Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка8/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (4 год)

Фольклористика як наука. Відомі фольклористи. Значення фоль­клору в житті людини.

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.

Практична робота. Написання твору «Народні традиції в моїй сім'ї».

2. Етнографічні регіони, райони, етнічні групи в Україні (6 год)

Загальні поняття про основні етнографічні регіони, райони, етнічні групи в Україні. їх перелік та історична доля (походження назв, традиційна культура, костюм, побут, звичаї та обряди, діалект, господарська діяльність, декоративно-прикладне мистецтво та ін.).

Елементарні поняття етнографії регіонів, районів, історії виникнення регіонів, районів України. Демонстрація зразків традиційної культури окремих регіонів, районів, порівняння їх за звичаями, обрядами, діалектом, костюмом, музичним інструментарієм.

Ознайомлення з основними обрядодійствами, календарною обрядовістю окремих регіонів, районів.Практична робота. Визначення етнографічного розташування Регіону, району, етнічної групи. Виготовлення етнографічної карти районів, етнічних груп, ескізів традиційного костюма, речей побуту, знарядь праці.

  1. Збирання та обробка фольклорного матеріалу (12 год)

Вимоги, правила для початківця щодо записування фольклорного матеріалу. Правила роботи з диктофоном, магнітофоном. Правила техніки безпеки.

Робота над різними жанрами фольклору. Діалектні особливості певного регіону.

Основні теоретичні поняття про розшифровування та паспортизацію зібраного матеріалу.

Культура ведення бесіди, дискусії під час збирання та записування фольклорного матеріалу. Ціннісні аспекти записаного матеріалу.Практична робота. Розшифровування фольклорного матеріалу згідно з правилами для початківця. Оформлення матеріалу згідно з паспортом. Робота з магнітофоном та диктофоном.

  1. Обрядовий фольклор. Календарно-обрядові пісні.

Дитячий фольклор (14 год)

Ознайомлення з календарно-обрядовими піснями (веснянками гаївками, русальними, петрівчаними, колядками, щедрівками). призначення, час виконання та художній зміст. Поняття про обрядо­вий фольклор, використання календарно-обрядових пісень у народ­них звичаях та обрядах.

Знайомство з дитячим фольклором (колискові, забавлянки, примовки, заклички, лічилки, ігрові пісні).

Художній зміст колискових пісень, проведення дитячих забавлянок, закличок, лічилок та ігор.

Основні обрядодійства з використанням примовок, ігрових пісень, колискових, закличок.

Практична робота. Розшифровування тексту обрядової пісні, дитячого фольклору. Проведення дитячих забавлянок, ігор, закличок, лічилок. Визначення художнього змісту календарно-обрядових пісень. Запис та паспортизація пісень календарної обрядовості. Розшифровування найпростішої мелодики даного фольклорного мате­ріалу. Робота з магнітофоном та диктофоном.


  1. Давні календарні обряди і звичаї в Україні

(весняно-літні, осінньо-зимові) (16 год)

Поняття про давні календарні обряди і звичаї в Україні (весняно-літні, осінньо-зимові). Поняття «обряд» та «звичай» — спільність та відмінність. Ознайомлення з основними обрядами і звичаями весняного, літнього, осіннього, зимового періодів за допомогою наочних посібників (плакати, стенди, фільми та ін.) та літератури (журнали, газети, книжки та ін.).

Початкові знання про календарну та родинну обрядовість. Способи виконання різних календарних обрядодійств. Основні дійові особи, час виконання звичаїв та обрядів певного регіону, району, етніч­ної групи.

Визначення обрядів і звичаїв за допомогою обрядових пісень, обрядових дійств.Практична робота. Демонстрація календарних обрядодійств літнього, осінньо-зимового періодів. Проведення давніх календарних обрядів та звичаїв регіонів України. Виготовлення реквізитів, певного обряду, звичаю за власним задумом. Складання простих сценаріїв із використанням давніх календарних звичаїв та обрядів.

  1. Родинно-обрядовий фольклор (12 год)

Загальні відомості про родинно-обрядовий фольклор: рід, родина, рідня. Знайомство з основними родинно-обрядовими звичаями та обрядами. Коротка характеристика весільних обрядів як основи родинно-обрядового фольклору. Поняття про специфіку виконання весільних, хрестильних пісень. Порівняння родинно-обрядових звичаїв.

Робота над створенням ескізів традиційного одягу весільної обрядовості, головних уборів, реквізитів.

Практична робота. Розшифровування пісень родинно-обрядового фольклору. Складання сценарію проведення одного із етапів весільного обряду. Виготовлення весільного деревця, гільця, головних уборів певного регіону, району. Паспортизація фольклорного матеріалу. Визначення художнього змісту родинного фольклору, специфіки виконання весільних, хрестильних пісень. Виготовлення ескізів весільної атрибутики (коровай, барвінок, вінки, букети, стрічки).

7. Соціально-побутові пісні. Думи та історичні пісні (10 год)

Поняття про соціально-побутові пісні. Види соціально-побутових пісень. їхнє призначення та художньо-образний зміст. Обрядодійства, які супроводжуються соціально-побутовими піснями. Давні ознаки та прикмети реквізитів. Символічне значення вишивки.

Поняття про думи та історичні пісні. Походження дум та історичних пісень. Виконавці дум.

Практична робота. Розшифровування соціально-побутових пісень. Визначення текстової та музичної специфіки. Паспортизація фольклорного матеріалу. Робота над словами-діалектизмами.

8. Українська міфологія (8 год)

Особливості слов'янських дохристиянських вірувань.

Національний колорит української міфології.

Народні легенди та перекази про сутність і походження явищ природи, походження людини (антропогенічні), богів (теологічні), про виникнення Всесвіту (космогонічні) та ін.

Народні міфологічні образи у творах українських письменників.

Практична робота. Класифікація образів та характеристика образів української міфології.

Виготовлення ескізів образів добрих духів, лісовиків, вогню, води, неба, землі та ін.Робота над записами та розшифруванням легенд, переказів, приказок.

9. Сезонно-трудовий фольклор.

Обрядова землеробська фольклорна традиція (10 год)

Поняття сезонно-трудового фольклору, обрядової землеробської традиції. Основні обряди та звичаї трудового фольклору. Особливості обрядової землеробської традиції. Прикмети та ознаки обрядодійств. Пісні трудового фольклору, що супроводжують вирощування урожаю: сіяння, поління, збір, обробка.

Особливості тексту пісень трудового фольклору.

Практична робота. Розшифровування жниварських пісень, обжинкових, їх стильові особливості. Визначення регіону, району, в якому побутує землеробська традиція. Складання сценарію обрядів сезонно-трудового фольклору.

10. Основи науково-дослідницької діяльності (24 год)

Сутність та основні етапи організації наукового дослідження.

Види учнівських науково-дослідницьких робіт та їх структура Ознайомлення учнів із тематикою робіт випускників гуртка.

Вибір теми. Мета, завдання, актуальність дослідження. Методи роботи. Принципи збору інформаційного матеріалу. Конспектування. Укладання бібліографії. Написання, редагування та оформлення дослідницької роботи. Розробка та створення мультимедійної презентації. Складання плану доповіді. Культура мовлення під час ведення дискусії.

Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт.

Практична робота. Складання індивідуальних планів роботи.

Визначення теми, мети і завдань, методів наукового дослідження. Розробка плану-проспекту, структури наукового дослідження. Пошук і збір інформації. Написання дослідницької роботи. Оформлення наочних матеріалів. Підготовка доповіді.

Виступи учнів із результатами своїх досліджень. Обговорення ви­ступів.

11. Екскурсії до етнографічних та національних музеїв,

кабінетів фольклору та етнографії (10 год)

Загальне поняття про історію створення етнографічних і національних музеїв, народознавчих кутків, кабінетів фольклору та етнографії, їх значення в культурному житті української спільноти. Екскурсійні лекції.

Заняття в майстер-класах музеїв. Оформлення щоденника гуртківця, написання міні-творів щодо відвідування музеїв та народознавчих кутків і кабінетів.

12. Виставки, конкурси, тематичні заходи (16 год)

Ознайомлення із загальними принципами організації масових заходів. Організація виставок робіт гуртківців. Участь у конкурсах, конференціях. Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, концертів, вечорів.13. Підсумкове заняття (2 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Відзначення кращих вихованців.

Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. Завдання на літо.

Основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теоретичні

ПрактичніВступне заняття

3

1

2Народна ботаніка

21

6

15Українське декоративно-ужиткове мистецтво

15

6

9Прозова та віршова народна творчість

36

21

15Традиційне вбрання українців

12

6

6Символи, атрибути та обереги

9

6

3Писанкарство

12

3

9Декоративна обробка дерева

21

6

15Розшифровування музичного фольклору певного регіону України

24

9

15Діалектологічне розшифровування фольклорного матеріалу

21

6

15Науково-дослідницька діяльність

24

3

21Екскурсії, виставки, конкурси, тематичні заходи

15

3

12Підсумкове заняття

3

1

2
Разом

216

77

139

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Організаційні питання.Практична робота. Розробка індивідуальних планів роботи. Гра-конкурс «Юний фольклорист».

2. Народна ботаніка (21 год)

Поняття про народну ботаніку: улюблені рослини українців калина, верба, тополя, барвінок та ін. їх символічні призначення Розширення знань про магічні ознаки та прикмети народної ботаніки. Класифікація рослин добра та зла. Легенди та повір'я, знання про них. Рослинна символіка у вишивці: рушники, сорочки. Обрядодійства, в яких використані рослини, їх роль та призначення.Практична робота. Розшифровка легенд, повір'їв, записаних в різних регіонах, районах України. Виготовлення ескізів рослин добра та зла. Робота над виготовленням зразка вишивки з рослинною символікою свого регіону, району.

3. Українське декоративно-ужиткове мистецтво (15 год)

Поняття про народне декоративно-ужиткове мистецтво: різьблення по дереву, кераміка, художнє скло, вироби зі шкіри, кістки та рогу, соломи, писанкарство, витинанки. Коротка характеристика ознак декоративно-ужиткового мистецтва різних регіонів України. їх відмінності. Своєрідність національних ознак декоративно-ужиткового мистецтва. Визначні твори митців декоративно-ужиткового мистецтва.

Техніка безпеки. Інструменти та приладдя для роботи в різних видах декоративно-ужиткового мистецтва.

Майстри та майстрині рідного краю, міста.Практична робота. Виготовлення моделі головного убору з соломи. Виготовлення простої витинанки. Виконання ескізів виробів із шкіри, дерева, скла свого регіону, району. Методика виготовлення предметів декоративно- ужиткового мистецтва.

4. Прозова та віршова народна творчість (36 год)

Поняття про усну народну творчість. Ознаки усної народної творчості (традиційність, багатоваріантність, усність, імпровізаційність). Елементарні поняття про прозовий жанр фольклору. Використання найкоротшого жанру фольклору. Регіональні особливості усної на­родної творчості: діалект, основні ознаки. Народні оповідання, легенди, перекази. їх призначення.Практична робота. Розшифровка прозового жанру фольклору-Визначення діалекту, говорів. Запис прозової та віршової народної творчості свого району. Коротка характеристика фольклорного матеріалу. Визначення жанру. Робота над текстом записаного матеріалу-

5. Традиційне вбрання українців (12 год)

Історія традиційного вбрання українців, поняття «одяг» та «костюм» види одягу, головні убори, прикраси, взуття.

Регіональні особливості традиційного вбрання українців: форми крою, вишивка, оздоблення. Поняття про святковий одяг та буденний, чоловічий, жіночий. Ознаки та принципи, символічне значення кольорів, узорів. Використання традиційного костюма у звичаях та обрядах різних регіонів України.

Особливості верхнього одягу, натільного, нагрудного їх призначення.

Способи виготовлення головних уборів: кольорові вінки, трісун-ки стрічки, хустки, намітки та ін. Символіка та призначення.

Поняття поясного одягу: штани, запаски, плахти, фоти, пояси.Практична робота. Розшифровка традиційного вбрання різ-них районів, регіонів України. Особливості одягу та костюма. Ви­готовлення прикрас та головних уборів. Виготовлення макета давнього регіонального костюма. Робота над ескізами вишивок, нагрудного одягу, поясного, верхнього, натільного. Розшифров­ка традиційного жіночого та чоловічого вбрання. їх призначення, спільність та відмінність. Використання традиційного вбрання в обрядах та звичаях.

6. Символи, атрибути та обереги (9 год)

Поняття символів, атрибутів та оберегів (стрічки, вінки, рослини, дерев'яні калатала, зірки тощо). Використання символів, атрибу­тів, оберегів у весільній обрядовості, календарній обрядовості та ін. Магічне та символічне значення дівочого вінка: кількість квіток, символіка, призначення.

Поняття про дерев'яні калатала. Використання їх у великодній обрядовості.

Практична робота. Виготовлення дівочих вінків, стрічок, дерев'яних калатал. Визначення обрядодійств, в яких використовуються символи, атрибути та обереги. Регіональна специфіка атрибутики. Визначення кольорів: розшифровка, символічне та оберегове призначення.

7. Писанкарство (12 год)

Поняття про розвиток писанкарства в Україні (писанки, крашан-, Дряпанки). Поняття символіки орнаменту.

Великодні ігри з писанками. Використання писанки в обрядах та звичаях різних регіонів України.

Способи виготовлення писанок. Інструменти та приладдя для Роботи. Основні прийоми роботи. Правила техніки безпеки.Практична робота. Виготовлення писанок різними способами.

8. Декоративна обробка дерева (21 год)

Поняття про декоративну обробку дерева на Україні (випі ня, випалювання, різьблення та ін.). їх особливості. н"

Традиційна народна іграшка. Своєрідність регіональних оз Інструменти та приладдя для роботи різних видів декоратив^ ужиткового мистецтва. Основні прийоми роботи. Правила тех і ° безпеки. 1Ки Практична робота. Виготовлення поробок декоративно-ужит кового мистецтва різних видів за вибором.

9. Розшифровування музичного фольклору

певного регіону України (24 год)

Розшифровування музичного фольклору (пісенний жанр, прозовий жанр фольклору). її специфіка та особливості.

Класифікація календарної обрядовості (веснянки, гаївки, колядки, русальні, петрівчані, весільні пісні та ін.). Особливості діалекту різних регіонів України. Визначення обрядодійств певного регіону України. Паспортизація фольклорного матеріалу.

Практична робота. Виготовлення зразків записаного фольклорного матеріалу. Робота з магнітофоном, диктофоном. Текстова розшифровка.

10. Діалектологічне розшифрування

фольклорного матеріалу (21 год)

Елементарні поняття із діалектологічного розшифровування фольклорного матеріалу. Початкові поняття принципів діалектологічного розшифровування. Регіональні діалектні особливості мови конкретного регіону, району.Практична робота. Визначення певного регіону, району за говорами, говірками та ін. їх особливості. Текстова розшифровка та записи відповідно до вимог діалектологічного розшифровування (м'які звуки, крапки, коми, апострофи, закінчення фрази, наголоси та ін.). Розшифровування фольклорного матеріалу свого регіону, району. Виготовлення зразків діалектологічного розшифрування.

11. Науково-дослідницька діяльність (24 год)

Визначення напрямів роботи. Актуалізація знань про структурні компоненти науково-дослідницької роботи, вимоги щодо оформлення матеріалу.

Збір, структуризація та оформлення матеріалу з теми дослідження. Виготовлення наочності для захисту наукової роботи. Вимоги до доповіді.

Практична робота. Поповнення термінологічного словника. Складання індивідуального плану роботи. Написання та оформлення

учнівської роботи. Підготовка мультимедійної презентації. Складання плану-захисту роботи. Підготовка доповіді.

Проведення учнівської науково-практичної конференції. Виступи із результатами своїх досліджень. Обговорення виступів.

12. Екскурсії, виставки, конкурси, тематичні заходи (15 год)

Екскурсії до музеїв, бібліотек, наукових установ, вищих навчаль-закладів. Організація виставок робіт гуртківців. Участь у конкурсах конференціях. Підготовка та проведення тематичних вікторин, концертів, вечорів.13. Підсумкове заняття (3 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Відзначення кращих вихованців.

Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. Рекомендації щодо подальшого навчання і продовження науково-дослідницької діяльності.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

— поняття про фольклористику, імена визначних фольклористів;

— основні етнографічні регіони, райони, етнографічні групи України;

— традиційну культуру певного регіону, району України;

— основні календарно-обрядові звичаї та обряди з використанням календарних пісень;

— різновиди родинно-обрядових пісень;

— специфіку виконання весільних пісень;

— основні види соціально-побутових пісень;

— давні козацькі, рекрутські пісні окремих регіонів України;

— особливості слов'янських дохристиянських вірувань;

— образи української міфології;

— поняття про обрядову землеробську традицію;

— стильові особливості обрядових пісень;

— символічні рослини українців, легенди і повір'я про них;

— види декоративно-ужиткового мистецтва різних регіонів України;

— регіональні особливості усної народної творчості;

— основні види та особливості традиційного українського одягу;

— технологію виготовлення елементів народного одягу;

— основні символи, атрибути, обереги українців;

— поняття про розвиток писанкарства в Україні;

— великодні ігри з писанками;

способи виготовлення писанок;

— вимоги, правила записування фольклорного матеріалу;

— поняття про розшифровування та паспортизацію зібраного матеріалу;

— правила техніки безпеки;

— правила культури спілкування;

— особливості організації дослідницької роботи;

— структуру наукового дослідження;

— методологію дослідження;

— правила оформлення результатів наукової роботи;

— правила культури мовлення, поведінки під час виступу.

Учні мають уміти:

— визначати географічне розташування регіону, району, етнічно групи;

— визначати регіони за діалектними особливостями;

— працювати з магнітофоном, диктофоном;

— вести бесіду з носієм фольклору щодо запису фольклорного матеріалу;

— дотримуватись правил культури спілкування;

— порівнювати етнографічні регіони, райони за їх традиційною культурою: побутом, діалектом, костюмом, звичаями, обрядами тощо;

— характеризувати стильові особливості календарно-обрядових, родинно-побутових та соціально-побутових пісень;

— характеризувати особливості текстової та музичної специфіки календарно-обрядових, родинно-побутових та соціально-побутових пісень;

— описувати обрядові традиції українців;

— розшифровувати символічні образи українських народних пісень;

— розпізнавати ознаки декоративно-ужиткового мистецтва;

— характеризувати регіональні особливості усної народної творчості;

— розшифровувати прозову та віршову усну народну творчість;

— характеризувати регіональні особливості традиційного одягу певного регіону: основні ознаки та прикмети, символічні значення кольорів, узорів;

— визначати обрядодійство, в якому використовуються символи, атрибути, обереги;

— описувати технологію виготовлення писанок, символіку орнаменту;

— характеризувати вироби з дерева, шкіри та ін.;

— аналізувати своєрідність регіональних ознак декоративного мистецтва;

— записувати, розшифровувати, паспортизувати фольклорний матеріал;

— визначати регіон, район за говорами, говірками тощо;

— виготовляти ескізи народного костюма;

— виготовляти ескізи весільної атрибутики;

— виготовляти елементи традиційного українського одягу;

— складати сценарії народних свят;

— організувати власну науково-дослідницьку діяльність;  • формулювати мету завдання дослідження, аргументувати вибір проблеми;

  • застосовувати різні методи дослідження; використовувати різні інформаційні джерела для збору наукового матеріалу;

  • правильно оформлювати результати дослідження; презентувати власну науково-дослідницьку роботу; складати план захисту наукового дослідження і виголошувати промову;

  • дотримуватись правил мовленнєвої поведінки під час захисту; практично застосовувати знання щодо організації виставок та проведення масових заходів.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА«ФОЛЬКЛОР ТА ЕТНОГРАФІЯ НАРОДУ УКРАЇНИ»

Обладнання

Кількість, шт.

Музичні інструменти

Синтезатор з програмуванням

1

Фортепіано

1

Народні інструменти

За потребою

Апаратура

Диктофон

За кількістю вихованців

Навушники

За кількістю вихованців

Магнітофон

1

Програвач компакт-дисків

1

Відеокамера

1

DVD-плеєр

1

Телевізор

1

Комп'ютер

За потребою

Принтер

1

Мультимедійний проектор

1

Мультимедійна дошка

1

Сканер

1

Копіювальний апарат

1

Накопичувач USB Flash-drive

За потребою

Канцелярське приладдя, інструменти та матеріали

Папір друкарський

За потребою

Ватман А-1

За потребою

Ручки кулькові

За потребою

Олівці креслярські

За потребою

Олівці кольорові

За потребою

Фломастери

За потребою

Фарби

За потребою

Пензлики

За потребою

Ножиці

За потребою

Гумка

За потребою

Клей

За потребою

Скріпки, кнопки

За потребою

Папки

За потребою

Стенди для виставки

За потребою

Набори інструментів та матеріалів для виготовлення поробок декоративно-ужиткового мистецтва різних видів (індивідуальний список)

За потребою

СD-DVD-диски

За потребою

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка