Міністерство освіти І науки україни Донецький державний університет управління На правах рукопису черниш олена іванівнаСкачати 378.36 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір378.36 Kb.
#10334
1   2   3

проаналізовано економічну природу сфери послуг, як об’єкту державного управління та її роль у сучасній економіці з метою теоретичного визнання продуктивного характеру праці у сфері послуг як третинного сектора національної економіки, роль якого у створенні ВВП постійно зростає і визначає рівень постіндустріального розвитку суспільства;


виявлено державницький аспект якісних і кількісних ознак товару-послуги з метою уточнення його специфічних властивостей і формування теоретико-методологічної бази для механізмів державного регулювання в сфері надання соціально значимих послуг;

запропоновано основні принципи сегментації соціальних послуг з метою розробки такої структури, яка найповніше відображає специфіку соціально значимих послуг з урахуванням особливостей їх споживачів;


проведено структуризацію ринку послуг у перехідній економіці з метою забезпечення державного управління визначеними пріоритетами суспільно значимих соціальних послуг і розробки організаційної структури їх надання;


проаналізовано фінансове та інвестиційне забезпечення розвитку ринку соціально значимих послуг з метою вдосконалення механізмів регулювання їх розвитку;

виявлено проблеми реалізації законодавства в сфері освітніх послуг з метою формування нової моделі освітньої політики;

означено складові якості освіти і визначено їх роль у формуванні механізмів державного регулювання освітніх послуг;

проаналізовано розвиток державного регулювання процесу надання медичних послуг в Україні і запропоновано стратегію розвитку системи охорони здоров’я;

запропоновано нову модель освітньої політики в Україні, а також нову концепцію управління освітніми послугами;

визначено роль інформаційного ринку в економічній системі держави і запропоновано методологічні основи управління соціальною інформацією у змісті і організації вищої освіти;

обґрунтовано напрями та форми впливу держави на розвиток інфраструктури інформаційного ринку і запропоновано методологічне вдосконалення інформаційного державного управління соціально значимими послугами.

Об’єктом дослідження є процес державного регулювання наданням соціальних послуг в трансформаційній економіці України.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади формування нових механізмів державного регулювання у сфері соціально значимих послуг на основі інформатизації суспільства.

Гіпотеза дослідження базується на тому, що за умов демократизації суспільних відносин і ресурсного обмеження розвитку як людини, так і територіально-локалізованих спільнот, питома вага соціально значимих послуг, за якими оцінюється ефективність державного управління таким розвитком, непомірно зростає. Системи вищої освіти, науки і охорони здоров’я мають забезпечити підготовку молодої людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, що дасть їй можливість адаптуватися до впровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій і застосування їх на практиці. З урахуванням досвіду промислово розвинутих країн переведення систем освіти, науки, охорони здоров’я на суспільний шлях розвитку при державній підтримці і контролі є визначальною основою демократії, глобалізації, інформатизації та прогресивного розвитку людства. Все це веде до зміни розуміння завдань органів державної влади відповідно як до трансформаційного періоду, так і до стратегії на євроінтеграцію.

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження теоретико-методологічних засад формування нових механізмів державного регулювання у сфері соціально значимих послуг виконано на основі використання системи економічних законів та наукових принципів, розроблених філософією, економічною теорією, теорією державного управління та інформаціологією. Для теоретичного обґрунтування значення поставлених питань та уточнення ключових понять дисертаційного дослідження застосовано метод логічного узагальнення, а для вивчення особливостей ринку соціальних послуг - статистичного та економічного аналізу. За допомогою методів аналізу і синтезу було досліджено проблеми управління у соціальній сфері і визначене місце медичних послуг серед послуг соціальної сфери, а також розкрито зміст інформаційного ринку. Графічний метод – для наочного надання статистичного матеріалу та схематичного зображення ряду теоретичних і практичних положень дисертаційного дослідження.

На основі інформаціологічних принципів було запропоновано формування інформаційного ринку в умовах трансформації ринкових відносин, єдність логічного і історичного підходів - для розкриття специфічних ознак національного інформаційного ринку, обґрунтування методології управління соціальною інформацією у змісті і організації вищої освіти і структури, програми методологічного вдосконалення державного управління соціально значимими послугами на основі інформатизації за допомогою прикладних методів, таких як порівняння й угруповання було виявлено тенденції зміни структури продуктивних сил, а таких як екстраполяції - для прогнозування динаміки інформатизації суспільства, статистичного аналізу - для перевірки і підтвердження тези щодо відсталості України від розвинутих країн світу в питаннях інформатизації та створення інформаційного ринку.

Інформаційну і теоретико-фактологічну базу дослідження склали монографії, статті вітчизняних і зарубіжних учених і практиків, які присвячені проблемам перехідної економіки, сучасних концепцій державного управління реформування освіти і охорони здоров’я, інформатизації суспільства, інформаційного ринку, а також законодавчі і нормативні акти Верховної Ради України, Президента України й уряду, міністерств і відомств, міжнародне законодавство, вітчизняні і зарубіжні офіційні статистичні публікації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розв’язанні актуальної наукової проблеми – науково-теоретичному обґрунтуванні методологічних засад формування механізмів державного регулювання в сфері соціально значимих послуг на основі інформатизації суспільства.

Наукова новизна результатів дослідження розкривається в таких положеннях:уперше:

запропоновано теоретичні засади нової моделі освітньої політики в Україні, яка базується на законодавстві в галузі освіти і покликана реалізувати основну роль освіти в інноваційному суспільно-економічному розвитку України та її окремих регіонів, перетворити Україну на країну, в якій буде реалізовано конституційне право громадян на доступність якісної освіти і на цій основі розроблено нову концепцію управління наукою і освітою в Україні;

обґрунтовано методологію управління соціальною інформацією у змісті і організації вищої освіти в Україні, яка здійснює сучасне наукове знання, освітню політику держави, управлінські рішення в галузі освіти;

запропоновано концепцію методологічного вдосконалення державного управління соціально значимими послугами на основі його інформатизації;удосконалено:

методологічні підходи щодо обґрунтування продуктивного характеру праці у сфері послуг;

заходи щодо створення належних умов для формування сучасного інформаційного ринку в Україні (створення механізму соціального партнерства в інформаційній сфері; упорядкування нормативної бази; перехід до використання найефективніших мережевих технологій, технологій зв’язку і джерел енергії; пріоритетний розвиток освіти за новими спеціальностями в галузі інформатизації; державна підтримка інформаційних галузей і методологій інформаційного державного управління соціально значимими послугами);

дістало подальшого розвитку:

зміст поняття «соціальна послуга», яке є вираженням економічних відносин, що виникають між виробником і споживачем з приводу конкретного виду діяльності, слугує для задоволення суспільних необхідностей на основі потреб, що приводить до підвищення якості життя не тільки окремих споживачів, але і всього суспільства в цілому і, таким чином, трансформується в “соціально значиму послугу”;

обґрунтування державницького аспекту якісних і кількісних ознак товару-послуги, уточнення його специфічних властивостей, що дозволило сформувати теоретико-методологічну базу для виділення із сфери послуг соціально значимі послуги;

структуризація процесу надання соціально значимих послуг, в якій неурядові організації, фінансові структури, засоби масової інформації являють собою контактні аудиторії, що виявляють інтерес до них і безпосередньо впливають на цей процес у ході своєї діяльності;

стратегія інвестиційної діяльності сфери соціально значимих послуг, в якій важливу роль відіграють науково обґрунтоване визначення пріоритетних напрямків інвестування, їх відповідність державним інтересам, програмним цілям національного відродження України, досягненню стабілізації і зростання даної галузі;

складові якості освіти і їх роль у формуванні механізмів державного регулювання освітніх послуг;

стратегія розвитку системи охорони здоров’я, яка базується на залученні всіх зацікавлених у перетвореннях суспільних груп на основі моделі суспільного консенсусу.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в результаті дослідження теоретичні результати і методологічні підходи щодо формування нових механізмів державного регулювання в сфері соціально значимих послуг знайшли впровадження на всіх рівнях управління. Зокрема, практичну цінність мають конкретні рекомендації щодо запропонованої нової моделі освітньої політики в Україні, а також методологічних основ інформаційного забезпечення державного управління (довідки Центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України № 14/182-2117 від 23.06.2005, Донецької обласної державної адміністрації № 127-06 від 13.06.2005, Луганської обласної державної адміністрації № 10/06 від 13.06.2005).

Основні положення стратегії розвитку системи охорони здоров’я, які базуються на залученні всіх зацікавлених в перетвореннях суспільних груп на основі моделі суспільного консенсусу, застосовані при розробці регіональної програми розвитку охорони здоров’я Донецької області і рекомендовані Міністерством охорони здоров’я і профільним комітетом Верховної Ради України для впровадження у всіх регіонах України (довідка № 39/05-06 від 13.06.2005).

Пропозиції щодо удосконалення управління медичними установами в Україні набули практичного втілення на місцевому рівні (довідки Виконавчого комітету Макіївської міської ради № 12-06/05 від 14.06.2005, Виконавчий комітет Донецької міської ради № 7/06-2005 від 15.06.2005).

Крім того, основні теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційного дослідження було використано автором при викладанні студентам Донецького державного університету управління і Донецького державного медичного університету ім. М.Горького таких дисциплін “Менеджмент у невиробничій сфері”, “Управління інформаційними ресурсами”, “Менеджмент в охороні здоров’я”, “Менеджмент організацій соціального захисту”, “Менеджмент в бюджетних галузях” (довідка Донецького державного університету управління № 192/06 від 14.06.2005, довідка Донецького державного медичного університету ім. М.Горького № 45 від 15.06.2005).Особистий внесок здобувача. Основні ідеї і результати досліджень дисертаційної роботи, особливо ті, що характеризують новизну і практичне значення, належать автору. Ідеї співавторів наукових праць у дисертації не використовувалися. Внесок автора в опубліковані колективні роботи конкретизований у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методологічні положення і результати, які викладено в дисертації, доповідалися автором на конференціях професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідних робіт (2001-2005 рр., м. Донецьк), на ІХ науковій студентській загальноакадемічній конференції ДонДАУ (2001 р., м. Донецьк), на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Менеджмент-освіта у вищих навчальних закладах України: підготовка, використання, роль і значення в соціально-економічному розвитку регіонів” (2002 р., м. Слов’янськ), на IV Міжнародному науковому конгресі “Теорія та практика державного управління” (2003 р., м. Харків), І Міжнародній науково-практичній конференції “Науковий потенціал світу 2004” (2004 року, м. Дніпропетровськ), Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Менеджмент-освіта в Україні: стан розвитку та шляхи вдосконалення” (2004 р., м. Слов’янськ), на ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку” (2005 р., м. Алушта), на засіданні Всеукраїнського круглого столу “Конкурентна політика в Україні та напрямки її вдосконалення” (2005 р., м. Київ), на Міжрегіональній конференції “Реформування системи місцевого самоврядування” (2005 р., м. Макіївка).

Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 40 наукових праць загальним обсягом 54,05 друкованих аркуша, з них 3 монографії, 1 навчальний посібник, 25 статей у наукових фахових виданнях (4 у журналах, 21 у збірниках наукових праць), 11 – у матеріалах конференцій. Особисто автору належить 41,3 д.а.

Висновки
Отримані в ході дослідження результати в сукупності розв’язують важливу науково-практичну проблему обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо формування механізмів державного регулювання в сфері соціально значимих послуг на основі інформатизації суспільства.

1. Уточнено методологічні підходи щодо обґрунтування продуктивного характеру праці у сфері послуг, обґрунтовано чинники випереджаючого розвитку сфери послуг порівняно з розвитком матеріального виробництва, визначальну роль сфери послуг на постіндустріальному етапі розвитку суспільства.

2. Дістало подальшого розвитку зміст поняття “соціальна послуга”, яка по-перше, впливає на формування людського капіталу, який є вирішальним чинником виробництва і економіки; по-друге, в послугах соціальної сфери зацікавлені не тільки окремі громадяни, але і суспільство в цілому і таким чином, вони трансформується в “соціально значимі”.

3. Виокремлено державницький аспект якісних і кількісних ознак товару-послуги, дано уточнення його специфічних властивостей, що дозволило сформувати теоретико-методологічну базу для виділення із сфери послуг таких що відносяться до соціально значимих.

4. Оскільки процес надання соціально значимих послуг є не ізольованим, а інтегрованим у складну систему соціально-економічних відносин суспільства, необхідно враховувати інтереси різних верств населення, суспільно-політичних організацій і партій, уряду і місцевих органів управління, окремих осіб – усіх, хто тією чи іншою мірою причетний до цього процесу і входить до складу цієї системи. Виходячи з цього здійснено структуризацію процесу надання соціально значимих послуг.

5. Встановлено, що важливою особливістю фінансування сфери соціально значимих послуг є сполучення галузевого і територіального принципів управління. В нових умовах потрібно визнати пріоритет територіального принципу формування і розподілу фінансових ресурсів у цій сфері.

Розвиток сфери соціально значимих послуг стає сьогодні визначальним чинником інвестиційного забезпечення всієї економіки, і в тому числі, й самої сфери послуг.

6. У стратегії інвестиційної діяльності сфери соціально значимих послуг важливу роль відіграє науково-обґрунтоване визначення пріоритетних напрямків інвестування, їх відповідності державним інтересам, програмним цілям національного відродження України, досягнення стабілізації і зростання даної галузі. Головним напрямком розвитку ринку соціально значимих послуг в Україні повинна стати ефективна інвестиційна політика, яка забезпечила би не лише просте відтворення основних фондів, а й розширення їх активної частини на новому технічному рівні з метою забезпечення високої ефективності та якості надання послуг.

7. Визначивши складові якості освіти та їх роль у формуванні механізмів державного регулювання освітніх послуг, а також виявивши проблеми реалізації законодавства у сфері освітніх послуг, запропоновано теоретичні засади нової прогресивної моделі освітньої політики в Україні, яка базується на законодавстві в галузі освіти і покликана визначити основну роль освіти в інноваційному суспільно-економічному розвитку України та її окремих регіонів, перетворити Україну на державу, в якій буде реалізовано конституційне право громадян на доступність якісної освіти.

8. Виходячи з теоретичних засад нової прогресивної моделі освітньої політики в Україні запропоновано нову концепцію управління наукою і освітою. Основна ідея концепції полягає у поступо­вому (планомірному) залученні на рівень промислового використання всіх знань, які накопичені людством у минулому і продовжують накопичуватися зараз. А для цього, тобто для переведення накопиче­них людством знань у площину їх про­мислового використання, необхідне залу­чення цих знань у навчальний процес, освітянські стандарти для вищих навчаль­них закладів.

9. Обґрунтовано методологію управління соціальною інформацією у змісті й організації вищої освіти в Україні, яка здійснює сучасне наукове знання, освітню політику держави, управлінські рішення в галузі освіти. Таке інформаційно-пізнавальне наповнення вищої освіти формує індивіда, виховує громадянські якості, що підносять особистість, вчать людину сучасним формам взаємодії, в тому числі й інформаційної, з природою, із соціумом, із знанням, із технікою; готує молоду людину жити у швидкоплинному світі, в якому зміни життя, свідомості, розуму, емоцій, інтелекту, ціннісної сфери мають вирішальне значення, розвиває здібності працювати із новою соціальною інформацією та приймати щодо неї оптимальні для життя рішення. Саме через новітню культуротвірну інформацію про життя людини, її цінності відбувається процес проникнення гуманітарних цінностей у норми, стандарти змісту вищої освіти, в структуру природничо-наукової технічної діяльності, що змінює, в свої чергу, наповнення змісту й організації вищої освіти на шляхах смислотвірної діяльності, розуміння сутності людини, її призначення.

10. Обґрунтовано теоретичні та методологічні заходи щодо створення належних умов для формування сучасного інформаційного ринку в Україні.

11. Оцінюючи можливості медичної послуги як товару охорони здоров’я на ринку медичних послуг, а також стан державного регулювання процесу надання таких послуг, запропоновано стратегію розвитку системи охорони здоров’я, яка покликана, в першу чергу, стимулювати розвиток тих територіальних систем охорони здоров'я, які через об'єктивні причини не можуть функціонувати в режимі саморозвитку; створювати умови для виникнення і функціонування значущих для всієї системи охорони здоров'я потенційних «точок зростання»; забезпечити виконання регіональними системами охорони здоров'я загальнодержавних і загальногалузевих функцій (підтримка на території лікувальних, наукових, освітніх об'єктів національного значення, утримання курортів і т.п.); оперативно реагувати на зміни в економічних і санітарно-епідемічних умовах.12. Визначивши вплив держави на розвиток інфраструктури інформаційного ринку, запропоновано методологічне вдосконалення інформаційного державного управління соціально значимими послугами, і на цій основі розроблено концептуальну схему механізму інформаційного забезпечення управління ними.
список використаних джерел


 1. Агабабьян Э.М. Производство-потребление: перестройка механизма взаимодействия.- М.: "Экономика", 1991.-239 с.

 2. Агарков В.И., Грищенко С.В., Грищенко В.П. Атлас гигиенических характеристик экологической среды Донецкой области. – Донецк: ДГМУ, 2001. – 140 с.

 3. Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров’я: Аналіт. огляд / За заг. ред. В.Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 245 с.

 4. Акопян А., Дарсигова Р., Бочкаев Р. Маркетинговая деятельность и логистика на медико-фармацевтическом рынке // Маркетинг. – 2002. – № 3 (64). – С. 84-89.

 5. Акопян А., Мурашов В., Бочкаев Р. Особенности конкуренции на рынке медицинских услуг и товаров медицинского направления // Маркетинг. – 2001. – № 4 (59). – С. 98-107.

 6. Акулов В.Н. Социальная защита граждан в условиях обязательного медицинского страхования // Мир медицины. – 1997. – № 6.– С. 8-12.

 7. Амитан В.Н., Киклевич Ю.Н., Филатов Д.Е. Инновационное развитие Донецкого региона: состояние и перспективы. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток», 2002. – 237 с.

 8. Амоша О.І. Інвестиційне забеспечення реформ у промисловості // Меркурій. – 2000. – № 7. – С. 29-31.

 9. Ангелуца П. Скільки коштує лікування в Австралії? // Медицина світу. – 2000. – Т. 9, № 2. – С. 110-118.

 10. Андрианов В. Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 3. – С. 47–57.

 11. Андрущенко В.Л. Орієнтири вітчизняної фінансової думки // Фінанси України. – 2000. – № 4. – С. 8-9.

 12. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів: Каменяр, 2000. - 303 с

 13. Астахова К.В. Трансформація вищої освіти вимагає траснофрмації управління вищою школою // Педагогіка і психологія. – 2002. - №3.

 14. Афанасьев В., Черкасов В. Маркетинг образовательных услуг// Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. №5(1). – С.68-78.

 15. Бабич А.М. и др. Социальная сфера в условиях перехода к рынку.: Экономика. - 1993. – 220с.

 16. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. Учебник. – СПб.: Издательство «Питер», 2001. – 512с

 17. Бакуменко В. Напрями і підходи до розвитку теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 5-14.

 18. Балабанов И. Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с

 19. Баранов А. Об украинском Интернете // Зеркало недели. – 2001. – № 5 (329). – 3 февр. – С. 10

 20. Баранова Л.Я. Личные потребности. - М.: Экономика. - 1984. - 252 с.

 21. Белоус А. В бой пошли телекомы // Инвест Газета. – 2002. – № 24 (351). – 18 июня. – С. 72–76

 22. Березной А. Мировая индустрия управленческого консалтинга на пороге XXI века // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 9. – С. 3–17

 23. Бичков В.В., Гриценко В.І., Коваленко О.С. Сучасний погляд на процес інформатизації системи охорони здоров’я м. Києва // Охорона здоров’я України. – 2001. – № 3. – С. 27-29.

 24. Бабаєв В.М., Евтушенко О.А. Пути государственного регулирования многоканальной системы финансирования в здравоохранении при переходе к рыночной экономики. – Зб.наук.праць ДонДУУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. 6, вип. 51. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 21-26.

 25. Большаков А. Менеджмент.- Санкт-Петербург: «Питер», 2000.-155 с

 26. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. – 528 с.

 27. Боровиков В. Statistica: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.

 28. Браверманн А. Маркетинг в российской экономике переходного периода. - М.: Экономика 1997. – 543с.

 29. Бреев Б., В.Галецкий. Развитие сферы услуг и экономический рост (материалы к лекциям и семинарам). - Российсский экономический журнал. - № 10. - 2000 г. с. 53-59.

 30. Бреев Б., В.Галецкий. Развитие сферы услуг и экономический рост (материалы к лекциям и семинарам). - Российсский экономический журнал. - № 10. - 2000 г. с. 53-59

 31. Бугаков В.П. Особенности маркетинга услуг//Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. — № 2(5). — С. 106—112.

 32. Будзан Б. Глобализация: новый вызов менеджменту Украины // Зеркало недели. – 2002. – № 29 (404). – 3 авг. – С. 10

 33. Быковский Е. Пас в будущее // Зеркало недели. – 2000. – № 47 (320). – 2 дек. – С. 23

 34. Валлерстайн И. Глобализация или переходный период? // Экономика XXI века. – 2001. – № 5. – С. 85–99

 35. Варналій З.С. Державна фінансова підтримка в сфері малого підприємництва та шляхи її вдосконалення // Фінанси України. - 1996. - № 2. - С.32-42.

 36. Варфоломеев В.И. Воробьев С.Н. Принятие управленческих решений. – М.: Кудиц-образ, 2001. - 288 с.

 37. Великобритания: инициатива правительства в области электронной торговли // iBusiness. – 2001. – Март. – С. 26–27

 38. Вершинская О. Н, Махрова О. Н. Информационный бизнес и информационное общество // Інформация и бизнес. – 2000. – № 2. – С. 9–10.

 39. Вишневская Н. Рынок рабочей силы в ретроспективе ХХ столетия // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 9. – С. 52–61.

 40. Гавриленко І.М., Скідін О.Л. Соціологія освіти: Навч.посібник. – Запоріжжя, 1998. – 396 с.

 41. Губерная Г.К. Ляшенко В.В. Основные подходы к проведению региональной экономической политике // Зб.наук.праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. ІІІ, вип. 17. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 34-41.

 42. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Оцінка кредитоспроможності позичальника (зіставління розумів кредитування і здатності позичальника генерувати FSC-потоки) // Вісник НБУ. – 2002. – № 11. – С. 42-46.

 43. Галкин Р.А., Мальцев В.Н. Профилактика в формировании региональной модели здравоохранения // Пробл. соц. гигиены и история медицины. – 2000. – № 6. – С. 40-41.

 44. Гамаюнов В.Г., Дорофиенко В.В., Поважный С.Ф. Менеджмент в непроизводственной сфере.- Х.: «Основа», 1997.- 444 с.

 45. Герасименко В.В. Основы маркетинга. – М.: ТЕИС, 1999. – 142 с.

 46. Герасименко В.В. Эффективное ценообразование: рыночные ориентиры. – М.: Междунар. центр фин.-экон. развития, 1997. – 156 с.

 47. Гирін В.М., Криштопа Б.П., Зозуля І.С. З досвіду надання в Україні медичної допомоги на страхових засадах // Стратегія реалізації державних гарантій надання медичної допомоги населенню України на засадах медичного страхування: Зб. наук. пр. – Ірпінь, 2001. – С. 39-45.

 48. Голобоков С.А. Реструктуризация предприятия: цели, содержание, результат // Гос. информ. бюлл. о приватизации.– 1997. – № 6. – С. 15-16.

 49. Голухов Г.Н., Шиленко Ю.В., Корышев В.И., Рейхарт Д.В. Маркетинг на рынке услуг и товаров медико-производственного комплекса // Экономика здравоохранения. – 1998. – № 7. – С. 11-20.

 50. Гончарук Н.Т. Формування й реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки України: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03. – К., 2002. – 20 с.

 51. Горностаев Ю. М., Гурин Н. Н., Карбанов В. Н. Мировая сеть Интернет: применение в науке и бизнесе. – М.: Эко-Трендз, 1994. – 224 с.

 52. Горохов Б. А. Консалтинг в Росси: состояние и перспективы развития // Інформация и бизнес. – 2001. – № 2. – С. 6–8.

 53. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наук. думка, 1998. – 390 с.

 54. Гуткевич С. А. Условия привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 5–6. – С. 55–59.

 55. Дейнеко Т. О. Інформація, процес інформатизації та інформаційні технології як різні аспекти кібернетичного світогляду і потужний засіб управління економікою // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Вип. 25: Економіка. – Чернівці: ЧДУ. – 1998. – С. 161–169.

 56. Действующее международное право: В 3 т. / Сост.: Ю. М. Колосов и Е. С. Кривчикова. – М.: Изд-во Моск. независ. ин-та междунар. права, 1999

 57. Демидова Л.. Сфера услуг в постиндустриальной экономике / Мировая экономика и международные отношения. - 1999. - №2. - С. 24-35.

 58. Деньги, банки, кредит: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – Финансы и статистика. - 1999. – 425 с.

 59. Державний бюджет України на 2002 рік // Українська інвестиційна газета. – 2002. – 22 січня. – С. 48-50.

 60. Джинчарадзе Н. Н. Інформаційна культура: Моногр. – К., 1999. – 147 с.

 61. Дзлиев М. И., Землянухин Н. В. Информационное пространство и бизнес // Інформация и бизнес. – 2000. – № 4. – С. 7–9.

 62. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; под ред. И.С. Минко. – М.: Высшая шк.: ИНФРА-М, 1996. – 255 с.

 63. ДК 009-96 Класифікатор видів економічної діяльності. – К.: Держстандарт України, 1996. – 249 с

 64. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика.- Санкт-Петербург: «Питер», 1999.- 559 с.

 65. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – С.-Пб., 1992. – 496 с

 66. Долженко Д.С. Современные методы маркетинга образовательных услуг: динамика, перспективы. Збірник наукових праць ДонДАУ «Стратегія маркетингу в управлінні регіоном та підприємництвом». Т.2, вип.7, серія «Державне управління». – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – С. 10-14.

 67. Долженко Д.С. Трансформация традиционного комплекса маркетинга в маркетинг образовательных услуг // Менеджер. Вестник Донецкой государственной академии управления. – 2002. – № 1 (17). – С.124-128

 68. Доронин А. И. Аналитическая работа подразделения экономической разведки предприятия с материалами средств массовой информации // Информационные ресурсы России. – 2000. – № 1. – С. 17–20.

 69. Дроздовский С. В. Информатизация – основа формирования рынка. // Інформация и бизнес. – 2000. – № 2. – С. 36–38.

 70. Економіка України: десять років реформ. / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. - 496 с.

 71. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1 / Редкол.:…С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. - 864 с.

 72. Економічна теорія: Посіб. для вищої шк. / Воробйов Є. М., Гриценко А. А., Лісовицький В. М., Соболєв В. М.; Під заг. ред. Є. М. Воробйова – Х.–К., 2001. – 704 с

 73. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнар. екон. фундація, 2000. – 703 с.

 74. Єрмошенко М.М., Шаталова Н.О. Теоретико-методологічні основи державного регулювання малого бізнесу // Зб.наук.праць ДонДУУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. 6, вип. 51. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 50-58.

 75. Ершова Т. В. Переход к информационному обществу: концепции, проблемы, вопросы // Інформация и бизнес. – 2000. – № 1. – С .4–6.

 76. Жилищная экономика.: Пер. с англ. – М.: Изд-во “Дело”, 1996. – 167с.

 77. Жильцов Е. Н. Основы формирования хозяйственного механизма в сфере услуг. – М.: МГУ, 1991. – 191 с.

 78. Жук А.Я., Желябін Н.К., Ревун М.П. Щодо проблем реформування системи управління освітою // Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-30 жовтня 1998). – К.: МО України, АПН України, ДАККО, ІЗМН, 1998. - С. 71-76.

 79. За высокую конкурентоспособность // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 2. – С. 114–118

 80. Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІ / Основи законодавства України про охорону здоров’я // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. - № 7. – С.18-43.

 81. Зинин В.М.., Зайцев Л..М. Ресурсный потенциал сферы культуры. - М., 1989. 315 с

 82. Знание не обременяет. Общее состояние рынка консалтинговых услуг в Украине // Посредник. – 1997. – 16 июня. – С. 10

 83. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів ВНЗ. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту й бізнесу, 2001. – 302 с.

 84. Иванова Н. Инновационная сфера: итоги столетия // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 8. – С. 22-34.

 85. Ивашковский С.Н. Экономика: микро- та макроанализ. Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 1999. - 360 с.

 86. Иноземцев В. Структурирование общественного производства в системе постиндустриальных координат (методолого-теоретические аспекты) // Российский экономический журнал. - 1997. - № 11-12.

 87. Информатика: Учеб. / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 768с

 88. Інформаційний бюллетень Державного комітету стастики України. - 1999. - № 6 (58),

 89. Калачева І. В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування // Статистика України. – 2001. – № 4. – С. 24–28.

 90. Калитич Г. И., Каныгин Ю. М. Інформатика в условиях рынка. – К, 1991. – 43 с.

 91. Каныгин Ю. М., Калитич Г. И. Основы теоретической информатики. – К.: Наук. думка, 1990. – 232с

 92. Карамишев Д. Стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні // Державне управління і Україні: реалії та перспективи: Зб.наук.пр./ за заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – С. 415-420.

 93. Келли Кевин. Новые правила для новой экономики. Двенадцать принципов преуспевания в бурно меняющемся мире // Знание-Сила. – 1998. – № 4.

 94. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Регламентация труда. – М.: Экзамен, 2001. - 640 с.

 95. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. – Ч. 1: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Ч. 2: Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. – М.: Междунар. отношения, 1998, 2000.

 96. Ковтунець В. В. Становлення електронного бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 1–2. – С. 51–53

 97. Козлакова Г.О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід: Монографія. – К.: ВЦ „Просвіта”, 2002. – 230 с.

 98. Колин К. К. Фундаментальные основы информатики: Учеб. пособие для вузов. – М.: Академ. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 350 с.

 99. Кондратова Л. Проблеми вищої школи у світлі національної доктрини розвитку освіти України // Вища освіта України. – 2003. - № 1.

 100. Конституційне право України. – К.: Наукова думка, 2000. – 731 с

 101. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник / Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. – К.: Парламент. вид-во; 1999. – 544 с. – (Законодавство: нормат. док. та комент.).

 102. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 103. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: Указ Президента України № 1313/2000 // Ліки України.– 2000. – № 1. – С.3-4.

 104. Копылов В. А. О теоретических проблемах становления информационного права // Информационные ресурсы России. – 1998. – № 3. – С. 21–26.

 105. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999.- 896 с.

 106. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ.; 2-е европ. изд. — К.; М.; СПб.: Издательский дом “Вильямс”, 1998. – 412 с.

 107. Кречмер Э. Медицинская психология: Пер. с нем. – СПб.: Союз, 1998. – 464 с

 108. Крупник А. Бизнес в Интернет. – М.: МикроАрт, 2002. – 240 с.

 109. Крутик А.Б. Малий бізнес в економічній стратегії і політиці реформованої Росії // Известия СПб ГУЭФ. – 1998. - № 2. - с. 72-77

 110. Крылов И.В. Маркетинг (социология маркетинговых коммуникаций): Учебное пособие. М.: Изд-во «Центр», 1998. – 144с.

 111. Кудрин В.С. Принципиальные основы организации оценивания медицинской деятельности // Здравоохранение. – 2001. – № 1. – С. 43-48.

 112. Кумицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

 113. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц.— СПб.: Наука, 1996.— 589 с.

 114. Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления / Теория потребительского поведения и спроса – СПб.: Экономическая школа, 1994 г. 458 с

 115. Логвінов В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у сфері державного управління // Державне управління і Україні: реалії та перспективи: Зб.наук.пр./ за заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – С. 200-205.

 116. Лобас В.М. Регионализация государственного социального управления: вопросы теории и практики // Монографія. – Донецк: МЧП «ВИК», 2003. – 250 с.

 117. Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: ВІПОЛ, 1996

 118. Майоров С. И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 128 с.

 119. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Т. 1. - М.: Республика, 1992. – 685с

 120. Макогон Ю. В., Орехова Т.В., Власова Т.В. Некоторые аспекты развития науки и образования в ЕС: Германия и Великобритания. – Донецк: ДонНУ, 2000.- 60с.

 121. Максимов В. И. Информационные технологии в управлении бизнесом // Інформация и бизнес. – 2000. – № 1. – С. 7–9.

 122. Марев Иван. Методологические основы дидактики: Пер.с болгарського / Предисловие И.Я. Лернева. – М.: Педагогика, 1987. – 224 с.

 123. Маркетинг: Учебник /А.Н.Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.Красильников и др. / Под ред. А.Н.Романова. М.: ЮНИТИ, 1995. – 560с.

 124. Маркова В.Д. Маркетинг услуг.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 126 с.

 125. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. і наук. ред. Н.Б. Болотіна. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 412 с.

 126. Менеджмент в охороні здоров’я: Структура та поведінка організацій охорони здоров’я: Пер. с англ. / За ред. С.Шортела та А.Калюжного. – К.: Основи, 1998. – 560с.

 127. Мороз В.Д. Сучасні проблеми управління вищою освітою // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 3.

 128. Мостяєв О. Вітальність та інформація в історії // Крисаченко В.С., Митроновський О.Ю., Табачковський В.Г., Теслюк С.С. та ін. Антропоцентризм і віталізм: сучасний синтез. - Луцьк: Надстир’я, 2000. – 285 с.

 129. Наука на пороге рынка / Под. ред. С.Ю.Глазьева. - М.: Экономика, 1992. -235 с

 130. Нейматов Я.М. Образование в ХХІ веке: тенденции и прогнозы. – М.Алгоритм, 2002. – 479 с.

 131. Новая постиндустриальная волна “на Западе”. Антология. Под ред. В.Иноземцева. – М.: “Академия”, 1999. - 324 с.

 132. Новицкий А.Г. Попов Р.Ю. Проблемы малого предпринимательства в сфере бытовых услуг.- М.: 1994. - с. 40-45

 133. Оболенська Т.Є. Еволюція концепції маркетингу та формування соціально-етичного маркетингу освіти // Вісник ДУ “ЛП”. – № 384. – Львів, 2000. - С.167-172.

 134. Образование в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике / Под. ред. Зуева В.М., М.: НИИВО, 1991. - 287 с.

 135. Олійник О. Чи відкриє Євробанк фінансові шлюзи в Україну? - Урядовий кур’єр. - 1 жовтня 1996 р.

 136. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – С. 1-19.

 137. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Амстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. Пер. с англ.— К.; СПб.: издат. дом „Вильямс”, 1998.— 1056 с.

 138. Основы менеджмента / Под ред. Вачугова Д.Д. – М.: Высшая школа, 2001. - 367 с.

 139. Основы экономической теории: политэкономический аспект: Учеб. / Отв. ред. Г. Н. Климко. – К.: Знання-Прес, 2001. – 646 с.

 140. Панкрухин А. Маркетинг образовательных услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 1997. – №2(4) – С.10-21.

 141. Панкрухин А. Цена образования // Alma mater. – 1997. – №5. – С.24-29.

 142. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997.

 143. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 160 с

 144. Пискулова Н. А. Экологическая политика как фактор международной конкурентоспособности государств // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 7. – С. 48–53.

 145. Письменицкий А. А. Информационное право Украины (законодательство, комментарии, перспективы). – Х.: АО «Бизнес Информ», 1996. – 228 с.

 146. Плаксов В. А. Особенности формирования рыночных отношений в информационной деятельности // Інформація і ринок. – 1991. – № 2. – С. 61.

 147. Пороховский А.А. Американское лидерство на рубеже третьего тысячолетия: рыночный аспект // Вестник Московского унивеситета. Серия 6. Экономика. - 1998. № 5. - с. 3-12.

 148. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 893 с

 149. Потемкин А. Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 384с

 150. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 01 січ. 2001 р. / Упоряд. С. Є. Демський; Відп. ред. С. П. Павлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 688 с.

 151. Предик Г. А. Інформаційні підприємства: види і умови діяльності. – Тернопіль: ТАНГ; Екон. думка, 1998. – 26 с

 152. Предик Г. А. Ринок інформаційних послуг. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1998. – 32 с.

 153. Президентські таблиці // Економіст. – 2002. – №2. – С. 30–32.

 154. Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України: Указ Президента України від 8 серпня 2000 р. № 963/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 23.

 155. Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України: Указ Президента України від 7 грудня 2000 року № 1313/2000 // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 237. – С. 5-8.

 156. Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України: Указ Президента України від 24 липня 2000 року № 918/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30.

 157. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации – М.: Аспект-Пресс, 2002. - 279 с.

 158. Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. – М.: Политиздат, 1991.

 159. Решодько Л. В. Інформатизація України в світлі концепції «Єдиної Європи» // Інформація і ринок. – 1993. – № 2. – С. 29–34.

 160. Розвиток інформатизації в Україні: Стат. зб. – К.: Держкомстат, 1997. – 114 с.

 161. Рубанов В. Интеллектуальная рента новой экономики // Business. – 2001, сент. – С. 38–42

 162. Радиш Я.Ф.Державне управління охороною здоров’я в україні: генезис та тенденції розвитку: автореф. Дис.... д-ра наук з держ.упр.: 25.00.01. – К.., 2003. – 35 с.

 163. Савченко О.Я. Цілі і цінності реформування сучасної школи // Шлях освіти. – 1996. - №1.

 164. Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. – №3. – С.48-49

 165. Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика: Пер. с англ. – М.: «БИНОМ», «Лабораторія Базових Знаний», 1997. – 800 с

 166. Сапрунова В. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.: «Ось-80», 1997, 203 с.

 167. Сбруєва А.А. Ідеологія освітніх реформ кінця ХХ – початку Хні ст..: конвергентні тенденції // Гуманітарні науки. – 2003. - № 2.

 168. Світова економіка: Підруч. / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.

 169. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учеб. пособие. – К.: А.С.К., 2000. – 544 с.

 170. Семенов В. О., Кристальный Б. В., Травкин Ю. В. Малый бизнес и информатизация: состояние и перспективы // Інформация и бизнес. – 2001. – № 2. – С. 40-43.

 171. Сенашенко В., Ткач Г. Болонский процесс и качество образования // Альма-матер. – 2003. - № 8.

 172. Сков Нильс А. Финансы и управление. - Варшава: ПРЕТ. - 274 с.

 173. Солоненко Н. Удосконалення механізмів державного управління перебудовою галузі охорони здоров’я в Україні в контексті суспільних потреб // Державне управління і Україні: реалії та перспективи: Зб.наук.пр./ за заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – С. 424-431.

 174. Сорокина В. Ф. Великобритания: сфера услуг в 90-е годы // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 2. – С. 89–96.

 175. Социально-экономическая природа информационного продукта и информационного ресурса / Под ред. Д. Г. Плахотной. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 96 с.

 176. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – Державний комітет статистики України: під ред. О.Г. Осаауленка. – К.: Техніка, 2003. – 598 с.

 177. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора. / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський.- К.: Основи, 1998. - 854 с.

 178. Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД, 2002. – 864 с.

 179. Строе Е. Экономические реформы в России: взгляд в будущее. - Вопросы экономики, 2001 г. - № 6. с. 5 - 12

 180. Сурмін Ю. Сучасна концепція державного управління: необхідність та методологічні підходи до формування // Державне управління і Україні: реалії та перспективи: Зб.наук.пр./ за заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – С. 21-29.

 181. Тамбовцев В. Л. Пятый рынок: экономические проблемы производства информации. – М.: Изд. МГУ, 1993. – 127 с.

 182. Тарасов М. Усиление роли государства по ограничению теневой экономики в России // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 2. – С. 19-23.

 183. Творогова Н.Д., Психология управления. Практикум – М.: Медицина, 2001. - 368 с.

 184. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М. Ю. Тихомирова. – М, 1997. – 526 с.

 185. Тоффлер Э. Третья волна: [Пер. с анг. / Науч. ред., авт. предисл. П. С. Гурович]. – М.: Аст, 1999. – 781 с.

 186. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 31. – С. 11–13.

 187. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2000. - № 16.- С. 5-12.

 188. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под ред. Р.Марра и Г.Шмидта.- М.: Издательство Московского университета, 1997.- 475 с.

 189. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. – СПб.: Питер, 2001. – 432 с.

 190. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 576 с.

 191. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность.- М.: Новости, 1992. - 356 с.

 192. Холлис Г., Плоккер К. Пробуждение спящей красавицы: на пути к долговременному предоставлению социальных услуг в странах с переходной экономикой.- Тasis servises DG IA, EC,1998. - 409 с.

 193. Черниш О.І. Ринок послуг: механізми державного регулювання в трансформаційній економіці: Монографія /Під загальною редакцією д.е.н., проф. Дорофієнка В.В. – Донецьк: ТОВ «РВК»ПРОМО», 2005. – 418 с.

 194. Черниш О.І., Беззубко Л.В., Соколова Л.С. Розвиток системи освіти у сучасних умовах / Монографія. – Донецьк: “ВІК”, 2005. – 132 с.

 195. Шерер Ф. Росс Д. Структура отраслевых рынков.: Пер. с англ.- М.: Инфра, 1997. 301 с.

 196. Шпаков. Ю. Профессия 2000 года: производитель советов. Московские новости, 1995. № 8, с 18.

 197. Шрайберг Я. Л. Роль библиотек в преобразовании гражданского общества в информационное // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 4. – С. 83–92

 198. Штепа Ю. М. Практика использования внешних источников информации для постоянного повышения конкурентоспособности украинских предприятий (Результаты исследования 1999 г. в Украине. Компания «Dr. Wieselhuber & Partner Gmbh») // Сборник тезисов докладов конференции. – Ялта, 1999.

 199. Шутов М.М. Организационно-экономический механизм развития системы здравоохранения в регионе / Монография. - Донецк: ВИК. 2005. – 320 с.

 200. Шутов М.М., Черниш О.І. Проблеми формування ринку медичних послуг в Україні // Зб. наук.праць ДонДУУ “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 49. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 87-99.

 201. Шутов М.М., Черныш Е.И. Государственное регулирование экономических отношений в частном (приватном) секторе здравоохранения // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 45. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 178-191

 202. Шутов М.М., Черныш Е.И. Формирование региональной политики экономического развития системы здравоохранения // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 51. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 264-275.

 203. Щегловская Г. Н., Якимец О. П. Информационная база как основа жизнедеятельности предприятия // Информационные ресурсы России. – 2000. – № 2. – С. 40–41.

 204. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь-справочник – М.: Инфра-М, 2000. - 264 с.

 205. Щетинин В. Рынок образовательных услуг в современной России. // Школа. – 1997. – №3. – С.18-29

 206. Щокін Г.В. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового менеджменту: Наук.-практ. посібник. – К.: МАУП, 1999. – 400 с.

 207. Экономическая стратегия фирмы: учебное пособие / Под. ред. проф. Градова А.П. – СПб.: Специальная литература, 1995. – 411 с.

 208. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 212 с.

 209. Яновский А. М. Маркетинг информационной продукции и услуг // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 1996. – № 5. – С. 23–27

 210. Яровая Л. Интернет оптом и в розницу // Зеркало недели. – 2002. – № 30 (405). – С. 8.

 211. “OECD in Figures Statistics of The Members Countries.1997 Edition”, p. 234

 212. Amer.Ekon. 1992 / Vol / # 4, 720 p

 213. Bandemann M. Information technology in Europe: The EC Communication’s View // European Information Tehnology Observatory 1994. – Mainz: Eggebrecht-Presse KG., 1994.

 214. Bateson, J. E., аnd Hoffman, D. K. Managing Services Marketing: Text and Readings. — New York: The Dryden Press, 1999.

 215. Berman P. Health Sector Reform: Making Health Development Sustainable // Health Policy. – 1995. – Vol. 32. – P. 3-13.

 216. Castelle M. The Rise of the Networe Society. Malden (Ma).- Oxford Blaskl well. Publishers, 1996. Р.378

 217. Daniels N., Bryan J., Castano R., Dantes O., Khan K. and Pannarunothai S. Benchmarks of Fairness for Health Care Reform: A Policy Tool for Developing Countries / Special Theme – Health Systems, World Health Organization. – Geneva, Switzerland, 2000.

 218. Davies B. Ellison L. Strategic Marketing for Schools. Pitman Publishing, London 1997. – рр.88

 219. Diamond J. Towards Democratic Consolidation // Journal of Democracy. – 1994. – Vol. 5, № 3. – Р. 47 – 60.

 220. Dixon A., Mossialos E., Figueras J., Kutzin J. Funding Health Care: Options for Europe. – Buckingham: Open University Press, 2002.

 221. Dunning J. Multinational Enterprises and the Global Economy; Dunning J. The Globalization of Business.

 222. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. – New York, 1992

 223. Information Society: Concepts, Work Programme and Examples of Public and Private Initiatives. – 1995. – 212 p.

 224. M. Kinnell, J. MacDougal. Marketing in the Not-for-Profit Sector, Butterworth Heinemann, 1997. – рр.114.

 225. Mathews J. Power Shift // Foreign Affairs. – 1997. – № 76. – P. 50.

 226. Modelski G., Tompson W. The Long and Short of Global Politics in the Twenty-first Century: An Evolutionary Approach // International Studies Review. –1999. –Summer, № 1. – P. 131.

 227. Newsweek. – 1999. - № 24

 228. Rice T., Labelle R. Do physicians induce demand for medical servises? // Journal of Health Politics, Policy and Law. - 1989. - Vol. 14, № 3. - Р. 587-600

 229. Sakaiya T. The Knowledge-Value Revolution, or A History of the Future. - N.Y.: Kodansha America Ltd., 1991. – 457 р.

 230. Sandberg M. Is the price right? // Managed Healthcare. Advanstar Communications. - 1995. - Vol. 5, № 4. - P. 47-48.

 231. Stano M.A further analysis of the physician inducement controversy // Journal of Health Economics. - 1987. - Vol. 6. - P. 227-238

 232. Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. – N.Y.: Doubleday / Currency, 1997. – 210 p.

 233. V. Sargent. Back to school. Marketing Business, March, 1993, рр.18–21.

 234. W.J. Clinton, A. Gore. Technology for America’s Economic Growth, a New Direction to Build: Executive Office of the President. – Washington D.C., 1993. – 39 p.Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке: http://mydisser.com/ru/contact.html
Каталог: dfiles
dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни

Скачати 378.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка