Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана ФранкаСторінка9/11
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Додаток 2.

Іван Франко

ІЗ ДНЕВНИКА


І.

Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє.

Я змерз. І випало з холодних пальців

Перо. І мозок стомлений відмовив

Вже послуху. В душі глибока павза.

Ні мозок, ні чуття, ні біль – ніщо

В ній не ворушиться. Завмерло все,

Немов гнилий ставок в гущавині,

Якого темну воду не ворушить

Вітровий подих.

Але цить! Се що?

Чи втопленики з болотного дна

Встають і з хвиль вонючих простягають

Опухлії, зеленуваті руки?

І голос чути, зойк, ридання, стогін –

Не дійсний голос, але щось далеке,

Слабе, марне, тінь голосу, зітхання,

Чутне лиш серцю, та яке ж болюче,

Яке болюче!..

“Тату! Тату! Тату!

Се ми, твої невродженії діти!

Се ми, твої невиспівані співи,

Передчасом утоплені в багнюці!

О, глянь на нас! О, простягни нам руку!

Поклич до світла нас! Поклич до сонця!

Там весело – нехай ми тут не чахнем!

Там гарно так – хай тут не гниєм!”
Не вийдете на світло, небожата!

Не вивести вже вас мені до сонця!

Я сам оце лежу у темній ямі,

Я сам гнию тут, до землі прибитий,

А з диким реготом по моїй груді

Тупоче, б’є моя лихая доля!


І ще раз чути: “Тату! Тату! Тату!

Нам зимно тут! Огрій нас! Лиш дихни

Теплом, що з серця йде, повій весною,

А ми пурхнем, оживемо, заграєм!

Весняним чаром, співом соловейків

Наповнимо твою сумну хатину,

Арабських пахощів на своїх крилах

Нанесемо, коверцем пишнобарвним

Розстелемось під твоїми ногами.

Лише тепла нам! Серця! Серця! Серця!”


Де ж я тепла візьму вам, небожата?

Уста мої заціпило морозом,

А серце в мене вижерла гадюка.

20/ХІ 1901.


ІІ.

Як голова болить!

Пожовклі карти

Рукопису старого помаленьку

Перебігають стомленії очі,

А в голові грижа, немов павук,

Снує сітки, немов штукар у тьмі

Пускає сині, білі, пурпурові

Ракети, огняним млинком вертиться,

То вказує в бенгальськім світлі дикі

Якісь появи, що з тих карт пожовклих

Зриваються, немов осіннє листя

Під подихом хуртовини…

“Прийшов

Святий Матвій у город людожерів.

А люди ті такі звичаї мали:

Не їли хліба, не пили води,

А тільки жерли тіло чоловіче

І кров пили. А хто чужий траплявся

У город їх, то тут його хапали

І, вивертівши очі, напували

Отруйним зіллям, і в тюрму саджали,

І клали їсти їм траву-отаву”.
І вже щеза з перед очей рукопис,

І ту страшну історію читаю

У власнім серці: як я заблукався

У город – будь ім’я його прокляте! –

Як очі вибрано мені, щоб я

Не бачив, хто мене і пощо в’яже,

І як замісто хліба довго-довго

Я годувавсь ілюзій диким зіллям.


І ось я темний у тюрмі ридаю,

І не за тим ридаю, що пропало:

Не за свободою, яка ніколи

Свобідна не була; не за тим щастям,

Що лиш у снах являлось та дразнило.

Лиш те болить мене, що, зведений

До стану травоїдної худоби,

Я тямки чоловіцтва ще не стратив.


Та ось бряжчать ключі, скриплять завіси,

Стукочуть кроки – се сторожа входить.

Хтось шарпнув шнур, що в’яже мої руки,

І роздивля табличку, що до них

Прив’язана. “Три дні ще, і тоді

Час буде вивести його”.

Пішли.

Мені не страшно. Що ж, три дні! МоглиІ зараз брать.

А може… може, там

Далеко десь, по той бік Чорномор’я,

Маленька барка надува вітрила,

І в ній сидить спаситель твій, що чудом

Перепливе безодню, і ввійде

В останню ніч у сю сумну темницю.

І верне зір тобі, і скаже: “Встань і вийди!”

Ге-ге, колись в легендах так бувало,

Та не тепер! Не надійся нічого!

Мовчи і жди!

2/ХІІ 1901.


Тексти поезій диптиха “Із дневника”, адаптовані до сучасного правопису, подаються за виданням:

Франко Іван. Із дневника // Літературно-науковий вістник. – 1902 (Річник V). – Том ХХ. – Кн. ХІ (за падолист 1902 року). – С. 95-98.

Републікація за цим виданням зумовлена не мовностилістичними особливостями тексту поезій (у незміненому вигляді вони увійшли й до збірки “Semper tiro”, 1906, без купюр передрукованої у Зібранні творів у 50 т.), а збереженням естетичної цілісності і самостійності диптиха, за великим рахунком, утраченої внаслідок його включення до циклу “Із книги Кааф”.


Література


 1. Агеєва В. Поетеса зламу століть: Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. – К.: Либідь, 1999.

 2. Апокріфи і лєґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Ів. Франко. – Т. ІІІ. Апокріфи новозавітні. – Б. Апокріфічні діяня апостолів. – Львів: Накладом НТШ, 1902.

 3. Башляр Г. Земля и грезы о покое / Пер. Б.М.Скуратова. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2001.

 4. Бердяев Н.А. Самопознание: (Опыт философской автобиографии) / Сост., предисл., подгот. текстов, комментарии и указ. имён А.Н.Вадимова. – М.: Книга, 1991.

 5. Білецький О.І. Поезія Івана Франка // Білецький О.І. Зібрання праць: У 5 т. – Т. 2. Українська література ХІХ – поч. ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 462-501.

 6. Бондар Л. Відлуння (штрих до взаємин Івана Франка та Лесі Українки) // З його духа печаттю…: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 236-241.

 7. Бондар Л.П. Світоглядна й естетична функція міфа в творчості Івана Франка // Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО: У 3 кн. – Кн. 2. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 308-312.

 8. Бровіньок [Гундорова] Т.І. Колізія двійництва в романі Франка “Лель і Полель” // Радянське літературознавство. – 1981. – № 6. – С. 57-65.

 9. Бунчук Б. Віршування Івана Франка: Монографія. – Чернівці: Рута, 2000.

 10. Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002.

 11. [Волкова Т.] Медитація // Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – С. 445-446.

 12. Волкова Т.С. Проблема жанра в лирике: (На материале современной русской и украинской поэзии). – Львов: Свит, 1991.

 13. Волкова Т.С. Проблема метажанру в ліриці: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук / АН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1992.

 14. [Вороний М.] Український альманах // Літературно-науковий вістник. – 1901. – Річник ІV. – Т. ХVІ. – Кн. ХІ. – С. 14 [відділ “Хроніка і бібліографія”].

 15. Выготский Л.С. Искусство и жизнь // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Минск: Харвест, 2003. – С. 438-451.

 16. Гайдеґґер М. Гельдерлін та сутність поезії // Возняк Т. Тексти та переклади. – Харків: Фоліо, 1998. – С. 345-360.

 17. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике: В 2-х тт. – Т.ІІ. – СПб.: Наука, 1999.

 18. Грабович Г. Вождівство і роздвоєння: тема валленродизму в творах Франка: (До століття “Ein Dichter des Verrates” і “Похорону”) // Сучасність. – 1997. – № 11. – С. 113-138.

 19. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). – К.: Критика, 2000.

 20. Гриневичева К. Зустрічі з поетом // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М.І.Гнатюка. – Львів: Каменяр, 1997. – С. 150-155.

 21. Гузар З. Цикл Івана Франка “Із книги Кааф” // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С. 390-392.

 22. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997.

 23. Гундорова Т. Франко – не каменяр. – Мельборн: Університет ім. Монаша, 1996.

 24. Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997.

 25. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001.

 26. Ґадамер Г.-Ґ. Поет Стефан Ґеорґе // Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова: Есе / Пер. з нім. Т.Гавриліва. – Львів, 2002. – С. 14-35.

 27. Денисюк І. Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С. 12-18.

 28. Домбровський В. Українська поетика з додатком: Про найважніші роди прози: Підручник для середніх шкіл і для самонавчання. – Перемишль, 1924 // Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика. Перемишль, 1923 і 1924 / Фотопередрук зі статтею Є.Пшеничного та післясловом О.Горбача. – Мюнхен: УВУ, 1993.

 29. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Львів: Просвіта, 1991.

 30. Донцов Д. Туга за героїчним: Ідеї і постаті літературної України. – Лондон: Видання СУМ, 1953.

 31. Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльности) // Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / Упоряд. Н.Шумило. – К.: Основи, 1998. – С. 135-153.

 32. Євшан М. Поетична творчість Франка // Українська Хата. – 1910. – Кн. VІІ-VІІІ. – С. 458-465.

 33. Єфремов С. Іван Франко: Критично-біографічний нарис. – Вид. 2-е, з додатками. – К.: Слово, 1926.

 34. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. – К.: Основи, 1993.

 35. Завадська В. Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології / Під заг. ред. О.Таланчук. – К.: Орфей, 2002.

 36. Зеров М. Франко-поет // Зеров М. Твори: В 2 т. – Т. 2: Історико-літературні та літературознавчі праці. – К.: Дніпро, 1990. – С. 457-491.

 37. Кант И. Трактаты и письма / Вступит. статья А.В.Гулыги. – М.: Наука, 1980.

 38. Клименко Ю.Г. Театр как практическая психология // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Минск: Харвест, 2003. – С. 689-730.

 39. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка / Редакція й упорядкування Олега Ільницького, Юрія Гавриша. – Т. 1. – Edmonton – Toronto: НТШ (США), 2001.

 40. Корнійчук В. Проблема зради у поезії Адама Міцкевича, Олександра Пушкіна, Івана Франка // Słowo. Tekst. Czas: Materialy III Międzunarodowej konferencji naukowej, poświęconej 200-leciu urodzin Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina (Szczecin 24-25 września 1998 r.) / Pod redakcją Michaiła Aleksiejenki. – Szczecin, 1999. – S. 90-94.

 41. Корнійчук В. Ритміка збірки “Semper tiro” // Українське літературознавство. – Вип. 64: Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 2001. – С. 54-67.

 42. Костельник Г. Плюси й мінуси в поезії Франка // Костельник Г. Ломання душ: З літературної критики. – Львів: Вид-во “Добра книжка”, 1923. – С. 45-95.

 43. Крушельницький А. Іван Франко (поезія). – Коломия: Галицька накладня Якова Оренштайна [sine anno; орієнтовно 1909].

 44. Легкий М. Іван Франко і канон українського модернізму [Спроба (де)канонізації] // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Дрогобич: Вимір, 2001. – С. 83-93.

 45. Лексика поетичних творів Івана Франка: Методичні вказівки з розвитку лексики / Упоряд. І.І.Ковалик, І.Й.Ощипко, Л.М.Полюга. – Львів: ЛДУ, 1990.

 46. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997.

 47. Луцак С.М. Внутрішня організація прозового тексту (на матеріалі художніх творів Івана Франка): Автореферат дис.… канд. філол. наук. – Тернопіль, 2002.

 48. Маланюк Є. До роковин Лесі Українки (13. ІІ. 1871) // Маланюк Е. Книга спостережень: Проза. – Торонто: Гомін України, 1962. – С. 91-102.

 49. Маланюк Є. Франко незнаний // Маланюк Е. Книга спостережень: Проза. – Торонто: Гомін України, 1962. – С. 81-90.

 50. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Маланюк Е. Книга спостережень: Проза. – Торонто: Гомін України, 1962. – С. 117-123.

 51. Мельник Я. З останнього десятиліття Івана Франка. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 1999.

 52. Метерлинк М. Синяя птица // Верхарн Э. Стихотворения. Зори; Метерлинк М. Пьесы / Пер. с франц. – М.: Худож. литература, 1972. – С. 491-578.

 53. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х тт. / Гл. ред. С.А.Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – Т. 1.

 54. Мірчук І. Історія української культури // Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література; Мірчук І. Історія української культури. – Мюнхен – Львів: УВУ, 1994. – С. 243-374.

 55. Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К.: Наукова думка, 1993.

 56. Москалець К. Замість дослідження // Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстика. – К.: Критика, 1999. – С. 150-160.

 57. Москалець К. Роман із дискурсом // Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстика. – К.: Критика, 1999. – С. 161-180.

 58. Мочульський М. Іван Франко: Студії та спогади. – Львів: Вид-во “Ізмарагд”, 1938.

 59. Мочульський М. “Semper tiro” Івана Франка: (Замітки і вражіння) // Літературно-науковий вістник. – 1906. – Т. ХХХVІ. – Кн. ХІІ. – С. 476-488.

 60. Наєнко М. Модернізм: декларації, маніфести і реальність // Слово і час. – 2003. – № 11. – С. 3-7.

 61. Нарский И.С. Западно-европейская философия ХІХ века. – М.: Высшая школа, 1976.

 62. Нахлік Є. Лірична екзистенція душі: Ключ розуміння поезії Василя Куйбіди // Куйбіда В. Долина відображень: Вірші. – Львів: Центр Європи, 2003. – С. 255-281.

 63. Ніцше Ф. Народження трагедії // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 42-54.

 64. Новикова М. Коментар // Українські замовляння / Упоряд. М.Н.Москаленко; Авт. передм. М.О.Новикова. – К.: Дніпро, 1993. – С. 199-306.

 65. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – 2-е вид, перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999.

 66. Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-національної стратегії // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С. 19-31.

 67. Платон. Діалоги / Пер. з давньогр. – К.: Основи, 1995.

 68. Повна симфонія до Святого Письма Старого та Нового Завіту / Укладач і відп. ред. Павло Смук. – Львів: Свічадо, 2004.

 69. Поліщук Я. Дві епістемологічні парадигми // Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – С. 13-29

 70. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.

 71. Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1976.

 72. Психология: Словарь. – Изд. 2-е, испр. и доп. / Под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990.

 73. Самчук У. Велика література // МУР: Альманах. – Збірник 1. – 1946. – С. 36-52.

 74. Світличний І.О. Поезія і філософія // Світличний І.О. Серце для куль і рим: Поезії. Поетичні переклади. Літературно-критичні статті / Переднє слово Дзюби І.М. – К.: Рад. письменник, 1990. – С. 271-283.

 75. Сельченок К. Художество нашей жизни // Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. – Минск: Харвест, 2003. – С. 432-437.

 76. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. – К.: Наукова думка, 1973.

 77. Соловей Е.С. Поезія пізнання: (Філософська лірика в сучасній літературі). – К.: Дніпро, 1991.

 78. Соловей Е.С. Українська філософська лірика: Навч. посібник зі спецкурсу. – К.: Юніверс, 1998.

 79. Сысоев С.В. Коммуникативная система лирики А.С.Пушкина. – М.: ЭКОН, 2001.

 80. Тихолоз Б. Ерос versus Танатос (філософський код “Зів’ялого листя”) / Передм. Л.Сеника. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004.

 81. Тихолоз Б. Іван Франко – поет філософської рефлексії // Semper tiro: Збірник наукових праць молодих учених на пошану проф. І.О.Денисюка (до 75-літнього ювілею вченого). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 40-84.

 82. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії: Автореферат дис. … канд. філол. наук / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003.

 83. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка (траєкторія художньо-світоглядної еволюції) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство / Упоряд. і відп. ред. В.Антофійчук. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн. 2. – С. 144-152.

 84. Тихолоз Б. Філософсько-поетична мариністика Г.Сковороди та І.Франка (Діалог через століття) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 6 (27). – С. 122-132.

 85. Тихолоз Б. “Цілий чоловік” в етико-антропологічній концепції І.Франка // Слово і час. – 1999. – № 2. – С. 32-34.

 86. Тихолоз Б. Четверта струна Франкової ліри (філософська лірика в координатах світоглядної еволюції) // Слово і час. – 2003. – № 8. – С. 32-44.

 87. Тихолоз Б., Тихолоз Н. Іван Франко та модернізм: погляд із Відня (Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”. Motive in der westukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln-Weimar-Wien, 1997) // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 257–271.

 88. Українка Леся. Лист № 5. До І.Я. Франка // Українка Леся. Зібрання творів: У 12 томах. – Т. 12. Листи (1903-1913). – К.: Наукова думка, 1979. – С. 11-20.

 89. Фізер І.М. Деякі міркування про телічну спрямованість українського літературного процесу // Наукові записки НУ “Києво-Могилянська академія”. – Т.19: Філологічні науки. – К.: Стилос, 2001. – С. 18-25.

 90. Франко І. Із дневника // Літературно-науковий вістник. – 1902 (Річник V). – Том ХХ. – Кн. ХІ (за падолист 1902 року). – С. 95-98.

 91. Франко І. Передмова // Апокріфи і лєґенди з українських рукописів / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Ів. Франко. – Т. І. Апокріфи старозавітні. – Львів: Накладом НТШ, 1896. – С. І-LXVI.

 92. Франко І. Причинки до фавни східної Галичини // Українське літературознавство: Іван Франко. Статті і матеріали. – Вип. 56. – Львів: Світ, 1992. – С. 4-10.

 93. Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 тт. – К.: Наукова думка, 1976-1986.

 94. Хайдеггер М. Стихотворение // Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты / Пер. с нем., глоссарий, послесловие О.А.Коваль, предисловие Е.Ю.Сиверцева. – СПб.: Лаборатория метафизических исследований философ. ф-та СПбГУ, 2000. – С. 239-250.

 95. Хоткевич Г. Літературні вражіння (За минулий рік) // Літературно-науковий вістник. – 1909 (Річник ХІІ). – Том ХLV. – Кн. І. – С. 131-146. – Кн. ІІ. – С. 396-411.

 96. Черемшина Марко. Фрагменти моїх споминів про Івана Франка // Черемшина Марко. Новели; Посвяти Василеві Стефанику; Ранні твори; Переклади; Літературно-критичні виступи; Спогади; Автобіографія; Листи / Вступ. стаття, упоряд. й приміт. О.В.Мишанича. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 340-343.

 97. Чехович К. Постать Мойсея в творчості І.Франка // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років: Хрестоматія / За ред. Л.Т.Сеника. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – Т. 1. – С. 248-260.

 98. Чопик Р. Ecce Homo: Добра звістка від Івана Франка. – Львів: ЛВ ІЛ НАНУ, 2002.

 99. Шевченко Т.Г. Зібрання творів: У 6 т.: (Видання, автентичне 1-6 томам “Повного зібрання творів у дванадцяти томах”). – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 1: Поезія 1837–1847. – Т. 2: Поезія 1847-1861.

 100. Шеллинг Ф.В. Философия искусства / Под общ. ред. М.Ф.Овсянникова; пер. с нем. П.С.Попова. – М.: Мысль, 1999.

 101. Шерех Ю. Другий “Заповіт” української літератури // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології: У 3 т. – Т. ІІ. – Харків: Фоліо, 1998. – С. 84-104.

 102. Шиллер Ф. О наивной и сентиментальной поэзии // Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. – Т. 6. – М.: ГИХЛ, 1957. – С. 385-477.

 103. Шуст Я. Псевдоніми та криптоніми Івана Франка // Іван Франко: Статті і матеріали. – Зб. 7. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1960. – С. 438-457.

 104. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Авт.-сост. В.Андреева и др. – М.: ООО “Изд-во Астрель”; МИФ; ООО “Изд-во АСТ”, 2002.

 105. Юнг К.Г. Аналитическая психология и воспитание // Юнг К.Г. Божественный ребенок: Аналитическая психология и воспитание: Сб. – М.: Олимп; ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1997. – С. 19-59.

 106. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.Г. Божественный ребенок: Аналитическая психология и воспитание: Сб. – М.: Олимп; ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1997. – С. 248-290.

 107. Яворский Ю. Духовный стихъ о грhшной дhвh и легенда о нерожденных дhтяхъ // Изборникъ Кіевскій / Тимофею Дмитріевичу Флоринскому посвящаютъ друзья и ученики. – К.: Тип. Мейнандера, 1905. – С. 287-352.

 108. Ярема Я. Іван Франко і “Фауст” Гете // Дослідження творчості Івана Франка: (Збірник матеріалів) / Відп. ред. І.Крип’якевич. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – С. 68-107.

 109. Ярема Я. Мойсей, поема Ів. Франка. – Тернопіль, 1912.

 110. Lenau N. Anna (Nach einer schwedischen Sage) // Lenau N. Sämtliche Werke: In zwei Bänden / Herausgegeben von Edward Castle. – Leipzig: Max Hesse’s Verlag, 1902. – Bd. 1. – S. 303-314.

 111. Sierotwiński S. Słownik terminów literackich: Teoria i nauki pomocnicze literatury. – Wyd. 2-e, przerob. i rozszer. – Wrocław – Warszawa – Kraków: Wyd-wo PAN, 1966.

 112. Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”: Motive in der westukainischen Lyrik der Moderne. – Köln–Weimar–Wien, 1997.

Покажчик імен164
Агеєва В. 8, 9, 160

Алексєєнко М. (Aleksiejenko M.) 121, 162

Андреєва В. 17, 167

Антофійчук В. 109, 165

Асник А. 23
Байрон Дж.Ґ. 127

Барт Р. 29

Башляр Ґ. 54, 55, 160

Бердяєв М. 146, 150, 160

Білецький О. 109, 160

Блок О. 85

Бондар Л. 63, 102, 112, 160

Бровіньок [Гундорова] Т. 112, 160; див. Гундорова Т.

Бунчук Б. 62, 160
Вадимов А. 160

Вергарн Е. 80, 163

Верлен П. 9

Виготський Л. 29, 161

Вишенський І. 138-140, 143, 149

Возняк Т. 15, 161

Войтович В. 53, 160

Волкова Т. 25, 69, 70, 160

Вороний М. 9, 59, 60, 160

Врхліцький Я. 23


Гаврилів Т. 62

Гавриш Ю. 48, 162

Гайдеґґер М. 15, 18, 26, 37, 38, 161, 166

Геґель Ґ.В.Ф. 21, 22, 161

Гельдерлін Ф. 15, 161

Герасим’юк В. 40

Глобенко М. 110, 163

Гнатюк В. 66

Гнатюк М. 67, 161

Гойя Ф. 67

Гольбайн Г. 90

Гомер 24


Горбач О. 24, 162

Гофман Е.Т.А. 112

Грабович Г. 16, 66, 121, 122, 123, 131, 161

Грабовський П. 76

Гриневичева К. 67, 161

Гром’як Р. 21, 70, 160, 163

Грушевський М. 66

Гузар З. 87, 103, 161

Гулига А. 26, 162

Гундорова Т. 8, 10, 11, 62, 112, 114, 127, 141, 142, 160, 161

Гура О. 43, 44, 53, 161
Ґадамер Г.-Ґ. 16, 18, 19, 26, 62, 64, 161

Ґеорґе С. 62, 161

Ґете Й.В. 23, 24, 73, 96, 167
Данте Аліґієрі 24, 61, 87, 134, 148

Денисюк І. 9, 63, 109, 160, 161, 165

Дзюба І. 25, 165

Домбровський В. 24, 161

Донцов Д. 23, 142, 162

Дорошенко (Дорошенкова) Н. 64

Драгоманов М. 151
Ейхенбаум Б. 84
Євшан М. 6, 19, 113, 128, 162

Єфремов С. 16, 113, 118, 141, 142, 162


Забужко О. 131, 162

Завадська В. 43, 162

Зеров М. 11, 14, 138, 142-144, 162

Зубрицька М. 22, 164


Ільницький О. 48, 162
Камю А. 125

Кант І. 26, 162

Каспрович Я. 23

К’єркеґор С. 126, 129, 139

Клименко Ю. 13, 27, 162

Ковалик І. 41, 48, 163

Ковалів Ю. 21, 70, 160, 163

Коваль О. 38, 166

Корнійчук В. 61, 120-121, 137, 162

Костельник Г. 23, 162

Кримський А. 67

Крип’якевич І. 96, 167

Крушельницький А. 115, 128, 137, 163

Куйбіда В. 28, 29, 65, 164

Куліш П. 23
Лакан Ж. 15

Легкий М. 9, 163

Ленау Н. (Lenau N.) 75, 76, 79, 168

Леонардо да Вінчі 150

Луцак С. 9, 163

Луцький О. 9


Маковей О. 93, 127

Маланюк Є. 10, 14, 39, 61, 64, 105, 163

Мейєр К.Ф. 23

Мельник Я. 10, 144, 163

Метерлінк М. 80, 163

Мишанич О. 145, 167

Мірчук І. 110, 163

Міцкевич А. 23, 121, 134, 151, 162

Мовчанюк В. 25, 163

Морено Дж. (Я.) 27

Москаленко М. 43, 164

Москалець К. 8, 163, 164

Мочульський М. 16, 63, 64, 67, 68, 87, 97, 164

Музиченко Я. 43, 162


Наєнко М. 63, 164

Нарський І. 126, 139, 164

Нахлік Є. 28, 29, 65, 164

Ніцше Ф. 22, 164

Новикова М. 43, 52, 164
Овсянико-Куликовський Д. 30

Овсянников М. 21, 167

Оренштайн Я. 115, 163

Ощипко І. 41, 48, 163


Павлик М. 66

Павличко С. 8, 164

Пахльовська О. 112, 164

Петров В. 110, 163

Петровський А. 27, 165

Петлюра С. 64

Платон 20, 22, 23, 164

Поліщук Я. 8, 25, 164

Полюга Л. 41, 48, 163

Попов П. 21, 167

Поспєлов Г. 22, 99, 164

Потебня О. 30

Пушкін О. 65, 121, 162, 164

Пшеничний Є. 24, 162


Рильський М. 35, 37

Рікер П. 99

Рільке Р.-М. 85

Романчук Ю. 9


Самійленко В. 23

Самчук У. 149, 165

Світличний І. 25, 165

Сельченок К. 13, 29, 30, 161, 162, 165

Сеник Л. 129, 141, 165, 167

Сєротвінський С. (Sierotwiński S.) 24, 168

Сисоєв С. 65, 165

Сіверцев Є. 38, 166

Сімонек С. (Simonek S.) 9, 59, 166, 168

Сковорода Г. 13, 40, 44, 55, 108, 114, 116, 137, 149, 165

Скуратов Б. 55, 160

Словацький Ю. 23

Смук П. 45, 164

Соловей Е. 25, 165

Софокл 24

Старицький М. 23

Стефаник В. 145, 166

Стус В. 37


Таланчук О. 43, 162

Теліга О. 106

Тихолоз Б. 9, 109, 118, 124, 129, 165-166

Тихолоз Н. 9, 166

Тичина П. 13

Токарєв С. 43, 163

Тютчев Ф. 38
Українка Леся 9, 24, 61-63, 74, 105, 160, 163, 166
Федькович Ю. 23

Фізер І. 15, 166

Флобер Ґ. 9

Флоринський Т. 75, 167

Фройд З. 15, 114
Хоткевич Г. 6, 166

Христофор, патріарх александрійський 154


Черемшина Марко 145, 166

Черний А. 66

Чехович К. 141-143, 167

Чижевський Д. 110, 163

Чопик Р. 10, 11, 112-114, 116, 117, 131, 135, 148, 167
Шалак О. 43, 162

Шашкевич М. 23

Шевченко Т. 15, 16, 23, 25, 48, 55, 56, 74, 161-163, 167

Шекспір В. 24

Шеллінґ Ф.В. 21, 167

Шерех Ю. 141-143, 167

Шіллер Ф. 22, 23, 167

Шопенгауер А. 139

Шумило Н. , 162

Шуст Я. 122, 167


Щурат В. 9
Юнґ К.Ґ. 17, 18, 28, 43, 114, 128, 147, 167
Яворський Ю. 74, 75, 167

Ярема Я. 96, 142, 167, 168

Ярошевський М. 27, 165
Aleksiejenko M. 121, 162

Lenau N. 75, 76, 79, 168

Sierotwiński S. 24, 168

Simonek S. 9, 59, 166, 168

Покажчик творів Івана Франка
Апокріфи і лєґенди з українських рукописів 93, 94, 98, 102, 160, 166

Арф’ярка 121


Баляди і роскази 26, 40, 109, 116, 119

Беркут 43

Божеське в людськім дусі 116

Борислав сміється 7

Бунт Митуси 45, 121, 152
В краю людожерів (Як голова болить!..) 60, 65; див. також Як голова болить!..

Вій, вітре, горою… 45, 152

Вічний революцйонер (Гімн) 7

Вона умерла! Слухай! Бам! Бам-бам!.. 47, 153

Втомився я… 46, 152
Галицькі образки (Obrazky galicyjskie) (Збірка) 131

Гімн (Вічний революцйонер) 7

Годуй гадюку молоком… 46, 154

Гриць Турчин 46, 152


Дві дороги 116

Декадент 9

Дещо про себе самого (Nieco o sobie samym) 66, 100, 131

Догорають поліна в печі… 120


Живі і мертві 121

Журавлі 43


З вершин і низин 68, 119

Зів’яле листя 8, 27, 63, 68, 87, 103, 128, 129, 143, 165


Іван Вишенський 97, 103, 138-141, 144, 154

Ідилія 57

Із дневника 26, 56-106, 133, 138; 156-159 (текст), 166

Із днів журби 38, 68, 137

Із книги Кааф 60-62, 87, 103, 159, 161

Із секретів поетичної творчості 26, 36, 58, 71, 74, 82


Каменярі 7, 8, 19, 45, 152

Керманич 121

Киця 43

Князь Олег 45, 152Коли ще звірі говорили 43
Легенда про вічне життя 121

Легенда про Пілата 46, 153

Легенда про святого Маріна 154

Лель і Полель 112, 113, 144, 160

Лис Микита 43

Лісова ідилія 9, 113

Література, її завдання і найважніші ціхи 9

Любов 116


Мамо-природо!.. 35

Мачуха 152

Мій Ізмарагд 17, 68, 89, 129, 130

Моїй дружині 46, 153

Моїй не моїй 47, 154

Мойсей 8, 19, 26, 46, 55, 57, 58, 104, 111, 115, 134, 140-144, 154, 168


На дні 113

На небі чорна тьма… 152

На Святоюрській горі 47, 154

Надходить ніч. Боюсь я тої ночі!.. 47, 154

Наші коляди 23

Не бійтеся тюрми! 45, 152

Не забудь, не забудь… 118

Не люди наші вороги… 45, 152

Не можу жить, не можу згинуть… 47, 153

Не можу забути!.. 47, 154

Не надійся нічого! 103

Не покидай мене, пекучий болю… 34, 42, 120

Не раз у сні являється мені… 47, 153

Неясна для вас ця легенда… 46, 100, 153

Ні, вдуріти доведеться… 46, 153

Ніч, довкола тихо, мертво… 97

Нічні думи 68, 120
О.Люнатикові 9

Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє… (Фраґмент) 34, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64-67, 73-91, 104, 123, 133, 136; 156-157 (текст)

[Оповідання цюпасника] 46, 152

Осінні думи 68, 120


Паренетікон 130

Пелікан 43

Перехресні стежки 113, 144

Петрії і Довбущуки 113

Підгір’я взимі 153

Пімста за вбитого 45, 152

Пісня геніїв ночі 123

Поезія і її становисько в наших временах 117

Поеми (Збірка) 130

Поет зради (Ein Dichter des Verrates) 66, 121, 131, 161

Поєдинок 112, 113, 120-123, 131, 132, 135, 141, 153

Поклони 68, 89

Похорон 46, 57, 112, 113, 121, 129-137, 141, 142, 144, 149, 154, 161

Приємний вид 40

Притча про життя 47, 153

Притча про захланність 154

Притча про приязнь 121

Причинки до фавни Східної Галичини 52, 166


Рад би я, весно, в весельшії нути… 124

Ранок на пастівнику 52

Розпука! Те, що я вважав… 46, 47, 153

Рука Івана Дамаскіна 121


Свиня 43

Святий Валентій 46, 153

Сідоглавому 9

Скорбні пісні 68, 120

Славой і Хрудош 61

Смерть Каїна 100, 101, 113, 127

Сойчине крило 8
Так говорить стародавня повість… 121

Ти знов літаєш надо мною, галко… 57

Товаришам із тюрми 7

Тюремні сонети 68, 121


У непам’ять 153

Украдене щастя 27


Фраґмент (Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…) 60, 65; див. також Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…
Хмельницький і ворожбит 52

Хома з серцем і Хома без серця 112, 113, 144


Цар і аскет 47, 153
Човен (Вічні питання) 124-127

Чом так тривожно б’єсь у мене серце в грудях… 46, 152


Як голова болить!.. (В краю людожерів) 58, 60, 62, 65-67, 92-106; 157-159 (текст)

Як маю вірити тобі… 46, 154

Якби ти знав, як много важить слово… 60
Boa constrictor 43, 50, 51

Ein Dichter des Verrates (Поет зради) 66, 121, 131, 161

Moderne 46, 154

Nieco o sobie samym (Дещо про себе самого) 66, 100, 131

Obrazky galicyjskie (Галицькі образки) (Збірка) 131

Semper tiro 60, 61, 63, 64, 67, 68, 159, 162, 164

Vivere memento! 118

Перелік ілюстрацій
І–ХХ – Ілюстрації Віктора Мельника до творів Івана Франка:

І–ІV – до поезії “Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…”

V–VІІІ – до поезії “Як голова болить!..”

ІХ – до поезії “Човен”

Х–ХІІ – до поеми “Смерть Каїна”

ХІІІ – до поем “Поєдинок” та “Похорон”

ХІV–ХVІ – до поеми “Іван Вишенський”

ХVІІ–ХХ – до поеми “Мойсей”


ХХІ–ХХІV Автограф ліричного диптиха Івана Франка “Із дневника” (Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 3. – № 255).

ХХІ – Арк. 1

ХХІІ – Арк. 2

ХХІІІ – Арк. 3

ХХІV – Зворот арк. 3
Автор складає сердечну подяку

за уможливлення репродукування автографа диптиха “Із дневника”

пану Степанові Захаркіну

(Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, м. Київ)
Наукове видання

Тихолоз Богдан Сергійович

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка