Міністерство освіти І науки україни інститут модернізації змісту освіти мон україни Інститут проблем виховання напн україни Інститут педагогіки напн україни двнз «Університет менеджменту освіти»Скачати 127.94 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір127.94 Kb.
#19256


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут педагогіки НАПН України

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Північно-Казахській області (Петропавлівськ, Казахстан)

Академія післядипломної освіти (Мінськ, Білорусь)

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

Бердянський державний педагогічний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет
ім. Богдана Хмельницького


Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький педагогічний коледж»

Запорізької обласної ради

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», яка відбудеться
18-25 квітня 2016 року
на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

Мета конференції: об'єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку системи неперервної освіти.

До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної освіти, працівники районних (міських) методичних кабінетів, керівники навчальних закладів, учителі, працівники психологічної служби системи освіти, інші зацікавлені особи.

Тематичні напрями конференції:

1. Неперервна педагогічна освіта в умовах відкритого освітнього простору.

1.1. Аксіологічний вимір неперервної освіти: пріоритети сім’ї, суспільства та держави.

1.2. Детермінація неперервності освітнього процесу.

1.3. Зміст і технології неперервної освіти.

1.4. Потенціал нових дидактичних моделей неперервної освіти.

1.5. Акумуляція та трансляція передового педагогічного досвіду для розвитку неперервної освіти.2. Дошкільна, початкова та позашкільна освіта: виклики сучасності.

2.1. Сучасна дошкільна, початкова та позашкільна освіта: досягнення, суперечності та перспективи розвитку.

2.2. Наступність як актуальна проблема дошкільної та початкової ланок освіти.

2.3. Психолого-педагогічні засади реалізації змісту дошкільної, початкової та позашкільної освіти в нових соціокультурних умовах.

2.4. Проблеми сучасного підручника для початкової школи.

2.5. Інноваційні педагогічні технології в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та закладах позашкільної освіти.

2.6. Науково-методичне забезпечення та організація сучасного освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах та початковій школі.

2.7. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців дошкільної, початкової та позашкільної ланок освіти в умовах модернізація освітньої системи.

2.8. Співпраця закладів дошкільної, початкової й позашкільної освіти як чинник формування базових і ключових компетентностей особистості.

3. Інформатика та інформаційні технології в освітній діяльності.

3.1. Методичні питання викладання курсу інформатики в школі.

3.2. Інтеграція ІКТ в освітню діяльність.

3.3. STEM-освіта: проблеми та напрями впровадження.

3.4. Навчання вчителів у галузі інформатики та ІКТ.

4. Національно-патріотичне виховання дітей і молоді в полікультурному середовищі: науково-практичний аспект.

4.1. Теоретико-методологічні засади національно-патріотичного виховання.

4.2. Загальнолюдські цінності як основа національно-патріотичного виховання.

4.3. Соціально-педагогічні умови реалізації концепції національно-патріотичного виховання.

4.4. Зміст і форми національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

5. Розвиток професійної компетентності фахівця у системі неперервної освіти.

5.1. Актуальні проблеми формування та розвитку професійної компетентності фахівців: управлінський аспект.

5.2. Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності педагога у системі неперервної освіти.

5.3. Теорія і практика формування професійної компетентності педагогів загальноосвітніх та спеціальних закладів освіти.

5.4. Андрагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівця.
Форми участі у Міжнародній конференції: виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, стаття, тези матеріалів конференцій.

Учасники Міжнародної конференції отримають сертифікати участі.Умови участі в Міжнародній конференції: обговорення проблемних питань за тематичними напрямами проводяться в інтернет-офлайн форматі (заочна участь) та у постерному режимі. Тези для участі в конференції, відеовиступи та матеріали для постерного обговорення просимо надсилати до 11 квітня 2016 року на адресу: nauk.zoippo@gmail.com або завантажити через посилання на сайті http://www.zoippo.zp.ua.

Матеріали Міжнародної конференції будуть розміщені 18 квітня 2016 року на загальному сайті http://www.zoippo.zp.ua за тематичними напрямами з подальшим обговоренням.Тези наукових доповідей будуть опубліковані в офіційному електронному виданні КЗ«ЗОІППО»ЗОР (ISSN 2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html до 15 червня 2016 року.

Робочі мови Конференції - українська, російська, англійська.
Вимоги до оформлення наукових тез:

Обсяг – від 4 сторінок; формат MS Word 1997-2003 з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman (розмір шрифту - 14, інтервал – 1,5; поля – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см).

Назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок – ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; наступний рядок - країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст. Вирівнювання тексту – по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка й підкреслення виключаються; список літератури (Література:) за правилами бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (не більше 7-8 джерел) – друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело – [8, c.18].

Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ
ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Петренко О.І.

Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


[Текст]

….

Література:


Окремо учасникам конференції пропонується на основі тез надсилати наукові статті до збірника наукових праць ЗОІППО «Педагогічні науки та освіта» (друк статей здійснюється у межах запланованого ліміту сторінок збірника).
Вимоги до оформлення статей у збірник наукових праць.

Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом 8-14 сторінок формату А-4. Мова друку: українська, російська або англійська. Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows - 95/97/2000, шрифт - Тіmes New Roman, інтервал – 1,5, розмір (кегль) – 14. Розміри полів: 2,0 см – з усіх боків.Оформлення статті здійснювати наступним чином. У верхньому лівому кутку першої сторінки проставляється індекс УДК. Назва друкується великими літерами, вирівнювання – посередині. Нижче через інтервал – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання та посада. Анотація трьома мовами (українською (10 рядків), російською (10 рядків), англійською (21 рядок), ключові слова (3-10 слів). Варіанти анотації, що написані російською та англійською мовами, повинні починатися із зазначення прізвища та ініціалів автора. Після ініціалів відповідною мовою вказується назва статті. В кінці кожної анотації необхідно вказати ключові слова (3-10 слів). Далі через рядок подається текст основної частини статті.

Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України (№ 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрій присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання цих вимог у рукописі слід виділити такі елементи статті: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки.Обов’язкове наведення списку джерел.

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані) або не згруповані рисунки.

Просимо авторів також звернути увагу на такі моменти:

  • Відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а за допомогою «табулятора» або автоматично через меню Microsoft Word;

  • Відстань між словами – не більше 2 пропусків;

  • Перенос слів (в тому числі й автоматичний) не допускається;

  • Рисунки (схеми, графіки) обов’язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка (при їх наявності) розміщують перед назвою рисунка.

  • Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=207)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ


УДК 372.8

УЗАГАЛЬНЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОСТАНОВКИ

І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ
А.І. Павленко

доктор педагогічних наук, професор кафедри

дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

КЗ «Запорізький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
У статті теоретично обґрунтовується технологічне представлення реалізації задачного підходу у навчанні. Описана узагальнена технологія постановки і розв’язування навчальних задач.

….

Ключові слова: узагальнена педагогічна технологія, навчальна задача, постановка і розв’язування задач.


ПАВЛЕНКО А.И. ОБОБЩЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В статье теоретически обосновывается технологическое представление реализации задачного похода в обучении. Описана обобщенная технология постановки и решения учебных задач. Показана ее роль в повышении качества образования.

Ключевые слова: обобщенная педагогическая технология, учебная задача, постановка и решение задач.


[Текст]

….

Література:


PAVLENKO A.I. GENERALIZED TECHNOLOGY FORMULATING AND SOLVING EDUCATIONAL PROBLEMS

This paper theoretically justified technological representation of task implementation approach in teaching. We describe a generalized formulation technology and solving educational problems. Shown its role in improving the quality of education.

Key words: generalized educational technology, training problem, staging and solving educational problems.


Текст статті має бути ретельно перевірений й відредагований. В статті не повинно бути порушень вимог авторського права. Відповідальність за зміст статті несе автор.

У разі перевищення лімітованого обсягу збірника, редакційна колегія збірника залишає за собою право розміщувати статті в офіційному електронному виданні КЗ«ЗОІППО»ЗОР.Тези та статті, які матимуть незначні порушення встановлених вимог щодо оформлення, будуть підлягати редакторській правці, а ті з них, що не відповідатимуть визначеним напрямам конференції або порушуватимуть авторські та суміжні права, будуть відхилятися.

Усі матеріали подаються електронною поштою nauk.zoippo@gmail.com. Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до відправки матеріалів електронною поштою).Вимоги до відправки матеріалів (тез, статей тощо) електронною поштою на адресу: nauk.zoippo@gmail.com:

1) Тема листа - «прізвище та ініціали, конференція №….. (1, 2, 3, 4, або 5 – обирає автор)».2) Прикріплений файл: тези чи стаття, заявка (окремими файлами, ім’я файлу має містити прізвище автора і пояснення: Іванов_тези, Іванов_стаття, Іванов_заявка).
Заявка учасника

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

(18-25 квітня 2016 р.)


Прізвище, ім’я, по батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада
Назва навчального закладу
Поштова адреса та індекс
Контактний телефон
Е-mаіl
Назва тематичного напряму конференції
Назва матеріалів

Контактна інформація:

Гура Тетяна Євгенівна, проректор з наукової та міжнародної діяльності КЗ «ЗОІППО» ЗОР – роб.тел. (061) 236-30-95, моб.тел. 095 7199730

Чемодурова Юлія Миколаївна, технічний секретар – роб.тел. (061) 233-40-83, моб.тел. 050 6569225

Лісіцин Віталій Вікторович, модератор конференції – роб.тел. 222-25-82, моб.тел.: 093 3610643,

Каталог: files -> plan -> 2016
plan -> Звіт про роботу за 2011 2012 н р
plan -> План роботи методоб’єднання класних керівників
plan -> План роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік
plan -> “конфліктологія та теорія переговорів”
plan -> Методичні рекомендації на тему : „ Планування роботи юридичної служби„
plan -> Одеський обласний інститут удосконалення вчителів план роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів на 2015 рік
plan -> План роботи методиста рмк салабай А. В
plan -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Зоряний» м. Тернівка
2016 -> Сучасні підходи до stem–навчання. Світовий досвід та завдання вітчизняної освіти

Скачати 127.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал