Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка2/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
#10989
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (2 год)

Роль слова в житті людини. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. Практична робота. Дидактична гра.2. Чарівна таємничість мови (2 год)

Мова та її функції. Закон економії мови (явище ущільнення мовлення), словотворче значення звуків-фонем. Точність слововживання, лексична норма.

Засвоєння різних за походженням нових слів, слів у прямому й переносному значеннях.

Граматична роль слів у побудові речення і висловленні думки.

Засвоєння складних випадків слововживання.

Складання речень, поліпшення їх структури відповідно до мети висловлювання.

Звукова організація тексту художнього стилю.

Практична робота. Виконання вправ на розрізнення точного й неточного слововживань, виокремлення частин слова, уживання слів у прямому й переносному значеннях; складання речень відповідно до мети висловлювання.

Розв'язування ребусів і головоломок.3. Правила юного лінгвіста (4 год)

Риси юного лінгвіста. Прийоми швидкого читання, запам'ятовування. Способи розвитку логічного, асоціативного мислення. Засвоєння слів у прямому й переносному значеннях. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних. Уміння висловлювати ставлення до людини через її опис. Прислів'я, співвідносні з реченнями. Практична робота. Складання твору-опису зовнішності. Розв'язування та складання ребусів і головоломок. Складання тесту з вивченої теми.4. Зв'язки між словами (4 год)

Основна думка тексту. Частота вживання певних звуків (поняття про фонетичний сим­волізм), частин мови.

Граматичний зв'язок у реченні. Дослідження частоти вживання службових частин мови; особливості вживання прийменників, сполучників, закінчень для зв'язку слів у реченні; явище переходу іменників у прикметники.

Значення і походження фразеологізмів. Засвоєння фразеологізмів, слів у прямому й переносному значеннях. Зображально-виражальні можливості фразеологізмів.Практична робота. Виконання вправ на удосконалення навичок виразного читання; уміння виділяти в тексті основну думку; грамотну побудову речення.

Виконання вправ на пояснення значення і походження окремих Фразеологізмів; аналіз частоти вживання певних звуків частин мови; перетворення іменників у прикметники.

Підготовка матеріалу про відомих лінгвістів, мову есперанто.

Складання усного повідомлення на соціокультурну тему.

Конкурс «Створи асоціативну схему».

5. Походження письма. Виникнення слов'янської азбуки (4 год)

Види й форми давнього письма. Походження письма. Перший алфавіт. Кирилиця. Виникнення слов'янської азбуки.

Загальне уявлення про ономастику: сліди давньослов'янської мови в сучасній українській мові (імена, географічні назви). Слов'янські імена.

Ознайомлення і спроби прочитання давніх записів.

Стилістична вмотивованість уживання старослов'янізмів. Уживання застарілих слів у складі епітетів.

Практична робота. Підготовка повідомлення про історію виникнення окремих слов'янських слів, добір матеріалу про окремі літери старослов'янської мови, яких немає в сучасній українській графіці.

Робота з текстом, що написаний старослов'янською мовою.

Складання лайнворда, розв'язання кросворда за вивченою темою.

Укладання словничка імен слов'янського походження власної родини.6. Цікаво про звуки й букви (2 год)

Класифікація звуків і букв.

Звукова модель слова (звукопис). Фонетичний символізм. Роль голосних звуків для досягнення виразності мовлення.

Звукова характеристика слова. Відображення закону милозвучності української мови у вимові й на письмі.

Закон економії мови (явище спрощення приголосних; уживання одно-, двозвучних прийменників у/в, з/із/зі, сполучників і/й).

Поетичні портрети окремих звуків; уживання слів з -ьо- та -йо-у загадках.Практична робота. Виконання вправ на складання звукових моделей слів; обгрунтування написання слів із вивченими орфограмами. Добір і впорядкування матеріалу на лінгвістичну тему. Конкурс на відгадування загадок, головоломок на задану тему.

7. Загадковий світ складів, наголосів, інтонацій (4 год)

Складотворча роль голосних звуків. Правила складоподілу.

Окремі орфоепічні норми української мови. Правила перенесення

слів із рядка в рядок. Слова-паліндроми.

Інтонування слів і речень залежно від мети спілкування. Складання партитури.

Практична робота. Знайомство і вивчення будови орфоепічного словника.

Виконання вправ на складоподіл, перенесення слів, правильного ставлення наголосу.

Виконання вправ на інтонування висловлювань відповідно до ситуації та мети спілкування.

Робота з віршами-паліндромами. Складання паліндромічних висловів, зашифровок. :

Складання партитури поетичного чи прозового уривків.

Декламування текстів різних жанрів.

Вікторина за вивченою темою.

8. «Не бійтесь заглядати у словник...» (4 год)

Поняття про лексикографію. Види словників (філологічні й нефілологічні, одномовні чи кількамовні). Типи одномовних словниів. Будова словників. Лексичне значення слова.

Лексичне і синонімічне багатство оратора — одна з передумов переконливого виступу.

Уживання слів зі сфери театру, музики, живопису. Практична робота. Знайомство і вивчення будови різних видів словників.

Виконання вправ на повторення правил написання вивчених орфограм, тлумачення слів, переклад українською слів із російської мови. Підготовка матеріалу на лінгвістичну тему. Конкурс ораторського мистецтва.

9. Без граматики не вивчиш і математики (4 год)

Роль і структура граматики.

Поняття про граматичне значення слова, граматичну норму.

Граматичні засоби поєднання слів у словосполученні та в реченні.

Особливості перекладу українською мовою прийменникових конструкцій з російської мови. Граматичні особливості частин мови в інших мовах.

Складні випадки слововживання.

Граматичні зв'язки в прислів'ях і приказках.Практична робота. Виконання вправ на засвоєння понять «гра­матичне значення слова», «граматична норма».

Виконання вправ на засвоєння знань щодо особливостей керування дієслів у словосполученнях з іменниками в непрямих відмінках, виправлення граматичних помилок у деформованих висловлюваннях; переклад українською мовою прийменникових конструкцій із російської мови.

Складання твору-опису (за опорними словами чи зображенням), висловлення власного ставлення до описаного.

Складання й розв'язання лінгвістичних задач за вивченою темою.


10. Таємниця граматичного роду (2 год)

Рід як граматична категорія. Родові антоніми. Рід у складноскорочених словах.

Особливості визначення граматичного роду (у назвах професій, У контексті). Іменники спільного роду.

Зміни в будові слова, спричинені зміною граматичного роду.

Уживання слів різного граматичного роду в поетичних і прозових текстах.

Практична робота. Виконання вправ на побудову речень з іменниками спільного роду, визначення роду в складноскорочених словах, переклад українською слів із російської мови, дослідження їх граматичного роду.

Добір та впорядкування матеріалу на лінгвістичну тему.

Конкурс на розв'язання і складання чайнвордів за вивченою темою.

11. Плекаймо культуру мовлення! (4 год)

Мовні обов'язки громадян. Складові культури мовлення: чистота й точність, доречна образність, слова мовного етикету.

Доречність уживання багатозначних слів, слів у переносному значенні. Урізноманітнення лексичної та граматичної будови мовлення.

Відсутність культури мовлення як засіб створення комічних ситуацій у гуморесках та усмішках.Практична робота. Виконання вправ на виразність і культуру мовлення, визначення і правки неточностей у тлумаченні слів та слововживанні; знаходження й пояснення слів, ужитих у переносному значенні.

Редагування висловлювань, пов'язаних із мовним етикетом. Гра-соціодрама «Створення комічних ситуацій».12. Чарівність і складність звичайного слова (4 год)

Зображувально-виражальні можливості слів. Загальне і конкретне значення слова.

Образне слово. Роль образних слів у розкритті задуму висловлювання і посиленні впливу на слухача.

Групи слів за походженням і вживанням.

Епітети, порівняння, метафори, персоніфікація.

Слова на означення птахів, тварин, тексти з їх описом.Практична робота. Виконання вправ на виразне читання, створення образних висловлювань, розрізнення загального й конкретного значення слова, збагачення словникового запасу новими словами (українськими, іншомовними, стилістично забарвленими тощо).

Розгадування кросвордів, альтервордів, загадок.

Гра-імітація.

13. Стежками неології та словотворення (4 год)

Основні джерела неології і способи словотворення. Поняття про авторські неологізми, пароніми, каламбури. Ономастика.

Топонімія. Сліди історії в назвах предметів. Культура мовлення, стилістика.

Практична робота. Виконання вправ на засвоєння понять «неологізм», «паронім», «каламбур»; визначення значущих частин слова, словотворчих афіксів, основних способів творення слів.

Складання текстів певного стилю й типу мовлення за вивченою темою.

Дослідження походження запозичених слів, топонімів (на вибір) за допомогою словника.

Укладання словника неологізмів на певну тему. Гра-аукціон.14. З історії власних імен (4 год)

Групи імен за походженням (власне слов'янські, з християнського календаря, західноєвропейські). Перехід імен античного походжен­ня в загальні назви. Псевдоніми.

Естетичність мовлення у власних назвах — іменах людей.

Практична робота. Підготовка повідомлення про походження власних назв.

Виконання завдання на тлумачення власних імен, які перейшли в загальні назви.

Вікторина на розпізнавання імен та прізвищ відомих людей за їх псевдонімами. Розгадування кросвордів, чайнвордів, словесних лабіринтів за вивченою темою.

Складання власних кросвордів за допомогою «Словника античної міфології».15. Крилаті слова (4 год)

Поняття про крилаті слова. Особливості значення, будови, стилістичного вживання крилатих висловів.

Уживання крилатих слів як ознака культури мовлення.

Уживання крилатих слів у промовах — запорука ефективності виступу.

Яскрава образність крилатих висловів відомих письменників України, прислів'їв і приказок.

Практичіш робота. Виконання вправ на пояснення походження і змісту крилатих висловів, розпізнавання крилатих висловів у творах українських письменників.

Складання зв'язного висловлювання (опису, роздуму чи розповіді) на основі життєвих спостережень, використання крилатих висловів.

Розшифровування криптограм.

Вікторина за вивченою темою.16. Художнє слово — мовний знак культури (4 год)

Особливості художнього слововживання (образність, метафоричність тощо). Авторська мовотворчість. Поняття «словесний образ», «мовне обличчя людини».

Уживання застарілих, старокнижних слів, неологізмів, контекстуальних синонімів, антонімів, синтаксично забарвлених слів.

Сполучники, прислівники, займенники; синоніми, спільнокореневі слова, повтори як засоби зв'язку речень у тексті. Виділення тематичних речень у мікротемі.

Суржик як соціальне і мовне явище.

Практична робота. Виразне читання художніх текстів різних жанрів.

Редагування речень, тексту із застосуванням засобів зв'язку речень у тексті. Аналіз текстів щодо художньо-естетичної ролі застарілих, книжних слів, авторської мовотворчості, характеротворчої ролі мови персонажа, суржику як засобу освітньо-культурної характеристики людини.

Дослідження музичності вибраних поезій, визначення тематич­ного речення в мікротемі.

Створення власних текстів-асоціацій, пейзажних замальовок.17. «Ключі, що відчиняють двері і серця» (4 год)

Основні складові високої культури спілкування: нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність.

Передумови успішного спілкування. Основи мовного етикету. План самовиховання.

Практична робота. Складання й розігрування діалогу на тему, пов'язану з культурою спілкування. Аналіз діалогів. Гра-аукціон ввічливості. Складання плану самовиховання. Написання тесту за вивченою темою.

18. Ці незвичайні звичайні відмінки (4 год)

З історії відмінка як граматичної категорії. Особливості відмінків у сучасних мовах світу.

Роль відмінкових форм різних частин мови в будові речення і словосполучення. Відмінкові форми в дієслівних словосполученнях. Синонімія відмінкових форм.

Дотримання граматичної норми як одна з ознак нормативності мовлення.

Образотворча роль відмінкових словоформ. Практична робота. Виконання вправ на побудову словосполу­чень, добір певних відмінкових закінчень. Складання кросворда за вивченою темою. Мовна естафета за вивченою темою.

19. Цікаво про пунктуацію (4 год)

Функції розділових знаків. Групи пунктограм. Види речень за інтонацією, метою висловлювання, будовою. Риторичні звертання, питання, оклики. Партитура вірша.

Правила вживання трьох крапок, дефіса на позначення скороче­ного запису слова.

Практична робота. Виконання вправ на дослідження пунктуаційної відповідності речення його інтонуванню та розстановці пунктуа­ційних знаків.

Складання переліку розділових знаків української мови.

Виконання вправ на здобуття навичок у визначенні «риторичних тань», «риторичних питань», «риторичних окликів» у реченнях. Складання партитури вірша, виразне читання тексту.

Дослідження й формування ще не вивчених правил уживання трьох крапок дефіса на позначення скороченого запису слова на основі дібраних речень.

Вікторина за вивченою темою.

20. Дивні числівники (4 год)

Історія формування числівників у різних мовах. Групи числівників за значенням і будовою. Особливості узгодження числівників з іншими частинами мови у складі словосполучень, фразеологізми, у складі яких є числівники.

Вживання слів із числовим значенням у текстах різних стилів мовлення. Уживання числівників для позначення дат, часу (годин).

Використання числівників із метою надання текстові переконли­вості, точності; почуття міри у вживанні числівників.

Застосування числівників для складання загадок.

Практична робота. Докладний переказ тексту наукового стилю, що містить числівники.

Виконання вправ на розрізнення порядкових числівників і прикметників, визначення відмінкових форм числівників у складі фразеологізмів, загадок, прислів'їв тощо.

Переклад українською з російської мови словосполучень, що міс­тять числівники.

Складання кросворда за вивченою темою.21. Океан слів і граматика (2 год)

Роль лексики і граматики у вираженні думки. Граматичне значення вивчених частин мови. Особливості визначення роду та відмінювання запозичених слів.

Вимова слів іншомовного походження та власне українських.

Синонімічні ряди, антонімічні пари слів.

Відображення в словниках певних граматичних форм слів.

Практична робота. Виконання вправ на добір синонімів, побудову синонімічних рядів, антонімічних пар.

Виразне читання текстів, визначення граматичних ознак незапозичених і запозичених слів серед вивчених частин мови.

Складання зв'язних висловлювань на соціокультурну тему.

Робота з «Офографічним словником української мови» — визначення певних граматичних форм слів.

Вікторина за темою заняття.

22. Як народжується слово (4 год)

Роль значущих частин слова в процесі словотворення. Морфемний і словотвірний розбори. Словотвірні гнізда, словотвірні ланцюжки.

Творення самостійних частин мови.

Авторські неологізми. Складноскорочені слова. Образотворча роль авторських неологізмів; відображення закону економії мови у відгадках до загадок.

Утворення назв рослин і тварин.

Практична робота. Редагування текстів: усування недоліків у їх будові, стилістичному використанні засобів словотвору. Виконання морфемного і словотвірного розборів.

Виконання вправ на утворення прикметників від прийменниково-іменникових конструкцій; іменників, що вказують на певну ознаку (проживання, національність, властивості тощо).

Укладання словника авторських неологізмів.

Зоологічна вікторина.23. Слова-ліліпути і слова-велетні (2 год)

Граматична роль службових слів. Складні слова й абревіатури в українській мові. Вияв закону милозвучності в синонімії прийменни­ків, сполучників і часток.

Образотворча роль службових слів, складних і складноскорочених слів.

Практична робота. Аналіз синонімії прийменників, сполучників та часток; прийменників, часток; побудова речень із використанням засвоєних службових слів.

Виконання вправ на повторення вивченого матеріалу про складні та складноскорочені слова, сполучники; пояснення значення фразеологізмів та стилістично забарвлених слів, що містять слова-ліліпути; будову складних та складноскорочених слів.24. Де ти, кореню? Озовися! (4 год)

Корінь як значеннєвий центр повнозначного слова. «Безсилі» корені. Особливості кореневих змін у спільнокореневих словах.

Вимова і написання слів з орфограмами в коренях.

Уживання спільнокореневих слів як засобу мовного зв'язку речень у тексті.

Творення складних слів.

Роль кореня слова у складанні загадок.Практична робота. Докладний переказ текстів із використан­ням спільнокореневих слів (повторення і закріплення стилів, типів і жанрів мовлення).

Виконання морфемного розбору слова.

Виконання вправ на утворення спільнокореневих слів, будову вірних гнізд і ланцюжків; обґрунтування вивчених орфограм у коренях слів; переклад текстів українською з російської мови, порівняння коренів; визначення джерел творення слів, зокрема географічних назв.

Написання графічних диктантів.

Відгадування загадок, опираючись на лексичне значення коренів слів-підказок.

25. «Дивлюся на слово та й думку гадаю...» (2 год)

Особливості відмінкових форм слів. Прийменникова синонімія. Граматична форма звертань.

Образотворча роль і частота вживання граматичних форм слів. Засвоєння граматичних форм слів-термінів.

Практична робота. Докладний переказ тексту за виписаними в певних відмінкових формах словами.

Виконання вправ в ігровій формі на розрізнення граматичних форм слів, зокрема прийменникових конструкцій, звертань.

Дослідження граматичних форм слів у текстах художнього та науко­вого стилів.

Складання кросворда за вивченою темою.26. «Хай слово мовлено інакше...» (4 год)

Однокореневі (словоформи), спільнокореневі та різнокореневі слова (синоніми, антоніми) як засоби увиразнення мовлення. Лексична (зокрема контекстуальна, фразеологічна), граматична (зокрема у формах слова, у прийменниках) синонімія та антонімія.Практична робота. Виразне інтонування емоційно-забарвлених слів, фразеологізмів із метою передачі відтінків їх лексичних значень.

Складання віршованого діалогу, шаради за вивченою темою.

Виконання вправ на розрізнення синонімічних слів і словоформ із вказуванням на відтінки в їх значеннях; будову словоформи з виразним емоційним забарвленням; створення синонімічних рядів слів і словоформ стилістично нейтральних та стилістично забарвлених за допомогою словників (синонімів, антонімів, фразеологізмів).

Розшифровування ребусів за вивченою темою.27. Щоб словам тісно, а думкам просторо (4 год)

Сила рідного слова. Стислість і точність висловлювання як вияв закону економії мовлення. Засоби ущільнення і розгортання висловлювання. Поняття про «нульовий» член речення (дієслова перебування і руху).

Риторичний повтор і лаконічність викладу думки як засоби впливу на слухачів.

Образна глибина метафор, порівнянь.Практична робота. Редагування, зокрема згортання (ущільнення) висловлювань, шляхом уникання невмотивованих лексичних повторів, одноманітних за будовою речень, за допомогою займен­ників, граматичних синонімів, неповних речень, однорідних членів речення, форми родового відмінка, іменників спільного роду, прислівників тощо.

Виконання вправ на розгортання висловлювань з утворенням метафор, порівнянь; розпізнавання неповних речень, відновлення пропущених їх членів; аналіз словосполучень із відсутніми головними словами — дієсловами перебування і руху.

Рольова гра.

28. Я маю тільки те, що маю (4 год)

Морфологічні особливості окремих частин мови (іменників, що мають тільки однину чи тільки множину; іншомовних слів, що виявляють граматичні ознаки лише в реченні; безособових дієслів).

Уживання безособових дієслів, іменників, що мають тільки однину чи тільки множину, у публічних виступах.

Уживання слів, що мають тільки множину чи тільки однину, безособових дієслів для увиразнення основної думки художнього твору.

Рід і число в географічних назвах.

Практична робота. Виконання вправ (за допомогою словників) на дослідження морфологічних особливостей іменників, що мають тільки однину чи множину; іншомовних слів, що виявляють граматичні ознаки лише в реченні; безособових дієслів; розрізнення незмінних іншомовних слів; класифікацію безособових дієслів за значенням; аналіз ролі роду і числа в географічних назвах; конструювання правил.

Складання кросворда «Навпаки» і граматичних загадок за вивченою темою; відгадування загадок із визначенням роду слова-відгадки.29. Немає дива, є дива (4 год)

Основна характеристика наголосу в українській мові («силовий наголос», «вільний наголос», «фонетичне слово», «рухомий наголос», «паралельне наголошування»). Омографи, омоформи та омофони. Логічний наголос.

Наголошування як засіб творення комічного; порушення правильного наголошування у ритмомелодиці віршів.

Практична робота. Виконання вправ (за допомогою орфоепічного, тлумачного, російсько-українського словників), що формують навички використання логічного наголосу виділення слів зі смисловим навантаженням; розрізнення ненаголошених й наголошених голосних, рухомого і нерухомого наголосів; вправ на дослідження відмінностей в наголошенні слів української та російської мов, особливостей омографів, омоформ та омофонів.

Складання повідомлення на соціокультурну тему із дотриманням правильного наголошування як риторико-мелодійної сторони мовлення та інших мовних норм.

Гра-естафета.

30. Чому крикливі слова стали реченнями (4 год)

Вигук як особлива частина мови. Міміка, жести, інтонація — супровідні засоби увиразнення і розрізнення вигуків за призначенням. Вигуки-слова і вигуки-речення. Вигук у ролі головних і другорядних членів речення.

Стилістично вмотивоване вживання вигуків у мовному етикеті (вітання, прощання, подяка, прохання, вибачення тощо).

Використання вигуків для надання висловлюванню експресії і виразності.

Звуконаслідувальні слова.Практична робота. Виконання вправ на виразне інтонування вигуків у простих і складних реченнях; розрізнення вигуків-слів і вигуків-речень; побудову висловлювань і тексту з використанням звуконаслідувальних слів, наказово-спонукальних вигуків, вигуків емоційного забарвлення.

Складання висловлювань чи діалогу на соціокультурну тему з використанням вигуків як засобів переконливого й виразного мовлення.

Відгадування загадок, що мають вигуки.

Складання кросворда за вивченою темою.Каталог: upload -> file -> -new- -> kabinets
file -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2015 року
file -> Т. Ю. Лупак Інститут філософських наук
kabinets -> Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна
-new- -> Українська література 9 клас
-new- -> Конкурсу «Кращий заступник директора школи з виховної роботи»
kabinets -> 5 клас Поміркуйте
-new- -> Уроку Вивчення послання Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка