Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка3/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

31. Марафон у синтаксисі (4 год)

Речення-ліліпути (однослівні, двослівні тощо), речення-велетні (складні синтаксичні конструкції).

Стильова обумовленість уживання речень-ліліпутів і речень-велетнів.

Практична робота. Докладний переказ тексту інформаційного характеру.

Виконання вправ на побудову речень-ліліпутів і речень-велетнів за словом-відгадкою до ребусів; аналіз виражальних можливостей вигукових, заперечних, неповних, називних речень.

Складання діалогу на соціокультурну тему з використанням вивчених синтаксичних конструкцій.

Написання слухового й математичного диктанту за вивченою темою.

Гра-естафета.

32. Червоне світло на синтаксичному перехресті (4 год)

Синтаксичне членування мовлення. Загальні правила текстотворення. Логіка розвитку думки, синтаксична синонімія, уникання багатослів'я, одноманітних граматичних форм, невмотивованої інверсії.Практична робота. Робота над текстом (переказ, висловлювання Думки про прочитане із використанням прислів'їв).

Написання відгуку на прочитану книгу. Виконання вправ на повторення вивчених пунктограм. Відгадування загадок і добір синонімів до слів-відгадок. Складання твору-роздуму на історичну (екологічну, морально, етичну) тему.33. У граматиці сусідів вибирають (4 год)

Граматична могутність дієслова як присудка. Прийменники зі значенням різних відношень.

Збагачення активної лексики новими словами, зокрема словами-термінами.

Орфограми в дієсловах.

Дотримання правильного граматичного сполучення слів як передумова ораторського успіху.

Зображувально-виражальна роль дієслів у загадках, прислів'ях.Практична робота. Виконання вправ на згортання вислову із заміною його словом-терміном; побудову прийменникових та безприйменникових словосполучень із дотриманням граматичних норм; аналіз ролі дієслів-присудків у побудові висловлювання; дослідження синонімічних прийменників, прийменників зі значенням різних відношень.

Складання тексту на соціокультурну тему з дотриманням мовних норм.

Складання прислів'їв чи приказок із поданих слів. Рольова гра.

34. Іменниковому роду нема переводу (4 год)

Субстантивація (морфологічна й синтаксична) як джерело творення іменників. Іменниковий суржик: русизми, англіцизми тощо. Іменникові неологізми в художніх творах.

Повторення вивченого про спільнокореневі слова, твірне слово, словотворчий афікс, способи словотворення.

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин (а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-).

Іменникові неологізми в художніх творах.

Практична робота. Складання усного повідомлення (твору на лінгвістичну тему) про суржик у сучасній українській мові, роль запозичених і незапозичених слів.

Виконання вправ (за допомогою словників) на перетворення дієслів в іменники; виправлення в тексті орфографічних помилок на вивчені правила; аналіз іменникової ролі прислівника й вигуку (синтаксичної субстантивації); добір до поданих слів спільнокореневих іменників, переклад українською русизмів, англіцизмів.

Робота над текстом: обґрунтування образотворчої ролі протиставлення в тексті художнього стилю; з'ясування прийомів творення іменникових неологізмів у художніх творах.

Розшифровування криптограм, розгадування кросвордів із визначенням у словах-відгадках (іменниках) граматичного роду.35. «О слово рідне, хто без тебе я...» (4 год)

Безперервність процесу засвоєння мови. Мовленнєва майстерність — одна з важливих передумов успішного спілкування. Образ рідного слова. Явище мовного нігілізму.

Використання вивчених частин мови і видів речень для створення власних висловлювань. Побудова відповідей на уроках.

Майстерне володіння рідним словом — справа честі, запорука успішного спілкування.

Українська література — джерело збагачення активного словника людини.

Практична робота. Виконання вправ на засвоєння складових мовленнєвої майстерності: аналіз і складання текстів із використанням крилатих висловів, фразеологізмів; складання висловлювань різно­го комунікативного призначення (прохання, незгоди, самозахисту, подяки, заохочення тощо); аналіз образу рідного слова у творах класиків української літератури; побудова висловлювань на соціокультурну тему.

Виступ із власним проектом за вивченою темою.36. Мандрівка в поетичний світ (4 год)

Пейзажна лірика і пейзажний живопис. Ритмомелодійні особливості поетичних текстів (ритм, рима); білий вірш.

Поетичність висловлювань промовця як засіб ефективного впливу на слухача.

Особливості пейзажних поетичних творів, білий вірш.Практична робота. Виразне читання улюблених пейзажних віршів.

Складання усного твору-опису пейзажної картини із дотриманням мовних норм.

Добір до слів рими, складання віршів за пейзажною картиною; виконання вправ на пояснення змісту ролі ритмомелодійних засобів, аналіз ознак поетичних творів; визначення особливостей білих віршів; робота з деформованим віршованим уривком (з відновлюванням Рими й ритму).

Вікторина «Назви авторів вивчених пейзажних віршів».37. Навчання як дослідження (4 год)

Поняття про дослідницьку діяльність. Відомі науковці-мовозавці. Види досліджень (теоретичне, експериментальне; індивідуальне, групове, колективне; комбіноване).

Етапи дослідницької роботи (вибір теми; підготовка та проведення дослідження; узагальнення результатів). План роботи. Види учнівських повідомлень.

Корисні поради, як утримувати увагу слухачів під час виголошення повідомлення.

Правила ведення діалогу.

Практична робота. Підготовка повідомлення на одну з обраних тем

38. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (8 год)

Екскурсії до історичних, художніх, літературних музеїв. Участь у конкурсах, олімпіадах. Підготовка та проведення тема­тичних конкурсів, вікторин, свят, концертів, вечорів.39. Підсумкове заняття (2 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.

Завдання на літо. Рекомендації щодо подальшої дослідницької діяльності.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

— зміст понять «мова» та «функції мови»;

— історію походження письма, виникнення слов'янської азбуки;

— основні поняття з фонетики, орфоепії, будови слова, словотвору, лексикології, фразеології, морфології, синтаксису;

— складні випадки слововживання;

— правила з орфографії та пунктуації (за вивченою програмою);

— значення понять «закон економії мови», «закон милозвучності», «фонетичний символізм», «орфоепічна норма», «омофони», «омоформи», «омографи», «лексична норма», «граматична норма», «лексичне і граматичне значення слова», «загальне і конкретне значення слова», «ономастика», «паліндроми», «пароніми», «крилаті слова», «безсилі корені», «словотвірні гнізда», «словотвірні ланцюжки», «партитура речення», «нульовий член речення», «словесний образ», «мовне обличчя людини», «мовні обов'язки громадян», «складові культури мовлення»;

— стилі та жанри мовлення;

— прийоми швидкого читання, запам'ятовування; способи розвитку логічного, асоціативного мислення;

— загальні правила текстотворення;

— особливості організації та проведення дослідницької роботи;

— основні складові культури спілкування;

— правила ведення діалогу;

— правила виголошення повідомлення.учні мають уміти:

 • моделювати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності володіти основними поняттями з фонетики, орфоепії, будови слова, словотвору, лексикології, морфології, синтаксису;

 • узагальнювати засвоєні поняття, закономірності, правила та винятки з них;

 • розрізняти основні орфограми у вивчених частинах мови; знаходити в тексті й характеризувати за граматичними озна­ками вивчені частини мови;

 • правильно вживати частини мови у власному мовленні; знаходити помилки в тексті, виправляти і пояснювати їх;

 • складати твори на основі побаченого, почутого;

_ працювати з енциклопедичним, тлумачним, орфоепічним, морфемним словниками, словниками синонімів, антонімів, фразеологізмів української мови, асоціативних означень, власних назв; термінологічними і перекладними словниками, словни­ком іншомовних слів, літературних термінів;

_ виконувати різноманітні види робіт творчо-ігрового та проблемно-пошукового характеру — усно й письмово, самостійно, в групі чи фронтально; розв'язувати і будувати мовні зашифровки, ребуси, різні види кросвордів, головоломки тощо;

— складати висловлювання різних стилів, типів і жанрів мовлення, опановувати елементи віршування;

— уявляти словесно описані предмети і явища, фантазувати на основі сприйнятого;

— помічати й формулювати проблеми в процесі навчання, робити припущення щодо способів їх розв'язання, добирати аргументи для доведення власної думки, спростовувати хибні при­пущення і твердження, прогнозувати розвиток певних явищ, складати власні проекти;

— переносити засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; визначати мету власної пізнавальної діяльності;

— планувати дослідницьку роботу, розподіляючи її на етапи;

— здійснювати розроблений план дослідження;

— оцінювати проміжні та кінцеві результати пізнавальної діяльності, робити відповідні корективи;

— аналізувати, систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;

— робити висновки на основі спостережень;

— виголошувати повідомлення.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

«ЮНІ МОВОЗНАВЦІ»


Обладнання

Кількість, шт

Апаратура

Комп'ютер

За потребою

Принтер

1

Мультимедійний проектор

1

Мультимедійна дошка

1

Сканер

1

Копіювальний апарат

1

Накопичувач USB Flash-drive

За потребою

Канцелярське приладдя

Ватман А-1

30 аркушів

Папір друкарський

За потребою

Ручки кулькові

За потребою

Олівці креслярські

За потребою

Фломастери

За потребою

Ножиці

За потребою

Гумка

За потребою

Клей

За потребою

Скріпки, кнопки

За потребою

Папки

За потребою

CD-DVD-диски

За потребою


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б.Антоненко-Давидович. — К.: Либідь, 1991. — 256 с.

2. БелейЛ. Ім'я для дитини в українській родині : словник-довідник/Л Белей. — Ужгород : Просвіта, 1993. — 116 с.

3. Блик О. П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія : посіб. для вчителя / О. П. Блик. — К.: Рад. шк., 1988. — 128 с.

4. Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень в українській мові / Н. П. Бутенко. — Львів : Вища школа при Львівському ун-ті, 1988. - 328 с.

5. Вихованець І. Р. У світі граматики / /. Р. Вихованець. — К. : Рад. шк., 1987. - 191 с.6. Ганич Д.Л. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич, І С. Олійник. - К.: Вища школа, 1985. - 60 с.

7. Глинський І. Твоє ім'я — твій друг / І. Глинський. — К. : Веселка, 1985. - 328 с.8. ГоловащукС.І. Словник наголосів / СІ. Головащук. — К. : Наук, думка, 2003. — 318 с.

9 Горбачук В. Т. Барви української мови / В. Т. Горбачук. — К. : Видавн. дім «КМ Асасіетіа», 1997. — 271 с.

10. Дьяченко В. Новая дидактика / В. Дьяченко. — М. : Нар. образование, 2001. - 496 с.

11. Жовтобрюх В. Ф. Шкільний орфографічний словник / В. Ф. Жовтбрюх. — Харків : Веста ; Вид-во «Ранок», 2007. — 384 с.

12. Зайченко І. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищих пед. навч. закладів / /. Зайченко. — К. : Освіта України, 2006. — 528 с.

13. Коваль А. П. Пригоди слова / А.П. Коваль. — К. : Рад. шк., 1985. - 213 с.

14. Коваль А. П. Слово про слово / А. П. Коваль. — К. : Рад. шк., 1986. - 383 с.

15. Коваль А. П. Крилаті вислови в українській мові / А. П. Коваль, В. В. Коптілов. — К.: Вища школа, 1975. — 335 с.

16. Козовик І. Я. Словник античної міфології / І. Я. Козовик, О.Д. Пономарів. — К.: Наук, думка, 1989. — 237 с.

17. Коптілов В. У світі крилатих слів / В. Коптілов. — К. : Веселка, 1976. - 200 с.

18. Культура української мови: довід. / [С. Я. Срмоленко, Н. Я. Дзюбишино-Мельник, К. В. Ненець та ін.; за ред. В. М. Русанівського]. — К.:Либідь, 1990.- 304 с.

19. Літературознавчий словник-довід. / за ред. Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва та ін. — К.: Академія, 1997. — 752 с.

20. Максим'юк С. Педагогіка : навч. посіб. / С. Максим'юк. — К.: Кондор, 2005. - 667 с.

21. МасенкоЛ. Т. Українські імена та прізвища ІЛ. Т. Масенко. — К.: Знання, 1990. - 48 с.

22. Медведєв Ф. П. Українська фразеологія : чому ми так говори­мо/ Ф. Я. Медведєв. - Харків : Вища школа, 1982. - 231 с.

23. Настільна книга педагога : посіб. для тих, хто може бути вчителем-майстром / упоряд. В. Андреєв, В. Григораш. — Харків : Основа, 2006. - 352 с.

24. Передрій Г. Р. Позакласна робота з української мови в 4-8 кла­сах ІГ.Р. Передрій. - К.: Рад. шк., 1979. - 159 с.

25. Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного / Г. Н. Під­лісна. - К.: Техніка, 2003. - 382 с.

26. Потапенко О. І. Гурткова робота з української мови в 4-8 кла­сах/О./. Потапенко. - К.: Рад. шк., 1989. - 109 с.

27. Русанівський В. М. Життя слова / В. М. Русанівський, Є. Я. Єрмоленко. — К.: Вища школа, 1978. — 191 с.

28. Скарлато Г. Занимательная география для детей и взрослых/Г. Скарлато. — К.: Альтерпрес, 1996. — 415 с.

29. Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика / О. М. Сліпушко. — К.: Кри­ниця, 1999. - 512 с.

30. Словник труднощів української мови : Близько 15000 слів / [Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний, О. М. Пазяк та ін.; за ред С Я. Єрмоленко]. - К.: Рад. шк., 1989. - 336 с.

31. Словник фразеологізмів української мови. — К. : Наук, думка, 2008. - 1104 с.

32. Словник фразеологічних синонімів /М.П. Коломієць, Є. С. Регушевський ; за ред. В. О. Винника. — К.: Рад. шк., 1988. — 200 с.

33. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підруч. / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. - 317 с.

34. Сучасна українська літературна мова / за ред. А. П. Грищен­ка. — К.: Вища школа, 1997. — 493 с.

35. Роман І. Як удосконалювати самого себе : пер. з чес. — 2-е вид. //. Роман. — К.: Політвидав України, 1988. — 319 с.: ід.

36. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму / В. Д. Уж-ченко. - К.: Рад. шк., 1988. - 279 с.

37. Український правопис/Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К.: Наук, дум­ка, 2007. - 288 с.

38. Цимбалюк В. І. Цікава етимологія / В. І. Цимбалюк // Метод, діалоги. - 2007. - № 2. - С. 5-8.

39. Чак Є.Д. Барви нашого слова / Є.Д. Чак. — К. : Рад. шк., 1989. - 176 с.

40. Чак С.Д. Мандрівка в Країну слова / Є.Д. Чак. — К.: Веселка, 1986. - 167 с.

41. Чак С.Д. Складні випадки вживання слів / Є.Д. Чак. — К. : Рад. шк., 1984. - 185 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

ingresua.tripod.com/domivka/htm

vesna.sammit.kiev.ua

ПРОГРАМА

«Українська мова»

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Українська мова як навчальний предмет виконує ряд важливих освітніх функцій. Зокрема вона — об'єкт пізнання, осмислення її суті; як соціального феномена. Але головна функція рідної мови полягає в тому, що вона є засобом спілкування, пізнання культурних цінностей, а також засобом самовираження особистості. Завдяки їй діти одержують знання про довкілля, входять у колектив, долучаються до національної і світової культури. Мислеоформлююча функція рідної мови сприяє розвитку інтелекту учнів — їхньої пам'яті, логічного мислення, уяви, творчих здібностей. Через мову вони засвоюють моральні поняття, ідеї та ідеали, виробляють власні переконання, ціннісні орієнтири. Рідна мова формує почуття прекрасного, робить естетичне чуття тоншим, чутливішим. Вона найповніше вбирає в себе особливості української ментальності, а відтак сприяє засвоєнню її учнями. Як форма вияву національної та особистісної свідомості вона є засобом самопізнання, саморозвитку і самореалізації людини. Досконале володіння рідною мовою забезпечує здійснення творчих можливостей учнів у всіх сферах життя.

Метою даної програми є формування компетентностей у процесі поглибленого вивчення української мови і науково-дослідницької діяльності.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:


 • пізнавальної: поглиблення мовленнєвознавчих та культурологічних знань, ознайомлення із головними чинниками науково-дослідницької роботи;

 • практичної: засвоєння мовного матеріалу засобами самостійної, індивідуальної, диференційованої навчальної практичної роботи; вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня); формування навичок науково-дослідницької діяльності;

 • творчої: розвиток мовленнєвих здібностей, ораторської майстерності, підвищення інтересу до пізнавально-пошукової діяльності Реалізація потенційних творчих можливостей особистості;

 • соціальної: виховання громадської свідомості, формування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, Розвиток соціалізації і загальної реалізації особистості.

Програма розроблена для учнів 9-11 класів і передбачає навчання дітей у групах основного рівня протягом одного року. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 год (6 год на тиждень .і тричі по 2 год). Кількісний склад навчальної групи — 8-10 учнів.

Програма створена відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України».

Програма передбачає теоретичні і практичні заняття. Теоретичний матеріал пов'язується з темами практичних робіт відповідно до тематичного плану.

Тематичний план програми включає 4 блоки:

1) лінгвістичний;

2) комунікативно-практичний;

3) культурологічний;

4) консультативно-дослідницький.

Заняття лінгвістичного блоку мають на меті систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із розділів «Лексика. Фразеологія», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика».

Теми комунікативно-практичного блоку допоможуть засвоїти основні правила мовленнєвого етикету і культури спілкування, здобути навички виступу перед аудиторією та ведення дискусії.

Культурологічний блок передбачає ознайомлення слухачів із звичаями, традиціями, мистецькими скарбами, духовною культурою України і безпосередньо регіону мешкання. Тематику занять керівник гуртка визначає відповідно до особистих запитів та інтересів вихованців.

Зміст консультативно-дослідницького блоку розрахований на засвоєння умінь і навичок науково-дослідницької роботи, яка покликана стати ефективним методом поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю та сучасними науковими технологіями. Гуртківці знайомляться з методами оцінки, аналізу та обробки інформації; навчаються грамотно оформляти власне дослідження; удосконалюють уміння публічного виступу, ведення діалогу; одержують поглиблені знання з предмета.

Програмою передбачена індивідуальна робота з учнями, розра­хована на підвищення якості знань і вмінь учнів.

Для отримання належних результатів і досягнення поставленої мети керівник гуртка може використовувати як класичні методи роботи (бесіда, дискусія, лекція, метод вправ, спостереження над мовою, пояснення, робота з підручниками, посібниками), так і різні форми інтерактивного навчання («діалог», «синтез думок», «ротаційні трійки», робота в парах, спільний проект, рольова гра та ін.).

На заняттях гуртка застосовуються різноманітні засоби навчання: друковані, технічні, екранні, засоби слухової наочності.

Орієнтація на розвиток особистісного потенціалу школярів спрямовує організацію навчання відповідно до технологічного розвитку суспільства. Нові підходи до вивчення мови диктують і нові технології навчання. Тому в процесі роботи гуртка пропонується використання комп'ютерних технологій і відповідно допоміжних програм: MS Wor, MS Exel, MS Power Point, MS Publidher.

Перевірка та оцінювання знань і умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин і конкурсів різного рівня.

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Програма є орієнтовною, керівник гуртка може змінювати по­рядок навчальних тем і кількість годин, відведених на їх вивчення, вносити зміни у зміст відповідно до інтересів і побажань вихованців.
Основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

1

1

2

Лінгвістика

Лексика. Фразеологія

Будова слова. Орфографія Морфологія і правопис Синтаксис і пунктуація Стилістика


80

(10)


(8)

(16)


(42)

(4)


4

48

14

26

48

28

23

Основи мовленнєвої комунікації

28

10

18

4

Культурологія

16

6

10

5

Науково-дослідницька Діяльність

72

22

50

6

Екскурсії, конкурси, тематичні заходи

16

4

12

7

Підсумкове заняття

2

1

1

Разом

216

76

140

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (2 год)

Мета, завдання навчального курсу. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. Рекомендована літературиПрактична робота. Написання тесту з метою перевірки рівня підготовки дітей.

2. Лінгвістика (80 год)

2.1 Лексика. Фразеологія (10 год)

Основні відомості з лексикології. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні, стилістично та емоційно нейтральні і стилістично та емоційно забарвлені слова. Пряме і переносне значення слова.

Групи слів за значенням, походженням та сферою вживання.

Синоніми та антоніми (лексичні та контекстуальні), омоніми.

Фразеологізми, їх лексичне значення, стилістична приналежність роль у мовленні, різновиди.

Практична робота. Робота зі словниками різних видів (тлумач­ним, перекладним, словниками синонімів та антонімів, фразеологічним тощо), схемами, таблицями. Виконання вправ.

2.2 Будова слова. Орфографія (8 год)

Будова слова та значення морфем. Способи творення слів.

Фонетичне, морфологічне та інші види написання. Написання разом, окремо, через дефіс. Правила переносу слів. Орфографічні правила, словникові слова.

Практична робота. Робота зі словниками різних видів (морфемним, словотвірним, орфографічним тощо), схемами, таблицями. Виконання вправ. Укладання власного словничка (списки слів для запам'ятовування).

2.3 Морфологія і правопис (16 год)

Лексичне та граматичне значення слова. Частини мови. Граматичні характеристики частин мови. Роль частин мови у реченні.

Самостійні частини мови, найскладніші орфограми.

Службові частини мови, найскладніші орфограми.Практична робота. Робота з довідниками з морфологи, посібниками, таблицями, картками. Виконання вправ.

2.4 Синтаксис і пунктуація (42 год)

Синтаксичні одиниці, їх види, будова, способи вираження. Синтаксичні засоби, їх роль у побудові висловів.

Способи передачі чужого мовлення: пряма та непряма мова. Цитати. Розділові знаки.

Просте речення. Ускладнення простого речення звертаннями, вставними конструкціями. Ускладнення простого речення однорідними і відокремленими членами речення.

Складне речення, розділові знаки в складному реченні. Складні різними видами зв'язку.

Практична робота. Робота з довідниками, підручниками, посібниками, таблицями-схемами, картками з метою закріплення пунктуаційних вмінь і навичок. Виконання вправ.

2.5. Стилістика (4 год)

Стилі і жанри мовлення. Стилістичні можливості. Особливості наукового стилюПрактична робота. Виконання вправ на закріплення вмінь щодо визначення стилів і жанрів мовлення, тексту.

3. Основи мовленнєвої комунікації (28 год)

Мовленнєва комунікація, її характеристика. Вербальна комунікація Невербальна комунікація, її місце і функції в міжособистісному спілкуванні. Функції комунікації.

Основні правила ведення мовлення. Деякі аспекти мовленнєвої ситуації. Етикет і мовлення. Культура поведінки, культура спілкування та мовленнєвий етикет.

Виступ перед аудиторією. Культура мовлення під час публічного виступу. Специфіка ведення діалогу.Практична робота. Укладання правил мовця і слухача.

Виступи на обрану тему. Аналітична робота: виявлення недоліків у виступі, коментування, поради.4. Культурологія (16 год) Культурологія як наука.

Література, що знайомить з історією, звичаями, традиціями, мистецькими скарбами, духовною культурою, моральною етикою народу.Практична робота. Читання і обговорення текстів, перегляд документальних, художніх фільмів.

Тематичні семінари.5. Науково-дослідницька діяльність (72 год) Предмет і сутність науки та її головна функція. Основні психологічні риси діяльності вчених. Види учнівських науково-дослідницьких робіт. Організація наукового дослідження. Вибір проблеми та вимоги

До теми дослідження. Мета і завдання дослідницької роботи.

Розробка структури дослідження. Вивчення історичного аспекту проблеми.

План-проспект.

Загальні і спеціальні методи дослідження, методика визначення матеріалу та об'єкта дослідження.

Принципи збору інформаційного матеріалу, ознайомлення з науковою літературою, запис бібліографії.

Конспектування прочитаного. Види конспектів: текстуальні, змішані. Тематичні виписки, тези, план.

Правила оформлення дослідницької роботи.

Варіанти наочних матеріалів для захисту науково-дослідницької роботи.

Підготовка доповіді. Правила складання плану захисту наукової роботи.

Культура мовлення під час ведення дискусії.Практична робота. Складання індивідуальних планів роботи Визначення теми, мети і завдань, методів наукового дослідження Розробка плану-проспекту, структури наукового дослідження. Робота в бібліотеці за системним та алфавітним каталогами. Складання тематичних виписок, тез. Написання дослідницької роботи. Підготовка мультимедійної презентації. Складання плану захисту роботи. Виголошення доповіді. Обговорення виступів.

6. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (16 год)

Екскурсії до музеїв, бібліотек, наукових установ, вищих навчальних закладів.

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах. Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, вечорів.

7. Підсумкове заняття (2 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. Поради і рекомендації щодо подальшої науково-дослідницької діяльності.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

  • основні відомості з лексикології, фразеології;

  • морфеми слова;

  • самостійні та службові частини мови;

  • найчастіше вживані вставні слова і словосполучення;

  • відокремлені та однорідні члени речення;

  • основні відомості про складне речення, види складних речень, розділові знаки в реченнях;

  • правила з орфографії, пунктуації;

  • стилі і жанри мовлення;

  • мовні особливості наукового стилю, основні види висловлювань;

  • правила культури мовлення, спілкування; найважливіші світоглядні, етичні та інші поняття, відображені у мові;

  • відомості про особливості національної культури, звичаї, традиції, свята;

  • визначних діячів; суспільно-політичні події, державну символіку; побут населення міст, міст, сіл, культурно-архітектурні пам'ятки, музеї, театри тощо;

  • найбільш відомі фольклорні та літературні твори рідного народу, лексеми, фразеологізми, афоризми як відображення на­родного досвіду, особливості національного характеру, світобачення;

  • загальнолюдські моральні цінності, їх вияв у національних тра­диціях;

  • особливості дослідницької роботи;

  • структуру наукового дослідження;

  • методи дослідження;

  • способи записування конспектів;

  • правила оформлення результатів наукової роботи;

  • правила укладання використаної літератури;

  • варіанти наочних матеріалів для захисту науково-дослідницької роботи;

  • етапи захисту роботи;

  • правила культури мовлення, поведінки під час виступу.

Учні мають уміти:

  • вживати наукову термінологію, стилістично забарвлену лексику, користуватися різними видами словників;

  • пояснювати значення фразеологізмів і правильно використовувати їх у мовленні, визначати їх синтаксичну роль, вміти користуватися фразеологічним словником;

  • використовувати слова з урахуванням значення їх морфем; користуватися морфемним та словотвірним словниками;

  • знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил, знаходити і виправляти орфографічні помилки;

  • розпізнавати самостійні частини мови, знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил;

  • розпізнавати службові частини мови, знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх за допомогою правил;

  • правильно використовувати в мовленні речення із звертання­ми, вставними конструкціями;

  • правильно вживати розділові знаки при звертаннях, вставних словах (словосполученнях, реченнях);

  • використовувати в мовленні речення з однорідними членами, правильно ставити розділові знаки при однорідних членах речення та відокремленнях;

  • використовувати конструкції з відокремленням у текстах наукового стилю;

  • правильно використовувати в тексті цитати, розставляти розділові знаки;

  • визначати особливості правильного мовлення, висловлюватись відповідно до норм культури мовлення;

  • формулювати думку у всіх стилях і жанрах мовлення;

  • сприймати усне та писемне мовлення, відтворювати готові тексти, вдосконалювати написане;

  • уважно слухати інших людей, осмислювати і запам'ятовувати почуте і прочитане, робити короткі записи в процесі слухання і читання, робити висновки, висловлювати власну думку щодо сприйнятого;

  • відрізняти тексти наукового стилю від текстів інших стилів-виступати перед аудиторією: правильно звертатися, вибирати інтонацію, темп і гучність виступу;

  • використовувати культурологічні знання у власному мовленні-узгоджувати із засвоєними етичними, естетичними та іншими цінностями свою мовленнєву і життєтворчу діяльність; аналізувати особливості бачення світу, культурні традиції на­родів, що відображено в мові, враховувати їх у спілкуванні; дотримуватись правил мовленнєвої поведінки відповідно до загальнолюдських норм та національної специфіки культури; визначати тему і завдання дослідження, аргументувати вибір; використовувати різні методи, визначати матеріал та об'єкт дослідження;

  • визначати і аргументувати актуальність роботи, теоретичне і практичне значення, особистий внесок автора, новизну та перспективність роботи;

  • працювати за систематичним та алфавітним каталогом, бібліографічним покажчиком;

  • давати стислий аналіз прочитаної літератури з обраної теми;

  • грамотно оформляти роботу;

  • користуватися комп'ютерними програмами;

  • створювати мультимедійні презентації;

  • складати план захисту науково-дослідницької роботи;

  • готувати виступ і виголошувати його з урахуванням ситуації

  • спілкування.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

«УКРАЇНСЬКА МОВА»

Обладнання

Кількість, шт.

Апаратура

Компютер

За потребою

Принтер

1

Мультимедійний проектор

1

Мультимедійні дошка

1

Сканер

1

Копіювальний апарат

1

Накопичувач USB Flesh-drive

За потребою

Канцелярське приладдя

Ватман А-1

30 аркушів

Папір друкарський

За потребою

Ручки кулькові

За потребою

Олівці креслярські

За потребою

Фломастери

За потребою

Ножиці

За потребою

Гумка

За потребою

Скріпки, кнопки

За потребою

Папки

За потребою

СD-DVD-диски

За потребою


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агейкіна Р. Організація роботи МАН / Р. Агейкіна, Л. Романенко, Л. Вовк // Управління школою. - 2004. - № 32. -С 19-25.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. - К.: КМ Асаdеmіа, 1994. - 254 с.

3. Антофійчук В. І. Культурологія: термінолог. слов. / В. І. Антофійчук. - 2-е вид. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. - 160 с.: іл.

4. Барецька О. Мала академія наук — дослідницький спосіб мислення / О. Борецька // Директор школи. - 2004. - № 7. - С. 20-24.

5. Барецька О. Мала академія наук — шлях до дослідницького пошукового способу мислення / О. Барецька // Управління школою. - 2004. - № 32. - С. 26-30.

6. Богдан Є. Мовний етикет українців : традиції і сучасні /Є. Богдан. - К.: Рідна мова, 1998. - 162 с. ^ /

7. Етика ділового спілкування: курс лекцій / Т. К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П.Лукашевич, І. Б. Осечинська. — 2-е вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 2003. - 208 с.

8. Іліщенко А. Комп'ютер і вивчення української словесності / А. Іліщенко // Дивослово. — 2006. — № 10. — С. 7-11.

9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С.Караванський. — К.: Кобза, 1993. — 472 с.

10. Ковтун Т. В. Основи теорії мовленнєвої комунікації ; навч посіб. / Т.В. Ковтун. - К.: МІЛП, 2002. - 70 с.

11. Культура української мови / [СЯ. Єрмоленко, Н.Я.Дзюди, шина-Мельник та ін.]. — К.: Либідь, 1990. — 304 с.

12. Макарова О. Як писати роботу на конкурс МАН / О. Макаро-ва II Шкільний світ. - 2005. - № 40. - С. 8-10.

13. Методика вивчення української мови в школі / [О.Бєляєв В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін.]. — К. : Рад. шк., 1989. -246 с.

14. Методика викладання української мови в середній школі //. Олійник, В. Іваненко, Л. Рожило, О. Скорик]. — К. : Вища шк., 1989. - 386 с.

15. Морзе Н. Іпіеі. Навчання для майбутнього / Н. Морзе, Н. Це-ментієвська. — К.: Видавн. група ВНУ, 2004. — 416 с.

16. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : навч. посіб.: в 4 ч. / Н. В. Морзе ; за ред. акад. М. І. Жалдака. — К. : Навч. книга, 2003. — Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. — 254 с.; Ч. II: Методика навчання інформаційних технологій. — 287 с.

17. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох то­мах. - К.: АКОНІТ, 1999. - Т. 1. - 912 с.

18. Орфографічний словник української мови. — К. : Довіра, 1994. - 846 с.

19. Подольська Е. А. Культурологія: навч. посіб. / Е. А. Подольська. -вид. 2-е. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 392 с.

20. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова, 5-11 класи. — К.: Шкільний світ, 2001.

21. Руденко В. Д. Практичний курс інформатики / В.Д. Руденко, О. М. Макарчук, М. О. Патланжоглу ; за ред. В. М. Мадзіго-на. - К.: Фенікс, 1997. - 304 с.

22. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї / В. К. Сапіга. -К.: Т-во «Знання України». — 1993. — 112 с.

23. Словник труднощів української мови : близько 15000 слів / Щ.Г.Гринчишин, А. О. Капелюшний, О.М. Гіазак та ін.] ; за ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Рад. шк., 1989. — 336 с.

24. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник. / Д.М.Стеченко, О. С. Чмир. - 2-е вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2007.- 317 с.

25. Тормоса Ю. Г. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / ІО. Г. Тормоса. - К. : КНЕУ, 2003. - 76 с.

26. Український правопис / НАН Укр.; Ін-т мовознавства. — стереотип. вид. - К.: Наук. думка, 2005. - 240 с.

27. Учіться висловлюватися / П. І. Білоусенко, Ю. О. Арешенков, Г.М.Віняр та ін. - К.: Рад. шк., 1990. - 126 с.

28. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко. — К. : Академвидав, 2004. - 208 с.

29 Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота: навч. посіб. для вузів / Я. Я. Чорненький. — К. : Центр навч. літ-ри, 2004. - 392 с.

30 Юрій М. Ф. Етногенез та менталітет українського народу : навч. посіб./ М. Ф. Юрій. - К.: Кондор, 2008. - 262 с.

31. Юрченко Т. Дослідницька робота як засіб активізації творчих здібностей учнів / Т. Юрченко // Завуч. — 2004. — № 29. — вкладка.

32. Ющук І. П. Українська мова / /. П. Ющук. — К. : Либідь, 2006. - 640 с.

ПРОГРАМА «Українське літературознавство»

Вищий рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з найважливіших завдань сучасної освіти є створення для розвитку творчого, аналітико-синтетичного, логічного та образного мислення учнів шляхом вироблення системи позакласної та позашкільної дослідницько-пошукової і літературно-творчої роботи школярів. Методологічною основою такої освітньої системи має стати концепція сучасної філософії про людину як носія сукупності суспільних відносин, де вона є суб'єктом діяльності, пізнання й спілкування. Власне засвоєння учнями старшої школи різних видів діяльності забезпечуватиме мотиваційно-оцінний, навчально-пізнавальний, діяльнісно-пошуковий і контрольно-рефлексивний аспекти їхнього навчання, сприятиме фаховому виборові та майбутньому самоутвердженню в обраній професійній сфері.

Організація літературно-мистецької освіти школярів потребує формування спеціальних навичок читацької діяльності учнів шляхом уведення їх у науковий простір через формат участі в роботі секцій, гуртків Малої академії наук, головними завданнями яких має бути розвиток читацької компетентності й широкої культури школярів, поглиблення їхньої літературно-мистецької освіти, виявлення філологічних та науково-дослідницьких здібностей обдарованої молоді.

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості в процесі науково-дослідницької діяльності у галузі українського літературознавства.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

пізнавальної: поглиблення літературознавчих, краєзнавчих та культурологічних знань; розширення системи знань з історії та теорії літератури; прищеплення інтересу до наукового пізнання української літератури; ознайомлення зі специфікою науково-дослідницької роботи; виховання інтересу до творчої, пошукової діяльності;

практичної: розвиток читацьких умінь, навичок працювати з літературним матеріалом різного характеру; вироблення вміння використовувати самостійно здобуті знання для розв'язання визначеного навчального завдання з літератури; формування навичок пошуково-дослідницької діяльності;

творчої: формування самостійного, критичного, творчого мислення; розвиток літературно-творчих та мовленнєвих здібностей, мотиваційної сфери, чутливості до нових ідей, умінь творчо піходити до розв'язання різного роду навчальних завдань; підвищення інтересу до пізнавально-пошукової діяльності;

соціальної: виховання засобами художнього слова морально-естетичної культури, національної самосвідомості та власної людської гідності; розвиток уміння виявляти творчу самостійність, ініціативу, волю, організовувати власну діяльність, володіти правилами етики співробітництва; реалізація творчих здібностей; допомога у профорієнтації.

Програма розрахована на навчання учнів 10-11 класів і перед-навчання дітей у групі вищого рівня протягом одного року. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 324 год (9 год на тиждень).

Кількісний склад навчальної групи – 10-15 учнів.

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з галузей «Мова і література» «Суспільствознавство», «Естетична культура».

Навчальна програма передбачає поєднання теоретичного матеріалу з практичними завданнями. На заняттях гуртка використовуються як основні традиційні методи навчання (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, евристичний, дослідницький, метод взаємодії слухача та викладача, метод самостійної роботи слухача), так і нові інтерактивні методики навчання (робота в парах, групах, карусель, мікрофон, мозковий штурм, мозаїка тощо). Серед організаційних форм перевага надається навчальній лекції, лекції з коментарем, практичним заняттям, семінарам, самостійній роботі, індивідуальній, бібліографічним практикумам.

Індивідуальна робота передбачає консультації з науково-дослідницької роботи, роботу в архівах, бібліотеках, роботу з каталогами, інтерв'ювання, анкетування, підготовку до різноманітних конкурсів. Контроль знань здійснюється у формі тестування, перевірки творчих робіт, розв'язання евристичних та проблемно-пошукових завдань.

На заняттях гуртка застосовуються різноманітні засоби навчання: друковані, технічні, екранні, засоби слухової наочності.

За програмою можуть проводитися заняття в групах індивіду­ального навчання відповідно до Положення про порядок організації Індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від •08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мініс­терства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Розподіл годин за темами — орієнтовний. Керівник гуртка може самостійно визначати кількість годин для опанування тієї чи іншої теми слухачами і вносити відповідні корективи.


Вищий рівень

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка