Міністерство освіти і науки україни харківська національна академія



Скачати 495.39 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір495.39 Kb.
#9786
ТипАвтореферат
1   2   3

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 28 наукових праць, з них 11 статей загальним обсягом 4,62 друк. арк. у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженому ВАК України, і 17 публікацій в матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг 6,82 друк. арк., з них особисто автору належать 5,17 друк. арк.


Структура роботи. Дисертація загальним обсягом 212 сторінок машинописного тексту складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 171 найменування, 16 таблиць, 12 рисунків, 9 додатків на 36 сторінках.

Основний зміст дисертації


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, предмет і об’єкт дослідження, сформульовано завдання, відображено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі “Теоретичні основи й методичні особливості моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів підприємства” розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття „фінансові ресурси”, розкриті методологічні засади проведення моніторингу на основі аналізу й оцінки фінансового стану підприємства.

Одна з проблем вітчизняних підприємств полягає в тому, що через відсутність довгий час природного регулятора ефективності виробництва, ефективності використання ресурсів, яким є ринок та конкуренція, економіка вітчизняних підприємств мала витратний характер, а виробничо-технологічний базис використовував ресурси з найменшою віддачею. У таких умовах підприємствам потрібний дієвий інструмент, спрямований на зниження капіталомісткості кінцевих результатів і тим самим на підвищення ефективності виробництва, зростання прибутку і укріплення фінансового стану підприємства. Таким інструментом є моніторинг ефективності використання фінансових ресурсів на основі аналізу та оцінки фінансового стану як засобу підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності підприємства. Розробка цього інструменту стала основою вирішення завдання підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства на основі удосконалення організаційно-економічного механізму моніторингу з використанням аналізу й оцінки фінансового стану.

Відсутність єдиного визначення поняття „фінансові ресурси” і недостатнє відображення витратного характеру цих ресурсів не сприяє розробці напрямків і інструментів підвищення ефективності їх використання. На думку автора, всі засоби підприємства, що знаходяться в його розпорядженні і складаються з основних і обігових коштів, представлених у вартісному вираженні, є його фінансовими ресурсами. З іншого боку, загальна величина фінансових ресурсів підприємства характеризується сукупністю джерел фінансування цих засобів. За своїм характером фінансові ресурси є одноразовими капітальними виробничими витратами, які підприємство здійснює для забезпечення безперервності виробничо-комерційної діяльності. Таке визначення фінансових ресурсів підприємства точніше розкриває витратну їх сутність як основний економічний зміст, відповідно до чого з’являється можливість виявити механізм впливу фінансів на виробничий процес і розробляти методичне, організаційне та інформаційне забезпечення моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів.

У загальному розумінні моніторинг можна розглядати з двох позицій: як спосіб дослідження реальності і як спосіб забезпечення сфери управління своєчасною та якісною інформацією. Моніторинг ефективності використання фінансових ресурсів підприємства можна визначити як систему постійного спостереження за використанням фінансових ресурсів з метою виявлення відповідності результатів, що досягаються, результатам, що планувалися в якості цілі. Оскільки мова йде про фінансові ресурси, то як методичне забезпечення цієї роботи доречно визначити методику фінансового аналізу, оскільки аналіз і оцінка фінансового стану підприємства є дієвим засобом підвищення ефективності діяльності підприємства.

Фінансовий стан підприємства як результат всієї його роботи – господарської, фінансової, економічної, залежить від ефективності використання фінансових ресурсів. У процесі вивчення теоретичних джерел, присвячених підходам і методам до моніторингу на основі аналізу й оцінки фінансового стану підприємства з урахуванням необхідності зростання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, встановлено, що існуючі методи й підходи до аналізу та оцінки фінансового стану зосереджені в основному на визначенні рівня збалансованості окремих структурних елементів активів та пасивів підприємства. Зміст аналізу й оцінки фінансового стану складається з вивчення розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності, забезпеченості власними обіговими коштами, стану виробничих запасів, власних і залучених джерел їх формування, дисципліни розрахунків з іншими підприємствами та державою, використання коштів за призначенням. Основними користувачами отриманої інформації є в основному зовнішні користувачі – постачальники, банки, покупці й власники акцій. В той же час не приділяється належна увага тому, як ефективно використовуються фінансові ресурси на рівні підприємства.

Проаналізувавши діючу й рекомендовану багатьма фахівцями систему показників аналізу та оцінки фінансового стану підприємства, встановили, що, по-перше, існує велика кількість різноманітних коефіцієнтів, які ідентичні за економічним змістом, але мають різні назви, що створює труднощі з ідентифікацією показників і призводить до зайвих розрахунків. По-друге, відмітили неоднозначність і за деяких умов невизначеність показників, зокрема, при збитковості підприємства, на основі діючих методик не можна зробити адекватного висновку. По-третє, вказані еталонні значення показників не завжди теоретично й практично обґрунтовані, є усередненими, суб’єктивними, не завжди враховують економічні особливості господарювання в Україні. У цілому можна зробити висновок про певну обмеженість використання цієї системи показників для управління ефективністю використання фінансових ресурсів. Діючі методики фінансового аналізу не спроможні однозначно визначити час, місце (в просторі й за номенклатурою) і суму втрат (чи економії) фінансових ресурсів, які фактори вплинули на вищезазначене і що необхідно зробити, щоб запобігти негативному впливу цих факторів на фінансовий стан підприємства.

Отже, процес дослідження рівня та динаміки ефективності використання фінансових ресурсів і джерел їх формування повинен надавати аналітику однозначну й об’єктивну інформацію і підтримувати прийняття управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Враховуючи ряд проблем, що виникають при використанні методик моніторингу на основі аналізу та оцінки фінансового стану підприємства, виникає необхідність удосконалення в напрямку розробки інструменту, який дозволить враховувати високовитратний характер економіки вітчизняних підприємств і спрямований на зниження капіталомісткості кінцевих результатів і зростання ефективності використання фінансових ресурсів.

Другий розділ “Аналіз діючого методичного, інформаційного й організаційного забезпечення процесу моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів підприємства спрямований на пошук підтвердження існування на практиці раніше сформульованої на основі дослідження теоретичних джерел невирішеної задачі. Для цього на базі репрезентативних підприємств досліджено існуюче методичне, інформаційне та організаційне забезпечення процесу проведення моніторингу.

Як досліджувані підприємства були обрані підприємство ВАТ фірма “Дніпробудіндустрія”, а також п’ять його дочірніх підприємств. На основі аналізу й оцінки фінансово-економічного стану встановлено, що на досліджуваних підприємствах спостерігається неефективне використання основних фондів підприємства, оборотних коштів, трудових ресурсів і поточних витрат. Незадовільний економічний стан підтверджують також і результати розрахунку інтегральних показників, що характеризують ефект та ефективність виробництва (табл. 1). Головний висновок на основі проведеної роботи такий: відсутність на підприємствах системи управління витратами, діяльність якої мала б бути направлена на мінімізацію усіх видів витрат в кожній одиниці кінцевих результатів.

Таблиця 1

Показники стану й тенденцій розвитку ефективності використання ресурсів та витрат підприємства ВАТ фірма „ДБІ”



Показник

Квартали років, значення

Середній темп росту, %

2004р.

2005р.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.




ОФЄ, грн/грн

44,98

60,76

42,41

38,90

73,25

130,9

189,3

129,75

Темп росту (у % до попереднього періоду)

100

135,1

69,80

91,73

188,3

178,7

144,6

ОКЄ, грн/грн

27,56

45,97

31,12

28,62

55,29

88,46

126,1

131,74

Темп росту (у % до попереднього періоду)

100

166,8

67,69

91,97

193,2

159,9

142,6

ТРЄ, чол./10 тис. грн.

2,52

3,51

2,43

2,23

4,19

7,22

10,37

129,16

Темп росту (у % до попереднього періоду)

100

139,3

69,23

91,77

187,9

172,3

143,6

ВМ, грн/грн

1,273

1,38

0,623

0,902

0,79

0,856

0,824

98,65

Темп росту (у % до попереднього періоду)

100

108,4

45,14

144,8

87,58

108,3

96,26

Рентабельність виробничих фондів, %

-0,537

0,16

0,215

-3,404

-0,14

-0,651

0,801

-

Рентабельність за собівартістю продукції, %

-26,43

14,46

25,43

-254,9

-22,5

-167

349,4

-

Рентабельність за виручкою, %

-38,94

17,06

15,84

-229,9

-17,7

-142,9

252,8

-

Примітка до табл. 1: ОФЄ - капіталомісткість продукції за основними фондами, ОКЄ - капіталомісткість продукції за оборотними коштами, ТРЄ - трудомісткість продукції, ВМ - витратомісткість продукції.

Для вивчення методичного, організаційного та інформаційного забезпечення процесу проведення моніторингу на основі аналізу й оцінки фінансового стану проаналізували нормативно-правову базу досліджуваних підприємств, а саме статути, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції відповідальних виконавців, положення про порядок проведення аналізу й оцінки фінансового стану. Встановили, що методичне забезпечення процесу моніторингу на підприємствах, що досліджувалися, включає вивчення таких аспектів: ліквідності, довгострокової платоспроможності, рентабельності, ділової та ринкової активності. Результати виконаних розрахунків дозволили встановити неоднозначність та невизначеність критеріїв, неможливість розрахунку показників у деяких випадках і відсутність універсальності показників. У цілому невирішена економічна задача, сформульована в першому теоретичному розділі цієї дисертаційної роботи на основі огляду літератури, знайшла підтвердження на практиці.

Дослідження системи інформаційного та організаційного забезпечення на аналізованих підприємствах дало змогу зробити висновки про такі недоліки: інформаційне та організаційне забезпечення процесу проведення аналізу й оцінки фінансового стану існує поза системою; інформативні показники відображаються лише по підприємству в цілому, а не за окремими підрозділами, що не дозволяє точно встановити місця виникнення проблем; низька періодичність розробки інформаційної бази та процесу проведення моніторингу - один раз на квартал, що не дозволяє використовувати їх при прийнятті оперативних управлінських рішень; відсутність органу, який оперативно займається аналізом і оцінкою фінансового стану на дочірніх підприємствах та їх підрозділах; висока агрегованість показників інформаційного забезпечення; узагальненням інформації про аналіз й оцінку фінансового стану підприємств займаються тільки економічні служби без залучення працівників, які безпосередньо використовують ресурси в процесі виробництва продукції.

У третьому розділі “Рекомендації щодо розвитку організаційно-економічного механізму моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів” за результатами теоретичного і практичного дослідження визначено заходи з удосконалення методичного забезпечення процесу проведення моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів на основі аналізу й оцінки фінансового стану підприємства, опрацьовані основні напрямки розвитку організаційного та інформаційного забезпечення цієї роботи на підприємствах з урахуванням стратегії підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.

Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів являє собою систему елементів управління (цілей, функцій, методів, структури, суб’єктів управління) й об’єктів управління, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів управління в необхідний стан або реакцію фінансових ресурсів. Організаційна складова механізму моніторингу відповідає за організацію досягнення цілей і не обмежується тільки організаційними методами управління. Вона містить у собі також організаційно-структурні, соціально-психологічні й адміністративні аспекти. Економічна складова механізму моніторингу полягає також не лише в методах, а й цілях функціонування всього механізму. У процесі взаємодії відбувається взаємопроникнення економічних і організаційних елементів механізму моніторингу.

В основу вдосконаленого методичного забезпечення процесу моніторингу в системі управління виробничими витратами покладено факторний аналіз. Факторний аналіз і оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства та джерел їх покриття базується на відношенні:
ЕФР = IФР / IКР; (1)

де ЕФР – показник ефективності використання фінансових ресурсів (активів і пасивів) підприємства; IФР; IКР - відповідно, індекс фінансових ресурсів (активів і пасивів), індекс кінцевих результатів підприємства.

Множину результатів відношення (1) формалізували й відобразили у вигляді діаграми (рис.).

Одержали сімнадцять типів множини результатів спів відношення між абсолютними значеннями фінансових ресурсів і абсолют ними величинами кінцевих результатів виробництва, що змінюються. Кожна з перелічених множин має свої умови, свої фактори, що визначили місце розташування результатів співвідношень і алгоритми визначення результатів співвідношень (які визначаються діями факторів), мають свою оцінку (табл. 2).

Алгоритм розрахунків, пов’язаних з удосконаленням методичного забезпечення моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства, наступний:

, (2)

, (3)

де ЕАі, ЕПі – показники ефективності використання активів і пасивів (їх статей), умовне залучення чи умовне вивільнення активів і пасивів (їх статей); {І Аі ІІІ Аі}Б; {І Аі ІІІ Аі}t; {І Пі V Пі}Б; {І Пі V Пі}t – розділи активу (І-ІІІ) та пасиву (І-V) балансу, а також окремі статті, в базовому й аналізованому періодах; КРБ; КРt – показники кінцевих результатів виробництва за ці періоди.

Таблиця 2

Фактори, алгоритми оцінки, факторна оцінка ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства



№ п/п

Математичний опис факторів

Алгоритм оцінки впливу факторів на ефективність використання фінансових ресурсів підприємства

Оцінка

“+”- ефективне,



“-”-неефективне використання фінансових ресурсів

Точка (Т), лінія (Л), сектор (С) (рис. 3.3)

1

Iкр = 1, Іфр = 1

Iкр-1,1-Iкр=Іфр-1,1-Іфр

-

Т. 1

2

Iкр 1, Іфр 1

(Iкр-1)=(Іфр-1)

-

Л. 1-2

3

Iкр 1, Іфр 1

(Iкр-1)(Іфр-1)

+

С. 3

4

Iкр 1, Іфр = 1

(Iкр-1)Іфр-1,1-Іфр

+

Л. 1-4

5

Iкр 1, Іфр 1

(Iкр-1)(1-Іфр)

+

С. 5

6

Iкр 1, Іфр 1

(Iкр-1)=(1-Іфр)

+

Л. 1-6

7

Iкр 1, Іфр 1

(Iкр-1)(1-Іфр)

+

С. 7

8

Iкр = 1, Іфр 1

Iкр-1,1-Iкр(1-Іфр)

+

Л. 1-8

9

Iкр 1, Іфр 1

(1-Iкр)(1-Іфр)

+

С. 9

10

Iкр 1, Іфр 1

(1-Iкр)=(1-Іфр)

-

Л. 1-10

11

Iкр 1, Іфр 1

(1-Iкр)(1-Іфр)

-

С. 11

12

Iкр 1, Іфр = 1

(1-Iкр)Іфр-1,1-Іфр

-

Л. 1-12

13

Iкр 1, Іфр 1

(1-Iкр)(Іфр-1)

-

С. 13

14

Iкр 1, Іфр 1

(1-Iкр)=(Іфр-1)

-

Л. 1-14

15

Iкр 1, Іфр 1

(1-Iкр)(Іфр-1)

-

С. 15

16

Iкр = 1, Іфр 1

Iкр-1,1-Iкр(Іфр-1)

-

Л. 1-16

17

Iкр 1, Іфр 1

(Iкр-1)(Іфр-1)

-

С. 17

Вказані показники можуть приймати значення більше, менше або дорівнювати нулю. При ЕАі > 0 отримана в результаті розрахунків величина означає умовне вивільнення активів за рахунок скорочення ресурсомісткості кінцевих результатів виробництва. Підприємству не потрібно було додатково залучати ресурси для забезпечення зростання обсягів виробництва. Одночасно сама величина (ЕАі > 0) свідчить про кількісне зростання ефективності виробництва, про зміцнення фінансового стану підприємства. Якщо ЕАі ≤ 0, то отримана величина показує кількісну величину активів (їх груп, елементів) підприємства, що належить ліквідувати із складу виробничих активів підприємства, яка в аналізованому періоді була необґрунтовано, без відповідного зростання обсягів виробництва залучена при виробництві продукції. Поняття “ліквідувати” тут слід розуміти в прямому й відносному значенні. Якщо розуміти це поняття в прямому значенні, то це означатиме дії підприємства з позбавлення від непотрібних активів за допомогою здачі їх в оренду, лізингу, продажу та ін. У відносному значенні це означає “ліквідацію” ресурсів підприємства внаслідок підвищення ефективності діяльності, коли величина ресурсів розподіляється на більший об’єм виробництва, тобто за допомогою такої ж кількості ресурсів виробляється більше продукції. Якщо ЕПі > 0, то це говорить про ефективне використання джерел коштів. При ЕПі ≤ 0 отримана величина інформує аналітика про “перебір” фінансових коштів з відповідного джерела, що треба “перекрити” в перспективі. Таким чином, формується область можливих результатів визначення критеріїв, яка включає типи співвідношень (відповідно до рис.), умови і результат впливу факторів та надає інформацію для прийняття управлінських рішень з підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.

Застосування рекомендованої методики моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів (активів і пасивів) дозволить провести якісний внутрішній аналіз використання аналізованих ресурсів і джерел їх покриття, що зумовлюють стійкий фінансовий стан підприємства. Методика дозволить фінансовим менеджерам підприємства отримати прозорі, чіткі відповіді на запитання: “коли”; “де”, “на чому”, “скільки” треба ліквідувати фінансових ресурсів чи перекрити джерел коштів, виявити центри відповідальності, функціонування яких призвело до зниження ефективності використання активів і пасивів підприємства, зажадати від відповідальних осіб розробки рекомендацій, які б усунули негативні чинники.

Крім того, розроблено рекомендації з удосконалення інформаційного і організаційного забезпечення процесу проведення моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Розвиток систем інформаційного і організаційного забезпечення запропоновано проводити в таких напрямках: у просторі (децентралізація); в часі (якомога частіше); вглиб (максимально деталізовано) і за кадровим складом (делегування повноважень і відповідальності за фінансовий стан тим, хто безпосередньо використовує ресурси при виробництві продукції на підприємстві).

Наведені в роботі рекомендації дозволять на основі аналізу відхилень запропонованих критеріїв мінімізувати питому вагу фінансових ресурсів у кінцевих результатах, об’єктивно оцінити динаміку ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства і підготувати інформацію для прийняття управлінських рішень.


Висновки


У дисертації здійснено теоретичне узагальнення, практичне дослідження і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розробці теоретико-методичних засад розвитку організаційно-економічного механізму моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства. Це знайшло відображення в наступному:

1. Узагальнення теоретичних підходів до розуміння фінансових ресурсів дозволяє трактувати їх економічну сутність як одноразові капітальні виробничі витрати, які здійснює підприємство для забезпечення безперервності виробничого процесу. Таке розуміння фінансових ресурсів дозволяє застосувати підхід до підвищення ефективності їх використання, який полягає в мінімізації цього виду витрат в кожній одиниці кінцевих результатів, що неодмінно призводить до підвищення ефективності діяльності підприємства.

2. Одним з головних інструментів підвищення ефективності діяльності підприємств є фінансовий аналіз. Результати дослідження теоретичних та методичних підходів, а також показників аналізу й оцінки фінансового стану підприємства свідчать про необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму процесу проведення цієї роботи, що дозволило б оцінити рівень ефективності використання фінансових ресурсів

3. Результати дослідження діючого організаційно-економічного механізму моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів на будівельних підприємствах дозволили сформулювати основні напрямки вдосконалення методичного, інформаційного й організаційного забезпечення процесу здійснення моніторингу, а саме: проведення моніторингу у всіх структурних підрозділах підприємства; встановлення оптимальної періодичності моніторингу; включення до моніторингу максимально можливого асортименту показників складових фінансових ресурсів; залучення до процесу працівників, які безпосередньо використовують ресурси при виробництві продукції.

4. Показано необхідність створення системи управління виробничими витратами, у складі аналітичного забезпечення якої запропоновано оновлену методику моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Дія організаційно-економічного механізму процесу проведення моніторингу має бути спрямована на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що визначає роль, місце і функцію моніторингу.

5. При застосуванні факторного аналізу розроблені критерії оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Оцінка динаміки ефективності управління фінансовими ресурсами здійснюється за допомогою моделі визначення додаткового умовного неефективного залучення фінансових ресурсів, що призвело до зростання ресурсомісткості кінцевих результатів виробництва, а також моделі визначення додаткового умовного необґрунтованого залучення коштів з різних джерел, що призвело до зростання капіталомісткості кінцевих результатів. Це дозволить визначити фактори, що спричинили зниження ефективності використання фінансових ресурсів і допомогти підготувати управлінські рішення з мобілізації резервів зростання ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

6. Запропонований розвиток інформаційного і організаційного забезпечення процесу проведення моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства (за часом, номенклатурою, у просторі, за кадровим забезпеченням) дозволить більш оперативно, за широкою номенклатурою критеріїв аналізу, у всіх структурних підрозділах і поряд з фінансовими менеджерами тим працівникам, які безпосередньо використовують ресурси, реагувати на негативні відхилення, що будуть виявлені в результаті моніторингу.

Апробація запропонованих рекомендацій в умовах підприємства ВАТ “ДБІ”, а також його дочірніх підприємств показала позитивні зміни в кількісних і якісних характеристиках управління їх фінансами.



Практичне впровадження запропонованих рекомендацій сприятиме зменшенню капіталомісткості кінцевих результатів будівельного підприємства, а тим самим підвищенню ефективності виробництва, зростанню прибутку і, як наслідок, зміцненню фінансового стану підприємства. В свою чергу, це буде важливим чинником поліпшення економіки і підйому добробуту української нації.

Список опублікованих праць за темою дисертації


Опубліковані у провідних фахових виданнях:


 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Фісуненко П.А. Загальні риси оновленої методики фінансового аналізу та ефект від її впровадження // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37. – Донецьк, ДонНТУ, 2001. – С. 200 – 204. – 0,4 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: обґрунтування актуальності роботи, узагальнення досвіду в сфері фінансового аналізу, формулювання мети роботи та переліку завдань, визначення об’єкта і предмета дослідження, а також його методів та апарату, розробка алгоритму розрахунків стосовно рекомендацій з удосконалення методики аналізу й оцінки фінансового стану підприємства, визначення практичного значення, - 0,35 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Фісуненко П.А. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: питання теорії та практики // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 107. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 3 – 8. – 0,35 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: аналіз теоретичних і практичних доробок в області аналізу й оцінки фінансового стану підприємства та формулювання основних напрямків розвитку методики, - 0,3 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Фісуненко П.А. Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”, листопад 2001 р., № 5-6 (18-19). - С. 19 – 20. – 0,3 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: формулювання рекомендацій з удосконалення існуючих методик аналізу й оцінки фінансового стану підприємства, визначення інформаційного забезпечення проведення аналітичної роботи, пропозиції щодо алгоритму розрахунку ефекту від впровадження рекомендацій, - 0,25 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Фісуненко П.А. Аналіз діючого організаційно-методичного забезпечення управління фінансами підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 109.-Дніпропетровськ:ДНУ,2001.-С.17-22.-0,3 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: дослідження і критичний аналіз діючого в умовах підприємства організаційного й методичного забезпечення, - 0,2 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Фісуненко П.А. Фінансовий стан підприємства: проблеми аналізу та оцінки в умовах трансформації економіки України // Науково-виробничий журнал Гуманітарного університету “ЗІДМУ” “Держава та регіони”, серія: Економіка та підприємництво. - 2002. - № 2. – С. 133 – 136. – 0,3 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: визначення ролі й місця фінансового аналізу в системі управління виробничими витратами, дослідження питання фінансового стану підприємства і факторів, що впливають на нього, формулювання алгоритму удосконалення методики фінансового аналізу діяльності підприємства, - 0,2 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Заяць Є.І., Фісуненко П.А. Удосконалення інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства // Науковий журнал “Вісник Технологічного університету Поділля. - 2003. - №2. – С. 80 – 83. - 0,4 друк. арк

Особистий внесок здобувача: формулювання пропозицій щодо побудови аналітичного забезпечення на основі аналізу й оцінки фінансового стану підприємства, яке має спиратися на удосконалене інформаційне і організаційне забезпечення роботи з управління ефективним використанням фінансових ресурсів, - 0,3 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Зджанська Л.Є., Фісуненко П.А. Модернізація методики факторного аналізу використання фінансових ресурсів підприємства // Сборник научных трудов: экономика, менеджмент, маркетинг. Управление проектами, организация. Выпуск 3. – Днепропетровск: Наука и образование, 2003. – С. 49 – 52. - 0,35 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: розробка рекомендацій щодо розвитку методики факторного аналізу та його застосування для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, - 0,25 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Фісуненко П.А., Заєць Є.І. Шляхи розвитку обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 8. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – С. 31 – 37. – 0,8 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: розгляд еволюції підходів до визначення мети функціонування підприємства в умовах ринку, розробка рекомендацій з розвитку аналітичного забезпечення системи управління виробничими витратами, - 0,6 друк. арк.

 1. Фісуненко П.А. Організаційно-економічний аспект вдосконалення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 184: В 3 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 562 - 572. - 0,6 друк. арк.

 2. Драгун Л.М., Бородін М.О., Фісуненко П.А. Інноваційна модель підприємництва як засіб підвищення ефективності використання фінансових ресурсів // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 76. – Донецьк, ДонНТУ, 2004. – С. 74 – 80. – 0,4 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: обґрунтування використання інноваційної моделі підприємництва як інструменту підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, уточнення економічної сутності поняття „фінансові ресурси”, - 0,35 друк. арк.

11. Фісуненко П.А. Моніторинг ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства // Коммунальное хозяйство городов: Науч-техн. сб. Вып. 65. Серия: Экономические науки, 2005. – С. 204 – 211. – 0,42 друк. арк.


Опубліковані за матеріалами конференцій:

 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Кармазін В.Я., Фісуненко П.А. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: проблеми, рішення//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону”.-Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2001.-С. 77-79.-0,1 др. арк.

Особистий внесок здобувача: визначення ролі фінансового аналізу і основних напрямків розвитку методичного забезпечення, - 0,05 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Кармазін В.Я, Фісуненко П.А. Взаємовідносини між господарчими структурами та податковими органами - рекомендації щодо поліпшення // Тези доповідей четвертої міжнародної конференції “Наука і освіта 2001”. Том 2. Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С. 40 - 42. – 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: визначення аналітичного забезпечення системи управління виробничими витратами, - 0,05 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Фісуненко П.А. Удосконалення фінансового аналізу в умовах трансформації економіки України // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 12 - Днепропетровск, ПГАСА, 2001. - С. 293 - 294. – 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: пропозиції з розвитку методики фінансового аналізу і алгоритм удосконалених розрахунків, - 0,05 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Фісуненко П.А. Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. У двох томах. Том 1. – Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 2001. - С. 50 - 51. – 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: формулювання рекомендацій щодо удосконалення існуючих методик аналізу та оцінки фінансового стану підприємства, направлених на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, - 0,05 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Редіна Н.І., Фісуненко П.А. Створення системи управління прибутком як умова виживання та розвитку підприємств у сучасних умовах // Проблеми та перспективи розвитку фінансів місцевого самоврядування в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002. -С. 193-195. -0,15 др. арк.

Особистий внесок здобувача: розробка рекомендацій щодо створення аналітичного забезпечення системи, - 0,05 друк. арк.

 1. Драгун Л.М., Фісуненко П.А. Удосконалення інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 28-29. – 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: формулювання основних напрямків удосконалення інформаційного та організаційного забезпечення стосовно процесу проведення аналізу й оцінки фінансового стану підприємства, - 0,05 др. арк.

 1. Драгун Л.М., Фісуненко П.А., Заяць Є.І. Шляхи розвитку обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції: 20-22 листопада 2002 р., м. Черкаси. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 22-24. – 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: пропозиції щодо розвитку аналізу в системі управління підприємством, у підсистемі управління виробничими витратами, - 0,05 друк. арк.

 1. Фісуненко П.А., Заяць Є.І. Система управління ефективністю виробництва як економічна інформаційна система // Тезисы докладов Второй всеукраинской студенческой конференции «Современные информационные системы и технологии в экономике. Запорожский институт экономики и информационных технологий. - Запоріжжя, 2002. - С. 105 - 108. - 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: визначення аналізу й оцінки фінансового стану підприємства як аналітичного забезпечення системи управління ефективністю виробництва, - 0,05 друк. арк.

 1. Заяць Є.І., Фісуненко П.А., Якимова А.М. Напрямок вирішення проблеми підйому економіки підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 40 – 42. – 0,15 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: визначення основних етапів вирішення завдання побудови інформаційного й аналітичного забезпечення підсистеми управління виробничими витратами підприємства, - 0,05 друк. арк.

 1. Якимова А.М., Заяць Є.І., Фісуненко П.А. Удосконалення методичного та інформаційного забезпечення процесу проведення фінансового аналізу і контролю діяльності підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 106 - 108. – 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: проектування методичного забезпечення проведення фінансового аналізу діяльності підприємства на підставі фінансової звітності як інструменту контролю, - 0,05 друк. арк.

 1. Фісуненко П.А., Косенко Л.Є. До питання дефініції виробничих витрат підприємств будіндустрії // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. – Том ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 194 – 195. – 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: визначення економічної сутності фінансових ресурсів як одноразових капітальних виробничих витрат, - 0,05 друк. арк.

 1. Фисуненко П.А. Отношения между аудиторскими фирмами и предприятиями: разработка информационного и аналитического обеспечения // Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 березня 2005 р.) – Кривий Ріг: 2005. – С. 341 – 343., - 0,1 друк. арк.

 2. Фісуненко П.А. Аналітичне забезпечення системи підтримки прийняття управлінських рішень // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи. Збірник доповідей учасників ІІІ наукової конференції, присвяченій пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки О.С.Бородкіна. – Київ, 2005. – С. 178 – 183., - 0,5 друк. арк.

 3. Фісуненко П.А., Бородін М.О. Роль процесу бюджетування в управлінні економікою підприємства // Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції „Проблеми економіки транспорту”. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 26 – 26. - 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: обґрунтування необхідності бюджетування для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, - 0,05 друк. арк.

 1. Вініченко О.М., Фісуненко П.А. Особливості бюджетування українських підприємств // Тезисы докладов Межвузовской научно-практической конференции «Проблемы построения и функционирования операционных систем в условиях неопределенности и динамичности внешней среды». – Днепропетровск, 2005. - С. 56 -58. - 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: розгляд особливостей процесу бюджетування з огляду на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, - 0,05 друк. арк.

 1. Фісуненко П.А. Моніторинг ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства // Материалы международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям». – Харьков, 2005. – С. 61 – 62. – 0,1 друк. арк.

 2. Фісуненко П.А., Косенко Л.Є., Болсунова Н.А. Інноваційна модель розвитку підприємств // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: Матеріали V Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих учених під девізом „Крок молоді у майбутнє” (20-22 квітня 2006 р.) / Уклад.: А.І.Зіневич, К.Ю.Яворська. -К.: НТУУ „КПІ”, 2006. -С. 164-165. - 0,1 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: розгляд економічної суті фінансових ресурсів через призму необхідності інноваційної моделі розвитку підприємств. – 0,05 друк. арк.

Анотація


Фісуненко П.А. Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.03 – Економіка будівництва. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2006.

У дисертації викладено основні рекомендації з вдосконалення організаційно-економічного механізму моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства. Розроблено методичне забезпечення моніторингу, що дозволяє на основі аналізу відхилень запропонованих критеріїв мінімізувати питому вагу фінансових ресурсів в кінцевих результатах будівельного підприємства. Запропоновано розвиток інформаційного та організаційного забезпечення процесу моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства, що дозволяє приймати управлінські рішення по усуненню негативних відхилень значень запропонованих критеріїв ефективності за такими ознаками: у часі, за номенклатурою, за центрами відповідальності, за кадровим забезпеченням.

Актуальність роботи обумовлена необхідністю вдосконалення організаційно-економічного механізму моніторингу, дія якого має спрямована на постійне забезпечення зростання ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства.

У роботі обґрунтовано підходи до розуміння економічної суті фінансових ресурсів як одноразових капітальних виробничих витрат будівельного підприємства з метою забезпечення фондоозброєності праці та безперервності виробничо-комерційної діяльності, що дозволило обґрунтувати нові критерії оцінки ефективності. Встановлено, що діючі методики фінансового аналізу не спроможні однозначно визначити час, місце (в просторі та за номенклатурою) і суму втрат (чи економії) фінансових ресурсів, які фактори вплинули на вищезазначене і що необхідно зробити, щоб запобігти негативному впливу цих факторів на фінансовий стан підприємства

Встановлено, що існуюче інформаційне та організаційне забезпечення процесу проведення моніторингу має певні недоліки, що не дозволяють точно встановити місця виникнення проблем (центри відповідальності); оперативно готувати інформацію для прийняття управлінських рішень; встановлювати номенклатуру складових фінансових ресурсів, ефективність використання яких знижується; залучати до розробки заходів щодо підвищення ефективності діяльності працівників, які безпосередньо використовують ресурси в процесі виробництва.

На підставі отриманих результатів розроблено: рекомендації щодо вдосконалення методики моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, що включає критерії, які комплексно характеризують фінансові ресурси з точки зору їх втілення у засобах виробництва та джерел формування та дозволяють отримати об’єктивну інформацію щодо динаміки ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства, що дозволить визначити резерви зростання ефективності; рекомендації щодо розвитку організаційного й інформаційного забезпечення процесу проведення моніторингу.

Ключові слова: ефективність виробництва, фінансові ресурси, моніторинг, система, методичне, інформаційне, організаційне забезпечення, аналіз, механізм, ефект.


АННОТАЦИЯ


Фисуненко П.А. Организационно-экономический механизм мониторинга эффективности использования финансовых ресурсов строительного предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.03 – Экономика строительства. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2006.

Диссертация посвящена теоретическому и практическому исследованию задачи повышения эффективности использования финансовых ресурсов предприятия и разработке рекомендаций по совершенствованию методического и информационно-организационного обеспечения процесса мониторинга на основе анализа и оценки финансового состояния предприятия.

В диссертации изложены основные рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма мониторинга эффективности использования финансовых ресурсов строительного предприятия. Разработано методическое обеспечение мониторинга, которое позволяет на основе анализа отклонений предложенных критериев минимизировать удельный вес финансовых ресурсов в конечных результатах строительного предприятия. Предложено развитие информационного и организационного обеспечения процесса мониторинга эффективности использования финансовых ресурсов строительного предприятия, которое позволяет принимать управленческие решения по устранению негативных отклонений значений предложенных критериев эффективности по таким признакам: во времени, по номенклатуре, по центрам ответственности, по кадровому обеспечению.

Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования организационно-экономического механизма мониторинга, действие которого должна быть направленная на постоянное обеспечение роста эффективности использования финансовых ресурсов строительного предприятия.

В работе обосновано подходы к пониманию экономической сущности финансовых ресурсов как единовременных капитальных производственных затрат строительного предприятия с целью обеспечения фондовооруженности и труда и непрерывности производственно-коммерческой деятельности, что позволило разработать новые критерии оценки эффективности. Установлено, что действующие методики финансового анализа не способны однозначно определить время, место (в пространстве и по номенклатуре) и сумму потерь (или экономии) финансовых ресурсов, какие факторы повлияли на это и что необходимо сделать, чтобы устранить негативное влияние этих факторов.

Установлено, что существующее информационное и организационное обеспечение процесса проведения мониторинга имеет определенные недостатки, которые не позволяют точно установить места возникновения проблем (центры ответственности); оперативно подготавливать информацию для принятия управленческих решений; устанавливать номенклатуру составных финансовых ресурсов, эффективность использования которых снижается; вовлекать в разработку мероприятий по повышению эффективности деятельности работников, которые непосредственно используют ресурсы в процессе производства.

На основании полученных результатов разработано: рекомендации по совершенствованию методики мониторинга эффективности использования финансовых ресурсов предприятия, которая включает критерии, комплексно характеризующие финансовые ресурсы с точки зрения их воплощения в средствах производства и источников их формирования и позволяют получить объективную информацию относительно динамики эффективности использования этих ресурсов предприятия, что позволит определить резервы роста эффективности; рекомендации относительно развития организационного и информационного обеспечения процесса проведения мониторинга.



Предложенное обеспечение мониторинга является органической составной частью системы управления производственными затратами предприятия. В основу построения методики положили философию непрерывных улучшений – непрерывно осуществляемый процесс, в ходе которого происходит непрекращающийся поиск способов и средств снижения ресурсов и затрат, связанных с достижением конечных результатов, способов повышения эффективности производства, укрепления финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, эффективность производства, система, методическое обеспечение, информационное обеспечение, организационное обеспечение, анализ, механизм, эффект.



SUMMARY

Fisunenko P.A. The organisation and economical mechanism of monitoring of effectiveness building company financial resources use’s. - Manuscript.

Thesis for Degree of Candidate of Economic Science, speciality 08.07.03 – Economics of construction. – Kharkiv national academy of municipal economy, Kharkiv, 2006.

Dissertation is devoted to a theoretical and practical research of the task to increase the effectiveness of financial resources use of the enterprise and to the development of recommendations concerning improvement of methodical, information and organisational provision of analysis and evaluation of an enterprise financial condition.

The approaches to understanding of effectiveness of financial resources use, as a starting point in the forming of recommendations, concerning a development of methods of monitoring based on analysis and evaluation of a financial condition of an enterprise, are presented in this work, the research of existing methodical, information and organisational provision of analytical work process in the management of financial resources of an enterprise have been held.

This work contains recommendations, concerning improvement of the analysis methods and evaluation of a financial condition of an enterprises and also concerning the development of organisational and information provision of this process.

The provision that have been offered are natural part of an enterprise industrial expenses management system.

Key word: production efficiency, financial resources, system, methodical, information, organisational provision, analysis, mechanism, effect.

Фісуненко Павло Анатолійович


організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства

Спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва




АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Відповідальний за випуск Торкатюк В.І.


Підп. до друку 14.11.2006 Формат 60×84 1/ 16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,9 Обл.-вид.арк. 1,1

Замовл. № 3285 Тираж 100 прим.

61002, ХНАМГ, м. Харків, вул. Революції, 12



Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12
Каталог: 1174
1174 -> Урок історії України в 9 класі Тема: Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII у першій половині XIX ст
1174 -> МетодичнІ матеріали до вступних випробувань на навчання
1174 -> Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян
1174 -> Тема. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 — на поч. 1649 рр
1174 -> Композиція музичного твору
1174 -> Токарчик Надія Михайлівна, вчитель української мови та літератури Мишлятицького нвк народилася
1174 -> Учитель початкових класів Шиян Ірина Павлівна Виховна година Здоров’я – найдорожчий скарб

Скачати 495.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка