Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» шелест вікторія станіславівнаСкачати 405.55 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір405.55 Kb.
#17237
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ШЕЛЕСТ ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА

УДК 657.421.3:347.77/78 (043.3)ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ - 2014

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцентЛукяненко Любов Іванівна,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

професор кафедри міжнародного обліку та аудиту


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Легенчук Сергій Федорович,

Житомирський державний технологічний університет,

завідувач кафедри обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент

Сизоненко Олена Володимирівна,

Чернігівський національний

технологічний університет,

доцент кафедри обліку і оподаткування


Захист відбудеться « 04 » грудня 2014 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.

Автореферат розіслано « 03 » листопада 2014 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент А.М. Поплюйко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Динамічні зміни зовнішнього середовища, зумовлені насамперед пришвидшеним розвитком науково-технічного прогресу, спонукають підприємства до підвищення інноваційної активності. Неодмінною умовою збереження суб’єктами господарювання конкурентних позицій є формування інноваційної стратегії їх розвитку, пріоритетне місце в якій відводиться об’єктам права інтелектуальної власності, що визнаються нематеріальними активами. Якість обліково-аналітичної інформації про нематеріальні активи підприємства забезпечує підвищення ринкової капіталізації суб’єкта господарювання, його інвестиційної привабливості та загальної ефективності управління підприємством.

На сучасному етапі свого розвитку традиційні системи бухгалтерського обліку та економічного аналізу нематеріальних активів не забезпечують надання інформації у всіх тих аналітичних розрізах, які необхідні для прийняття управлінських рішень. Тому дослідження проблем бухгалтерського відображення, оцінки та економічного аналізу нематеріальних активів, як основного рушійного фактору виробництва, стає пріоритетним науково-практичним завданням, що вимагає невідкладного вирішення.

Вагомий внесок у розвиток бухгалтерського відображення, оцінки та економічного аналізу нематеріальних активів зробили такі вітчизняні вчені, як: І.А. Бігдан, М.І. Бондар, Л.В. Бражна, Н.М. Бразілій, О.Б. Бутнік-Сіверський, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.В. Євдокимов, В.І. Єфіменко, В.П. Завгородній, Л.М. Кіндрацька, О.О. Кононенко, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський, І.Д. Лазаришина, С.Ф. Легенчук, Л.Г. Ловінська, Л.І. Лук’яненко, Є.В. Мних, О.А. Петрик, Ю.В. Писаренко, І.Т. Райковська, С.В. Свірко, О.В. Сизоненко, В.В. Сопко, С.В. Шульга, М.Г. Чумаченко, І.Й. Яремко, С.О. Яремчук та інші.

Дослідженню теоретичних і методологічних аспектів обліку та аналізу нематеріальних активів присвячені праці таких відомих зарубіжних вчених, як: Х.А. Андерсен, Е. Брукінг, М.Ф. Ван Бреда, Л. Едвінссон, В.П. Качалін, А.М. Козирєв, Б. Лев, Б.Є. Нідлз, К.Е. Свейбі, Дж.Р. Хітчнер, Е.С. Хендріксен, А.Д. Шеремет та інших.

Віддаючи належне плідній праці вітчизняних і зарубіжних вчених та визнаючи значимість здобутих ними результатів, слід визнати, що окремі теоретичні, методичні й практичні проблеми бухгалтерського обліку та аналізу нематеріальних активів потребують доопрацювань. Зокрема, до таких питань належать: уточнення підходів до трактування сутності нематеріальних активів та їхньої класифікації; удосконалення документального оформлення операцій з нематеріальними активами в системі обліку; подальший розвиток методики оцінки нематеріальних активів; узгодження методики бухгалтерського обліку операцій з надходження, руху та вибуття нематеріальних активів з положеннями (стандар-тами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та національним положенням (стандар-том) бухгалтерського обліку (НП(С)БО); подальша розбудова методики економіч-ного аналізу ефективності використання нематеріальних активів; розробка організаційно-методичних положень процедури відображення та розподілу витрат, понесених при отриманні охоронних документів на об’єкти права промислової власності (патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та свідоцтв на знаки для товарів і послуг), що визнаються нематеріальними активами.

Необхідність подальшого розвитку теоретичних засад, удосконалення організаційних і методичних положень бухгалтерського обліку та аналізу нематеріальних активів з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду в контексті розбудови ефективного обліково-аналітичного управління вказаним об’єктом, зумовили вибір теми дисертації й підтверджують її актуальність.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні положення, та результати наукової роботи пов’язані з розробкою та подальшим розвитком дослідної тематики кафедри обліку підприємницької діяльності обліково-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (№ ДР 0108U001858 «Удосконалення обліку, контролю в галузях економіки» та № ДР 0113U004263 «Удосконалення обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційного розвитку економіки»).

У межах зазначених досліджень дисертантом обґрунтовано внесені ним пропозиції щодо вдосконалення обліку та аналізу нематеріальних активів, запропоновано способи їх практичного застосування, відображення на рахунках бухгалтерського обліку і впровадження запропонованих рекомендацій, пропозицій в практику на підприємствах харчової промисловості.Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень і розроблення науково-практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення методики і організації обліку та економічного аналізу нематеріальних активів на підприємствах харчової промисловості України.

Відповідно до поставленої мети у дисертації передбачено виконання комплексу взаємопов’язаних завдань, зокрема:

• розкрити та розвинути підходи до обґрунтування сутності та характеристики нематеріальних активів як рушійного фактору виробництва в умовах сучасного етапу розвитку економіки, а також удосконалити класифікацію нематеріальних активів із урахуванням нових аналітичних розрізів, для поглиблення якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень;

• розробити порядок розподілу понесених витрат при проходженні процедури отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що визнаються нематеріальними активами;

• уточнити механізм оцінки нематеріальних активів залежно від їх видів та особливостей документального оформлення;

• розширити систему документального забезпечення операцій з нематеріальними активами для організації ефективного процесу управління;

• удосконалити організаційно-методичні підходи до аналітичного і синтетичного обліку операцій з нематеріальними активами, враховуючи специфіку їхнього надходження та використання і розкриття інформації у звітності підприємств;

• виявити і обґрунтувати напрями вдосконалення нарахування амортизації нематеріальних активів на підприємстві;

• поглибити існуючу методику аналізу використання нематеріальних активів з урахуванням застосування стратегії інноваційного розвитку суб’єктами господарювання в умовах глобалізаційних викликів;

• розробити інструментарій аналізу використання нематеріальних активів для пошуку перспектив активізації інноваційних процесів в основній операційній діяльності суб’єктами господарювання;

• обґрунтувати доцільність удосконалення системи аналітичного забезпечення прийняття рішень для формування патентної політики суб’єктів господарювання.

Об’єктом дослідження виступає процес надходження, використання та вибуття нематеріальних активів в господарській діяльності підприємств харчової промисловості України.

Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-методичні та практичні положення формування обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами.

Методи дослідження. В процесі дослідження застосовувалися спеціальні та загальнонаукові методи пізнання. Методологічною та теоретичною основами дисертаційної роботи є діалектичний метод пізнання економічних процесів. В процесі дослідження було використано наступні методи: причинно-наслідкового зв’язку, історичний та логічний – для визначення нематеріальних активів у системі об’єктів бухгалтерського обліку; семантичного аналізу – для удосконалення теоретичних положень організації обліку нематеріальних активів та уточнення понятійного апарату; теоретичного узагальнення та порівняння – для удосконалення класифікаційних ознак, при відображенні в обліку об’єктів права інтелектуальної власності, що визнаються нематеріальними активами; аналізу та синтезу, індукції та дедукції – для визначення стану та перспектив розвитку процесів надходження та використання нематеріальних активів в бухгалтерському обліку; формалізації – для структурного обґрунтування процесу оцінки нематеріальних активів; графічний – для наочного представлення статистичних даних; статистичного дослідження, техніко-економічного аналізу – для оцінки динаміки використання нематеріальних активів на підприємствах харчової промисловості та потенціалу таких підприємств на вітчизняному ринку.

Інформаційною базою дисертаційної роботи є інформаційно-аналітичні матеріали та науково-методичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених, спеціальна періодична література з питань обліку та аналізу нематеріальних активів, нормативно-правові акти України, міжнародні стандарти фінансової звітності, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні та національні стандарти оцінки, звітність підприємств харчового промислового комплексу України.Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку й економічного аналізу операцій з нематеріальними активами підприємствами харчової промисловості. Вагомими результатами проведеного дослідження, що характеризують його наукову новизну, є такі:

удосконалено:

  • процедуру розподілу понесених підприємством витрат у процесі отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки на товари і послуги), на витрати звітного періоду та на витрати, які відносяться до собівартості створеного нематеріального активу, на основі деталізації рахунків для відображення таких витрат, що підвищує рівень систематизації інформації про собівартість внутрішньогенерованих нематеріальних активів;

  • порядок документального оформлення процесів надходження та використання нематеріальних активів шляхом удосконалення існуючих та запровадження нових форм первинних документів («Акт введення в експлуатацію об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», «Акт приймання-передачі об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів на умовах ліцензійного договору») й облікових регістрів («Відомість аналітичного обліку витрат на отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», «Журнал реєстрації платежів за отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» та «Журнал реєстрації ліцензійних договорів»), що сприятиме формуванню належної обліково-аналітичної підтримки оперативного фінансового менеджменту;

  • спосіб облікового відображення торговельних марок, веб-сайтів із врахуванням витрат на їх юридичне оформлення через деталізацію субрахунків 124 «Права на об’єкти промислової власності», 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» та формування кореспонденції за ними, що поглибить інформативність обліку відповідно до потреб управління інноваційно-орієнтованих підприємств;

  • методичний підхід до нарахування амортизації нематеріальних активів на основі виокремлення особливостей об’єктів права інтелектуальної власності (строк корисного використання, процедура отримання охоронних документів) відповідно до існуючих методів амортизації, що забезпечує своєчасність відтворення вказаних активів;

  • технологію аналізу використання нематеріальних активів підприємств з урахуванням нового об’єкта аналізу – патентного портфеля, який включає сукупність нематеріальних активів, що складається з документально підтверджених виключних і невиключних майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, прав користування об’єктами права власності та специфічних прав, і забезпечує надання корисної інформації для прийняття рішень щодо ефективного використання об’єктів прав інтелектуальної власності для активізації інноваційних процесів в основній операційній діяльності;

набуло подальшого розвитку:

  • теоретичні засади бухгалтерського обліку та аналізу нематеріальних активів через: уточнення підходів до трактування сутності нематеріальних активів як об’єктів обліку і аналізу завдяки виокремленню їхніх специфічних особливостей (як сукупність виключних і невиключних майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, прав користування об’єктами права власності та специфічних прав), що дає змогу удосконалити порядок визнання та класифікації нематеріальних активів; розширення класифікації нематеріальних активів, в якій поряд з традиційними ознаками (ступінь правової захищеності, ступінь використання, шляхи надходження, правова ознака) виділено нові ознаки: «характер взаємовідносин між суб’єктами в процесі трансферу технологій» (горизонтальний трансфер та вертикальний трансфер), «патентна чистота» (індивідуальний актив, група активів), що забезпечить підвищення аналітичності облікової інформації в частині нематеріальних активів;

  • механізм оцінювання нематеріальних активів залежно від їх видів (винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів та послуг), через врахування у складі первісної вартості обов’язкових витрат на отримання охоронних документів, умотивування обрання методу оцінки нематеріальних активів з метою забезпечення повноти відображення фактичних витрат, пов’язаних з придбанням зазначених активів;

  • існуюча методика аналізу використання нематеріальних активів, яку доповнено новим інструментом – патентним аналізом, що дає змогу на основі оброблення патентної інформації, яка циркулює у зовнішньому та внутрішньому середовищах функціонування суб’єкта господарювання, детально розробити ділову та інноваційну стратегії випередження конкурентів на вітчизняних і зарубіжних ринках;

  • процес аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами, який доповнено процедурами обґрунтування патентної політики суб’єктів господарювання, що уможливлює реалізацію стратегії інноваційного розвитку та дозволяє ідентифікувати ключові фактори ефективної діяльності таких суб’єктів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання інноваційно-орієнтованими підприємствами, незалежно від галузі економіки, розробленої узагальнювальної методики обліку та аналізу нематеріальних активів, алгоритму прийняття зважених управлінських рішень щодо шляхів комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, що визнаються нематеріальними активами, запропонованих рекомендацій, спрямованих на удосконалення обліку, оцінки та аналізу нематеріальних активів на підприємствах, у застосуванні інформаційних технологій в обліку та аналізі нематеріальних активів, завдяки чому можна підвищити оперативність обліку, об’єктивно оцінити поточне фінансове становище підприємства та визначити його можливі перспективи. Практична спрямованість одержаних результатів підтверджується довідками про впровадження результатів дослідження, зокрема: методичні рекомендації щодо документального забезпечення системи формування інформації про процеси надходження та використання нематеріальних активів в діяльності ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» (довідка № 350 від 14.02.2014); рекомендації щодо теоретико-методичного підходу до аналізу нематеріальних активів, що забезпечують комплексний аналіз використання нематеріальних активів та ефективний процес управління ними апробовано у діяльності ТОВ «Геркулес» (довідка № 123/1-1 від 21.10.2013); удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами, на основі виокремлення функціональних завдань та організаційно-методичних положення обліку й аналізу таких активів, знайшло своє використання в діяльності ПАТ «Креатив Груп» (довідка № 341/23 від 19.11.2013); методичний підхід щодо аналізу ефективності використання нематеріальних активів з урахуванням витрат, понесених при отриманні охоронних документів у діяльність ПП «Віктор і К» (довідка № 178/1 від 13.05.2014). Окремі результати дисертації використано в навчально-методичному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при розробці навчальних планів та методичного забезпечення для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» (довідка від 26.05.2014).

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійно виконаним науковим дослідженням, що полягає у вдосконаленні бухгалтерського обліку та економіч-ного аналізу операцій з нематеріальними активами промислових підприємств. Усі розробки та пропозиції, що містяться у роботі, виконані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, пропозиції та результати дослідження знайшли своє відображення в наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях. Про основні результати дисертаційної роботи автор доповідав на: ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки» (28-29 грудня 2012 р., м. Львів), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління» (16-17 січня 2013 р., м. Дніпропетровськ), ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році» (15-16 березня 2013 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції «Экономика, финансы и менеджмент: проблемы и пути развития» (22-23 березня 2013 р., м. Сімферополь), ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку» (12-13 квітня 2013 р., м. Київ), ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання інтелектуальної власності» (16-18 вересня 2013 р., м. Ялта), Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні перспективи України та світу» (20-21 вересня 2013 р., м. Чернігів), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи обліку» (25-26 жовтня 2013 р., м. Чернігів), 3rd International Scientific conference «Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development» (April 29 – May 3, 2014, Opole, Poland).

Публікації. За результатом дисертаційної роботи автором опубліковано 19 наукових праць загальним обсягом 6,8 друк. арк., із них: 6 – статей у наукових фахових виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 1 – у науковому фаховому виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз, 11 – в інших виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний обсяг дисертації становить 178 сторінок друкованого тексту. Робота містить 24 таблиць на 15 сторінках, 32 рисунки на 12 сторінках і 17 додатків на 90 сторінках. Список використаних джерел включає 265 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи та інформаційну базу дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних результатів та їх апробацію.

У розділі 1 «Теоретичні підходи до обліку нематеріальних активів» досліджено сутність поняття «нематеріальні активи», його характерні ознаки як об’єкта обліку, проаналізовано існуючі підходи та розширено класифікацію нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку через виокремлення ознак «патентна чистота» та «характер взаємовідносин між суб’єктами в процесі трансферу технологій», поглиблено характеристику нематеріальних активів завдяки аналізу існуючих підходів до визначення понять «активи», «інтелектуальна власність» та «інтелектуальний капітал».

Відповідно до тенденцій розвитку світових ринків капіталу одним з головних каталізаторів генерування вартості підприємства виступають нематеріальні активи. Вони посідають важливе місце в складі активів підприємства, а їх ідентифікація і оцінка суттєво впливають на його фінансові показники.

На основі вивчення та аналізу різних наукових підходів та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо тлумачення поняття «нематеріальні активи» поглиблено його економічний зміст через уточнення сутності понять «активи», «інтелектуальна власність» та «інтелектуальний капітал». Під нематеріальними активами запропоновано визнавати сукупність підтверджених документально виключних і невиключних майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, прав користування об’єктами права власності та специфічних прав, що дозволяють ідентифікувати немонетарні активи та здатні приносити майбутні економічні вигоди.

За результатами дослідження організаційних, технічних, економічних, юридичних аспектів використання об’єктів права інтелектуальної власності, що визнаються нематеріальними активами, та з метою достовірного відображення таких активів на рахунках бухгалтерського обліку, уточнено їх групування. Доведена необхідність віднесення таких об’єктів права інтелектуальної власності, як комп’ютерні програми до групи нематеріальних активів «Права на об’єкти промислової власності» згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку.

В процесі аналізу нормативно-правової бази та економічної літератури уточнено загальну класифікацію нематеріальних активів, в якій враховано такі ознаки: ступінь правової захищеності, ступінь використання, шляхи надходження, правова ознака та розширено зазначену класифікацію завдяки виокремлення нових ознак: характер взаємовідносин між суб’єктами господарювання в процесі трансферу технологій і патентна чистота (рис. 1).

Запропоновані дисертантом класифікаційні ознаки нематеріальних активів обумовлені поглибленням ринкових відносин в Україні, підвищенням рівня конкуренції, інтенсивним розвитком технологій інноваційно-орієнтованих підприємств та дають можливість сформувати нові аналітичні розрізи формування облікової інформації.Ступінь правової захищеності

Ступінь використання

Шляхи надходження

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Патенти


Свідоцтва

Ліцензії


Надійшли зовні

Внутрішньогенеровані

Лише на власному підприємстві

Видача невиключних ліцензій

Видача виключних ліцензій

Вертикальний трансфер

Горизонтальний трансфер

Характер взаємовідносин між суб’єктами в процесі трансферу технологій

Патентна чистота

Індивідуальний актив

Група активів

Ліцензійні договори

Видача одиничних ліцензій


Каталог: userfiles -> d-26.006.06 -> 2014
2014 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
d-26.006.06 -> Облік та аналіз експортно-імпортних операцій
d-26.006.06 -> Державний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
d-26.006.06 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» матюшіна юлія іванівна
d-26.006.06 -> Осмятченко володимир Олександрович
d-26.006.06 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
d-26.006.06 -> Спеціальність 08. 00. 09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
2014 -> Імені вадима гетьмана харчук юлія юріївна

Скачати 405.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка