Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний університетСкачати 141.57 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір141.57 Kb.
#16582

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Дніпропетровський національний університет

Факультет психології


Кафедра загальної та педагогічної психології“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан факультету психології

Мусіяка В.Г.

_________________________

________ _____._____.2007р.

Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м аз дисципліни “Практикум із загальної психології”
Напряму підготовки: Бакалавр, 6.030102- Психологія

Для спеціальності: Психологія

Факультету психології

Навчальний

рік

Форма навчання

Курс

Семестр

Підсумковий

контроль


К-ть кредитів ЄСПК

Загальний обсяг (год)

Всього аудит. (год)

у тому числі (год.):

Самостійна робота

Види інд. завдань поточного конролю

Екзамен (сем)


Залік (сем)

Курсові роботи (проекти)

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Семестр

форма

тиждень

2007-2008

Денна

IІІ

I

-

зал

-

1.75

63

36

-

36

-

27

I

КМР

1-

18т.


2007-2008

Денна

IІІ

II

-

зал

-

2.25

81

54

-

54

-

27

II

КМР

1-17т.


Дніпропетровськ – 2007 р.

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО ________ напряму Психологія


Робоча програма складена викл. Глушко О.І.,ст.викл. Шафоростовим І.М., Грисенко Н.В.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та педагогічної психології

Протокол № _______ від. “ ____”____________2007р.


Завідувач кафедри_____________________ проф. Е.Л.Носенко

“____”__________________2007р.


Схвалено науково-методичною радою факультету психології

Протокол № _______ від. “ ____”____________2007р.

Голова комісії ____________________В.Г.Мусіяка
1. Мета і задачі дисципліни


  1. Мета викладання дисципліни.

Метою викладання дисципліни є:

  • розкрити місце і значення загального практикуму з психології у системі психологічних дисциплін;

  • поглибити знання студентів із психології шляхом залучення їх до психологічних та психодіагностичних досліджень.

Курс орієнтований на забеспечення усвідомлення та оволодіння студентами основними методами дослідження психіки людини.

  1. Задачі вивчення дисципліни:

- ознайомлення студентів з основними підходами до дослідження психіки людини;

- закріпити на практиці знання про організацію й планування психологічного експерименту;

- забеспечити оволодіння методами психометричної оцінки психодіагностичного засобу і конкретним психодіагностичним методикам;

- навчити студентів складанню власних діагностичних програм, дослідженню основних психологічних аспектів діяльності людини, колективу, тощо.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:


 • сутність основних психологічних понять;

 • сучасні методики діагностики мови, інтелекту та особистості;

 • засоби їх застосування, коло їх задач, позитивні та негативні сторони застосування кожної окремої методики, можливі наслідки некоректного використання, межі використання отриманих результатів.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • знаходити та використовувати сучасні методики діагностики мови, інтелекту та особистості;

 • виділяти серед існуючого спектра психодіагностичних методик необхідні їм, з огляду на мету, задачі та особливості дослідження;

 • самостійно організувати дослідження, провести його та обробити результати;

 • самостійно інтерпретувати результати, спираючись не лише на більш загальні інтрепретативні схеми, але і на інформацію та досвід, набутий в процесі вивчення курсу;

 • коректно повідомити результати досліджуваному(ним).

Освоєння курсу допоможе студентові в проведенні науково-дослідної роботи (написанню курсових, дипломних, магістерських робіт, наукових статей), на яку спрямовується сучасна система вищої освіти.

При підготовці до лабораторних занять студентам рекомендується дотримуватися певного порядку, а саме: 1. перед початком заняття вивчити теоретичний матеріал за матеріалом лекцій, навчальними посібниками, першоджерелами;

 2. ознайомитися з містом заняття і завчасно підготувати необхідне обладнання, протоколи та інший підручний матеріал для проведення дослідження;

 3. уважно опрацювати хід роботи.

Вивчення курсу закінчується заліком, під час якого студент має показати свої знання, вміння та навички в організації, проведенні і обґрунтуванні психологічних досліджень.

Дисципліна «Практикум із загальної психології» викладається студентам на ІІІ курсі (5,6 семестри) та базується безпосередньо на знаннях та навичках, отриманих при вивченні дисциплін «Загальна психологія» та «Практикум із загальної психології», що вивчаються на І та ІІ курсах.
 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

  1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

модуля, змістового модуля, теми

Назва практичного заняття і його короткий зміст


Кіль

кість аудиторних годин

ІІI курс, I семестр

Модуль 1

Тема 1.

Методики діагностики усної та письмової мови

Психолінгвістичний аналіз тексту. Методика аналізу вербальної взаємодії. Асоціативні тести. Метод семантичного диференціалу в дослідженні мови.6

Тема 2.
Методики діагностики інтелекту

Концепція єдиного інтелекту та підходи до його вимірювання. Теоретичне підґрунтя концепції єдиного інтелекту: розробки Дж.Кеттела, Біне-Сімона, Стенфордського університету, Ч.Спірмена. Методики діагностики єдиного інтелекту. Культурно-вільний тест Р.Кеттела. Прогресивні матриці Равена.

5

Тема 3.

Розробки концепції множинного інтелекту та підходи до його вимірювання. Теоретичне підґрунтя концепції множинного інтелекту: теорії Л.Терстоуна, Р.Мейлі, Г.Гарднера, Д.Гілфорда. Методики діагностики множинного інтелекту: тест Амтхауера,

Самостійна робота: Порівняльний аналіз методик єдиного та множинного інтелекту на матеріалі результатів тестування.

Контрольно-модульна робота.


5

Модуль 2

Тема 1.
Психодіагностика особистості. Диспозиції особистості.

Повторення матеріалу з курсу загальної психології, теми психології особистості: поняття особистості, різні підходи до структури особистості. Відмінності західно-європейського, американського та пострадянського підходів до діагностики особистості. Диспозиції особистості. Концепція локусу контроля Дж.Роттера. Методика УСК Бажина, Голинкіної, Еткінда. Експериментальна методика діагностики рівня домагань Ф.Хоппе.

6

Тема 2.

Підходи до діагностики агресивності та тривожності. Методика тривожності Тейлора. Методика дослідження агресивності Басса-Дарки.

5

Тема 3.

Підходи до діагностики самосвідомості. Повторення основних понять та теоретичних положень з теми “Самосвідомість” курсу загальної психології. Методики В.В.Століна, С.Р.Пантелеєва. Методика діагностики само відношення (МІС).

5

Тема 4.

Методики діагностики цінностей. Методика Роттера. Методика рівня співвідношення цінності та доступності О.Б.Фанталової. (УСЦД).

Контрольна робота.4

ІІI курс, IІ семестр

Модуль 3

Тема 1.

Методики діагностики акцентуацій характеру. Патохарактерологічний діагностичний опитувальник (ПДО) Лічко-Іванова. Мінесотський багатофазний особистісний опитувальник (MMPI). Порівняльна характеристика типів акцентуацій О.Є.Лічко, К.Леонгарда та Хаттауейя – Маккінлі. Зв’язок типів ВНД, рис характеру, акцентуацій характеру та видів дезадаптації.

Контрольна робота.6

Тема 2.
Факторний підхід до діагностики особистості

Сутність факторного підходу. Розробки Р.Кеттела – 16-ти факторний опитувальник. П’ятифакторна модель особистості – розробки за схемою Кеттела. Локатор для діагностики п’ятифакторної моделі особистості. Двофакторна модель особистості Г.Айзенка. Методика діагностики екстраверсії/інтроверсії, нейротизму. Самостійна робота: Порівняльний аналіз факторних методик діагностики особистості на матеріалі власних досліджень за шкалами екстраверсії/інтроверсії, нейротизму/емоційної стабільності.

10

Тема 3.
Типологічний підхід до діагностики особистості

Сутність типологічного підходу до діагностики особистості, його відмінності від факторного підходу. Методики діагностики темпераменту. Методика Стреляу, Русалова.

6

Модуль 4

Тема 1.
Проективні методики діагностики особистості

Сутність проективного підходу. Його переваги та недоліки порівняно зі стандартизованими методиками діагностики особистості. Види проективних методик. Вимоги до діагноста. Загальні припущення щодо особливостей інтерпретації проективних методик.

6

Тема 2.

Малюнкові тести. Основні правила виконання малюнкових тестів. Методики “Автопортрет”, “Малюнок людини”, “Неіснуюча тварина”, “Дерево”, “Моє живе ім’я”, “Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур” (ТиГр), “Красивий малюнок”, “

малюнки страхів10

Тема 3.

Бланкові тести або тести зі стимульним матеріалом. Історія виникнення. Методика Розенцвейга, Роршарха. Тематичний апперцептивний тест Г.Мюррея (ТАТ). Тест Люшера. Тест руки Вагнера (Hand-test)

Контрольно-модульна робота.10

Тема 4.

Інші підходи до діагностики особистості.

Сутність теорії особистості Д.Келлі. Метод репертуарних грат. Метод граничних сенсів Д.О. Леонтьєва. Семантичний диференціал Ч.Осгуда.6
  1. Перелік питань для самостійного вивчення та розподіл часу самостійної роботи (денна форма навчання):

модуля, змістового модуля, теми

Завдання на самостійну роботу


Кількість годин

ІІІ курс, І семестр

Модуль 1

Тема 1.

Методи дослідження мови та інтелекту.

Методики діагностики усної та письмової мови

Ознайомитись з 1 розділом «Художественный текст как объект анализа» книги В.П.Белянина «Основы психолингвистической диагностики». – М.:Тривола,-2000, с. 284.

Проведення одного трьох ассоціативних тестів та семантичного диференціалу з метою дослідження мови, підготовка звітів.


4

Тема 2.
Методики діагностики інтелекту

.Прочитати та законспектувати основні положення розділу 4 «Диагностика умственного развития и общих способностей» підручника К.М.Гуревича «Психологическая диагностика» - М.:изд-во УРАО,1997

Зробити порівняльний аналіз методик єдиного та множинного інтелекту на матеріалі результатів тестування. Проведення одного з тестів дослідження єдиного інтелекту та одного – множиного інтелекту.6

Модуль 2

Тема 1.
Психодіагностика особистості. Диспозиції особистості.

Прочитати та законспектувати основні положення розділу 8 «Психодиагностическое изучение некоторых параметров личности» підручника К.М.Гуревича «Психологическая диагностика» - М.:изд-во УРАО,1997.

Підготовка звіту з методик УСК та вивчення рівня домогань Хопе.7

Тема 2.
Підходи до діагностики агресивності та тривожності.

Підготовка звітів за методиками: шкала тривожності Тейлора, Методика дослідження рівня шкільної тривожності Філіпса. Методи діагностики рівня та форм агресії А. Басса та А. Дарки.

5

Тема 3.
Підходи до діагностики самосвідомості.

Підготуватись до обговорення теми, щодо співвідношення понять свідомість, самосвідомість,самовідношення,я-концепція. Підготовка звіту за методикою «МІСС»

5

ІІ курс, ІІ семестр

Модуль 3

Тема 1.

Методики діагностики акцентуацій характеру. Підходи до діагностики особистості.

Ознайомитись зі статтею О.Є.Лічко «Типи психопатій» в книзі «Психология индивидуальных различий» - М.:ЧеРо., 2000.

Зробити порівняльну характеристику типів акцентуацій за О.Є.Лічко, К.Леонгардом та Хаттауей – Маккінлі. Провести та підготувати звіт за методикою ПДО (Лічко О.)


2

Тема 2.
Факторний підхід до діагностики особистості

Ознайомитись зі статтею Бурлачук Л.Ф. Королев Д.К. Адаптация опросника для диагностики пяти факторов личности. // Вопросы психологии. 2000. №1, підготуватись до обговорення теми щодо кількості факторів, що характеризують особистість.
Виконати порівняльний аналіз факторних методик діагностики особистості на матеріалі власних досліджень за шкалами екстраверсії/інтроверсії, нейротизму/емоційної стабільності.

2

Тема 3.
Типологічний підхід до діагностики особистості

Провести порівняльний аналіз отриманих висновків за методикою СМИЛ в бланковому та комп’ютерному варіантах.

4

Модуль 4

Тема 1.

Проективні методики діагностики особистості

Ознайомитись з розділом 6.3. Теоретичне обгрунтування проективного підходу до діагностики особистості в підручнику Бурлучука Л.Ф. «Психодіагностика» - СПб.: Питер, 2002.2

Тема 2

Малюнкові тести.

Ознайомитись з розділом 8 Особливості дитячих малюнків та їх психологічна інтерпритація в книзі О.С.Романової «Графічні методи в практичній психології» - СПб.:Речь, 2002. Підготувати звіти за методиками «Автопортрет», «Дерево», «Картина світу»6

Тема 3.

Бланкові тести або тести зі стимульним матеріалом.

Ознайомитись з розділом 3 Тематичний аперцептивний тест в книзі О.Соколової «Проективні методики дослідження особистості». Підготувати звіт за методиками ТАТ та тестом Люшера.5

Тема 4.

Інші підходи до діагностики особистості.

Ознайомитись з розділом 3 Природа особистісних конструктів в книзі Дж.Келі «Психологія особистості» - СПб.: Речь, 2000. Підготувати звіт за методикою Репертуарних граток Келі.6
  1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

(денна форма навчання)Назва модулів

Кількість годин

Всього

у тому числі

лекції

практичні

лабораторні

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

1.

Модуль № 1. Методи дослідження мови та інтелекту.

26

-

16

-

10

2.

Модуль № 2. Психодіагностика особистості. Диспозиції особистості

37

-

20

-

17

3.

Модуль № 3. Методики діагностики акцентуацій характеру. Підходи до діагностики особистості.

30

-

22

-

8

4.

Модуль № 4. Проективні методики діагностики особистості

51

-

32

-

19
У с ь о г о

144

-

90

-

54

Каталог: ukr -> nmmateriali -> documents
documents -> «затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г
documents -> Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології
documents -> Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Психологія»
documents -> Конспект лекцій та інтерактивних завдань з теми "теорія особистості та її діагностика"
documents -> І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
documents -> Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія»
documents -> Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв позитивний особистісний потенціал педагога як чинник особистісного розвитку учнів монографія
documents -> Робоча навчальна програма
documents -> Курс лекцій з дисципліни «теорія емоційного інтелекту»
documents -> Е. Л. Носенко, Т. М. Петренко діагностика особистості засобами невербального спілкування монографія

Скачати 141.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка