Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка1/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
#10989
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ПРОГРАМИ

з позашкільної освіти
Дослідницько-експериментальний напрям


ВИПУСК 2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ 2010

УДК 374+001.89(80/7.072.2)

ББК 74.200.58


Авторський колектив:

Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, д-р пед. наук, О. І. Борзенко, д-р філ. наук, професор, Л. В. Бутрин, Л. А. Кузьменко, Т. П. Левчук, канд. філ. наук, доцент, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, І. В. Мітіна, М. М. Николин, канд. пед. наук, О. С. Тараненко, Л. І. Фіялковська, І. М. Шевченко


Упорядники:

О. В. Лісовий, С. О. Лихота


Загальна редакція:

С. О. Довгий, А. Д. Середницька, О. В. Лісовий


Наукові консультанти:

В. П. Андрущенко, д-р філос. наук, професор, академік, О. В. Биковська, д-р пед. наук, О. Ю. Буров, д-р тех. наук


Редакційна колегія:

С. О. Довгий, д-р фіз.-мат. наук, професор, чл.-кор. НАН України, О. В. Биковська, В. О. Васинюк, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, А. Д. Середницька, І. М. Шевченко


Рецензенти:

О. О. Ісаєва, д-р пед. наук, професор, М.Я. Плющ, д-р філ. наук, професор


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 19 травня 2010 р. № 1/11-4221)

Рекомендовано вченою радою Інституту екології, економіки та права

(протокол № 6 від 21.01.2010 р.)

Рекомендовано науково-методичною радою Українського державного центру «Мала академія наук України» (протокол №1 від 18.01.2010 р.)
Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, О. І. Борзенко та ін. ; упоряд. О. В. Лісовий, С.О. Лихота]. - К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. - 124 с. - Вип. 2.

ІЗВИ 978-966-2249-43-9


У збірнику представлено програми з позашкільної освіти дослідницько-експеримен­тального напряму суспільного і гуманітарного профілю.

Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних, загальноосвіт­ніх, професійно-технічних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих навчаль­них закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, спеціалістів, які займа­ються питаннями позашкільної освіти.

УДК 374+001.89(80/7.072.2

ББК 74.200.58


© Авторський колектив, 2010

© Міністерство освіти і науки України, 2010

© Український державний центр

«Мала академія наук України», 2010

I5ВN 978-966-2249-44-6 © ТОВ «Інформаційні системи»ВСТУП

Високоякісна освіта в сучасному світі — ключова умова економічного росту країни, соціального та економічного добробуту людей, стратегічний ресурс сталого та динамічного розвитку нації. Сучасна економічна, геополітична та екологічна ситуація вимагає генерації прогресивних наукових ідей, ефективних технологічних рі­шень та пошуку шляхів практичного використання науково-технічних досягнень, що потребує підготовки висококваліфікованих кадрів. Сьогодні, як ніколи, гостро постає питання формування нової на­укової, професійної еліти, яка буде задавати тон у науці, державному управлінні, економіці та культурі України.

Мала академія наук України визнана суспільством саме тією освітньою системою, яка здатна реалізувати початковий етап у багатоступеневій підготовці майбутньої наукової еліти України, створити умови для самовизначення і духовного зростання дітей та молоді, їх підготовки до активної професійної та громадської діяльності, досягнення успіху в житті.

Для сучасної педагогічної науки провідними є ті форми і методи освіти, що акцентують увагу на учневі з урахуванням його інтересів, запитів і цінностей як суб'єкта навчального процесу. Одним із головних завдань освітнього закладу є становлення в учнів цілісного наукового світогляду, формування загальнонаукової, загальнокультурної, комунікативної і соціальної компетентностей, оволодіння навичками пізнавальної і практичної діяльності. Поступово у навчальному процесі учнів починають превалювати такі методи, як самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння базових дисциплін. Розвивається мережа гуртків, секцій, творчих об'єднань пошуково-дослідницького спрямування. Робота здійснюється в тісній взаємодії загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладів.

Серед навчальних закладів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-дослідницьких здібностей дітей та молоді, чільне міс­це належить Малій академії наук України. Мережа закладів системи Малої академії залучає учнівську молодь до науково-пошукової, експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності в різних галузях науки і техніки. У широкому спектрі напрямів учнівських досліджень одним із пріоритетних залишається дослідницька робота в галузі суспільних і гуманітарних наук. Діти вивчають та досліджують питання мови і літератури, історії та культури, фольклору, етнографії, краєзнавства тощо.

На заняттях наукових гуртків, секцій учні знайомляться з пробле­матикою науки, поглиблюють базові знання, опановують принципи, методи, прийоми дослідницької діяльності, набувають навичок самостійної наукової роботи. Педагоги спонукають вихованців до розвитку творчих здібностей, самоосвіти, розширеного відтворення знань, професійного і особистісного самовизначення. Особлива роль у підвищенні якості освітнього процесу в гуртках, секціях Малої академії наук України належить методичній роботі, яка спрямована на розвиток професійної майстерності педагогічних працівників, надання методичної допомоги керівникам гуртків та секцій, впровадження сучасних педагогічних технологій у практику закладів, які займаються організацією учнівської дослідницької діяльності, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом. Актуальним постає питання оновлення навчальних програм.

З метою удосконалення програмно-методичного забезпечення закладів системи Малої академії наук України Міністерством освіти і науки України був проведений Всеукраїнський конкурс на кращу навчальну програму для використання в гуртках, групах, наукових секціях Малої академії наук. За підсумками конкурсу продовжується видання збірників «Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям».

У запропонованому збірнику представлено програми наукового відділення філології та мистецтвознавства «Юні мовознавці», «Українська мова», «Українське літературознавство», «Зарубіжна література», «Мистецтвознавство», «Фольклор та етнографія народу України», «Літературна творчість». Навчальні програми спрямовані на гуманітарне виховання учнів, залучення їх до поглибленого вивчення української та світової культур, духовного і морального зростання особистості, формування національних і загальнолюдських культурних цінностей, виявлення філологічних та науково-дослідницьких здібностей обдарованої молоді.

Основною метою цих програм є реалізація змісту позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу, що передбачає посилення практичної спрямованості освіти, орієнтацію на особистість, демократичність, конкурентоспроможність особи у світовому освітньому просторі.

Збірник програм буде корисним педагогічним працівникам, які працюють з обдарованими дітьми, здібними до наукового пошуку в галузях філології та мистецтвознавства.О. В. Лісовий,директор Українського державного центру «Мала академія наук України»

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОГРАМ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Програми дослідницько-експериментального напряму (суспільного і гуманітарного профілю) для позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих (І—II рівнів акредитації) навчальних закладів розроблені на виконання Закону України «Про позашкільну освіту» та на основі вимог Національної доктрини розвитку освіти, Положення про позашкільний навчальний заклад, Положення про малу академію наук учнівської молоді, Державної цільової програми роботи з обдарованою учнівською молоддю на 2007-2010 рр.

У змісті програм ураховані вимоги Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти.

Програми дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільного і гуманітарного профілю є навчально-методичним виданням, що визначає зміст, обсяг і порядок вивчення та викладання дисциплін, курсів, проведення занять у гуртках і секціях. Основною метою програм є реалізація змісту позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму, формування компетентності особистості у процесі дослідницької діяльності в обраній науковій галузі.

Суспільний і гуманітарний профіль об'єднує гуртки, секції філософії та суспільствознавства, історії, економіки, філології та мистецтвознавства, які, зазвичай, організовані в рамках відповідних наукових відділень Малої академії наук України. У цих гуртках навчаються учні середнього та старшого шкільного віку.

Зміст програм суспільного і гуманітарного профілю визначається метою формування компетентностей особистості, а саме: пізнавальної, практичної, творчої і соціальної.Пізнавальна компетентність спрямована на поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів суспільних і гуманітарних наук, ознайомлення з основами пошукової і дослідницької діяльності, методологією та методикою досліджень в обраній науковій галузі.

Практична компетентність передбачає формування цілісного бачення світу; оволодіння навичками науково-дослідницької діяльності, вмінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом, оцінювати твори культури та мистецтва; розуміння взаємозв'язків між природничими та гуманітарними науками, формування мовної культури, системно-логічного мислення, навичок осмислення здобутків визначних філософських, історичних, літературних та мистецьких творів тощо.

Творча компетентність забезпечує набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток логічного і просторового мислення, творчих здібностей, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу; формування стійкого інтересу до пошукової, дослідницької діяльності, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Соціальна компетентність спрямована на розвиток моральних якостей, громадянської позиції, формування національних і загальнолюдських культурних та духовних цінностей, наукової та пошуково-дослідницької ініціативності, прагнення до нових знань, потреби у творчому самовдосконаленні, ціннісного ставлення до себе та інших, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), уміння працювати в колективі.

Навчальна програма як документ нормативно-регламентуючого характеру визначає зміст освіти, основні вимоги до опанування навчального курсу, форми та методи організації освітньої діяльності.

Кожна програма забезпечує:

— доступність і належну якість здобуття позашкільної освіти;

— можливість модернізації змісту дослідницько-експерименталь­ного напряму позашкільної освіти;

— достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у на­вчальному матеріалі, конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятої термінології та символік, розкриття на­укових положень відповідно до здобутків сучасної науки;

— відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження й кількості навчальних годин;

— спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, вихованців, слухачів;

— урахування можливостей і доцільність застосування комп'ютерної техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстративного матеріалу тощо;

— використання знань, які отримають учні за навчальною програмою загальноосвітніх навчальних закладів з основного та суміжних предметів;

— використання міжпредметних зв'язків. Навчальна програма має таку структуру:

— пояснювальна записка;

— тематичний план;

— зміст програми;

— прогнозований результат;

— орієнтовний перелік обладнання для організації занять;

— список рекомендованої літератури.

Пояснювальна записка програми розкриває освітню концепцію навчального курсу, його мету й завдання. У ній подається коротка характеристика структури та окремих компонентів програми, особливостей організації та основні норми вивчення програмового матеріалу. Зазначено вікові групи та кількісний склад учнів, на яких розрахована програма. Представлено основні форми і методи проведення занять.

Тематичний план подає перелік розділів і тем навчального матеріалу. Визначається орієнтовна загальна кількість навчальних годин із розподілом їх на теоретичні та практичні заняття. Тематичний план представлено у вигляді таблиці.

Зміст програми розкриває зміст розділів, тем відповідно до тематичного плану. Наводяться перелік практичних робіт і форми проведення занять.

Прогнозований результат розкриває вимоги до освітнього рівня підготовки учнів за умови реалізації програми.

Орієнтовний перелік обладнання — це перелік матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. Він укладений відповідно до Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 р. № 5, інших нормативних положень.

Список рекомендованої літератури містить джерела, необхідні педагогам та учням для використання в навчально-виховному процесі.

Кожна програма складена відповідно до рівня класифікації — початковий, основний і вищий — та кількості років навчання.

Програмами передбачається наступність у засвоєнні й розвитку знань і вмінь, здобутих учнями (вихованцями, слухачами) на попередніх рівнях навчання, а також взаємозв'язок із предметами шкільного курсу.

У всіх програмах гуртків, секцій, творчих об'єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти передбачено індивідуальну роботу. Це регламентовано Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 та Положенням про по­рядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

При підготовці збірника були враховані положення таких норма­тивних документів:

— Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р.;

— Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96 - ВР;

— Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-ХІУ;

— Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-Ш;

— Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2004 р. № 2402-Ш;

— Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002;

— Концепція позашкільної освіти та виховання, затверджена ко­легією Міністерства освіти України 25.12.1996 р.;

— Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433;

— Положення про малу академію наук учнівської молоді, затвер­джене наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 р. №90;

— Положення про порядок індивідуальної та групової робо­ти в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (зі зміна­ми, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123) тощо;

— Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676.

Керівники гуртків можуть вносити зміни й доповнення в зміст програм, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічного забезпечення.

Пропонований збірник «Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям» підготовлено за підсумками Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для використання в гуртках, групах, наукових секціях Малої академії наук. До збірника ввійшли програми гуртків, секцій суспільного та гуманітарного профілю.

Збірник програм підготовлено колективом Українського державного центру «Мала академія наук України» та педагогічними і науково-педагогічними працівниками закладів освіти України: Тернопільської спеціалізованої школи І —III ступенів № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов, Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, середньої загальноосвітньої школи № 250 І —III ступенів м. Києва, Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ковельської міської філії Волинської обласної Малої академії наук,

Волинської обласної Малої академії наук, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Комсомольської гімназії імені В. О. Нижниченка Комсомольської міської ради Полтавської області, Червоноградського навчально-виховного комплексу «Спеціа­лізована школа І —II ступенів — колегіум» № 3 Львівської області.Збірник програм підготував авторський колектив:

— «Вступ» (О. В. Лісовий);

— «Зміст і структура програм дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти» (О.В. Биковська, С. О. Лихота);

— Програма «Юні мовознавці» (Л.В. Бутрин, М.М. Николин, І. М.Шевченко);

— Програма «Українська мова» (Л.А. Кузьменко, І.М. Шевченко);

— Програма «Українське літературознавство» (О.І. Борзенко, Л.Л. Барановська, І.М. Шевченко);

— Програма «Зарубіжна література» (Т.П. Левчук, І.М. Шевченко);

— Програма «Мистецтвознавство» (І.В. Мітіна, І.М. Шевченко);

— Програма «Фольклор та етнографія народу України» (Л.І. Фіял-ковська, І.М. Шевченко);

— Програма «Літературна творчість» (О.С. Тараненко, І.М. Шевченко). Представлені програми розраховані на педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та інших спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти.


НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ПРОГРАМА

«Юні мовознавці»

Початковий рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання української мови в гуртках та секціях у позашкільних закладах є важливою складовою навчально-виховного процесу. Відбувається збагачення й розширення знань учнів із рідної мови; створюється інтелектуальний фон, що сприяє свідомому і глибокому засвоєнню програмового матеріалу; розвиваються уміння і навички усного й писемного мовлення, творчі здібності школярів.

Проте головне значення занять з української мови в позашкіллі полягає в забезпеченні належного рівня комунікативної компетенції, що передбачає вміння вільно й доречно користуватися виражально-зображальними можливостями української мови в різних життєвих ситуаціях, незалежно від професійних пріоритетів, акумулювати в собі національні мовні традиції, комунікативну етику, знати й по­важати мову власного народу.

Програма гуртка «Юні мовознавці» передбачає формування стійкого інтересу учнів до різноманітних мовних одиниць і явищ, типів і стилів мовлення в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Тематичне наповнення кожного заняття допомагає збагатити відповідний понятійний апарат школярів, розвинути пізнавальну сферу та розширити світоглядні обрії, що є важливим компонентом для формування гармонійної особистості в цілому.

Пропонована навчальна програма «Юні мовознавці» є комплексною, охоплює різні розділи мови, які вивчають під час занять учні 5-7 класів, і передбачає навчання дітей в групі початкового рівня протягом 1 року. На опрацювання навчального матеріалу гуртка відводиться 144 год (4 год на тиждень). Кількісний склад навчальної групи — 8-12 учнів.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі поглибленого вивчення української мови засобами дослідницької діяльності. Досягнення цієї мети передбачає формування в учнів таких компетентностей:


  • пізнавальної: оволодіння поняттями, знаннями у сфері мови й мовлення, опанування нормами української літературної мови; пізнання комплексного характеру мовних знань, універсальності людської мови як засобу спілкування в усіх сферах її вживання; ознайомлення із головними чинниками науково-дослідницької роботи;

  • практичної: вдосконалення орфографічних, пунктуаційних на­вичок, комунікативних умінь; закріплення навичок роботи зі словниками, додатковою літературою, самостійного складання лінгвістичних задач, написання творів різних типів, редагування текстів, конспектування, підготовки виступів; навчання вмінню створювати необхідні для сучасної людини мовні одиниці; формування навичок науково-дослідницької діяльності;

творчої: набуття досвіду самостійної роботи з мовними одини­цями з метою самовираження; розвиток образного мислення, його гнучкості, критичності, образності; уміння здобувати знання, визначати специфічні аспекти мовної проблеми, формувати свою думку; розвиток уяви, творчої ініціативи; формування стійкого інтересу до мовотворчості; розвиток пізнавальної потреби та бажання творчої самореалізації;

соціальної: розвиток мовної культури; формування громадянської позиції; виховання поваги до праці загалом і роботи над словом зокрема; формування ціннісного ставлення до себе й інших; виховання позитивних якостей: відповідальності, самостійності, працелюбства, впевненості у власних силах, уміння працювати в колективі тощо.

Зазначена мета й завдання роботи гуртка дозволяють реалізувати навчальну, розвивальну та виховну функції освітнього процесу. З огляду на це, пропонована програма передбачає набуття і вдосконалення мовленнєвої компетенції в ході аналізу актуальних навчальних і життєвих проблем, у розв'язанні яких учні бачать особистісний сенс, що зумовлює формування стійкої пізнавальної мотивації щодо вивчення мови. Дотримання принципу взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку дає змогу подолати формальний характер мовної освіти.

Програма створена відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України».

Кожне заняття містить теоретичну і практичну частини.

На заняттях мовного гуртка початкового рівня застосовуються як пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, робота з підручниками та наочним матеріалом), так і репродуктивні та проблемно-пошукові методи навчання (відтворення інформації, постановка і вирішення проблеми, пошуково-дослідницька робота). Перевага надається інтерактивним технологіям.

Пропонована програма гуртка передбачає різноманітні форми організації навчального процесу, зокрема:

а) індивідуальне самонавчання (під час індивідуального самонавчання учні виконують ту чи іншу самостійну роботу з об'єктами, що вивчаються, з підручником, приладами, розв'язання мовних задач, дослідницьку роботу і складають письмове повідомлення про результати);

б) парне взаємонавчання (учні у стабільних парах або в парах змінного складу пояснюють одне одному певне питання, захищають власну тему, оцінюють результати роботи товариша тощо);

в) групова робота за спільною темою (навчання відбувається всередині групи; учні, об'єднані в групи, взаємодіють усередині них: пояснюють новий матеріал, обговорюють його, оцінюють свою діяльність, готують презентацію);

г) взаємонавчання груп (групи, які займаються вирішенням різних проблем або різними видами навчальної діяльності, — теоретики та експериментатори — тимчасово об'єднуються для того, щоб обмінятися досвідом, інформацією, проблемами);

ґ) «самоврядування» (один або двоє учнів навчають увесь клас, ведуть заняття, організовують певну його частину);

д) «самоорганізація» (наприклад, спонтанне або спеціально організоване формулювання задуму уроку або серії уроків може обумовити створення координаційної групи учнів, яка згодом складає план проведення заняття на задану тему і добирає оптимальну технологію навчання, готує та проводить його);

е) підготовка учнями виступів (відпрацювання таких видів діяльності, як техніка виступу, методика ведення дискусії, формулювання запитань та відповідей на них, аргументація думок, рецензування, оцінювання, аналіз).

Серед найбільш ефективних прийомів проведення занять гуртка — мовно-літературні ігри (ділові, рольові, імітаційні, тренінгові), заочні мандрівки, конкурси, естафети, вікторини, відгадування загадок, криптограм, шарад, кросвордів, аукціони, створення власних проектів, словникова робота, редагування, інсценізації, соціодрами, творчі звіти, тестування, інтегровані види роботи тощо.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.

З метою посилення мотивації до навчання перевірка та оцінювання рівня мовних знань, умінь і навичок здійснюється під час виконання гуртківцями різноманітних завдань і вправ, а також у формі вікторин, конкурсів.

За даною програмою можуть проводитися також заняття в групах індивідуального навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Дана програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в порядок і зміст навчальних тем, самостійно планувати кількість годин, враховуючи підготовку дітей та інтереси вихованців.

Початковий рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичніВступне заняття

2

1

1Чарівна таємничість мови

2

1

1

3

Правила юного лінгвіста

4

2

2

4

Зв'язки між словами

4

2

2

5

Походження письма. Виникнення слов'янської азбуки

4

2

2

6

Цікаво про звуки й букви

2

1

1

7

Загадковий світ складів, наголосів, інтонацій

4

2

2

8

«Не бійтесь заглядати у словник...»

4

2

2

9

Без граматики не вивчиш і математики

4

2

2

10

Таємниця граматичного роду

2

1

1

11

Плекаймо культуру мовлення!

4

2

2

12

Чарівність і складність звичайного слова

4

2

2

13

Стежками неології та словотворення

4

2

2

14

3 історії власних імен

4

2

2

15

Крилаті слова

4

2

2

16

Художнє слово — мовний знак культури

4

2

2

17

«Ключі, що відчиняють двері і серця»

4

2

2

18

Ці незвичайні звичайні відмінки

4

2

2

19

Цікаво про пунктуацію

4

2

2

20

Дивні числівники

4

2

2

21

Океан слів і граматика

2

1

1

22

Як народжується слово

4

2

2

23

Спова-ліліпути і слова-велетні

2

1

1

24

Де ти, кореню? Озовися!

4

2

2

25

«Дивлюся на слово та й думку гадаю...»

2

1

1

26

«Хай слово мовлено інакше...»

4

2

2

27

Щоб словам тісно, а думкам просторо

4

2

2

28

Я маю тільки те, що маю

4

2

2

29

Немає дива, є дива

4

2

2

30

Чому крикливі слова стали реченнями

4

2

2

31

Марафон у синтаксисі

4

2

2

32

Червоне світло на синтаксичному перехресті

4

2

2

33

У граматиці сусідів вибирають

4

2

2

34

Іменниковому роду нема переводу

4

2

2

35

«О слово рідне, хто без тебе я...»

4

2

2

36

Мандрівка в поетичний світ

4

2

2

37

Навчання як дослідження

4

2

2

38

Екскурсії, конкурси, тематичні заходи

8

2

6

39

Підсумкове заняття

2

1

1

Разом

144

70

74

Каталог: upload -> file -> -new- -> kabinets
file -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2015 року
file -> Т. Ю. Лупак Інститут філософських наук
kabinets -> Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна
-new- -> Українська література 9 клас
-new- -> Конкурсу «Кращий заступник директора школи з виховної роботи»
kabinets -> 5 клас Поміркуйте
-new- -> Уроку Вивчення послання Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка