Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка9/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антологія української народної творчості. Закувала зозуленька. - К.: Веселка, 1989. - 606 с.2. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай, М.Є. Станкевич. — Львів : Світ, 1992. - 270 с.

3. Бабенко Н. Родинне дозвілля як культурна діяльність / Н. Бабенко // Посвіт: зб. наук. пр. УЦКД. - 1997. - № 1. - С. 27-30.

4. Бекетова В. М. Музей і майбутнє : тенденції розвитку музеїв у світі на межі тисячоліть / В. М. Бекетова // Музей і майбутнє: доп. та повідомлення наук. конф. до Міжнар. дня музеїв (тра­вень 1997) / В. М. Бекетова (упоряд.). — Дніпропетровськ : По­ліграфіст, 1998. - С. 8-14.

5. Васіна 3. Український літопис вбрання / З. Васіна. — К.: Мистецтво, 2006. - 448 с.

6. Воловик А. Ф. Педагогіка дозвілля / А. Ф. Воловик, В. А. Воловик. - X.: ХДАК, 1999. - 332 с.

7. Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. — К.: Оберіг, 1993. - 448 с.8. Гармаш 1.І. У годину дозвілля / /. /. Гармаш. — К. : Урожай, ' 1992. - 256 с.

9. Григорницький В. В. Народні свята / В. В. Григорницький. —Ужгород: Карпати, 1989. — 146 с.

10. Грицай М. С. Українська народно-поетична творчість / М. С. Грицай, В. Г. Бойко, А. Ф. Дунаєвська. — К. : Вища шк., 1983. — 389 с.

11. Грушевський М. Історія української літератури / М. Грушевський. - К.: Либідь, 1993. - 528 с.

12. Дмитренко М.К. Уроки народознавства / М. К. Дмитренко. — К., 1995. - 224 с.

13. Етика спілкування. — К.: Либідь, 2006. — 400 с.

14. Етика ділового спілкування: курс лекцій / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І. Б. Осечинська. — 2-е вид., стереотипне. — К.: МАУП, 2003. - 208 с.

15. Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С.А. Макарчука. — Львів : Світ, 1994. - 520 с.

16. Жарков А. Д. Организация культурно-просветительной работи / А.Д.Жарков. — М.: Просвещение, 1989. — 237 с.

17. ЖарковА.Д. Технология культурно-досуговой деятельности / А.Д. Жарков. - М, 1998. - 248 с.

18. Іваницький А. І. Українська народна музична творчість : посіб. для вищих та середніх навч. закладів / А. І. Іваницький. — К.: Музична Україна, 1990. — 336 с.

19. Килимник С. Український рік у народних звичаях / С. Килимник. - К.: Кобзар, 1994. - 528 с.

20. Ковалевський О. В. Українські традиції / О. В. Ковалевський. — Харків : Фоліо, 2003. - 573 с.

21. Ковальчук О. В. Українське народознавство / О. В. Ковальчук. — К.: Освіта, 1994. - 336 с.

22. Ковбасенко Л. І. Мала академія наук України як пріоритетна форма позашкільної освіти / Л. І. Ковбасенко //Обдарована дитина. - 2001. - № 3. - С. 30-34.

23. Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко та ін. - К.: Либідь, 1991. - 232 с.

24. Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко, Ф. А. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 282 с.

25. Курочкін О. В. Новорічні свята українців / О. В. Курочкін. — К.: Наук, думка, 1978. - 190 с.

26. Макарова О. Як писати роботу на конкурс МАН / О. Макарова // Шкільний світ. - 2005. - № 40. - С. 8-10.

27. Максимович М. Дні та місяці українського селянина / М. Максимович. — К.: Обереги, 2002. — 189 с.

28. Мяловицький А. В. Культура і побут — сила нації / А. В. Мяловицький, Г.А.Оганян. - К.: Україна, 2001. - 352 с.

29. Ніколаєва Т. О. Український костюм / Т. О. Ніколаєва – К.: Дніпро, 2005. - 320 с.

30. Новак С. Наш рік / С. Новак. — Дрогобич : Коло, 2003. – 132 с.

31. Новий О.Г. Прошу прийняти / О.Г. Новий. — Чернівці Факел, 1995. - 560 с.

32. Павлюк С.П. Українське народознавство / С.П. Павлюк. — Львів: Фенікс, 1994. - 608 с.

33. Пономарьов А. Українська минувшина / А. Пономарьов — К.: Либідь, 1994. - 256 с.

34. Пугач В. Г. Українознавство / В. Г. Пугач. - К.: Зодіак - Еко 1994.- 399 с.

35. Різдвяні свята в Україні: етнограф, нарис з доданням укр. нар пісень / Альянс-Концерн. — К.: Музична Україна, 1992. — 152

36. Свято в нашому домі / упорядк. В. Ю. Келембетова. — К. Реклама, 1981. - 120 с.

37. Семашко О. М. Стан та перспективи модернізації культурно-дозвіллєвої діяльності в Україні : досвід соціол. дослідж. / О. М. Семашко, Є. І. Суіменко. — К.: Мінкультури, 1994. — 82 с.

38. Скуратівський В. Вінець І В. Скуратівський. — К.: УСГА, 1994. -240 с.

39. Скуратівський В. Т. Український народний календар І В. Т. Скуратівський. — К.: Техніка, 2003. — 384 с.

40. Соломченко О. Г. Писанки українських Карпат / О. Г. Соломченко. — Ужгород : Карпати, 2004. — 238 с.

41. Сосенко К. Різдво — коляда і щедрий вечір / К. Сосенко. -К.: Укр. письменник, 1994. — 286 с.

42. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підруч. / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. - 317 с.

43. Тормоса Ю. Г. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./Ю. Г. Тормоса. — К.: КНЕУ, 2003. — 76 с.

44. Український вертеп : метод, матеріали для молоді: зб. сце­наріїв вертепів / під ред. Ю.Я. Микитки. — Л., 2003. — 408 с.

45. Українські народні звичаї в сучасному світі. — К. : Фенікс, 1990. - 35 с.

46. Цимбалюк Н. М. Стан та перспективи модернізації культурно-дозвіллєвої діяльності в Україні / Н. М. Цимбалюк II Посвіт. -1999. - № 1. - С. 48-50.

47. Шевнюк О.Л. Культурологія : навч. посіб. / О.Л. Шевнюк. — К.: Знання-Прес, 2004. - 353 с.

48. Юрченко Т. Дослідницька робота як засіб активізації твор­чих здібностей учнів / Т. Юрченко // Завуч. — 2004. — № 29. — (вкладка).
ПРОГРАМА

«Літературна творчість»

Основний та вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Формування в учнів глибоких і стійких інтересів до творчої діяльності є однією з основних передумов становлення й розвитку творчої особистості.

Пропонована програма гуртка літературної творчості спрямована на формування в учнів системного і масштабного мислення, засвоєння норм грамотності та культури мовлення й письма, літе­ратурознавчої термінології, аналітичного погляду на проблеми сьо­годення і стан культури взагалі.

Програма враховує сучасні досягнення літературознавчої науки, різноманітність літературного процесу на сучасному етапі та розрахована на трирічне навчання за двома рівнями: основним та вищим. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: основний рівень (учні 5-8 класів) 1 рік 144 год (4 год на тиждень); вищий рівень (учні 9-11 класів) 2 роки навчання — по 216 год (6 год на тиждень). Кількість слухачів гуртка 10-15 осіб.

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі творчої і науково-дослідницької діяльності учнів у галузі літератури:

пізнавальної: засвоєння понять про природу творчості; поглиблення теоретико-літературознавчих знань; формування професій­ного інтересу до літературного процесу в усіх його проявах;

практичної: поступове оволодіння творчою майстерністю: вироблення вміння вести спостереження над способами і прийомами типізації та індивідуалізації характерів художніх творів, побудовою композиції та сюжету, мовою і особливостями віршування, написан­ня творів різних жанрів, навчання елементам версифікації та редагу­вання власних текстів та текстів інших авторів; вироблення навичок самостійної навчальної і науково-дослідницької роботи;

творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, образного і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності самостійно знаходити образи (теми) для реалізації власного оригінального творчого потенціалу; формування потреби У творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

соціальної: виховання самостійного творчого бачення та аналітичного підходу до літературних явищ, починаючи з написання твору до активної участі у літературних конкурсах різного рівня, літературних заходах краю; виховання інтересу до мистецького життя і літературного зокрема, потягу до читання новинок літератури, часописів; розвиток загальної культури, моральних якостей, громадянської позиції; виховання поваги до творчого доробку, думки та позиції інших; реалізація творчих здібностей; формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери, таких як самостійність працелюбність, вимогливість, доброзичливість і товариськість.

Робота за даною програмою розрахована на дітей, що мають потяг до літературної творчості.

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Естетична культура».

На заняттях гуртка використовуються такі методи: словесні (розповідь, лекція, бесіда та ін.), наочні (ілюстрування, демонстрування відеометод тощо), практичні (методичні прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, коригування); проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, пошук, спостереження, дослідження аналіз), методи формування пізнавального інтересу (пізнавальні та творчі ігри, навчальні дискусії, введення до змісту занять цікавих оповідей), методи контролю і самоконтролю.

У ході роботи передбачені теоретичні, практичні, індивідуальні заняття, екскурсії, виступи (участь у літературно-мистецьких вечорах, презентаціях книг тощо). Окрема кількість годин відводиться для підготовки та участі в літературних конкурсах, зокрема у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Для розвитку творчих здібностей заплановано проведення занять «У майстерні письменника», на яких розглядаються кращі твори з доробку майстрів слова (класиків чи письменників-сучасників) або ж організовуються зустрічі з поетами, прозаїками, драматургами. У цьому контексті на допомогу керівнику гуртка пропонується користуватися календарем річниць чи інших знаменних дат культур­ного життя України чи зарубіжжя.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, дидактичні роздаткові матеріали, репродукції, технічні засоби (звукові, екранно-звукові).

Перевірка та оцінювання знань і вмінь учнів здійснюються у формі тестування, виконання творчих та тестових завдань, а також під час проведення вікторин, літературних ігор, участі в конкурсах тощо. Велика увага приділяється роботі над творами, написаними учнями (уважне прочитання керівником гуртка учнівського твору, його аналіз: звернення уваги на відтворення настрою твору, наявність несподіваних і точних образів, деталей, за потреби — рими, витримки ритмічного малюнка, що задавався автором на початку твору. У прозовому творі звертається увага на створення цілісної тематичної і настроєвої картинки, на композиційну та логічно-психологічну переконливість створеного).

Програма може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.). Програма є орієнтовною. Керівник гуртка має право з власних міркувань визначати кількість годин для засвоєння тих чи інших тем, моделювати зміст програми.Основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

1

1

2

Роди і жанри літератури. Проза

10

6

4

3

Взаємовплив мистецтв та їх енергетично-рушійні елементи

14

8

6

4

Поезія

16

10

6

5

Обрядово-календарна поезія

4

2

2

6

Драматичні твори

10

6

4

7

Технічний бік віршування

16

8

8

8

Від гумору до сарказму

6

2

4

9

Ліро-епічні жанрові форми

6

4

2

10

Визначальні елементи художності та ознаки приналежності твору до певного літературного стилю

10

6

4

11

Традиції та новаторство в літературі

12

6

6

12

У майстерні письменника

10

-

10

13

Підготовка до літературних конкурсів

12

6

6

14

Екскурсії, конкурси, тематичні заходи

14

2

12

15

Підсумкове заняття

2

1

1

Разом

144

68

76
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка