Міністерство освіти і науки україни харківська національна академіяСкачати 495.39 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір495.39 Kb.
#9786
ТипАвтореферат
1   2   3

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методичних засад розвитку організаційно-економічного механізму моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства.


Досягнення сформульованої мети обумовлює необхідність вирішення таких задач:

- уточнити й доповнити економічний зміст поняття “фінансові ресурси” з урахуванням їх витратної сутності;

- дослідити підходи й методи, а також показники аналізу фінансового стану будівельного підприємства з метою встановлення їх ролі в оцінці рівня ефективності використання фінансових ресурсів;

- дослідити організаційно-економічний механізм процесу проведення моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів (методичне, інформаційне й організаційне забезпечення) на діючих будівельних підприємствах;

- встановити роль, місце і функцію моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів у загальній системі управління виробничим витратами будівельного підприємства;

- розробити методику моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів на основі аналізу й оцінки фінансового стану будівельного підприємства;

- удосконалити організаційне та інформаційне забезпечення процесу проведення моніторингу на основі аналізу й оцінки фінансового стану будівельного підприємства.

Об’єктом дослідження є процес управління фінансовими ресурсами підприємства.

Предметом дослідження виступає організаційно-економічний аспект проведення моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів на основі аналізу й оцінки фінансового стану будівельного підприємства.

Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є наукові роботи вчених-економістів, що стосуються проблем аналізу й оцінки фінансового стану підприємства; законодавчі й нормативні акти України; матеріали статистичної, бухгалтерської та іншої документації підприємства.

У роботі в процесі теоретичних досліджень і узагальнень поняття „фінансові ресурси”, а також концептуальних і методологічних підходів до аналізу та оцінки фінансового стану підприємства використані загальнонаукові методи пізнання, теоретичного узагальнення і порівняння. Абстрактно-логічний метод застосовано для теоретичних узагальнень і формування висновків. Для аналізу сучасного стану й тенденцій розвитку економічних процесів репрезентативних підприємств використані статистично-економічні методи, зокрема дослідження рядів динаміки, групування показників, при дослідженні існуючого стану організаційно-економічного механізму аналізу та оцінки фінансового стану підприємства - методи емпіричного дослідження та спостережень. На основі методу системного підходу розроблена концепція системи управління виробничими витратами й розроблені вимоги до моніторингу в цій системі. Індексний метод застосований для побудови критерію оцінки ефективності використання фінансових ресурсів.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в новому вирішенні науково-прикладного завдання удосконалення методичного, організаційного та інформаційного забезпечення моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства на основі аналізу динаміки оціночних показників. Це дозволило отримати такі наукові результати:

вперше:

- запропоновано критерії оцінки ефективності використання фінансових ресурсів, а саме зміна ресурсомісткості та капіталомісткості кінцевих результатів будівельного підприємства, що дозволить, на відміну від існуючих, розрахувати додаткове умовне залучення чи вивільнення фінансових ресурсів й визначити резерви зростання ефективності;удосконалено:

- уточнено економічний зміст поняття „фінансових ресурсів” як одноразових капітальних виробничих витрат будівельного підприємства з метою забезпечення фондоозброєності праці й безперервності виробничо-комерційної діяльності, що дозволило обґрунтувати нові критерії оцінки ефективності;

- методичний підхід до управління фінансовими ресурсами, який базується на законі зростання ефективності виробництва, що дозволяє на основі аналізу відхилень запропонованих критеріїв мінімізувати питому вагу фінансових ресурсів у кінцевих результатах будівельного підприємства;

дістало подальшого розвитку:

- інформаційне й організаційне забезпечення процесу моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства, що дозволяє приймати управлінські рішення з усунення негативних відхилень значень запропонованих критеріїв ефективності за такими ознаками: у часі, за номенклатурою, за центрами відповідальності, за кадровим забезпеченням;

- спосіб кількісної оцінки економічного ефекту впровадження організаційно-економічного механізму моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства.

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення методики і організації моніторингу на основі аналізу й оцінки фінансового стану, які мають універсальний характер, можуть бути використані будь-яким підприємством, будь-якої форми власності і організації господарювання, при аналізі діяльності за будь-який проміжок часу (рік, квартал, місяць, доба). Ефектом впровадження моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів є безперервна, постійна й повсюдна мінімізація фінансових ресурсів, що припадають на одиницю кінцевих результатів діяльності будівельного підприємства. Це дозволить підприємствам вивільнити значні резерви фінансових ресурсів, а також, при необхідності, “перекрити” надмірні джерела їх покриття.

Теоретичні й практичні розробки, викладені в дисертаційній роботі, отримали практичне застосування на підприємстві ВАТ фірма “Дніпробудіндустрія”, а також його дочірніх підприємствах (акт № 272 від 04.04.2006 р.). Вони також використовуються в навчальному процесі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури при викладанні курсів „Економічна діагностика”, „Управління потенціалом підприємства”, „Внутрішній економічний механізм підприємства”, а також при написанні дипломних робіт студентами зі спеціальності “Економіка підприємства” (акти № 662 від 30.05.2006 р. та № 103/06/06 від 08.06.2006 р.).Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в пошуку невирішеної організаційно-економічної задачі, в теоретичному дослідженні діючого процесу моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів на основі аналізу й оцінки фінансового стану підприємства, дослідженні стану цього питання на конкретних підприємствах, критичному огляду їхнього організаційного та інформаційного забезпечення, розробці рекомендацій з удосконалення моніторингу як частини загальної системи управління виробничими витратами, а також з удосконалення інформаційного та організаційного забезпечення моніторингу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження, висновки і рекомендації доповідалися і одержали позитивну оцінку на 17 міжнародних і всеукраїнських конференціях, серед яких Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи зміцнення фінансово-економічної самостійності регіонів України” (28-29 листопада 2000 р., м. Дніпропетровськ, ДНУ); Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування” (15-17 листопада 2001 р., м. Запоріжжя, Гуманітарний університет “ЗІДМУ”); Всеукраїнська науково-практична конференція “Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття” (22-23 листопада 2001 р., м. Полтава); Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні” (29-30 травня 2002 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ); Третя Всеукраїнська науково-практична конференція “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону” (7-8 листопада 2002 р., м. Дніпропетровськ, ДНУ); І-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (20-22 листопада 2002 р., м. Черкаси, ЧДТУ); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики” (25 лютого 2003 р., м. Дніпропетровськ, ДНУ); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі” (26 лютого 2003 р., м. Дніпропетровськ, ДНУ); Міжнародна науково-практична конференція „Вдосконалення економічних структур будівельної галузі в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин” (17-19 жовтня 2005 р., м. Харків); V Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих учених „Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (20-22 квітня 2006 р., м. Київ).

Каталог: 1174
1174 -> Урок історії України в 9 класі Тема: Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII у першій половині XIX ст
1174 -> МетодичнІ матеріали до вступних випробувань на навчання
1174 -> Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян
1174 -> Тема. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 — на поч. 1649 рр
1174 -> Композиція музичного твору
1174 -> Токарчик Надія Михайлівна, вчитель української мови та літератури Мишлятицького нвк народилася
1174 -> Учитель початкових класів Шиян Ірина Павлівна Виховна година Здоров’я – найдорожчий скарб

Скачати 495.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка