Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1 Mb.
#13958
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет юридичний
Кафедра конституційного та адміністративного права
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот
«20» травня 2015 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки (дисципліни)Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Право»

спеціальність «6.030401» «Правознавство»

спеціалізація «Господарсько-правова»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ________________Ю.П. Бурило

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2015


1. ВСТУП
Навчальний курс “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” входить до модулю спеціалізованої підготовки магістерської програми “Правове регулювання економіки”. Вивчення цієї дисципліни на заключному етапі навчання правознавців з економічним нахилом обумовлюється тим, що студенти на достатньому рівні оволоділи знаннями з основних правових та інших програмних дисциплін і можуть свідомо, на фаховому рівні підходити до оцінки суспільних явищ, процесів, які відбуваються в економічній сфері, ролі та місця права і закону в регулюванні економіки як одного з найважливіших факторів існування суверенної держави.

Спеціалізований навчальний курс “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” введено в програму підготовки юристів за фахом з економічним орієнтуванням з метою поглиблення їх знань з кримінального, адміністративного, цивільного, трудового права в аспекті юридичної кваліфікації протиправних діянь економічного характеру. Головна увага зосереджується на проблемних питаннях захисту відносин у сфері економіки правовими засобами.

Головними завданнями курсу є:


 • поглиблене вивчення теоретичних і практичних засад юридичної відповідальності за економічні правопорушення;

 • ознайомлення з проблемними питаннями правової кваліфікації цих правопорушень;

 • аналіз практики застосування законодавства щодо протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності й корупції;

 • розгляд питань стосовно перспектив розвитку законодавства щодо протидії правопорушенням економічного характеру.

Предметом дисципліни є питання юридичної відповідальності за протиправні діяння проти власності й у сфері підприємництва, правопорушення, що посягають на інтереси споживачів, внутрішнього ринку України, кредитно-фінансову сферу, службові правопорушення, а також актуальні проблеми протидії корупції й організованій злочинності. Найбільше дисципліна “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” пов’язана з кримінальним правом, яке вивчає найнебезпечніші протиправні посягання у сфері економіки – економічні злочини. Також існує тісний зв’язок навчального курсу з адміністративним, цивільним і трудовим правом, які вивчають адміністративні, цивільно-правові та дисциплінарні правопорушення економічного характеру.

Відповідно до навчальної програми розроблено перелік тем та основних питань, які розглядаються на лекціях, семінарських (практичних) чи контактних заняттях, складають основу самостійної роботи і виносяться на підсумковий контроль. З метою належного засвоєння знань до кожної теми рекомендовано перелік літератури та нормативно-правових актів.В результаті вивчення дисципліни “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” студенти повинні оволодіти такими спеціальними компетенціями:

Таблиця 1


Класи професійних завдань

Компетенції студента

1. Консультативно-

правові завдання

1.1. Правове супроводження діяльності юридичної особи

Здатності:

 • брати участь у забезпеченні захисту прав юридичної особи;

 • застосовувати заходи правового впливу у разі виявлення факту вчинення економічного правопорушення, яке зачіпає інтереси цієї юридичної особи;

1.2. Надання правових послуг

 • надавати кваліфіковані правові консультації, роз’яснення та інші види правової допомоги щодо захисту порушених прав унаслідок вчинення правопорушень у сфері економіки, а саме: правопорушень проти власності; правопорушень, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України; правопорушень у сфері господарської діяльності; правопорушень у кредитно-фінансовій сфері та правопорушень у галузі службової діяльності.

2. Організаційно-правові завдання
2.1. Нормотворчі

Здатності:

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки;

 • формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України, яке врегульовує питання відповідальності за протиправні діяння економічного характеру;

2.2. Управлінські

 • визначати основні проблеми у протидії економічним правопорушенням, корупції та організованій злочинності і формулювати пропозиції щодо їх розв’язання;

 • критично аналізувати сучасні правові механізми захисту суспільних відносин в сфері економіки;

 • кваліфіковано оцінювати своєчасність та ефективність вжитих державою заходів правового характеру з метою запобігання економічним злочинам та протидії іншими видам правопорушень у сфері економіки.

3. Правоохоронні

завдання

Здатності:

 • виявляти і правильно кваліфікувати правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності; правопорушення, що посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України; правопорушення у кредитно-фінансовій сфері і правопорушення у галузі службової діяльності;

 • визначати належну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні економічних злочинів та інших правопорушень у сфері економіки.

4. Правозахисні

завдання

Здатності:

 • застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав унаслідок вчинення економічного правопорушення;

 • готувати промови й публічно виступати в судових та інших інстанціях з метою захисту порушених прав внаслідок вчинення правопорушення у сфері економіки;

 • обирати та правильно застосовувати адекватні засоби захисту й поновлення порушених прав фізичних і юридичних осіб.

5. Експертно-

аналітичні завдання

Здатності:

 • характеризувати стан всього правового механізму держави та юридичного захисту суспільних відносин в сфері економіки;

 • здійснювати аналіз статистичної інформації та узагальнення правозастосовчої практики у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності й корупції;

 • оцінювати проекти нормативно-правових актів у сфері захисту економічних правовідносин від протиправних посягань щодо їх відповідності Конституції України, чинному законодавству України;

 • проводити аналітичні огляди змін до законодавства у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності та корупції.

6. Науково-

дослідницькі завдання

Здатності:

 • визначати актуальну, теоретично та практично значущу тематику наукового пошуку у сфері юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки;

 • формулювати й вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань юридичної відповідальності у цій сфері.

7. Правоосвітні

та правовиховні завдання
7.1. Науково-

педагогічні

Здатності:

 • організовувати і проводити навчальні заняття за тематикою у сфері здійснення юридичної відповідальності за протиправні діяння економічного характеру;

 • розробляти навчально-методичне забезпечення для юридичних дисциплін, зміст яких пов'язаний вищезазначеною сферою знань;

7.2. Право-

просвітницькі

 • виявляти проблеми та визначати напрями вдосконалення правової освіти осіб з метою зменшення кількості економічних злочинів та інших правопорушень у сфері економіки;

 • розробляти методологічну базу для реалізації різноманітних напрямів і форм відповідної правоосвітньої діяльності.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 2


Назва теми

Кількість годин

Очна

форма


навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

ІндивідуальніКонтактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні

2

2
4

6

4

2

10

Тема 2. Правопорушення проти власності

4

4
2

8

4

4

10

Тема 3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності

4

4
2

10

4

2

10

Тема 4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України

4

4
2

8

4

2

10

Тема 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері

4

4
2

10

6

4

10

Тема 6. Правопорушення у сфері приватизації державного та комунального майна
2

104

10

Тема 7. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності

4


4

10

4

4

12

Підсумковий контроль, годиниУсього:

22

18
18

62

26

22

72

Разом:

годин

120

120

кредитів

4

4


3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
ТЕМА 1. Загальні положення про юридичну відповідальність

та проблеми протидії економічним правопорушенням

в період розбудови ринкової економіки в Україні
Поняття законності та правопорядку. Юридична відповідальність, її види.

Злочини та інші економічні правопорушення: поняття, критерії розмежування, підстави юридичної відповідальності. Юридичний склад економічного правопорушення. Родовий та безпосередній об’єкти правопорушення в сфері економіки, його предмет. Об’єктивна сторона складу економічних правопорушень. Суб’єкт економічних правопорушень: поняття, ознаки. Поняття й ознаки спеціального суб’єкта правопорушень у сфері економічної діяльності. Суб’єктивна сторона економічних правопорушень. Формальні і матеріальні склади правопорушень у сфері економіки. Триваючі, продовжувані та складені економічні правопорушення. Поняття і види стадій вчинення економічних правопорушень. Добровільна відмова від доведення правопорушення у галузі економіки до кінця та її значення. Форми співучасті у вчиненні економічних правопорушень. Економічна злочинність: поняття та ознаки.

Основні причини й умови правопорушень у сфері економічної діяльності.

Роль кримінального, адміністративного, цивільного та трудового законодавства в забезпеченні нормальних умов для економічного життя держави; особливості санкціонування норм відповідних галузей законодавства.

Форми і методи протидії державних органів економічній злочинності та правопорушенням. Місце правоохоронних органів у цій діяльності. Підвідомчість порушення кримінальних справ по економічних злочинах.

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю: характеристика виду покарання та значення для протидії економічним правопорушенням. Штраф. Відмінність штрафу як міри кримінального покарання від штрафу як заходу адміністративного впливу на правопорушника.


ТЕМА 2. Правопорушення проти власності
Власність та її форми як основа існування економічних правопорушень й організованої злочинності. Засоби захисту власності та економічних відносин у державі різними галузями законодавства.

Поняття й класифікація правопорушень проти власності. Адміністративні правопорушення, котрі посягають на власність.

Злочини проти власності: поняття, види. Корисливі злочинні посягання на власність. Загальна характеристика і види корисливих злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види цих злочинів. Відмежування злочинів цієї групи від суміжних складів злочинів та інших правопорушень. Корисливі злочини, не пов’язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб. Некорисливі злочинні посягання на власність.

Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.


ТЕМА 3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності
Поняття підприємницької діяльності та її ознаки. Загальні положення про правопорушення у галузі підприємницької діяльності.

Порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Зайняття забороненими видами підприємницької діяльності. Зайняття гральним бізнесом.

Фіктивне підприємництво. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

Правопорушення у сфері конкурентних відносин. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Зловживання монопольним становищем на ринку. Укладення між підприємцями неправомірних угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін. Дискримінація підприємців органами влади і управління. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій. Протидія законній підприємницькій діяльності. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Правопорушення у сфері банкрутства. Приховування стійкої фінансової неспроможності та фіктивне банкрутство. Незаконні дії у разі банкрутства. Доведення до банкрутства.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності.


ТЕМА 4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів

і внутрішнього ринку України
Загальні положення про правопорушення, які посягають на інтереси споживачів. Цивільно-правовий захист прав споживачів.

Порушення правил торгівлі і надання послуг. Порушення порядку проведення розрахунків зі споживачами. Обман покупця чи замовника. Порушення законодавства про захист прав споживачів. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів. Фальсифікація засобів вимірювання. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.

Юридична відповідальність за порушення митних правил. Відмежування порушень митних правил від контрабанди.

Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення, які посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України.


ТЕМА 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері
Загальна характеристика правопорушень у кредитно-фінансовій сфері.

Відповідальність за виготовлення, збут та використання підроблених грошей і цінних паперів. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску, підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, приховування інформації про діяльність емітента та інші правопорушення на ринку цінних паперів. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку чи контрольних марок.

Доведення банку до неплатоспроможності.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.
ТЕМА 6. Правопорушення у сфері приватизації державного

та комунального майна
Поняття приватизації, її суб’єкти. Види правопорушень, котрі посягають на порядок приватизації державного і комунального майна.

Правопорушення, пов’язані з приватизацією. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів. Недотримання особою обов’язкових вимог щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання. Незаконна приватизація державного, комунального майна; відмежування цього посягання від злочинів проти власності.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у сфері приватизації державного та комунального майна.
ТЕМА 7. Службові правопорушення у сфері економіки.

Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.
Загальна характеристика службових правопорушень в економічній сфері.

Поняття корупції; фактори, що сприяють активізації корупційних діянь. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Поняття корупційного злочину. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень.

Поняття та види злочинів у сфері службової діяльності. Злочини, пов’язані з одержанням і наданням неправомірної вигоди. Провокація підкупу. Суб’єкти цих злочинів.

Інші злочини у сфері службової діяльності. Службове підроблення і службова недбалість. Незаконне збагачення. Зловживання впливом. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.

Правове визначення організованої злочинної діяльності. Система органів, які здійснюють протидію організованій злочинності та корупції.

Тіньова економіка як економічна основа існування організованої злочинності.4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ
4.1. Плани лекцій.

ТЕМА 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні. 1. Поняття та види юридичної відповідальності.

 2. Економічні правопорушення: поняття, критерії розмежування.

 3. Основні причини та умови правопорушень у сфері економічної діяльності.

 4. Форми і методи протидії правоохоронних органів економічній злочинності та правопорушенням.

ТЕМА 2. Правопорушення проти власності. 1. Поняття й класифікація правопорушень проти власності.

 2. Загальна характеристика корисливих злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб.

 3. Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.

ТЕМА 3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності. 1. Загальні положення про правопорушення у підприємницькій сфері.

 2. Фіктивне підприємництво.

 3. Протидія законній підприємницькій діяльності.

 4. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці.

 5. Правопорушення, пов’язані з банкрутством.

ТЕМА 4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України. 1. Адміністративні правопорушення, які посягають на інтереси споживачів.

 2. Злочини проти прав і законних інтересів споживачів.

 3. Юридична відповідальність за контрабанду. Порушення митних правил.

 4. Перспективи розвитку законодавства щодо протидії правопорушенням, які посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України.

ТЕМА 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері. 1. Виготовлення, збут та використання підроблених державних та недержавних цінних паперів.

 2. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

 3. Шахрайство з фінансовими ресурсами.

 4. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 5. Відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

ТЕМА 7. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності. 1. Поняття та ознаки службового правопорушення в економічній галузі.

 2. Злочини, пов’язані з одержанням і наданням неправомірної вигоди. Інші злочини у сфері службової діяльності.

 3. Проблеми кваліфікації правопорушень, пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю.


Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на лекційних заняттях:

Таблиця 3


п/п

Тема лекції

Кількість годин

Види інноваційних навчальних технологій

у поточному навчальному році

заплановано на наступний навчальний рік

1.

Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні

2

Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу

Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу

2.

Правопорушення проти власності

4

Проблемна лекція

Проблемна лекція

3.

Правопорушення в сфері підприємницької діяльності

4

Проблемна лекція

Проблемна лекція з елементами діалогової

4.

Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України

4

Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу

Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу

5.


Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері

4

Проблемна лекціяЛекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу

6.

Правопорушення у сфері приватизації державного та комунального майна

7.

Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності

4

Проблемна лекція

Лекція-діалог


4.2. Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання.

Семінарське заняття 1.

Семінар-розгорнута бесіда.ТЕМА 1. Поняття та види юридичної відповідальності в економічній сфері. Протидія органів держави правопорушенням у сфері економіки.

Сформувати компетенції:

 • характеризувати стан правового механізму держави та юридичного захисту суспільних відносин в сфері економіки;

 • здійснювати аналіз статистичної інформації та узагальнення правозастосовчої практики у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності й корупції;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки;

 • визначати основні проблеми у протидії економічним правопорушенням, корупції та організованій злочинності і формулювати пропозиції щодо їх розв’язання;

 • критично аналізувати сучасні правові механізми захисту суспільних відносин в сфері економіки;

 • кваліфіковано оцінювати своєчасність та ефективність вжитих державою заходів правового характеру з метою запобігання економічним злочинам та протидії іншими видам правопорушень у сфері економіки.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Обговорення питань:

 1. Поняття законності та правопорядку. Правове забезпечення юридичної відповідальності в економічній сфері.

 2. Підстави юридичної відповідальності в економічній сфері.

 3. Економічна злочинність: поняття та ознаки.

 4. Місце правоохоронних органів у протидії економічним злочинам та іншим правопорушенням.


Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 1. Жорін Ф.Л. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 209 с.

 2. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 171 с.

Нормативно-правові акти:

 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.

 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.

 5. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 р.

 6. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.1992 р.

 7. Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України: Затверджене наказом МВС України від 03.09.2012 р.


Семінарське заняття 2.

Семінар-дискусія з елементами аналізу. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.ТЕМА 2. Відповідальність за правопорушення проти власності.

Сформувати компетенції:

 • правильно кваліфікувати правопорушення проти власності;

 • визначати належну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні злочинів та інших правопорушень у сфері власності;

 • застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав унаслідок вчинення правопорушення проти власності;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення проти власності;

 • формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України, яке врегульовує питання відповідальності за протиправні діяння в сфері власності.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Дискусія на тему: Власність та її форми як основа існування економічних правопорушень й організованої злочинності”.

ІІ. Обговорення питань:

 1. Адміністративні правопорушення, котрі посягають на власність.

 2. Злочини проти власності: поняття, види.

 3. Корисливі та некорисливі злочинні посягання на власність.

ІІІ. Розв’язування задач.
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 1. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

 4. Задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 10 “Про судову практику у справах про злочини проти власності”.


Семінарське заняття 3.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ. Презентація.ТЕМА 3. Юридична відповідальність за протиправні діяння у сфері підприємництва.

Сформувати компетенції:

 • виявляти та правильно кваліфікувати правопорушення у підприємницькій галузі;

 • визначати належну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні злочинів та інших правопорушень у сфері підприємництва;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у підприємницькій сфері;

 • формулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства України про юридичну відповідальність за протиправні діяння в сфері підприємництва.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Вибіркове усне опитування студентів з питань:

 1. Поняття підприємницької діяльності та її ознаки.

 2. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

 3. Відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 4. Правопорушення у сфері конкурентних відносин.

ІІ. Презентація доповіді на тему: “Законодавче забезпечення юридичної відповідальності за протиправні діяння у сфері підприємництва”.

ІІІ. Розв’язування задач.
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 1. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

 4. Задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.

 5. Закон України від 02.03.2015 р. “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 6. Закон України від 15.05.2003 р. “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

 7. Закон України від 11.01.2002 р. “Про захист економічної конкуренції”.

 8. Закон України від 07.06.1996 р. “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

 9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.


Семінарське заняття 4.

Семінар-дискусія. Робота в малих групах.ТЕМА 4. Відповідальність за правопорушення проти прав і законних інтересів споживачів.

Сформувати компетенції:

 • правильно кваліфікувати правопорушення проти прав споживачів;

 • визначати належну міру відповідальності осіб, винних у вчиненні правопорушень проти прав і законних інтересів споживачів;

 • застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав унаслідок вчинення правопорушення проти прав споживачів;

 • формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України, яке врегульовує питання відповідальності за протиправні діяння в сфері захисту прав споживачів.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Виконання письмового експрес-контролю.

ІІ. Дискусійне обговорення питань:

 1. Обман покупця чи замовника: як кваліфікувати.

 2. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

 3. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів.

 4. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції: проблеми застосування норми.

ІІІ. Робота в малих групах.

IV. Розв’язування задач.
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 1. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

 4. Задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.

 5. Закон України “Про захист прав споживачів” в редакції від 01.12.2005 р.

 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.


Семінарське заняття 5.

Семінар-мозковий штурм. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.ТЕМА 5. Види юридичної відповідальності за протиправні посягання у кредитно-фінансовій сфері.

Сформувати компетенції:

 • правильно кваліфікувати правопорушення у кредитно-фінансовій сфері;

 • визначати належну міру відповідальності осіб, винних у вчиненні протиправних діянь у кредитно-фінансовій сфері;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері;

 • формулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства України про юридичну відповідальність за протиправні діяння в кредитно-фінансовій сфері.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Виконання бліц-тесту.

ІІ. Обговорення питань методом мозкового штурму”:

 1. Юридична відповідальність за фальшивомонетництво.

 2. Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

 3. Доведення банку до неплатоспроможності.

 4. Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки.

ІІІ. Розв’язування задач.
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 1. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.

 2. Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

 4. Задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.

 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

Контактні заняття проводяться лише для студентів заочної форми навчання. Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, які дозволяють активізувати навчальний процес вивчення дисципліни “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки”. Студенти на контактних заняттях повинні мати достатній рівень теоретичної підготовки й опрацювати визначений перелік програмних питань, які розглядаються в окремих темах дисципліни, а також приймати активну участь у мозкових штурмах, роботі малих груп, обговоренні дискусійних питань тощо.


Контактне заняття 1.

Установча лекція. Проведення мозкового штурму.ТЕМА 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.

Сформувати компетенції:

 • характеризувати стан правового механізму держави та юридичного захисту суспільних відносин в сфері економіки;

 • здійснювати аналіз статистичної інформації та узагальнення правозастосовчої практики у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності й корупції;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки;

 • визначати основні проблеми у протидії економічним правопорушенням, корупції та організованій злочинності і формулювати пропозиції щодо їх розв’язання;

 • критично аналізувати сучасні правові механізми захисту суспільних відносин в сфері економіки;

 • кваліфіковано оцінювати своєчасність та ефективність вжитих державою заходів правового характеру з метою запобігання економічним злочинам та протидії іншими видам правопорушень у сфері економіки.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Установча лекція з питань:

 1. Поняття і види юридичної відповідальності.

 2. Економічні правопорушення: поняття, критерії розмежування.

 3. Основні причини та умови правопорушень у сфері економічної діяльності.

 4. Форми і методи протидії правоохоронних органів економічній злочинності та правопорушенням.

ІІ. Проведення мозкового штурму з наступної проблематики:

 • Поняття законності та правопорядку. Правове забезпечення юридичної відповідальності в економічній сфері.

 • Підстави юридичної відповідальності в економічній сфері.

 • Економічна злочинність: поняття та ознаки.

 • Місце правоохоронних органів у протидії економічним злочинам та іншим правопорушенням.


Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • текст лекції;

 • презентаційні матеріли лекції.

Нормативно-правові акти:

 • Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.;

 • Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.;

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.;

 • Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 р.;

 • Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.1992 р. ;

 • Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України: Затверджене наказом МВС України від 03.09.2012 р.


Контактне заняття 2.

Проблемна лекція з елементами дискусії. Робота в малих групах.ТЕМА 2. Правопорушення проти власності.

Сформувати компетенції:

 • правильно кваліфікувати правопорушення проти власності;

 • визначати належну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні злочинів та інших правопорушень у сфері власності;

 • застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав унаслідок вчинення правопорушення проти власності;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення проти власності;

 • формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України, яке врегульовує питання відповідальності за протиправні діяння в сфері власності.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Проблемна лекція з питань:

 1. Поняття й класифікація правопорушень проти власності.

 2. Загальна характеристика корисливих злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб.

 3. Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.

ІІ. Дискусійне обговорення питань:

 • Адміністративні правопорушення, котрі посягають на власність.

 • Злочини проти власності: поняття, види.

 • Корисливі та некорисливі злочинні посягання на власність.

ІІІ. Робота в малих групах Власність та її форми як основа існування економічних правопорушень й організованої злочинності”.
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • текст лекції;

 • презентаційні матеріли лекції;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.;

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.;

 • Практика розгляду судами справ про злочини проти власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua

Нормативно-правові акти:

 • Конституція України від 28.06.1996 р.;

 • Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.;

 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.;

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 10 “Про судову практику у справах про злочини проти власності”.


Контактне заняття 3.

Міні-лекція. Мозковий штурм. Семінар-вирішення ситуаційних вправ. Презентація.ТЕМА 3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності.

Сформувати компетенції:

 • виявляти та правильно кваліфікувати правопорушення у підприємницькій галузі;

 • визначати належну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні злочинів та інших правопорушень у сфері підприємництва;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у підприємницькій сфері;

 • формулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства України про юридичну відповідальність за протиправні діяння в сфері підприємництва.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Міні-лекція з питань:

 1. Загальні положення про правопорушення у підприємницькій сфері.

 2. Фіктивне підприємництво.

 3. Протидія законній підприємницькій діяльності.

 4. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці.

 5. Правопорушення, пов’язані з банкрутством.

ІІ. Мозковий штурм з наступної проблематики:

 • Поняття підприємницької діяльності та її ознаки.

 • Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

 • Відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 • Правопорушення у сфері конкурентних відносин.

ІІІ. Презентація доповіді на тему: “Законодавче забезпечення юридичної відповідальності за протиправні діяння у сфері підприємництва”.

ІV. Розв’язування задач.
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • текст лекції;

 • презентаційні матеріли лекції;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.;

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.;

 • задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

 • Конституція України від 28.06.1996 р.;

 • Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.;

 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.;

 • Закон України від 02.03.2015 р. “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

 • Закон України від 15.05.2003 р. “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;

 • Закон України від 11.01.2002 р. “Про захист економічної конкуренції”;

 • Закон України від 07.06.1996 р. “Про захист від недобросовісної конкуренції”;

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.


Контактне заняття 4.

Семінар-дискусія. Робота в малих групах.ТЕМА 4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України.

Сформувати компетенції:

 • правильно кваліфікувати правопорушення проти прав споживачів;

 • визначати належну міру відповідальності осіб, винних у вчиненні правопорушень проти прав і законних інтересів споживачів;

 • застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав унаслідок вчинення правопорушення проти прав споживачів;

 • формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України, яке врегульовує питання відповідальності за протиправні діяння в сфері захисту прав споживачів.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Проведення семінару-дискусії з наступних питань:

 1. Обман покупця чи замовника: як кваліфікувати.

 2. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

 3. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів.

 4. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції: проблеми застосування норми.

ІІ. Робота в малих групах із розв’язування задач.

ІІІ. Виконання письмового експрес-контролю.
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • текст лекції;

 • презентаційні матеріли лекції;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.;

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.;

 • задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

 • Конституція України від 28.06.1996 р.;

 • Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.;

 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.;

 • Закон України “Про захист прав споживачів” в редакції від 01.12.2005 р.;

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.


Контактне заняття 5.

Проблемна лекція. Мозковий штурм. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.ТЕМА 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

Сформувати компетенції:

 • правильно кваліфікувати правопорушення у кредитно-фінансовій сфері;

 • визначати належну міру відповідальності осіб, винних у вчиненні протиправних діянь у кредитно-фінансовій сфері;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері;

 • формулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства України про юридичну відповідальність за протиправні діяння в кредитно-фінансовій сфері.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Проблемна лекція з питань:

 1. Виготовлення, збут та використання підроблених державних та недержавних цінних паперів.

 2. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

 3. Шахрайство з фінансовими ресурсами.

 4. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 5. Відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

ІІ. Обговорення питань методом мозкового штурму”:

 • Юридична відповідальність за фальшивомонетництво.

 • Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

 • Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки.

 • Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

ІІІ. Розв’язування задач
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • текст лекції;

 • презентаційні матеріли лекції;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.;

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.;

 • задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

 • Конституція України від 28.06.1996 р.;

 • Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.;

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.;

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.


Контактне заняття 6.

Міні-лекція. Семінар-дискусія з елементами аналізу. Семінар-розв’язування проблемних завдань.ТЕМА 6. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

Сформувати компетенції:

 • визначати основні проблеми у протидії корупції та організованій злочинності і формулювати пропозиції щодо їх розв’язання;

 • здійснювати аналіз статистичної інформації та узагальнення правозастосовчої практики у сфері протидії організованій злочинності й корупції;

 • проводити аналітичні огляди змін до законодавства у сфері протидії організованій злочинності і корупції;

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення;

 • кваліфіковано оцінювати своєчасність та ефективність вжитих державою заходів правового характеру з метою запобігання організованій злочинності й корупції;

 • правильно кваліфікувати службові правопорушення в економічній сфері;

 • визначати належну міру відповідальності осіб, винних у вчиненні протиправних діянь корупційного характеру;

 • формулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства України про юридичну відповідальність за службові правопорушення в економічній сфері.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Міні-лекція з питань:

 1. Поняття та ознаки службового правопорушення в економічній галузі.

 2. Злочини, пов’язані з одержанням і наданням неправомірної вигоди; суб’єкти цих злочинів.

 3. Інші злочини у сфері службової діяльності.

 4. Проблеми кваліфікації правопорушень, пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю.

ІІ. Дискусія на тему: “Визначення поняття корупції в законодавстві України і фактори, що сприяють активізації корупційних діянь”.

ІІІ. Розв’язування проблемних завдань щодо кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень.
Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • текст лекції;

 • презентаційні матеріли лекції;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.;

 • Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.;

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.;

 • задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

 • Конституція України від 28.06.1996 р.;

 • Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.;

 • Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р.4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

Види індивідуальних завдань.

 1. Написання реферату (есе) на запропоновану тему.

Методика виконання. Розкрити обрану тему, зосередивши головну увагу на проблемних аспектах. В кінці роботи навести список використаних джерел.

Робота виконується письмово. Обсяг роботи – 10-15 сторінок.

Реферат (есе) здається на кафедру за 30 днів до початку сесії. Захист призначається за тиждень до початку сесії (за графіком “Дня заочника”).

Сформувати компетенції:


 • визначати напрями наукового пошуку у сфері юридичної відповідальності за правопорушення економічного характеру;

 • систематизувати нормативно-правовий матеріал щодо юридичної відповідальності за економічні правопорушення;

 • здійснювати аналіз відповідної статистичної інформації та узагальнення правозастосовчої практики;

 • визначати основні проблеми у сфері протидії економічним правопорушенням, корупції та організованій злочинності, формулювати пропозиції щодо їх розв’язання;

 • формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України, яке врегульовує питання відповідальності за протиправні діяння економічного характеру.
 1. Підготовка презентації за заданою тематикою.

Сформувати компетенції:

 • здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу та узагальнення правозастосовчої практики у сфері протидії економічним правопорушенням, організованій злочинності й корупції;

 • розробляти навчально-методичне забезпечення для юридичних наук (дисциплін), зміст яких пов’язаний з тематикою у сфері здійснення юридичної відповідальності за протиправні діяння економічного характеру;

 • організовувати і проводити навчальні заняття за тематикою представленого навчального курсу.
 1. Підготовка пропозицій щодо вирішення запропонованих задач.

Сформувати компетенції:

 • правильно кваліфікувати правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності; правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України; правопорушення у кредитно-фінансовій сфері і правопорушення у галузі службової діяльності;

 • визначати належну міру відповідальності (покарання) осіб, винних у вчиненні економічних злочинів та інших правопорушень у сфері економіки.
 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за проблемними дискусійними питаннями (узагальнити не менше п’яти статей).

Сформувати компетенції:

 • визначати актуальну, теоретично та практично значущу тематику наукового пошуку у сфері юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки;

 • встановлювати основні проблеми у протидії економічним правопорушенням, корупції та організованій злочинності;

 • формулювати й вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань юридичної відповідальності у сфері економіки.

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Курс “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки” фактично завершує фахову підготовку магістра-правознавця, юриста з економічним ухилом. В межах самостійної роботи студенти повинні самостійно опрацювати програмний матеріал дисципліни, крім того, виконати наступні завдання: • підготувати в письмовій формі пропозиції щодо вирішення задач до кожної теми, з подальшим їх захистом;

 • підготувати есе, реферат з проблем, що складають зміст наведених до кожної теми питань;

 • підібрати та здійснити аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

 • підготувати доповідь на наукову конференцію з проблематики курсу;

 • підготувати виступ на засіданні наукового студентського гуртка тощо.

Залежно від форми навчання ці завдання можуть носити як обов’язковий, так і вибірковий характер.

Певні особливості має організація самостійної роботи студентів очної форми навчання. Зважаючи на те, що курс лекцій читається одночасно з фаховою практикою студентів цієї форми навчання у відповідних юридичних підрозділах підприємств та організацій, магістрам пропонується виконати практичне завдання з урахуванням конкретної життєвої ситуації, пов’язаної із застосуванням досліджуваного законодавства, з якою студент зіткнувся під час проходження юридичної практики. Це дозволить студентам ефективно застосувати здобуті знання, порівняти теоретичні положення, законодавчі норми із реальним їх відображенням і практичним застосуванням.

Доцільно заохочувати студентів в межах самостійних індивідуальних завдань виконувати розділи тематичних дипломних робіт.

Розподіл часу на самостійну роботу.

Кожен студент сам визначає, скільки часу витратити на той чи інший елемент самостійної роботи. Для орієнтації студентів рекомендується такий приблизний розподіл часу самостійної роботи:Студентам очної форми навчання:

 • на самостійне вивчення програмного матеріалу за темами 1-7 – 40 годин. Сюди входить і час на підготовку до модульних контролів;

 • на виконання завдання по програмному матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання, – 25 годин;

 • на виконання практичного завдання за місцем проходження юридичної практики – 25 годин;

 • на виконання одного вибіркового завдання – від 5 до 10 годин.
Каталог: get file
get file -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук харьков 2003 1
get file -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
get file -> Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»
get file -> Суспільства та об’єкт економічних наук
get file -> Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
get file -> «мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка