Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка4/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
#10989
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Літературознавство як наука

12

9

3

3

Література як вид мистецтва

15

9

6

4

Літературний твір і його поетика

36

18

18

5

Системний характер літератури

21

12

9

6

Літературний стиль

18

9

9

7

Літературний процес

21

9

12

8

Літературна епоха, напрям, течія, школа

36

18

18

9

Принципи й методи дослідження літературного твору

27

15

12

10

Організація науково-дослідницької діяльності

42

18

24

11

Написання та оформлення наукової роботи

54

14

40

12

Ораторське мистецтво. Наукова дискусія

18

6

12

13

Екскурсії, конкурси, тематичні заходи

18

3

15

14

Підсумкове заняття

3

1

2

Разом

324

143

181


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Мета, завдання навчального курсу. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка.

Презентація гуртка української літератури: виставка-добірка учнівських наукових робіт, зустріч з переможцями конкурсів-захистів, представлення науковців та наукових керівників із базових вищих навчальних закладів.

Практична робота. Написання тесту з метою перевірки рівня підготовки учнів.

2. Літературознавство як наука (12 год)

Загальне поняття про літературознавство. Основні розділи літературознавства: історія літератури, теорія літератури, літературна критика. Допоміжні літературознавчі дисципліни: текстологія, бібліографія, історіографія.

Літературознавство й суміжні науки.

Практична робота. Укладання термінологічного словничка.

3. Література як вид мистецтва (15 год)

Література як мистецтво. Місце літератури серед інших видів мистецтва. Література й синтетичні мистецтва. Література й засоби масової комунікації.

Об'єкт і зміст художньої літератури. Образність як властивість літератури. Художній образ. Художній вимисел. Умовність і життєподібність.

Практична робота. Семінар «Літературно-художній образ. Різновиди образів».

Підготовка доповіді та мультимедійної презентації на тему «Мій улюблений художній образ».4. Літературний твір і його поетика (36 год)

Художній світ літературного твору.

Персонаж та його ціннісна орієнтація. Персонаж і письменник (герой і автор).

Свідомість і самосвідомість персонажа. Психологізм. Портрет. Діалог і монолог.

Природа в літературному творі. Пейзаж.

Художній час і простір. Сюжет та його функції.

Сюжет і конфлікт.

Композиція літературного твору.

Художня мова. Лексичний і синтаксичний рівні художньої мови. Фоніка (звукова організація художньої мови).

Основи віршування. Системи віршування (силабічна, силабо-тонічна, тонічна).

Фольклорне віршування. Верлібр. Строфічна організація поетич­ного твору.

Практична робота. Виконання творчих завдань на закріплення вмінь аналізувати персонажів літературного твору; формування навичок аналізу часово-просторової організації літературного твору, сюжету й композиції; визначення віршової організації поетичного твору.

5. Системний характер літератури (21 год)

Поділ літератури на роди, жанри, жанрові форми.

Лірика: жанри, жанрові форми.

Епос: жанри, жанрові форми.

Драма: жанри, жанрові форми.

Ліро-епос та інші міжродові та суміжні утворення.Практична робота. Виконання творчих завдань на закріплення вмінь визначати і характеризувати роди, жанри і жанрові форми літературних творів. Написання тесту.

6. Літературний стиль (18 год)

Загальне поняття стилю, його літературознавче трактування Стиль літературного твору, творчості письменника, групи письменників.

Чинники, що визначають своєрідність стилю літературного твору Практична робота. Виконання творчих завдань на закріплення вмінь визначати та аналізувати стиль літературного твору, стильову манеру творчості письменника.

Підготовка доповіді та мультимедійної презентації на тему «Стильові особливості творчості улюбленого письменника».7. Літературний процес (21 год)

Поняття літературного процесу, його зв'язок із розвитком суспільства.

Проблема традицій і новаторства.

Національна своєрідність літературного процесу.Практична робота. Семінар «Літературний процес та осмислен­ня його зв'язків із суспільним життям».

Написання твору на тему «Проблема традицій і новаторства в розвитку української літератури періоду (на вибір)».8. Літературна епоха, напрям, течія, школа (36 год)

Загальне поняття про літературну епоху, напрям, течію, школу. Своєрідність літератури античності. Основні риси літератури епохи середньовіччя. Особливості літературного розвитку ренесансу. Своєрідність літератури бароко.

Літературна специфіка просвітництва (класицизм і сентименталізм). Література романтизму, тип романтичного героя. Реалізм як літературний напрям. Модернізм, його напрями й течії. Головні ознаки постмодерної літератури.

Практична робота. Складання таблиці «Літературна епоха, напрям, течія, школа».

Семінар «Особливості літератури доби античності, середньовіччя, ренесансу, бароко, просвітництва, романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму».

Підготовка доповіді та мультимедійної презентації на тему «Жанрові особливості української літератури доби... (на вибір)».

Проведення самостійно підготовленого заняття на тему «Сучасна постмодерна українська література: загальна характеристика, нові імена, літературні течії, організації».

Семінар «Література рідного краю». Написання тесту.

9. Принципи й методи дослідження

літературного твору (27 год)

Наукова творчість як одна з умов розвитку філологічної обдарованості.

Основні принципи дослідження. Опис і аналіз, літературознавча інтерпретація, контекстуальне вивчення.

Біографічний та культурно-історичний методи вивчення літературного твору.

Порівняльно-історичний метод дослідження.

Психологічний та психоаналітичний підходи до вивчення літератури.

Основи структурно-семіотичного методу дослідження.

Принципи постколоніальної критики та їх застосування у вивченні літературних явищ.

Практична робота. Виконання творчих завдань на закріплення вмінь користуватися різними методами дослідження літературного твору.

10. Організація науково-дослідницької діяльності (42 год)

Перспективні напрями наукових досліджень у літературознавстві. Вибір теми наукового дослідження. Чіткість та науковість формулювання теми. Об'єкт та предмет дослідження. Структура наукового дослідження. План роботи. Вступна частина наукової роботи. Мета та завдання дослідження. Аналіз проблеми в науковій літературі й практиці. Обґрунтування актуальності і відповідності проблеми сучасним вимогам суспільства. Методи дослідження. Теоретична та практична цінність науково-дослідницької роботи.Пошук інформації та методика опрацювання наукової літератури.

Практична робота. Розробка концепції дослідження, визначення мети та завдань роботи. Створення перспективного схематичного плану дослідницької діяльності.

Складання плану наукової роботи. Вибір методів дослідження. Підбір теоретичних, критичних та історико-літературних джерел, необхідних для роботи.

Ознайомлення з різновидами каталогів у бібліотеці, оформлення талона замовлень у бібліографічному відділі; презентація «Українського філологічного Інтернету»; обробка даних електронної мережі.11. Написання та оформлення наукової роботи (54 год)

Науковий стиль, його підстилі. Сфера використання, типові стилістичні огріхи.

Основні вимоги до написання різних видів учнівських дослідницьких робіт.

Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт.

Бібліографічний опис наукових джерел, специфіка їх опрацювання. Редагування та корегування роботи.Практична робота. Створення вступної частини наукового слідження. Узагальнення попередньої підготовчої роботи (обґрунтування актуальності, новизни, мети та завдань дослідження, короткий огляд ступеня розробки проблеми). Структурування основної частини наукової роботи, укладання розділів.

Опрацювання наукової літератури й систематизація прочитаного: конспектування, складання тез і тематичних виписок.

Обробка фактичного матеріалу: карткування, цитування, виписки, систематизація та диференціація матеріалу. Тлумачення невідомих термінів, робота зі словниками та довідниками.

Оформлення посилань на опрацьовану наукову літературу.

Робота над розділами, параграфами основної частини наукового дослідження. Поглиблена розробка авторської гіпотези.

Змістовий виклад матеріалу наукового дослідження, логічність та послідовність теоретичних та практично-експериментальних положень дослідження.

Введення та оформлення графічного та ілюстративного матеріалу.

Формування висновків до кожного розділу, параграфа, узагальнюючий аналіз зібраного фактичного матеріалу.

Обробка і критичний аналіз результатів наукової роботи. Узагальнення та формулювання висновків.

Формування списку використаної літератури. Укладання додатків до наукової роботи.

Редагування та корегування роботи, підготовка матеріалів до друку.

12. Ораторське мистецтво. Наукова дискусія (18 год)

Основи ораторського мистецтва.

Мовленнєва комунікація, її характеристики. Вербальна і невербальна комунікація, їх функції.

План захисту роботи. Доповідь. Логічність і послідовність викладу матеріалу.

Оформлення наочних матеріалів та використання технічних засобів.

Правила ведення дискусії. Деякі аспекти мовленнєвої ситуації. Етикет і мовлення. Культура поведінки під час наукової доповіді.

Виступ перед аудиторією. Специфіка ведення наукового діалогу.

Практична робота. Психологічний тренінг.

Складання плану захисту роботи. Написання доповіді. Підготовка мультимедійної презентації. Виступ. Проведення дискусії.

Обговорення виступів, визначення недоліків, коментування, поради.

13. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (18 год)

Екскурсії до музеїв, відвідування виставок, концертів, театрів, кінотеатрів. Участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, вікторинах, виставках. Організація та проведення свят, концертів, вечорів,14. Підсумкове заняття (3 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. Поради і рекомендації щодо написання науково-дослідницької діяльності.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • основні історико-літературні поняття: «літературознавство як наука», «література як вид мистецтва», «художній світ літературного твору», «сюжет та його функції, композиція літературного твору», «художня мова», «основи віршування», «роди, жанри і жанрові форми літературних творів», «літературний стиль», «літературний процес», «літературна епоха, напрям, течія, школа», «принципи й методи дослідження літературного твору»;

 • науково-літературну термінологію;

 • наукові здобутки провідних літературознавців ХІХ-ХХ століть;

 • основні засади наукової діяльності;

 • вимоги до написання різних видів учнівських наукових робіт;

 • ознаки та специфіку наукового стилю;

 • методи літературознавчих досліджень;

 • будову наукової роботи та вимоги щодо її оформлення;

 • різновиди бібліотечних каталогів, правила укладання бібліографії, оформлення цитат;

 • особливості тезування, конспектування, оформлення тематичних виписок;

 • етапи захисту наукової роботи;

 • вимоги до оформлення наочних матеріалів;

 • правила культури мовлення під час захисту і ведення дискусії.

Учні мають уміти:

 • використовувати літературознавчу термінологію у навчанні та науково-дослідницькій діяльності;

 • володіти методами літературознавчих досліджень;

 • складати алгоритм наукового дослідження;

 • працювати в бібліографічному відділі бібліотеки;

 • конспектувати, тезувати наукову літературу; обробляти дані мережі Інтернет;

 • систематизувати опрацьовану наукову літературу;

 • безпосередньо та опосередковано цитувати, оформляти посилання на опрацьовану наукову літературу;

 • аналізувати наукові підходи до проблеми дослідження-

 • тлумачити терміни, гіпотези;

 • структурувати наукову роботу;

 • формулювати висновки наукового дослідження;

 • укладати список використаної літератури;

 • укладати додатки до наукової роботи;

 • редагувати та корегувати текст;

 • оформляти роботу;

 • оформляти наочні матеріали;

 • створювати мультимедійні презентації;

 • володіти основами ораторського мистецтва;

 • складати план захисту науково-дослідницької роботи і виголо. шувати доповідь з урахуванням ситуації спілкування;

 • аналізувати власні помилки і знаходити шляхи їх усунення.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА«УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО»

Обладнання

Кількість, шт.

Апаратура

Комп'ютер

За потребою

Принтер

1
Мультимедійний проектор

1

Мультимедійна дошка

1

Сканер

1

Копіювальний апарат

1

Накопичувач USВ Flash-drive

За потребою

Канцелярське приладдя

Ватман А-1

30 аркушів

Папір друкарський

За потребою

Ручки кулькові

За потребою

Олівці креслярські

За потребою

Фломастери

За потребою

Ножиці

За потребою

Гумка

За потребою

Скріпки, кнопки

За потребою

Папки

За потребою

СD-DVD-диски

За потребою


CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / за ред. М. Зубрицької. 2-ге вид., доп. – Львів: Літопис, 2002. – 832 с.2. Балагура Т. Наукова робота учнів - міф чи реальність? / Т. Балагура // Укр.мова література в середніх школах, гімназіях, колегіумах - 2004. - № 2. - С. 97-101.

3. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. / Л. Білецький. - К.: Либідь, 1998. - 405 с.4. Білоусенко Я. Мовознавчі студії в школі / Я Білоусенко // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та ко­легіумах. - 2004. - № 3. - С. 64-74.

5. Богдан С. Наукова робота в МАН: метод. рек. до її написання й оформлення / С. Богдан. - Луцьк, 1995. - 25 с.

6. Богдан С. Науковий текст і його назва / С. Богдан. — Луцьк, 1997. - 15 с.7. Богдан С. Як вибрати тему наукової роботи?: метод. рек. для слухачів МАН / С. Богдан. — Луцьк, 2001. - 10 с.

8. Бойко Т. Робота з обдарованими дітьми / Т. Бойко // Укр. література в загальноосвітній школі. — 2004. — № 7. — С. 23-24.

9. Борецька О. Мала академія наук — дослідницький спосіб мислення / О.Борецька // Директор школи. — 2004. — № 7. — С. 20-24.

10. Возняк М. Історія української літератури: навч. вид.: у 2 кн. — Львів : Світ, 1994. - Кн. 1-2.

11. Галич О. Теорія літератури : підруч. / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. - К.: Либідь, 2001. - 488 с.

12. Голобородько В. Наукова робота учнів / В. Голобородько. — Харків : Видав, група «Основа», 2005. - 208 с.

13. Демчик О. МАНівська робота — не реферат, а серйозне наукове дослідження... Мрія чи реальність? : здобутки учнів Кам'я-нець-Подільського ліцею на III етапі конкурсу-захисту МАН у секції «Філологія і мистецтвознавство» / О. Демчик // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 5. - С. 102-108.14. Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. - К.: Феміна, 1995. - 688 с.

15. Заболотний О. Формування науково-дослідницьких здібностей учнів на уроках української мови / О. Заболотний // Укр. мова й література в школі. - 2003. - № 2. - С. 28-30.

16. Заболотний О. Як знаходити знання?: організація науково-пошукової дослідницької діяльності учнівської молоді / О. Заболотний // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - № 2. - С. 94-106.

17. Зеров М. Українське письменство / М. Зеров ; упоряд. м г ма; післям. М. Москаленка. — К. : Вид-во Соломії Павл «Основи», 2003. - 1302 с. И<і1* Ісаєва О. Методичні рекомендації щодо підготовки і сання і

і наукових досліджень із літератури в системі Малої31111' демії наук України / О. Ісаєва // Всесвітня л-ра в середніх н^3 закладах України. - 2005. - № 10. - С. 41-46. Коваленко В. «Якого кольору пісня жайворонка?..» : методт-роботи з літературно обдарованими дітьми І В. Коваленко //у ^ л-ра в загальноосвітній школі. — 2004. — № 12. — С. 15-18. Когут О. Основи ораторського мистецтва : практи кум / О. Когут. — Тернопіль : Астон, 2005. — 296 с.

21. КомпанцеваЛ. Український філологічний Інтернет — новий комунікативний досвід / Л. Компанцева // Укр. мова й літ в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2004 -№ 1. - С. 194-200.

22. Концепція літературної освіти школярів у системі профіль-ного навчання (проект) // Укр. мова й літ. в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2007. — № 5. — С. 26-72.

23. Кохтев Н. Н. Риторика : учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. учеб. заведений с углубл. изуч. гуманит. предметов, а также для лицеев и гимназий / Н. Н. Кохтев. — М. : Просвещение,

1994. - 207 с.

24. Літературознавчий словник-довідник/ [Р. Т. Гром'як, Ю.І. Кова­лів та ін.]. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 752 с.

25. Маланюк Є. Книга спостережень / Є. Маланюк. — К. : Атіка,

1995. - 237 с.

26. Мацько Л. І. Риторика: навч. посіб. /Л. І. Мацько, О. М. Мацько. -К.: Вища школа, 2003. - 311 с.

27. Моклиця М. В. Модернізм у творчості письменників XX ст.: навч. посіб. для студ. вузів : у 2 ч. / М. В. Моклиця. — Луцьк: Вежа, 1999.

28. Наєнко М. К. Історія українського літературознавства / М. К. Наєнко. — К.: ВЦ «Академія», 2001. — 360 с.

29. Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови : метод, рек. для учнів гуманітарних класів шкіл нового типу/А Оголевець // Дивослово. - 1999. — № 8. — С. 23-26.

30. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. - К.: Либідь, 1999. - 448 с.

31. П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. //. С. П'ятницька-Позднякова. -К.: ІМОЛА, 2003. - 116 с.

32. Радченко М. Основні методологічні аспекти науково-дослідницької роботи : метод, рек. / М. Радченко, І. Томашевська. -Луцьк, 1995. - 14 с.

33. Рекомендації до написання та оформлення учнівської пошукової роботи. - Львів, 1998. - 20 с.

34. Скиба О. Методологія підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт з фольклористики / О. Скиба Укр. літ. в загальноосвітній школі - 2004. - № 3. - С. 36-39.35. Таранов П С. Искусство риторики : универс. пособие для умения говорить красиво и убедительно / Я. С. Таранов. - Симферополь, 2001.- 575 с.:ил.

36. Ткаченко А. О. Мистецтво слова: вступ до літературознавства: підруч. для гуманітаріїв / А. О. Ткаченко. — К. : Правда Ярославичів, 1998. - 448 с.

37. Томан І. Мистецтво говорити: пер. з чес. // І. Томан. — 2-е вид. — К.: Політвидав України, 1989. - 293 с.

38. Українська мова й література: програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 кл. / Відп. за вип. В.Л. Федоренко. — К, 2007. - 252 с. - Вип. 1.

39. Филипович П. П. Літературно-критичні статті / Я. Я. Филипович. - К.: Дніпро, 1991. - 270 с.

40. Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов'янських літератур: у 2 кн. / Д. І. Чижевський. — К.: Академія, 2005. — 288 с.

41. Чижевський Д. Історія української літератури: від початків до доби реалізму / Д. Чижевський. — Тернопіль: Феміна, 1994. — 480 с.

42. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі / Д. Чижевський. - К.: ВЦ «Просвіта», 1999. - 120 с.

43. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник І В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 3-є вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2003. - 295 с.

44. Шиян Н. Основи організації науково-дослідницької роботи школярів / Н. Шиян, Ю. Самусенко. - Полтава, 2003. - 68 с.


Каталог: upload -> file -> -new- -> kabinets
file -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2015 року
file -> Т. Ю. Лупак Інститут філософських наук
kabinets -> Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна
-new- -> Українська література 9 клас
-new- -> Конкурсу «Кращий заступник директора школи з виховної роботи»
kabinets -> 5 клас Поміркуйте
-new- -> Уроку Вивчення послання Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка