Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка7/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

(Літературні журнали)

http://maqazines.russ/ru/arion („Аріон”)

http://maqazines.russ/ru/voplit („Вопросы литературы”)

http://maqazines.russ/ru/druzhba („Дружба”)

http://maqazines.russ/ru/zvezda („Звезда”)

http://maqazines.russ/ru/inostran („Иностранная литература”)

http://www/lqz.ru („Литературная газета”)

http://maqazines.russ/ru/neva („Нева”)

http://maqazines.russ/ru/nlo („Новое литературное обозрение”)

http://maqazines.russ/ru/nowi_mi („Новый мир”)

ПРОГРАМА

«Фольклор та етнографія народу України»

Початковий та основний рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фольклористика як наука виникла на основі збирання та вивчення усної словесності. Спираючись на здобуті матеріали і спостереження перші збирачі фольклору готували ґрунт для поглибленого дослідження духовної спадщини народу, для розробки теорії та історії науки.

Коло питань, які вивчає фольклористика, широке: це дослідження основних закономірностей розвитку фольклору, його суспільної, Ідейної та естетично-виховної функції в різні періоди історичного розвитку народу; вивчення його національних особливостей, місця в міжнародному науковому процесі; висвітлення фольклорно-літературних взаємозв'язків, місця та ролі народної творчості в розвитку культури.

Збирання усної словесності — школа навчання і виховання мо­лодого покоління. Через неї молодь контактує з народом, здобуває навички збирацької праці та осмислює роль народної творчості, що сприяє пробудженню інтересу до історії, культури, формує естетичні смаки. Нині все більше відчувається потреба пізнати корені свого минулого, зберегти свою самобутність, яка найяскравіше відображена у пам'яті народу.

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі проведення учнями наукових досліджень у галузі української фольклористики.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

пізнавальної: засвоєння початкових знань у галузі української фольклористики, збирацько-видавничої діяльності; ознайомлення з усною словесністю, традиційною культурою регіонів України, з музичним фольклором, календарною обрядовістю, декоративно-прикладним мистецтвом, народним календарем; пізнання специфі­ки науково-дослідницької діяльності;

практичної: формування музичної грамотності, вмінь під час роботи з різноманітним фольклорним матеріалом, записами та розшифровкою фольклорного матеріалу, засвоєння етики спілкування в процесі записування та збирання фольклорного матеріалу, вміле застосування отриманих знань на практиці; здобуття навичок роботи щодо організації народознавчих музеїв, гуртків, виставок, підготовки і проведення тематичних свят та обрядів; формування вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності;

творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток етнографічних, музичних здібностей, логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу; формування стійкого інтересу до народознавчої спадщини України, задоволення потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

соціальної: виховання поваги до народних духовних цінностей, дбайливого ставлення до національної минувшини; формування ціннісних орієнтацій, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, стійкість, наполегливість, працелюбність та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі.

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 10-11 класів.

Програма передбачає навчання дітей у гуртках початкового та основного рівнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий — 144 год (4 год на тиждень), основний - 216 год (6 год на тиждень). Кількісний склад навчальної групи 12-15 учнів. Програма гуртка спрямована на формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв'язок народознавчої творчості з предметами шкільного курсу. У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Естетична культура».

Програма включає елементарні відомості з літератури, географії, розкриваються питання історії, мистецтва, музики та художньої культури. Важлива роль надається історико-етнографічній, музичній підготовці, формуванню мовної культури учнів, засвоєнню знань з історії походження регіонів, районів України, вивченню традиційної культури народу, побуту, звичаїв, обрядів, календарної обрядо­вості, історії костюма, паспортизації фольклорного матеріалу.

Кожне заняття містить теоретичний матеріал і практичну роботу (збирання зразків народної творчості рідного краю, організація народознавчих музеїв, гуртків, участь у святах та обрядах, пропагування норми народної моралі та етики).

Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання. У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних (робота в малих групах, робота в парах, «мозковий штурм», розв'язання проблем, стимуляційні ігри) та проектних технологій.

Серед традиційних методів навчання найпоширенішими є поясню-вально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.) репродуктивні (запис та розшифровка матеріалу) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, пошук, спостереження, дослідження, аналіз) тощо. Неодмінною умовою вивчення є поєднання поезії, музики, гри та обрядових дійств, різних видів наочності.

Поряд із груповими формами роботи, такими як лекція, дискусія. Практичні заняття, презентація, виступи-захисти, робота в музеї, експедиції, проводиться індивідуальна робота з учнями. Зокрема, велика кількість годин передбачена для індивідуальних занять під час підготовки дітей до різноманітних конкурсів.

У процесі навчання застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, дидактично-роздатковий матеріал, етнографічні картки, використовуються технічні засоби навчання.

Перевірка та оцінювання знань і вмінь учнів здійснюється під виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, тематичних конкурсів, свят та підсумкових виставок.

Програма може використовуватися під час проведення занять у гру пах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р)

Зміст програми та розподіл годин за темами є орієнтовними Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми, враховуючи інтереси і підготовку гуртківців.Початковий рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

4

2

2

2

Етнографічні регіони, райони, етнічні групи в Україні

6

4

2

3

Збирання та обробка фольклорного матеріалу

12

2

10

4

Обрядовий фольклор. Календарно-обрядові пісні. Дитячий фольклор

14

8

6

5

Давні календарні обряди і звичаї в Україні (весняно-літні, осінньо-зимові)

16

10

6

6

Родинно-обрядовий фольклор

12

6

6

7

Соціально-побутові пісні. Думи та історичні пісні

10

6

4

8

Українська міфологія

8

6

2

9

Сезонно-трудовий фольклор. Обрядова землеробська фольклорна традиція

10

6

4

10

Основи науково-дослідницької діяльності

24

8

16

11

Екскурсії етнографічних та національних музеїв, кабінетів фольклору та етнографії

10

2

8

12

Виставки, конкурси, тематичні заходи

16

2

14

13

Підсумкове заняття

2

1

1

Разом

144

63

81
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка