооцінка та рівень зазіхання.

 10. Вплив Я-концепції на поведінку.

 11. Самосвідомість „себе для інших” і її вплив на поведінку.

 12. Самопрезентація, самомоніторінг та управління враженнями.

 13. Поняття локусів контролю і самоефективності.

ПП. О

1-5, 8, 16, 20, 27, 30, 32-33

9

ПЗ

6

Тема 3 Соціальна психологія особистості.

 1. Особистість як предмет дослідження в соціології та психології.

 2. Теорії особистості в соціальній психології.

 3. Самосвідомість особистості та я-концепція.

 4. Самооцінка та рівень домагання.

 5. Вплив Я-концепції на поведінку .

 6. Самосвідомість „себе для інших” і іі вплив на поведінку.

 7. Самосвідомість, самоефективність та локуси контролю.

 8. Особистісний контроль.

ПП. О


1-5, 8, 16, 20, 27, 30, 32-33


10

Л

2

Тема 4. Міжособистісне сприйняття та соціальне пізнання.

 1. Міжособистісне сприйняття та розуміння інших.

 2. Методи та прийоми соціального пізнання.

 3. Процес соціального пізнання та його стадії.

ПП. Р

2, 4, 10-14, 20, 23, 26

11

С

2

Тема 4. Міжособистісне сприйняття та соціальне пізнання.

 1. Міжособистісне сприйняття та розуміння інших.

 2. Вплив зовнішності на сприйняття. Фактори зовнішньої привабливості.

 3. Методи та прийоми соціального пізнання.

 4. Процес соціального пізнання та його стадії.

ПП. Р

2, 4, 10-14, 20, 23, 26

12

ПЗ

2

Тема 4. Міжособистісне сприйняття та соціальне пізнання.

 1. Міжособистісне сприйняття та розуміння інших.

 2. Вплив зовнішності на сприйняття. Фактори зовнішньої привабливості.

 3. Методи та прийоми соціального пізнання.

 4. Процес соціального пізнання та його стадії.

ПП. Р

2, 4, 10-14, 20, 23, 26

13

Л

2

Тема 5. Міжособистісна комунікація.

 1. Поняття, значення, структура та принципи комунікації.

 2. Вербальні засоби комунікації.

 3. Невербальні засоби комунікації. Міжособистісна дистанція.

 4. Комбінування засобів комунікації. Гендерні відмінності в комбінуванні засобів комунікації. Комунікація і брехня. Вербальні та невербальні ознаки брехні. Технічні засоби, що розкривають брехню.

ЗР. Р

1-8, 12-14, 18

14

С

2

Тема 5. Міжособистісна комунікація.

 1. Поняття, значення, структура та принципи комунікації.

 2. Вербальні засоби комунікації.

 3. Невербальні засоби комунікації.

 4. Міжособистісна дистанція.

 5. Комунікація і брехня.

ЗР. Р

1-8, 12-14, 18

15

ПЗ

2

Тема 5. Міжособистісна комунікація.

 1. Поняття, значення, структура та принципи комунікації.

 2. Вербальні засоби комунікації.

 3. Невербальні засоби комунікації.

 4. Комунікація і брехня.ЗР. Р

1-8, 12-14, 18

16

Л

4

Тема 6. Соціальний вплив.

 1. Поняття види та стратегії соціального впливу.

 2. Поняття та соціальна сутність конформізму.

 3. Поняття поступливості та її відміна від конформізму.

 4. Підпорядкування як засіб соціального впливу.

 5. Опір впливу.

ЗП. Н

4-6, 10-12, 17-18, 21-25, 32

17

С

4

Тема 6. Соціальний вплив.

 1. Поняття, стратегії та види соціального впливу.

 2. Поняття та соціальна сутність конформізму.

 3. Поняття поступливості та її відміна від конформізму.

 4. Підпорядкування як засіб соціального впливу.

 5. Психологія авторитета і влади.

 6. Опір впливу.

ЗП. Н

4-6, 10-12, 17-18, 21-25, 32

18

ПЗ

4

Тема 6. Соціальний вплив.

 1. Поняття та види соціального впливу.

 2. Поняття та соціальна сутність конформізму

 3. Манипулятивні способи впливу.

 4. Опір впливу.ЗП. Н

4-6, 10-12, 17-18, 21-25, 32

19

Л

2

Тема 7. Соціальна установка і поведінка.

 1. Проблема дослідження соціальної установки в загальній та соціальній психології.

 2. Поняття, структура і функції установок.

 3. Ієрархічна структура диспозицій особистості.

 4. Зв’язок між соціальними установками та реальною поведінкою. Ситуаційні та диспозиційні фактори, що впливають на поведінку.

 5. Теорія запланованої поведінки.

 6. Теорія незапланованої поведінки.

 7. МОДЕ-модель як синтетична теорія поведінки.

 8. Джерела та принципи формування установок. Вплив ЗМІ на формування установок.

 9. Процес та етапи формування установок.

ЗП. Р

1-4, 7-8, 15-16, 23

20

С

2

Тема 7. Соціальна установка і поведінка.

 1. Поняття, структура і функції установок.

 2. Теорія запланованої поведінки.

 3. Теорія незапланованої поведінки.

 4. МОДЕ-модель як синтетична теорія поведінки.

ЗП. Р

1-4, 7-8, 15-16, 23

21

ПЗ

2

Тема 7. Соціальна установка і поведінка.

 1. Проблема дослідження соціальної установки в загальній та соціальній психології.

 2. Поняття, структура і функції установок.

 3. Зв’язок між соціальними установками та реальною поведінкою.

 4. Джерела та принципи формування установок.

ЗП. Р

1-4, 7-8, 15-16, 23

22

Л

2

Тема 8. Зміни в соціальних установках: теорія і практика.

 1. Установки як ключовий фактор, що впливає на поведінку.

 2. Основні теорії зміни установок.

 3. Функціональні теорії.

 4. Процес переконання як зміна установок.

ЗР. Р

1-5, 7-9, 14, 18, 24, 26

23

С

2

Тема 8. Зміни в соціальних установках: теорія і практика.

 1. Джерела та принципи формування установок.

 2. Основні теорії зміни установок.

 3. Процес переконання як зміна установок.

 4. Складові процесу переконання та їхня характеристика.

ЗР. Р

1-5, 7-9, 14, 18, 24, 26

24

ПЗ

1

Тема 8. Зміни в соціальних установках: теорія і практика.

 1. Теорії зміни установок.

 2. Функціональні теорії.

 3. Процес переконання як зміна установок.

 4. Характеристика складових процесу переконання.

ЗР. Р

1-5, 7-9, 14, 18, 24, 26

25

КР

1

Модульна контрольна робота № 126


Л


6


Модуль 2. Соціальна психологія груп, міжгрупових відносин та колективної поведінки.

Тема 9. Соціальна психологія груп.

Лекція 1. Проблема групи в соціальній психології.

 1. Соціально-психологічні проблеми групи.

 2. Класифікація соціальних груп.

 3. Психологічна структура діяльності групи.

 4. Взаємний вплив групи та індивіда.

 5. Керівництво та лідерство як групові процеси та основні підходи до їх вивчення.

Лекція 2. Психологія малих груп.

 1. Поняття та визначення розміру малої групи.

 2. Класифікація малих груп.

 3. Структура малої групи.

 4. Формування та розвиток малої групи.

Лекція 3. Психологія великих груп та спільнот.

 1. Поняття і головні принципи дослідження психології великих соціальних груп та спільнот.

 2. Сталі та стихійні соціальні групи.

 3. Великі сталі соціальні групи.

 4. Психологія суспільних рухів.

 5. Ватажок і маса: проблема влади та соціального лідерства.

ПР. Р

ПР. Р

ПР. Р3-6, 7-9, 20, 25-303-6, 7-9, 20, 25-30
3-6, 7-9, 20, 25-3027

С

6

Тема 9. Соціальна психологія груп.

 1. Група як суб’єкт діяльності.

 2. Поява „ми-відчуття”. Феномен „групової свідомості”.

 3. Психологічна структура діяльності групи

 4. Взаємний вплив групи та індивіда. Соціальний контроль, санкції, символіка.

 5. Ідентифікація особистості з групою. Референтні групи.

 6. Ефекти соціального впливу групи.

 7. Керівництво та лідерство як групові процеси та основні підходи до їх вивчення.

 8. Поняття та визначення розміру малої групи.

 9. Структура малої групи: функціональна, формальна, неформальна, соціометрична, комунікативна, рольова, владна.

 10. Формування та розвиток малої групи.

 11. Поняття і головні принципи дослідження психології великих соціальних груп та спільнот.

 12. Типи соціальних спільнот: спільноти, групи, дифузні утворення.

 13. Види та психологічні особливості життєдіяльності сталих соціальних груп

ПР. Р

3-6, 7-9, 20, 25-30

28

ПЗ

6

Тема 9. Соціальна психологія груп.

 1. Поняття та класифікація соціальних груп.

 2. Соціально-психологічна структура діяльності групи.

 3. Взаємний вплив групи та індивіда.

 4. Керівництво та лідерство як групові процеси.

 5. Поняття та ознаки малої групи.

 6. Класифікація малих груп.

 7. Структура малої групи.

 8. Формування та розвиток малої групи.

 9. Поняття і головні принципи дослідження психології великих соціальних груп та спільнот.

 10. Классифікація великих соціальних груп.

 11. Психологічні особливості життєдіяльності сталих соціальних груп.

 12. Особливості масових форм стихійної поведінки.

ПР. Р

3-6, 7-9, 20, 25-30

29

Л

2

Тема 10. Міжгрупові відносини.

 1. Поняття міжгрупових відносин.

 2. Феномени етноцентризму й групо центризму.

 3. Процеси міжгрупової диференціації та інтеграції.

 4. Поняття та сутність соціальної та групової ідентичності.

 5. Груповий егоїзм та його деструктивне значення.

 6. Ситуаційний підхід до міжгрупових відносин.

ПП. Р

1-4, 8-9, 16-20

30

ПЗ

2

Тема 10. Міжгрупові відносини.

 1. Поняття, типи та форми міжгрупових відносин.

 2. Феномени етноцентризма й групоцентризма та їх вивчення в соціальній психології.

 3. Процеси міжгрупової диференціації та інтеграції.

 4. Поняття та сутність соціальної та групової ідентичності.

ПП. Р

1-4, 8-9, 16-20

31

С

2

Тема 10. Міжгрупові відносини.

 1. Поняття, типи та форми міжгрупових відносин та взаємодії.

 2. Феномени етноцентризма і групоцентризма та їх вивчення в соціальній психології.

 3. Процеси міжгрупової диференціації та інтеграції. Внутрішньогруповий фаворитизм і міжгрупова дискримінація.

 4. Поняття та сутність соціальної та групової ідентичності

 5. Груповий егоїзм та його деструктивне значення.

ПП. Р

1-4, 8-9, 16-20

32

Л

2

Тема 11. Соціальні забобони, стереотипи та дискримінація.

 1. Поняття та види соціальних забобонів.

 2. Теорії забобонів.

 3. Джерела та причини забобонів.

 4. Поняття, сутність та форми дискримінації.

 5. Поняття депривації.

ПР. Р

2, 4-8, 10-14

33

С

2

Тема 11. Соціальні забобони, стереотипи та дискримінація.

 1. Поняття, види , сутність та влада соціальних забобонів.

 2. Теорії, причини та джерела забобонів.

 3. Поняття, сутність та форми дискримінації.

ПР. Р

2, 4-8, 10-14

34

ПЗ

2

Тема 11. Соціальні забобони, стереотипи та дискримінація.

 1. Поняття та види соціальних забобонів.

 2. Теорії, причини та джерела забобонів.

 3. Поняття, сутність та форми дискримінації.

 4. Поняття та сутність депривації.

ПР. Р

2, 4-8, 10-14

35

Л

2

Тема 12. Міжгрупові конфлікти та шляхи їх розв’язання.

 1. Поняття та структура соціального конфлікту. Відкриті та приховані конфлікти.

 2. Типологія поведінки особистості в ситуації конфлікту.

 3. Розв’язання конфлікту та його наслідки.

ПП. Р

2-4, 10, 12, 18, 20

36

С

2

Тема 12. Міжгрупові конфлікти та шляхи їх розв’язання.

 1. Поняття та структура соціального конфлікту.

 2. Види конфліктів

 3. Розв’язання конфлікту та його наслідки.

ПП. Р

2-4, 10, 12, 18, 20

37

ПЗ

1

Тема 12. Міжгрупові конфлікти та шляхи їх розв’язання.

 1. Поняття та структура соціального конфлікту.

 2. Види конфліктів.

 3. Типологія поведінки особистості в ситуації конфлікту

 4. Розв’язання конфлікту та його наслідки.

ПП. Р

2-4, 10, 12, 18, 2038


Л


2


Тема 13 колективна поведінка: поняття, соціальний феномен та предмет дослідження.

 1. Поняття та сутність колективної поведінки. Відмінності колективної поведінки від організованих форм соціальної поведінки.

 2. Види колективної поведінки.

 3. Історія вивчення колективної поведінки в Західній Європі, США, Росії та Україні.

 4. Причині та наслідки порівняльної легкості маніпулювання колективною поведінкою.

ПП. Р


1, 4, 21, 27, 31, 34-3739

С

2

Тема 13 колективна поведінка: поняття, соціальний феномен та предмет дослідження.

 1. Поняття та сутність колективної поведінки.

 2. Відмінності колективної поведінки від організованих форм соціальної поведінки.

 3. Види колективної поведінки.

 4. Історія вивчення колективної поведінки в Західній Європі, США, Росії та Україні.

ПП. Р

1, 4, 21, 27, 31, 34-37

40

ПЗ

2

Тема 13 колективна поведінка: поняття, соціальний феномен та предмет дослідження.

 1. Поняття та сутність колективної поведінки.

 2. Види колективної поведінки.

 3. Історія вивчення колективної поведінки в Західній Європі, США, Росії та Україні.

ПП. Р

1, 4, 21, 27, 31, 34-37

41

Л

2

Тема 14. Натовп та закономірності його поведінки.

 1. Поняття та види натовпу.

 2. Механізми утворювання натовпу та сценарії його еволюції. Відмінності циркулярної реакції від семантичної комунікації.

 3. Перетворення натовпу.

 4. Способи управління та маніпулювання натовпом.

ПП. Р

1-2, 34-37

42

С

2

Тема 14. Натовп та закономірності його поведінки.

 1. Поняття та види натовпу.

 2. Механізми утворювання натовпу та сценарії його еволюції.

 3. Відмінності циркулярної реакції від семантичної комунікації.

 4. Перетворення натовпу. Способи управління та маніпулювання натовпом.

ПП. Р

1-2, 34-37

43

ПЗ

2

Тема 14. Натовп та закономірності його поведінки.

 1. Поняття та види натовпу.

 2. Механізми утворювання та перетворення натовпу.

 3. Способи управління та маніпулювання натовпом.

ПП. Р

1-2, 34-37

44

Л

2

Тема 15. Масова паніка: фактори та механізми.

 1. Походження та сучасне значення терміна «паніка». Індивідуальна та масова паніка.

 2. Фактори, що сприяють виникненню та розповсюдженню масової паніки.

 3. Протистояння паніці: способи попередження паніки та засоби, спрямовані на спинення паніки, що вже почалась.

ПП. Р

1-4, 34-37

45

С
Тема 15. Масова паніка: фактори та механізми.

 1. Походження та сучасне значення терміна «паніка».

 2. Індивідуальна та масова паніка.

 3. Фактори, що сприяють виникненню та розповсюдженню масової паніки.

 4. Протистояння паніці: способи попередження паніки та засоби, спрямовані на припинення паніки, що вже почалась.

ПП. Р

1-4, 34-37

46

ПЗ

2

Тема 15. Масова паніка: фактори та механізми.

 1. Поняття та види паніки.

 2. Фактори, що сприяють виникненню та розповсюдженню масової паніки.

 3. Протистояння паніці.

ПП. Р

1-4, 34-37

47

Л

2

Тема 16. Масове суспільство та масова поведінка.

 1. Поняття «масового суспільства». Історія та причини виникнення масового суспільства.

 2. Співвідношення понять суспільство та масове суспільство.

 3. Види масової поведінки у сучасному суспільстві: мода, манія, масова істерія, захоплення, соціальні рухи, чутки, суспільна думка та інше.

 4. Соціальні рухи як різновид масової поведінки. Класифікація соціальних рухів. Формування та життєвий цикл соціальних рухів. Вплив соціальних рухів на зміни у суспільстві.

ПП. Р

1-4, 18, 27-28

48

С

2

Тема 16. Масове суспільство та масова поведінка.

 1. Поняття «масового суспільства». Історія та причини виникнення масового суспільства.

 2. Співвідношення понять суспільство та масове суспільство.

 3. Види масової поведінки у сучасному суспільстві

 4. Соціальні рухи як різновид масової поведінки.

 5. Класифікація, формування та життєвий цикл соціальних рухів.

 6. Вплив соціальних рухів на зміни у суспільстві.

ПП. Р

1-4, 18, 27-28

49

ПЗ

2

Тема 16. Масове суспільство та масова поведінка.

 1. Поняття «масового суспільства».

 2. Види масової поведінки у сучасному суспільстві.

 3. Соціальні рухи як різновид масової поведінки.

ПП. Р

1-4, 18, 27-28

50

Л

2

Тема 17. Чутки як соціально-психологічний феномен.

 1. Поняття «чутки». Повсякденне та наукове уявлення про чутки. Історія вивчення та практичного використання чуток у військових, політичних, економічних та ідеологічних цілях.

 2. Класифікації чуток за походженням, експресивною, інформаційною, простірно-часовою характеристиками.

 3. Причини виникнення та поширення чуток. Типи перекручувань інформації в процесі циркулювання чуток.

 4. Можливості використання та корисні особливості чуток.

 5. Профілактика чуток та формування чуткостійкого середовища. Засоби оперативної ліквідації циркулюючих чуток.

ПП. Р

34-39

51

С

2

Тема 17. Чутки як соціально-психологічний феномен.

 1. Поняття «чутки». Повсякденне та наукове уявлення про чутки.

 2. Історія вивчення та практичного використання чуток у військових, політичних, економічних та ідеологічних цілях.

 3. Класифікації чуток за походженням, експресивною, інформаційною, простірно-часовою характеристиками.

 4. Причини виникнення та поширення чуток.

 5. Типи перекручувань інформації в процесі циркулювання чуток.

 6. Можливості використання та корисні особливості чуток.

 7. Профілактика чуток та формування чуткостійкого середовища.

 8. Засоби оперативної ліквідації циркулюючих чуток.

ПП. Р

34-39

52

ПЗ

2

Тема 17. Чутки як соціально-психологічний феномен.

 1. Поняття та класифікації чуток.

 2. Типи перекручувань інформації в процесі циркулювання чуток.

 3. Профілактика чуток та формування чуткостійкого середовища.

ПП. Р

34-39

53

Л

2

Тема 18. Рекламні кампанії, «брудні технології» та «чорний PR».

 1. Поняття пропаганди та його використання у соціальній психології. Співвідношення пропаганди та «функціонального балансу правди». Біла, сіра та чорна пропаганда.

 2. Форми сублімінального впливу.

 3. Поняття PR-технологій. Складові чорного PR.

 4. Використання брудних технологій у рекламних кампаніях та виборчому процесі.

 5. Перспективи розвитку політико-психологічних технологій в Україні.

ПП. Р

1-4, 27-28, 34-40

54

С

2

Тема 18. Рекламні кампанії, «брудні технології» та «чорний PR».

 1. Поняття пропаганди та його використання у соціальній психології.

 2. Тема 18. Рекламні кампанії, «брудні технології» та «чорний PR».Співвідношення пропаганди та «функціонального балансу правди».

 3. Біла, сіра та чорна пропаганда.

 4. Поняття PR-технологій. Складові чорного PR.

 5. Використання брудних технологій у рекламних кампаніях та виборчому процесі.

 6. Перспективи розвитку політико-психологічних технологій в Україні.

ПП. Р

1-4, 27-28, 34-40

55

ПЗ

1

 1. Тема 18. Рекламні кампанії, «брудні технології» та «чорний PR».Поняття та види пропаганди.

 2. Поняття PR-технологій. Складові чорного PR.

 3. Використання брудних технологій у рекламних кампаніях та виборчому процесі.

ПП. Р

1-4, 27-28, 34-40

56

КР

1

Модульна контрольна робота № 34.2. Курсовий проект /робота, ДЗ, РГР/

найменування/

Номер спеціальності


Семестр /номер/

Види роботи

Число навчальних тижнів на виконання

Строки захисту

/на якому тижні/


4.3. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 20 /20 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків, навчальних груп

4

Козлова О. А. –старший викладач.

лекції та практичні заняття


Завідувач кафедри “___” ___________________200 р.
  1. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на ______________________ навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків, навчальних груп
Завідувач кафедри

“___” ___________________ 200 р.

4.5. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на ______________________ навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків, навчальних груп
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка