Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститутСкачати 196.01 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір196.01 Kb.

Додаток А


до п.п. 3.1.
(Ф 03.02 – 96)

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету)
Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни

Вступ до спеціальності

(назва навчальної дисципліни)

Галузі знань 23 Соціальна робота

Спеціальність 231 Соціальна робота

Спеціалізація Соціальна робота
СМЯ НАУ НМК 12.01.08. – 01 – 2016

КИЇВ
Продовження Додатку А
Система менеджменту якості

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«_Вступ до спеціальності__»

назва дисципліниШифр

документаСМЯ НАУ НМК

12.01.08. – 01 – 2016


Навчально-методичний комплекс розробили:


доцент, кандидат історичних наук ___________________ _____________________

підпис П.І.Б.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціальних технологій, протокол № 12 від « 30 » листопада 2016 р.
Завідувач кафедри _____________ О. Котикова

підпис П.І.Б.


Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні НМРР ________, протокол № ____ від «___» ____________ 20___р.


Голова НМРР _____________ _____________

підпис П.І.Б.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник 1

Додаток Б


до п.п. 4.4

Зміст Навчально-методичного Комплексу

Дисципліна Вступ до спеціальності

(назва дисципліни)

галузь знань 23 «Соціальна робота»

(шифр та назва)

Спеціальність 231 «Соціальна робота»

(шифр та назва)

спеціалізація Соціальна робота


Складова комплексу

Позначення
електронного файлу1)

Наявність

друкований
вигляд2)

електронний
вигляд3)

1

Навчальна програма

01_ХХХ_НП2

Робоча навчальна програма

(денна форма навчання)02_ХХХ_РНП_С3

Робоча навчальна програма

(заочна форма навчання)03_ХХХ_РНП_З4

Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання)

04_ХХХ_РСО_З5

Календарно-тематичний план

05_ХХХ_КТП6

Конспект лекцій/курс лекцій

06_ХХХ_КЛ7

Методичні рекомендації з виконання домашніх завдань (розрахунково-графічних робіт)

07_ХХХ_МР_ДЗ (РГР)8

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

08_ХХХ_МР_КРз9

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (проекту)

09_ХХХ_МР_КР (КП)10

Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу

10_ХХХ_МР_СРС11

Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять

11_ХХХ_МР_ПРЗ12

Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі

12_ХХХ_Т13

Модульні контрольні роботи4)

13_ХХХ_МКР_1
14_ХХХ_МКР_214

Пакет комплексної контрольної роботи

15_ХХХ_ККР
х

15

Затверджені екзаменаційні білети

16_ХХХ_ЕБ
х

1) ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни)

2) Вказується дата затвердження до друку та номер справи у Номенклатурі справ кафедри

3) Вказується дата розміщення у інституційному депозитарії АБО дата та місце розміщення на кафедрі

4) У вигляді переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку, з яких формуватимуться білети для проведення модульної контрольної роботи

Додаток В


до п.п. 3.5.

Зразок

Календарно-тематичний план вивчення дисципліни

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. Кафедри соціальних технологій

_________________О. М. Котикова

К-сть тижнів«___» ______________ 20__ р.

17


Лекцій

17

Практичних занять


17

Індивідуальна робота
Самостійна робота

56з них:

ДЗ РГР КР-

Всього

90

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра __соціальних технологій_______

(повна назва кафедри)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 23 Соціальна робота

спеціальність 231 «Соціальна робота»

Курс 1 група 116


з дисципліни "Вступ до спеціальності"

1 семестр 2016-2017навчальний рік
Дата

Лекції

Кількість годин

Самостійна робота (год.)

Дата

Практичні заняття

Кількість годин

Самостійна робота (год.)17

2817

28

Науково-педагогічний працівник ______________( І. Ф. Тімкін)

Додаток Г


до п.п. 3.6

Зразок оформлення конспекту лекцій
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій


Конспект лекцій

з дисципліни «Вступ до спеціальності»

за спеціальністю 231 «Соціальна робота»

Укладач(і): к.і.н. І. Ф. Тімкін

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри

соціальних технологій

Протокол № _12__ від «_30__» 11 2016 р.

Завідувач кафедри _________ О.Котикова

Продовження Додатку ГЗразок оформлення лекції

Лекція № 1

Тема лекції:Вступ до дисципліни

План лекції

 1. Поняття «соціальна робота».

 2. Актуальність розвитку соціальної роботи в Україні.

 3. Зміст та структура соціальної роботи.


Література

 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть : монографія / [Андрущенко В.П., Бех В.П., Лукашевич М.П. та ін.]. – Соціальна робота. Кн.1. К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с.

 2. Андреева И. Антология по истории и теории социальной педагогики : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений И.Андреева. – М. : Академия, 2000. – 176 с.

 3. Капська А.Й. Соціальна робота : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А.Й. Капська. – Київ, 2004

 4. Лукашевич M. П. Соціальна робота : ( теорія і практика) : підруч. / М. П. Лукашевич, T. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009.

 5. Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В.Полтавця. – К. : Видавн. дім «КМ Academia», 2000


Зміст лекції

Поняття “соціальна робота”, її мета. Завдання соціальної роботи. Соціальна робота як наукова галузь, різновид суспільної діяльності, соціальний інститут. Міждисциплінарні зв’язки соціальної роботи. Функції соціальної роботи. Цілі соціальної роботи. Структура соціальної роботи. Об’єкт соціальної роботи. Основні принципи теорії соціальної роботи. Специфічні принципи практичної соціальної роботи


Лекція № 2

Тема лекції:Виникнення та еволюція соціальної роботи
План лекції

 1. Історичні аспекти виникнення соціальної роботи

 2. Розвитку соціальної роботи в Україні

 3. Становлення соціальної роботи як професії


Література

 1. Андреева И. Антология по истории и теории социальной педагогики : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений И.Андреева. – М. : Академия, 2000. – 176 с.

 1. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Безпалько; Академія праці та соціальних відносин. – К. :Центр навч. літератури, 2005. – 172 с

 1. Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; за ред. А.Й. Капської. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.

 2. Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В.Полтавця. – К. : Видавн. дім «КМ Academia», 2000.

 3. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін.; за заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 4. Соціальна робота: в 3-х ч. Ч.З. Робота з конкретними групами клієнтів / за ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004.


Зміст лекції

Соціальна робота в додержавний період існування прадавніх слов’ян. Заснування Київської держави і початки соціальної політики. Вплив хрещення Руси-України на розвиток благодійності. Короткий огляд розвитку соціальної роботи за кордоном. Соціальна робота як професія. Рівні та типи практики соціальної роботи. Прямі та непрямі соціальні послуги.


Лекція № 3

Тема лекції:Методологія соціальної роботи

План лекції

 1. Соціологічні методи соціальної роботи

 2. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи

 3. Психологічні методи соціальної роботи

 4. Актуальні методи соціальної роботи

Література

 1. Лукашевич M. П. Соціальна робота : ( теорія і практика) : підруч. / М. П. Лукашевич, T. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009.

 2. Міщик Л.І. Теорія та практика професійної підготовки соціального педагога : [монографія] / Л.І.Міщик. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.М.Довженка. – 2011

 3. Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / [А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, О.В. Вакуленко, О.Г. Карпенко]; за ред. А.Й. Капської. – К. : ДЦССМ – К., 2004.

 4. Соціальна робота: хрестоматія . Кн.3./ Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П., Бех І.Д., Лукашевич М.П. – К. : ДЦССМ, 2001 —396 с.

 5. Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» : навч. посіб. / Н. М. Гайдук, Л.Є. Клос, С.Г. Ставкова, С.Я. Бєляєва. – Львів : Видавництво львівської політехніки. 2007. – 164 с.


Зміст лекції

Розглянути методи соціальної роботи. Акцентувати увагу на кожному із методів. Розглянути і врахувати спільні і відмінні риси даних методів. Взаємодія теорії і практики соціальної роботи. Актуальність методів в Україні з різними категоріями людей. Закономірності, принципи і методи практичної соціальної роботи. Методи соціальної роботи як суспільний феномен


Лекція 4

Тема лекції:етичні основи соціальної роботи

План лекції


 1. Поняття “цінностей соціальної роботи”.

 2. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи.

 3. Етичний кодекс соціального працівника.

Література

 1. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Безпалько; Академія праці та соціальних відносин. – К. :Центр навч. літератури, 2005. – 172 с.

 2. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 343 с.

 3. Соціальна робота : навч. посіб. / [Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Михальченко М. І. та ін. ]. – Книга II. – К. : ДЦССМ, 2002. – 400 с.

 4. Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» : навч. посіб. / Н. М. Гайдук, Л.Є. Клос, С.Г. Ставкова, С.Я. Бєляєва. – Львів : Видавництво львівської політехніки. 2007. – 164 с.

 5. Соціальна робота: в 3-х ч. Ч.З. Робота з конкретними групами клієнтів / за ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004.


Зміст лекції

Поняття “цінностей соціальної роботи”. Особистісно-моральні якості соціального працівника. Огляд основних цінностей соціальної роботи. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Етичні принципи професії соціального працівника. Визначення і встановлення основних аспектів етичної діяльності соціально працівника.


Лекція 5

Тема лекції:Особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів
План лекції

 1. Соціальний працівник як суб’єкт професійної діяльності.

 2. Професійна компетентність соціального працівника .

 3. Комунікативні уміння як обов’язкова складова .

Література

 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть : монографія / [Андрущенко В.П., Бех В.П., Лукашевич М.П. та ін.]. – Соціальна робота. Кн.1. К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с.

 2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Безпалько – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

 3. Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; за ред. А.Й. Капської. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.Зміст лекції

Об’єкт соціальної роботи. Соціальний працівник як суб’єкт професійної діяльності. Професійно-статусна характеристика соціального працівника. Професійна компетентність соціального працівника як умова його ефективної діяльності. Комунікативні уміння як обов’язкова складова успішної професійної діяльності. Розглянути перелік комунікативних якостей кваліфікованого соціального працівника.Лекція 6

Тема лекції:Клієнти в соціальній роботі

План лекції

 1. Соціальний захист жінок і соціальна робота.

 2. Соціальна робота з людьми похилого віку.

 3. Соціальна робота з інвалідами.

 4. Соціальна робота з сім'єю.

Література

 1. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: Аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді / Упор.: Р. Г. Драпушко, С. В. Толстоухова, О. К. Шатохіна, Л. І. Шамрай. – К., 1999. – 140 с.

 2. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом : навч.-метод. посіб. / [А.Й. Капська, Л.В. Долинська, О.Г. Карпенко, В.С. Филипчук] ; за ред. А.Й. Капської. – К. : УДЦССМ, 2003. – 87 с.

 3. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Безпалько; Академія праці та соціальних відносин. – К. :Центр навч. літератури, 2005. – 172 с.

 4. Соціальна педагогіка : навчально-методичний комплекс / Держ. центр соц. служб для молоді, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. А.Й. Капська. – К. : [б. и.], 2003. - 338 с.Зміст лекції

Клієнт соціальної роботи. Проблеми клієнтів соціальної роботи. Звернути увагу на категорії і особливості роботи з кожним. Розглянути перелік соціальних послуг, які надаються системою соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і соціальних закладів. Проблема жінки в сучасному суспільстві. Вивчити умови роботи соціального працівника з молодими людьми.


Лекція 7

Тема лекції:ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ

План лекції

 1. Поняття «соціального конфлікту».

 2. Причини соціального конфлікту.

 3. Аспекти соціального конфлікту.

Література

 1. Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; за ред. А.Й. Капської. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.

 2. Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник / [авторський колектив: Андрущенко В. П., Бех В. П., Козубовська І. В., Лукашевич М. П., Минович І. І.] // Соціальна робота. Книга 4. – К. : ДЦССМ, 2002. – 536 с.

 3. Шевчук П. І. Соціальна політика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Шевчук. – Л. : Світ , 2005

 4. Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник / [авторський колектив: Андрущенко В. П., Бех В. П., Козубовська І. В., Лукашевич М. П., Минович І. І.] // Соціальна робота. Книга 4. – К. : ДЦССМ, 2002. – 536 с.

Зміст лекції

Розглянути питання «соціальний конфлікт». Проаналізувати дане поняття «соціальний конфлікт». Причини соціального конфлікту, особливості його виникнення. Соціальний конфлікт і соціальний працівник. Робота соціального працівника під час соціального конфлікту. Акцент уваги на вміння запобігати даним конфліктам.Лекція 8

Тема лекції:тактики та стратегії вирішення конфлікту

План лекції

 1. Тактики вирішення конфлікту.

 2. Стратегії вирішення конфліктів.

 3. Методи управління конфліктами.


Література

 1. Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» : навч. посіб. / Н. М. Гайдук, Л.Є. Клос, С.Г. Ставкова, С.Я. Бєляєва. – Львів : Видавництво львівської політехніки. 2007. – 164 с.

 2. Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник / [авторський колектив: Андрущенко В. П., Бех В. П., Козубовська І. В., Лукашевич М. П., Минович І. І.] // Соціальна робота. Книга 4. – К. : ДЦССМ, 2002. – 536 с.

 3. Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / [А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, О.В. Вакуленко, О.Г. Карпенко]; за ред. А.Й. Капської. – К. : ДЦССМ – К., 2004.


Зміст лекції

Розглянути поняття «стратегія і тактика». Звернути увагу на тактику вирішення конфлікту. Розглянути стратегії вирішення конфліктів в сучасності. Врахування особливостей конфліктів та способів їх вирішення. Роль соціального працівника у вирішенні конфліктів.Лекція 9


Тема лекції:

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ В УКРАЇНІ

План


 1. Структура сфери надання соціальних послуг.

 2. Фінансування соціальних послуг в Україні.

 3. Сфери практичної соціальної роботи.Література


 1. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін.; за заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 1. Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В.Полтавця. – К. : Видавн. дім «КМ Academia», 2000.

 2. Шевчук П. І. Соціальна політика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Шевчук. – Л. : Світ , 2005

 3. Соціальна робота. Кн. 3 : хрестоматія : навч. посіб. / Ін-т вищ. освіти АПН України, Держ. центр соц. служб для молоді ; [уклад. В. В. Аксьонова, В. П. Андрущенко, В. І. Астахова та ін.]. – К., 2002. – 395 с.

Додаток Д


до п.п. 3.12

Зразок оформлення Типових тестових завдань

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ _____________

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.ТИПОВІ ТЕСТИ

з дисципліни «Вступ до спеціальності»

Визначте правильну відповідь:

1. Як самостійний вид діяльності соціальна робота утвердилася в Україні:

А) в кінці 80-х ХХ ст.

Б) на початку 90-х ХХ ст.

В) в середині 90-х років XX ст.

2. Об'єктом соціальної роботи є :
А) проблеми людей, розв'язання яких потребує сторонньої допомоги

Б) держава, яка виробляє і здійснює соціальну політику


В) люди, які добровільно надають послуги особам, які їх потребують

3. Етика соціальної роботи –

А) прояв загальної етики у соціальному обслуговуванні населення.

Б) вчення про моральні основи професійної соціальної діяльності з надання допомоги інвалідам, сім’ям, соціальним групам і общинам, посиленню чи відновленню їх здатності до функціонування та створення сприятливих умов для досягнення цих цілей, морально-етичних норм поведінки спеціалістів з соціальної роботи, працівників соціальних служб

В) одна з невід’ємних складових щоденної діяльності.

4. Етапи конфлікту:

А) накопичення несправедливості, конфронтація, прилаштування, корекція

Б) зростання напруги, дилема ролей, прилаштування, корекція

В) зростання напруги, дилема ролей, накопичення несправедливості, конфронтація, прилаштування, корекція
Розробник к.і.н. І. Ф. Тімкін

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)


Додаток Е

до п.п. 3.13

Зразок оформлення
Переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку
для проведення модульної контрольної роботи


Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій
Затверджую

Зав. кафедри ________ О. Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни «Вступ до спеціальності»


 1. Розкрийте передісторію виникнення соціальної роботи як фахової діяльності .

 2. Проаналізуйте роль соціальної роботи у реалізації різних напрямів соціальної політики.

 3. Визначте підходи до поняття «спілкування».

Розробник к.і.н. І. Ф. Тімкін(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка