Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економікиСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.73 Mb.
1   2   3

НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ


До складу кожного білета входить 6 завдань, які мають узагальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з 6 питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.

Відповідь на кожне з 6 питань оцінюється в:10 балів - якщо відповідь студента

містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу;

виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості;

відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;

свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших – необхідно знати рік їх прийняття);

містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору;

містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики і т.ін.), їх оцінку та порівняння;

логічно і граматично правильно викладена;5 балів – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання,

є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних наукових теорій, концепцій і т.ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;

свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;

викладена з порушенням логіки подання матеріалу,

містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень;

0 балів – якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 6 питань.


V. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Об’єкти контролю:

    1. виконання модульних завдань (1 блок по 7 завдань);

    2. виконання індивідуальних завдань.

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань (один модульний контроль) та виконання індивідуальних завдань, результати якого включаються до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.

В рамках даної дисципліни передбачено проведення одного модульного контролю, що включає 7 модульних завдань.

Кожне модульне завдання може включати одне програмне питання, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 5)

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.VI. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Спеціальність: Правознавство

Державний іспит з дисципліни: Податкове право

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № А

1. Податкове право України: поняття, система, предмет, метод, місце в системі права.

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування.

3. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі, його зміст і юридична сутність, умови застосування, основи організації.

4. Оподаткування доходів фізичних осіб від продажу об'єктів нерухомого майна, особливості його правового регулювання.

5. Поняття скоригованого валового доходу, особливості його визначення.

6. Особливості визначення доданої вартості, зміст та поняття.

Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економікиПротокол №___ від «___» _______ 2009 р.

Екзаменатор Хатнюк Н.С.Завідувач кафедри Опришко В. Ф.
VІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

Нормативно-правові акти:

  1. Конституція України // Урядовий кур`єр. - 1996. - №129 - 130.

  2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509 // Відомості Верховної Ради України — 1991.— № 6. – ст. 37, із зм. і доп.

  3. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990р. № 565 // Відомості Верховної Ради України — 1991.— № 4. – ст. 20, із зм. і доп.

  4. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251 // Відомості Верховної Ради України.— 1991. — № 39. – ст.510, із зм. і доп.

  5. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000р. № 2181 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – ст. 44, із зм. і доп.

  6. Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 р. № 320 // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №2. – ст. 10, із зм. і доп.

  7. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів від 26 грудня 1992р. № 18 // Відомості Верховної Ради України. — 1993.—№ 10. – ст.82, із зм. і доп.

  8. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – ст.156, із зм. і доп.

  9. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994р. № 334 // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 4. – ст.28, із зм. і доп.

  10. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. № 2097 // Відомості Верховної Ради України.—1992.—№19. – ст. 259, із зм. і доп.

  11. Про митний тариф України: Закон України від 5 квітня 2001р. № 2371 // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 24. – ст. 125, із зм. і доп.

  12. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998р. № 16 // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 23. – ст. 121, із зм. і доп.

  13. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. № 400 // Відомості Верховної Ради України. — 1997.—№37. – ст. 237.

  14. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленим народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001р. № 2240 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – ст. 71, із зм. і доп.

  15. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22 лютого 2001р. № 2272 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – ст. 80, із зм. і доп.

  16. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001р. № 2213 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 11. – ст. 47, із зм. і доп.

  17. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000р. № 1533 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – ст. 171, із зм. і доп.

  18. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999р. № 1105 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – ст. 403, із зм. і доп.

  19. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003р. № 889 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 37. – ст. 308, із зм. і доп.

  20. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13 // Відомості Верховної Ради України. — 1993.—№10. – ст. 77, із зм. і доп.

  21. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: Закон України від 18 лютого 1997р. № 75 // Відомості Вер­ховної Ради України.—1997.—№15. – ст.117, із зм. і доп.

  22. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 96 // Відомості Верховної Ради України. —1993. — № 30. – ст. 336, із зм. і доп.

  23. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністри України від 21 січня 1993р. № 7 // Відомості Верхової Ради України.— 1993.—№ 13. – ст. 113, із зм. і доп.

  24. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів від 17 березня 1993р. № 24 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – ст. 208, із зм. і доп.

  25. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996р. № 98 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 20. – ст. 82, із зм. і доп.

  26. Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1999р. № 1212 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – ст. 454, із зм. і доп.

  27. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2740 // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 5. – ст. 30, із зм. і доп.

  28. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 грудня 1998 р. № 320 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – ст.39, із зм. і доп.

  29. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 587 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – ст.191, із зм. і доп.

  30. Про плату за землю: Закон України від 3 липня 1992р. № 2535 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 38. – ст.560, із зм. і доп.

  31. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001р. № 2894 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – ст.97, із зм. і доп.

  32. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000р. № 1478 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – ст. 132, із зм. і доп.

  33. Кодекс України про надра від 27 липня 1994р. № 132 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – ст.340, із зм. і доп.

  34. Водний кодекс України від 6 червня 1995р. № 213 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – ст.189, із зм. і доп.

  35. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994р. № 3852 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – ст.99, із зм. і доп.

  36. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991р. № 1264 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – ст.546, із зм. і доп.

  37. Про радіочастотний ресурс: Закон України від 1 червня 2000р. № 1770 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – ст.298, із зм. і доп.

  38. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 20, із зм. і доп.

  39. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 травня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток № 20, із зм. і доп.

  40. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131

  41. Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні: Указ Президента України від 21 грудня 1994р. № 785.

  42. Про деякі заходи з дорегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.98р. № 817.

  43. Про деякі зміни в оподаткуванні: Указ Президента України від 7 серпня 1998р. № 857. // Голос України. – 1998. – 15 серпня.

  44. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998р. № 727 // Урядовий кур’єр. – 1998р. – 7 липня.

  45. Про порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.99р. № 112.

Додаткова:

    1. Біленчук П. Д. та ін. Місцеві податки і збори: Правове регулювання: Навч. Посібник. – К.: Атіка, 1999. – 120с.

    2. Бондаренко Г. І. Оподаткування фізичних осіб: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 248с.

    3. Буряковський В. В. та ін. Податки: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998.—611 с.

    4. Василик О.Д. Податкова системи України : Навч.посібник. – К.: Поліграф книга, 2004. – 478 с.

    5. Веклич О. О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду: Наук. видання/НАН України, Інститут економіки. – Київ, 2001. – 47с.

    6. Все про податки: Довідник / М. Я. Азаров, В. Д. Кольга, В. А. Онищенко. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492с.

    7. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посібник. — К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.—273 с.

    8. Гуреев В. И. Налоговое право. — М.: Экономика, 1995. — 253 с.

    9. Данілов О. Д. і ін. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292с.

    10. Данілов О. Д., Левченко Є. В. Акцизний збір: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 370с.

    11. Данілов О. Д., Фліссак Н. П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посібник. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 216с.

    12. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

    13. Дікань Л.В., Вовнова Т.С. Податкова система. – Х.: Вид.ХДЕУ, 2002. – 252 с.

    14. Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування: Пер. 2-го англ. видан. – К.: “Абрис”, 1997. – 304с.

    15. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система. Підручник. – К.: Атака, 2006. – 920 с.

    16. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання: Монографія. – Тернопіль: Видавництво Карпяка, 2000. – 246 с.

    17. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

    18. Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекций. – М.: АО “Центр ЮрИнфоР”, 2003. – 374с.

    19. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. — Харьков: Консум, 1997.—432с.

    20. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. — Харьков: Легас, 2001.—584с.

    21. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс.: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність». – 2008. – 701 с.

    22. Марченко В. Б., Легкова М. Ф. Податкове право: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 225 с.

    23. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009.- 160 с.

    24. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 364 с.

    25. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Ю. Г. Козака, В. М. Сліпа. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 550с.

    26. Налоги в развитых странах / Под ред. И. Г. Русаковой. – М.: Финансы и статистика, 1991.

    27. Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А. В. Брызгалина.—М.: Аналитика-Пресс, 1997.—600с.

    28. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство/Под ред. Евстигнеева Е. Н. – СПб: Питер, 2000. – 320с.

    29. Налоговое право: Учебник / Под ред. С. Г. Пепеляева. – М.: Юристъ, 2003. – 591с.

    30. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Г. Черника. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191с.

    31. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1. – 6-е узд., зим. И доп. – М.: Ось -89, 2001. -128 с.

    32. Началов А.В. Налоговый словарь. – М.: Издательско-консультационная компания «Статус-кво 97», 2004. – 400 с.

    33. Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб: Питер, 2002. – 160с.

    34. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие / Под ред. С. Г. Пепеляева. — М.: Инвест-фонд, 1985. — 496 с.

    35. Петрова Г. В. Налоговое право: Учебник для вузов. — М.: Издательская группа ИНФРА НОРМА, 1997.-271 с.

    36. Піхоцький В.Ф. Податкове законодавство в запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. – К.: «ІРИНА-ПРЕС», 2006. – 592 с.

    37. Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами. – К.: ІВЦ ДПА України; Х.: Фактор, 2008. – 560 с.

    38. Податкова система України: Підручник / В.М. Федоров, В.М. Опарін, Г.О. П”ятаченко: За ред.. В.М. Фепдосова. – К.: Либідь, 1994. – 404 с.

    39. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. К.: Знання-Пресс, 2004. – 454 с.

    40. Страны ОЭСР. 2000. Статистический справочник ОЭСР / Пер. с англ. – М.: Изд-во “Весь Мир”, 2001. – 96с.

    41. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава – податки – бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). – К.: Либідь, 1992.

    42. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / Под ред. С. Ф. Сутырина. — Спб.: Издательство В. А. Михайлова, Издательство “Полиус”, 1998.– 577 с.

    43. Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: Навчальний посібник / Р. Е. Островерха та ін. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292с.

    44. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право: Сравнительно-правовое исследование. – М.: НОРМА, 2001. – 336.

    45. Толстопятенко Т. П., Федотова И. Т. Налоговое право США. – М.: Изд. центр “АнкиЛ”, 1996.

    46. Тютюрюков Н. Н. Налоговые системы зарубежних стран: Европа и США: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002. – 174с.

    47. Федосов В. М, Опарін В. М., П'ятаченко Г. О. Податкова система України.—К.: Либідь, 1994.

    48. Фінансове право: Навч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / За ред. Л. К. Воронової і Д. А. Бекерської. — К.: Вентурі, 1995.—272с.

    49. Фінансове право: Підручник / Керівник авторського колективу і відповідальний редактор Л. К. Воронова. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – X.: Фірма «Консум», 1999.—496 с.

    50. Фомина О. А. Источники налогового права зарубежных стран. – М.: Б. И., 1996.

    51. Химичева Н.И. Налоговое право: Учебник. — М.: Издательство «БЕК», 1997.—336с.1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка