Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економікиСторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.73 Mb.
1   2   3

г) Питання творчого характеру, які передбачають порівняння понять (явищ, відносин), виявлення їх особливостей, встановлення між ними співвідношення, взаємозв’язку або з’ясування проблем щодо їх розуміння (регулювання).

Приклади.

 1. Податкове право і фінансове право: співвідношення та взаємозв’язок.

 2. Податкова система і система оподаткування: порівняльно-правова характерника.

 3. Порівняльна характеристика функцій ДПА України та ДПІ районного рівня.

ІІІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Окрім аудиторних занять навчальним планом передбачено навчальний час для самостійної роботи студентів, який становить по даній дисципліні 53 академічних годин для денної форми навчання (55 – вечірня, 94 – заочна). Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної навчальної роботи.

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації (Наказ №261 від 29.04.2005р.) за такими об’єктами поточного контролю:

а) систематичність та активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання модульних (контрольних) завдань;Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Всі завдання самостійної роботи студентів з кожної дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

До відома студентів має бути доведений порядок планування та організації самостійної роботи. Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни, обов’язкові і вибіркові завдання та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студентів із «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю їх знань», що розміщенні на сайті університету, визначаються щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові і вибіркові завдання і відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів. Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання завдань з самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності студентів з дисципліни і при виставленні загальної кількості балів за поточну успішність сумується з балами одержаними за виконання інших видів поточної навчальної роботи. Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюється під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.Самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до семінарських занять; опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту; ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики; виконання самостійних робіт по вивченому матеріалу в аудиторії; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань, що передбачають роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу, підбір матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінку правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності тощо, а також систематизацію навчального матеріалу перед іспитом.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни “Податкове право” для студентів спеціальності 6402 “Правознавство”

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна та вечірня форма навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських занять

Відповідно до робочої програми та розкладу занять

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час семінарських (практичних) занять

10

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

-//-

Перевірка правильності виконання завдань

10 за 1-й модуль

10 за 2-й модуль

10+10 = 20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

11.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виноситься на самостійне вивчення

-//-

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР, перевірка конспектів навчальних текстів тощо

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

35

ІІ. Вибіркові

Виконання індивідуальних завдань

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою

Відповідно до графіку ІКР

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР

5

2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо

-//-

Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР

5

2.3. Інші види індивідуальних завдань

-//-

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

40Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.1. Підготовка до модульного контролю знань

Відповідно до розкладу

Перевірка правильності виконання модульних завдань

1x35

Разом балів за обов’язкові види СРС

35

ІІ. Вибіркові (виконуються за бажанням студента)

Виконання індивідуальних завдань

2.1. Підготовка індивідуальної роботи підкріпленої судовою практикою (есе) за заданою тематикою

Відповідно до графіку ІКР

Обговорення (захист) підготовлених матеріалів індивідуальної роботи (есе) під час ІКР

5

2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо

-//-

Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР

5

2.3. Інші види індивідуальних завдань

-//-

Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

40

Вибіркові індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання можуть бути оцінені у 5 балів додатково до загальної кількості балів за модульний контроль знань, однак враховуючи той факт, що загальна кількість балів не може перевищувати 40 балів.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ, ВЕЧІРНЬОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ.

Тема 1. Поняття податків, інших обов’язкових платежів та їх види.

 1. Дослідити різновиди вживання терміну "податки" у науковій, законодавчій та діловій сферах.

 2. Визначити місце, роль і значення податків у системі суміжних явищ, застосувавши порівняльний метод стосовно економічних систем ринкового та соціалістичного типів.

 3. Порівняти науково-теоретичний та законодавчий підходи до визначення і систематизації обов’язкових платежів.

 4. На прикладі українського законодавства дослідити актуальність проблеми законодавчого розмежування окремих видів обов’язкових платежів.

 5. Дослідити закріплені в законі України "Про систему оподаткування" обов’язкові платежі з точки зору їх належності до визначених в теорії різновидів податків (прямі і непрямі, на майно і на доходи тощо)

Тема 2. Поняття та характеристика податкової системи України. Правове регулювання податкових систем у зарубіжних країнах.

 1. Порівняти підходи до визначення податкової системи, застосовані в законодавстві України та Російської Федерації.

 2. Дослідити співвідношення понять "податкова система" та "система податків".

 3. Дослідити співвідношення організаційних, юридичних та економічних принципів оподаткування.

 4. Порівняти податкові системи країн СНД, України із податковими системами розвинутих країн Заходу за основними характеристиками податкових систем.

 5. Дослідити залежність між рівнем податкового тягаря та станом розвитку економічних та правових відносин у тій чи іншій країні.

Тестові завдання

1. Як форма податкової політики в зарубіжних країнах може застосовуватись:

а) податкова реформа,

б) податковий протекціонізм,

в) надання податкових пільг окремим платникам.

2. До джерел міжнародного податкового права належать:

а) світовий податковий кодекс,

б) угоди про усунення подвійного оподаткування,

в) міжнародні звичаї торгового обороту.

3. Види податкових систем у зарубіжних країнах:

а) романо-германська,

б) англосаксонська,

в) офшорна.

4. Критерії резидентства юридичних осіб–платників податків у зарубіжних країнах:

а) місце реєстрації,

б) основне місце діяльності,

в) місце перебування не менше 183 днів на рік.

5. Система податкового адміністрування у зарубіжних країнах включає:

а) органи вирішення податкових спорів,

б) органи податкової поліції,

в) методи податкового контролю.

6. Система податкового судочинства у зарубіжних країнах включає:

а) податкові застереження,

б) спеціалізовані податкові суди,

в) суди загальної юрисдикції.

7. Як санкція за порушення податкового законодавства в зарубіжних країнах може застосовуватись:

а) додатковий податок,

б) пеня,


в) проценти,

г) штраф,д) підвищення ставки оподаткування.

Тема 3. Податкове право і податкові правовідносини.

 1. Дати порівняльну характеристику імперативного та диспозитивного методів правового регулювання.

 2. Визначити, яким є місце податкового права як правового явища: інститут, галузь чи підгалузь права.

 3. Деякі автори відносять Верховну Раду до суб’єктів податкового права. Обґрунтувати власну точку зору з цього приводу.

 4. Дослідити співвідношення понять "об’єкт оподаткування" та "об’єкт податкових правовідносин".

 5. На основі законодавства України визначити основні загально-правові принципи, на яких ґрунтується податкове право як один із підрозділів права України.

 6. Дослідити правове значення юридичного закріплення та основний зміст спеціальних принципів податкового права.

 7. Дослідити Конституцію України з точки зору джерела податкового права України.

 8. Дослідити конституційні повноваження Президента України та практику видання ним указів у податковій сфері.

 9. Визначити систему джерел податкового права України.

 10. Визначити суть єдиного поелементного підходу до правового регулювання податків.

 11. Дослідити співвідношення понять "суб’єкт податкового права" та " суб’єкт оподаткування".

 12. На основі аналізу податкового законодавства України визначити поняття та види податкових пільг.

Державні податкові органи як суб’єкти податкового права України.

  1. Початково система державних податкових органів була складовою Міністерства фінансів України, а згодом набула самостійного статусу. В чому могла полягати необхідність такої зміни. Які недоліки і переваги кожного із наведених варіантів статусу.

  2. В Україні податкова міліція початково діяла у складі органів внутрішніх справ, тепер діє у складі податкових органів. В деяких країнах податкова міліція має самостійний організаційний статус. Які недоліки і переваги кожного із трьох підходів, чи є якийсь із них доцільнішим.

  3. Відповідно до законодавчих тенденцій останніх років із компетенції податкових органів вилучено контроль за справлянням платежів до соціальних фондів. Чи доцільно це? Які недоліки і переваги такого підходу?

  4. На яких засадах, принципах має будуватись взаємодія державних податкових органів та банківської системи з точки зору контролю за справлянням податків?

  5. Проаналізувати повноваження податкових органів з точки зору співвідношення інтересів держави та захисту прав і свобод особи.

Платники податків як суб`єкти податкових правовідносин.

  1. Хто є платниками податків?

  2. В чому полягає різниця між поняттями „резидент” і „нерезидент”?

  3. Хто такі податкові агенти?

  4. Розкрийте співвідношення понять „податкові агенти” і „збирачі податків”.

  5. Яким чином здійснюється облік платників податків?

  6. Що є консолідованою групою платників податків?

  7. Проаналізуйте співвідношення прав і обов'язків платників податків за законодавством України.

  8. Як реалізується право на відстрочку, розстрочку податкового зобов’язання платника податку?

  9. Яким чином здійснюється оскарження рішень і дій податкових органів?

  10. В чому полягає зміст права на отримання податкової пільги?

Тема 4. Елементи податкового закону.

 1. Визначити суть єдиного поелементного підходу до правового регулювання податків.

 2. Дослідити співвідношення понять "субєкт податкового права" та "субєкт оподаткування".

 3. На прикладі оподаткування доходів фізичних осіб дослідити співвідношення понять "платник податку" та "податковий представник"

 4. На прикладі непрямих податків дослідити співвідношення понять "юридичний платник" та "фактичний платник". Яке податкове явище опосередковується вказаними поняттями ?

 5. Дати порівняльну характеристику касового та накопичувального методів обліку бази оподаткування.

 6. На основі аналізу податкового законодавства України визначити поняття та види податкових пільг.

 7. Дослідити способи обчислення суми податку на основі податкового законодавства України.

 8. На основі аналізу податкового законодавства України дослідити способи та порядок сплати податків.

Тема 5. Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб.

 1. Дослідити як впливає резидентський статус платників податку з доходів фізичних осіб на обсяг їх податкових зобов’язань.

 2. Визначити особливості оподаткування фізичних осіб-нерезидентів.

 3. Дати характеристику системи пільг по податку з доходів фізичних осіб.

 4. Визначити характеристику та особливості об’єкта оподаткування податком з доходів фізичних осіб.

 5. Чи існують відмінності в оподаткуванні доходів фізичних осіб, одержуваних за місцем основної роботи порівняно з іншими категоріями доходів?

 6. Охарактеризувати особливості оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю.

 7. Дати характеристику фіксованого податку з громадян та його особливості.

 8. Визначити характеристику та особливості відповідальності за порушення законодавства про податок з доходів фізичних осіб.

Тема 6. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.

1. Проаналізувати Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. з точки зору основних елементів податку.

2. Визначити особливості оподаткування прибутку нерезидентів в Україні.

3. Навести особливості оподаткування неприбуткових установ і організацій.

4. Дати загальну характеристику порядку складання декларацій про прибуток підприємств.

5. Дати характеристику категорій платників податку на прибуток підприємств.

6. Охарактеризувати особливості визначення об’єкта податку на прибуток підприємств.

7. Дати характеристику методу обліку бази податку на прибуток підприємств.

8. Охарактеризувати порядок обчислення та строки сплати податку на прибуток підприємств.

9. Визначити характеристику та особливості відповідальності платників податку на прибуток підприємств.Тема 7. Правове регулювання податку на додану вартість.

 1. Проаналізувати Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04. 1997р. з точки зору основних елементів податку.

 2. В чому полягає особливість визначення об’єкту та бази оподаткування доданої вартості за законодавством України.

 3. Визначити особливості обчислення та сплати податку на додану вартість в Україні.

 4. Навести основні положення порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість.

 5. Охарактеризувати категорії платників податку на додану вартість.

 6. Дати характеристику операцій, що звільнені від податку на додану вартість.

 7. Охарактеризувати ставки податку на додану вартість та особливості їх застосування.

 8. Дати характеристику відповідальності платників податку на додану вартість та її особливостям.

Тема 8. Правове регулювання акцизного збору.

1. Що спільного і відмінного між оподаткуванням акцизним збором і податком на додану вартість?

2. Хто є платниками акцизного збору?

3. Що є об’єктом акцизного збору?

4. Які види пільг передбачено при оподаткуванні акцизним збором?

5. Яким законодавством регулюється справляння акцизного збору в Україні?

6. В чому полягає різниця між визначенням „податкового агенту” в теорії податкового права і для оподаткування акцизним збором?

7. В чому полягає різниця між визначенням податкового векселю з метою оподаткування акцизним збором і податком на додану вартість?

8. Яким чином розраховується об’єкт акцизного збору при імпорті підакцизних товарів, що підлягають оподаткуванню митом і митним збором?

9. Як визначається сума акцизного збору, якщо ставка встановлюється у відсотках?10. Як визначається сума акцизного збору, якщо ставка встановлюється у твердій сумі.

Тема 9. Податкове зобов’язання: способи узгодження і забезпечення.

   1. Які існують способи узгодження податкового зобов’язання?

   2. В чому полягає різниця між податковим зобов’язанням і податковим боргом?

   3. Які ви знаєте особливості інституту „податкової застави”?

   4. В чому полягає різниця між податковою заставою і умовним арештом активів платника податку?

   5. Хто такий податковий керуючий?

   6. Що визнається тимчасовим затриманням активів?

   7. Через які установи відбувається примусовий продаж активів платників податків?

   8. Що є підставою застосування адміністративного арешту активів?

   9. На який строк може бути застосовано тимчасове затримання активів?

   10. Який податковий борг визнається безнадійним?

Тема 10. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

  1. Що є підставою юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства?

  2. Хто може бути суб’єктом податкового правопорушення?

  3. Що є об’єктом податкового правопорушення?

  4. В чому особливість суб’єктивної сторони податкового правопорушення?

  5. Які елементи утворюють об’єктивну сторону податкового правопорушення?

  6. Які види податкових правопорушень можна виділити при аналізі податкового законодавства України?

  7. Яка відповідальність встановлена за ухилення від сплати податків в Україні?

  8. В чому особливості адміністративно-правової відповідальності в податковій сфері?

  9. Вкажіть, які види фінансових санкцій ви знаєте?

  10. В якому порядку стягуються фінансові санкції?

Орієнтовний перелік тем для рефератів (есе)

 • Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

 • Склад та види податкового правопорушення.

 • Види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства.

 • Фінансово – правова відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • Державні податкові органи як суб’єкти податкового права України.

 • Державні податкові органи в системі контролюючих органів.

 • Організаційно-правовий статус органів державної податкової служби.

 • Головні завдання, функції та права, обов’язки і відповідальність державних податкових органів.

 • Правові основи організації та діяльності податкової міліції.

 • Податкове зобов’язання: способи його узгодження і забезпечення.

 • Податковий борг, його поняття та правові наслідки.

 • Способи забезпечення податкового боргу (податкова застава, порука, адміністративний арешт).

 • Продаж активів, що знаходяться під податковою заставою.

 • Безнадійний податковий борг, його поняття, порядок списання.

 • Юридичний аналіз проекту Податкового кодексу України.

 • Порівняльна характеристика проектів Податкових кодексів України станом на 2008 рік.

 • Особливості врегулювання податкових правовідносин за проектом Податкового кодексу України.

Приклади індивідуальних завдань

 • Визначити систему та співвідношення загальних і особливих правил оподаткування юридичних осіб–нерезидентів податком на прибуток підприємств.

 • Визначити особливості формування податкового зобов’язання юридичних осіб із податку на прибуток у зв’язку із ремонтом орендованих основних фондів.

 • Що є підставою юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства?

 • Хто може бути суб’єктом податкового правопорушення?

 • Що є об’єктом податкового правопорушення?

 • В чому особливість суб’єктивної сторони податкового правопорушення?

 • Які елементи утворюють об’єктивну сторону податкового правопорушення?

 • Які види податкових правопорушень можна виділити при аналізі податкового законодавства України?

 • Яка відповідальність встановлена за ухилення від сплати податків в Україні?

 • В чому особливості адміністративно-правової відповідальності в податковій сфері?

 • Вкажіть, які види фінансових санкцій ви знаєте?

 • В якому порядку стягуються фінансові санкції?

 • Які існують способи узгодження податкового зобов’язання?

 • В чому полягає різниця між податковим зобов’язанням і податковим боргом?

 • Які ви знаєте особливості інституту „податкової застави”?

 • В чому полягає різниця між податковою заставою і умовним арештом активів платника податку?

 • Хто такий податковий керуючий?

 • Що визнається тимчасовим затриманням активів?

 • Через які установи відбувається примусовий продаж активів платників податків?

 • Що є підставою застосування адміністративного арешту активів?

 • На який строк може бути застосовано тимчасове затримання активів?

 • Який податковий борг визнається безнадійним?

Тестові завдання

Методом податкового права є:

 1. імперативний,

 2. диспозитивний,

 3. рекомендації,

 4. владних приписів,

 5. погодження,

 6. субординації.

До основних елементів податкових законів відносяться:

 1. об’єкт оподаткування,

 2. предмет оподаткування,

 3. джерело сплати податку,

 4. термін сплати податку,

 5. податкові пільги,

 6. одиниця оподаткування.

Податковий обов’язок вважається узгодженим:

 1. в день отримання платником рішення, що не підлягає адміністративному оскарженню,

 2. в останній день строку, передбаченого для подання платником податкової декларації,

 3. в день отримання податкового повідомлення,

 4. в день отримання податкової вимоги.

IV. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Принципи і види контролю знань студентів

Контроль знань є невід’ємною складовою навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники результатів контролю знань студентів відображають ступінь опанування змісту навчальної програми, рівень засвоєння матеріалу, якість отриманих знань, а також є основою для прийняття рішення щодо переведення студента на наступний рік навчання, призначення стипендії, випуск з вузу та видачу диплому. За результатами контролю оцінюється робота як окремого студента, так і академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

Перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів. За умови вірної організації контроль знань слугує навчальним, виховним, організаційним, методичним та іншим цілям.

Контроль знань будується на таких основних принципах: • систематичність та плановість проведення контролю (перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики);

 • недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, та змістом програми дисципліни (всі завдання розробляються виключно в межах програмного матеріалу, хоча і не повинні дублювати назви програмних питань);

 • об’єктивність та прозорість контролю (диференціація оцінок здійснюється за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями, інформація про всі форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни, оцінка знань студента повинна відповідати дійсній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок);

 • забезпечення умов для належної підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом чіткого їх розмежування за змістом і у часі;

 • забезпечення умов для всебічного розкриття індивідуальних здібностей кожного окремого студента, розвитку його творчого мислення (завдання для поточного та підсумкового контролю формулюються з урахуванням комплексного, творчого підходу).

Відповідно до "Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації", ухваленого Вченою радою університету 30.09.04. із змінами, затвердженими ухвалою Вченої ради від 28.04.05. – оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів:

 1. поточного контролю знань

 2. підсумкового контролю знань

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу по частинах, умінь та навичок самостійно опрацьовувати літературу, здатності осмислити зміст теми, розділу чи окремого питання, здатності усно чи письмово представити матеріал на потрібному рівні.

Завданнями підсумкового контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу дисципліни в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими її розділами, здатності творчо використовувати отримані знання, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми в рамках програмного матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінювання знань студентів по даній дисципліні відбувається на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань (іспиту).

Іспит проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення дисципліни

Для денної та вечірньої форм навчання

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:

Від 0 до 40 балів

в т.ч.:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки


1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 10 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до 20 балів

2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи


від 0 до 60 балів

Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи + результати письмового іспиту

1. ( 1.1 + 1.2 + 1.3 ) + 2 (не менше 30 балів).


 1. У блоці першому - оцінка поточної роботи в семестрі (1.) – максимальна кількість балів – 40.

 2. У блоці другому - оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2.) – максимальна кількість балів – 60 (менше 30 балів не зараховуються).

Поточний контроль знань студентів

Поточний контроль знань студента є обов’язковим видом контролю, що проводиться в КНЕУ протягом навчального семестру і покликаний: • допомагати студентові в організації його роботи;

 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;

 • виявляти ступінь відповідальності студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

 • стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;

 • виявляти обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

 • визначати недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

 • виявляти рівень опанування навичками самостійної роботи.

Об’єктами поточного контролю знань студента є:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

 2. виконання студентом індивідуальних завдань для самостійної роботи;

 3. виконання модульних (контрольних завдань).

Загалом оцінці підлягають:

 • систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях;

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях на питання з тем, винесених для розгляду на семінарське заняття;

 • виступи на семінарських заняттях з доповіддю або презентацією;

 • активність при обговореннях та дискусіях на семінарських заняттях (включаючи доповнення до виступів, уточнення та виправлення озвучених відповідей інших студентів);

 • результати проведення експрес-опитування;

 • виконання індивідуальних завдань (підготовка рефератів, есе; заповнення таблиць із завданнями; підготовка навчальних чи наукових текстів тощо);

 • самостійне опрацювання тем (розділів, питань);

 • виконання модульних завдань.

У відповідності до числа кредитів, відведених на вивчення дисципліни “Податкове право” в семестрі, протягом якого вона вивчається, кількість модулів (блоків) для студентів денної та вечірньої форм навчання не може перевищувати два модулі в семестр.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 40

Для денної та вечірньої форм навчання:

Об’єкти контролю:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях –

в межах 10 балів включаючи:

 • систематичність підготовки до семінарських занять

та участі в їх проведенні – 0,5 балів;

 • активність у проведення семінарських занять – 0,5 балів;

 • результативність роботи на семінарських заняттях – 0,5 балів; 1. виконання завдань для самостійного опрацювання

в межах 10 балів включаючи:

 • виконання індивідуальних завдань (підготовка рефератів, есе; заповнення таблиць із завданнями; підготовка навчальних чи наукових текстів тощо) – 0,5 балів;

 • підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 0, 5 балів; 1. виконання модульних завдань – в межах 20 балів

2 модулі (перший і другий модуль включає по два модульні завдання).

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків по дисципліні (додаються до результатів іспиту).Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю

Для студентів денної та вечірньої форми навчання:

В рамках даної дисципліни передбачено проведення двох модульних контролів

На перший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий - два модульних завдання.

Кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) теоретичних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 20)

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.

Вид завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

Теоретичні питання

5 балівСтудент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно і граматично правильно викладати думки.

0 балів


Студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Практичні завдання

5 балів


Студент правильно вирішив ситуацію на основі діючого законодавства, вірно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору.

0 балів


Студент не вирішив ситуації, або вирішив її невірно, або неправильно обґрунтовує своє рішення, або неспроможний його аргументувати.

Тестові завдання

5 балів


Студент вирішив більшість тестових завдань абсолютно правильно і повно.

0 балів

Студент не вирішив більше половини тестових завдань або вирішив не вірно, або відповідь на них є неповною.

Підсумковий контроль знань студентів

Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня і змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності у відповідності до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає 6 питань. Питання, що включаються до екзаменаційних білетів є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді та уміння синтезувати отриманні знання.

Питання до екзаменаційних білетів формуються в межах змісту програми дисципліни, але не мають дублювати програмні питання. Програмні питання доводяться до студентів на початку навчального семестру.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

85-100 балів

5 “Відмінно”

А

80 балів

4 “Добре”

В

65 – 75 балів

4 “Добре”

С

60 балів

3 “Задовільно”

D

50 – 55 балів

3 “Задовільно”

E

20 – 45 балів

2 “Незадовільно”

(з можливістю перескладання)FX

0 – 15 балів

2 “Незадовільно”

(з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни)


F

МАТЕРІАЛИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.
Блок (модуль) І

Тема 1. Податкове право та податкові правовідносини.

Тема 2. Юридична природа податкової системи України. Поняття податків, інших обов’язкових платежів та їх види.

Тема 3. Правова природа суб`єктів податкового права.

Тема 4. Елементи податкового закону.

Тема 5. Порядок погашення зобов`язань перед бюджетом та державними цільовими фондами.Контроль знань здійснюється у формі письмових відповідей студентів на завдання, що поєднують у собі завдання для самостійної роботи студентів та наступні питання для контролю знань.

Питання для контролю знань

 1. Поняття податкового права.

 2. Предмет податкового права.

 3. Методи податкового права.

 4. Принципи податкового права.

 5. Поняття податкових правовідносин.

 6. Суб`єкти податкових правовідносин.

 7. Об`єкти податкових правовідносин.

 8. Види податкових правовідносин.

 9. Поняття системи податкового права.

 10. Структура податкового права.

 11. Джерела податкового права.

 12. Поняття податкової системи.

 13. Поняття системи оподаткування.

 14. Принципи побудови системи оподаткування України.

 15. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів.

 16. Методи оподаткування.

 17. Предмет і об`єкт оподаткування.

 18. Поняття бази оподаткування.

 19. Поняття податкової ставки.

 20. Поняття податкового періоду.

 21. Поняття податкової пільги.

 22. Платники податків і зборів (обов'язкових платежів).

 23. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

 24. Права платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

 25. Органи, що здійснюють встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх, платникам.

 26. Податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено Законом України “Про систему оподаткування”, ___________________________________.

 27. Види податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України.

 28. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі).

 29. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

 30. Функції податків.

 31. Система органів державної податкової служби (ДПС).

 32. Визначення податкової міліції (ПМ).

 33. Завдання органів ДПС.

 34. Ланки системи органів ДПС за їх підпорядкованістю.

 35. Державну податкову службу України (ДПСУ) очолює __________________, якого призначає на посаду __________________, за поданням __________________.

 36. Заступники Голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) призначаються на посаду та звільняються з посади __________________, за поданням __________________.

 37. Державну податкову адміністрацію (ДПА) в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють __________________, які призначаються на посаду та звільняються з посади __________________, за поданням __________________.

 38. Державні податкові інспекції (ДПІ) у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об`єднані державні податкові інспекції очолюють __________________, які призначаються на посаду та звільняються з посади __________________, за поданням __________________.

 39. Начальники управлінь (ПМ) призначаються __________________.

 40. Статус органів ДПСУ.

 41. Функції ДПАУ.

 42. Функції ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ДПІ в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя).

 43. Функції ДПІ в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об`єднаних ДПІ.

 44. Права органів ДПС щодо перевірки документів та отримання інформації.

 45. Права органів ДПС щодо обстеження приміщень.

 46. Права органів ДПС щодо вимоги усунення порушень законодавства.

 47. Права органів ДПС щодо вилучення документів.

 48. Право органів ДПС застосовувати фінансові санкції.

 49. Право органів ДПС стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій.

 50. Право органів ДПС надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань.

 51. Права органів ДПС щодо стягнення пені з установ банків.

 52. Адміністративний штраф з керівників та інших посадових осіб в разі відсутності податкового обліку або веденні його з порушенням встановленого порядку, неподанні або несвоєчасному поданні аудиторських висновків тощо.

 53. Адміністративний штраф з керівників та інших посадових осіб за невиконання вимог органів ДПС.

 54. Адміністративний штраф з керівників та інших посадових осіб, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств тощо.

 55. Адміністративний штраф на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи тощо.

 56. Права органів ДПС щодо користування зв`язком.

 57. Право органів ДПС вимагати проведення інвентаризації.

 58. Право органів ДПС на звернення до суду.

 59. Скасування рішень органів ДПС.

 60. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів ДПС, підлягають відшкодуванню за рахунок __________________.

 61. Функції ПМ.

 62. Завдання ПМ.

 63. Структура ПМ.

 64. ПМ очолює __________________.

 65. ПМ в ДПА АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють __________________.

 66. Повноваження ПМ.

 67. Права ПМ, єдині з іншими органами ДПС.

 68. Права ПМ, єдині з міліцією.
Блок (модуль) ІІ

Тема 6. Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб.

Тема 7. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.

Тема 8. Правове регулювання податку на додану вартість.

Тема 9. Правове регулювання акцизного збору.Тема 10. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Контроль знань здійснюється у формі письмових відповідей студентів на завдання, що поєднують у собі завдання для самостійної роботи студентів та наступні питання для контролю знань.

Питання для контролю знань

 1. Платники податку на прибуток підприємств з числа резидентів.

 2. Платники податку на прибуток підприємств з числа нерезидентів.

 3. Об`єкт оподаткування податку на прибуток підприємств.

 4. Базова ставка податку на прибуток підприємств.

 5. Поняття валових витрат підприємства.

 6. Поняття валових доходів підприємства.

 7. Датою збільшення валових витрат по податку на прибуток підприємств є _________________.

 8. Датою збільшення валових доходів по податку на прибуток підприємств є __________________.

 9. Визначення амортизації основних фондів та нематеріальних активів.

 10. Групи основних фондів.

 11. Розмір норм амортизації з розрахунку на календарний квартал по групах основних фондів.

 12. Звітний період по податку на прибуток підприємств.

 13. Платники податку на додану вартість.

 14. Об`єкти оподаткування податку на додану вартість.

 15. База оподаткування податку на додану вартість.

 16. Базова ставка податку на додану вартість.

 17. Поняття податкової накладної.

 18. Право на нарахування податку на додану вартість та складання податкової накладної надається виключно _________________________________.

 19. Датою виникнення податкових зобов`язань по податку на додану вартість є __________________.

 20. Податковий кредит звітного періоду складається з__________________.

 21. Датою виникнення права платника податку на податковий кредит є __________________.

 22. Суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті в бюджет або відшкодуванню з бюджету, визначаються як __________________.

 23. Підставою для отримання бюджетного відшкодування є __________________.

 24. Звітний період по податку на додану вартість.

 25. Особи, що підпадають під визначення платників податку, зобов'язані __________________ в органі __________________ за місцем їх знаходження.

 26. Платники акцизного збору.

 27. Порядок обчислення акцизного збору.

 28. Об`єкт оподаткування акцизного збору.

 29. Визначення терміну “податковий агент”.

 30. Платники податку з доходів фізичних осіб для резидентів.

 31. Об`єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб для резидентів.

 32. Об`єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб для нерезидентів.

 33. Загальний оподатковуваний дохід відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

 34. Податковий кредит відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

 35. Податкові соціальні пільги відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

 36. Ставки податку з доходів фізичних осіб.

 37. За яких умов і які громадяни мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за фіксованим розміром податку.

 38. Розміри фіксованого податку встановлюються __________________ і не можуть бути менше ніж __________________ та більше ніж __________________ за календарний місяць.

 39. Поняття податкового зобов`язання.

 40. Поняття податкового боргу.

 41. Поняття примусового стягнення.

 42. Поняття податкового повідомлення.

 43. Поняття податкової вимоги.

 44. Види контролюючих органів та податки, сплату яких вони контролюють.

 45. Компетенція контролюючих органів.

 46. Органи, вповноважені здійснювати заходи по погашенню податкового боргу.

 47. Підстави примусового стягнення активів платника податків у рахунок погашення його податкових зобов`язань.

 48. Види базових податкових (звітних) періодів.

 49. Строки подання декларацій відповідно до різних податкових періодів.

 50. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається __________________.

 51. Випадки, в яких контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов`язання.

 52. Підстави застосування непрямого методу визначення суми податкових зобов`язань.

 53. Суть конфлікту інтересів.

 54. Поняття податкового роз`яснення.

 55. Суть самостійного узгодження податкового зобов`язання.

 56. Суть апеляційне узгодження податкового зобов`язання.

 57. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган невірно визначив суму податкового зобов'язання, такий платник податків має право __________________.

 58. Скарга подається протягом __________________ з моменту __________________.

 59. Якщо вмотивоване рішення по скарзі не надсилається платнику податків протягом ______-денного строку або протягом __________________, така скарга вважається __________________.

 60. Строк оскарження рішення контролюючого органу в разі визначення ним податкового зобов`язання з причин, не пов`язаних з порушенням законодавства.

 61. Вчасно подана скарга зупиняє виконання зобов`язання на строк __________________.

 62. Закінчення процедури адміністративного оскарження.

 63. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем __________________.

 64. Платник податків має право оскаржити в суді (господарському суді) рішення контролюючого органу в строк __________________.

 65. Суть компромісного вирішення спору.

 66. Строк погашення податкового зобов`язання в разі подання податкової декларації.

 67. Строк погашення податкового зобов`язання в разі його визначення контролюючим органом у випадках, не пов`язаних з порушенням законодавства.

 68. Строк погашення податкового зобов`язання в разі апеляційного узгодження.

 69. Випадки надіслання податкового повідомлення.

 70. Випадки надіслання податкової вимоги.

 71. Якщо контролюючий орган, що провів процедуру узгодження суми податкового зобов'язання з платником податків, не є податковим органом, надіслання податкової вимоги здійснюється наступним чином __________________.

 72. Строки надіслання першої податкової вимоги.

 73. Строки надіслання другої податкової вимоги.

 74. Випадки, коли податкове повідомлення вважається відкликаним.

 75. Джерела самостійної сплати податкового зобов`язання або податкового боргу.

 76. Погашення податкового зобов`язання або податкового боргу шляхом заліку.

 77. Джерела погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення.

 78. Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків за його самостійним рішенням або за рішенням органу стягнення наступні види активів __________________.

 79. Суть персональної податкової відповідальності.

 80. Суть рівності бюджетних інтересів.

 81. Активи платника податків, що має податковий борг передаються в __________________.

 82. Право податкової застави виникає згідно __________________ та не потребує __________________.

 83. Випадки виникнення права податкової застави.

 84. Активи, на які поширюється право податкової застави.

 85. Суть податкового пріоритету.

 86. Принцип захисту інтересів кредиторів щодо податкової застави.

 87. Операції з активами, які потребують письмового узгодження з податковим органом.

 88. Операції з коштами при податковій заставі.

 89. Відповідальність у разі здійснення операцій, що потребують узгодження, без такого узгодження при податковій заставі.

 90. Припинення податкової застави.

 91. Податковий керуючий.

 92. Наслідки податкової поруки для права податкової застави.

 93. Підстави звільнення окремих видів активів платника податків від податкової застави.

 94. Випадки застосування адміністративного арешту активів.

 95. Адміністративний арешт активів полягає в __________________.

 96. Види адміністративного арешту активів.

 97. Суть повного арешту активів.

 98. Суть умовного арешту активів.

 99. Рішення про адміністративний арешт активів приймається __________________ за поданням __________________.

 100. Суб`єкти податкових відносин, яким надсилається рішення про застосування арешту активів.

 101. Підстави зупинення адміністративного арешту активів.

 102. Поняття розстрочки податкових зобов`язань.

 103. Поняття відстрочки податкових зобов`язань.

 104. Поняття безнадійного податкового боргу.

 105. Податковий орган має право самостійно визначити суму податкового зобов`язання не пізніше __________________ з моменту __________________.

 106. Податковий борг, що виник у зв`язку з відмовою в самостійному погашенні податкового зобов`язання, може бути стягнуто протягом __________________ .

 107. Строки початку нарахування пені.

 108. У разі коли платник податків до __________________ самостійно __________________, пеня не нараховується.

 109. Зупинення строків нарахування пені .

 110. Закінчення строків нарахування пені.

 111. Розмір пені.

 112. Розмір пені, встановлений Законом України “Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, не розповсюджується на __________________.

 113. Штраф за несвоєчасне подання податкової декларації.

 114. Штраф у разі визначення податкового зобов`язання контролюючим органом при неподанні податкової декларації.

 115. Штраф у разі визначення податкового зобов`язання контролюючим органом при документальній перевірці.

 116. Штраф в разі визначення податкового зобов`язання контролюючим органом у разі виявлення помилок.

 117. Штраф у разі несплати узгодженої суми податкового зобов`язання.

 118. Штраф у разі продажу активів, які перебували в податковій заставі.

 119. Штраф у разі продажу товарів або виплати грошей без попереднього нарахування та сплати податків.

 120. Випадок часткового звільнення від відповідальності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка