Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україниСкачати 496.75 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір496.75 Kb.
#10465
ТипПрограма
  1   2   3

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ТИПОВА ПРОГРАМА

кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.04 –

германські мови (англійська мова)

Київ – 2013
Програма є поновленим і доповненим варіантом аналогічної програми, створеної на базі програми кандидатського іспиту зі спеціальності, затвердженої МОН України, авторським колективом учених НТУУ «КПІ», КНЛУ (тоді КДЛУ) та КНУ (тоді КДУ) імені Тараса Шевченка у 1996 р.
Укладачі: докт. філол наук, проф. Н.Г. Іщенко

докт. філол наук, проф. А.А. Калита

докт. філол наук, проф. Л.І. Прокопова

канд. філол. наук, доц.. Г.Л.Лисенко

канд. філол. наук, доц. О.В.Ткачик

Програму погоджено з науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України.

Програму затверджено Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти: Валігура О.Р., док. філол. наук, професор кафедри германської і фінської філології Київського національного лінгвістичного університету (спеціальності: 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство);
Козловський В.В., док. філол. наук, професор кафедри німецької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність: 10.02.04 – германські мови)


ЗМІСТ


  1. Пояснювальна записка………………………………………………….……..4

  2. Основні напрями в історії розвитку мовознавства………………………..…5

  3. Загальне мовознавство……………………………………………………..…7

  4. Вступ до германського мовознавства……………………………………….11

  5. Англійська мова. Історія мови…………………………………………...…..14

  6. Англійська мова. Теоретична фонетика……………………………….…….19

  7. Англійська мова. Теоретична граматика……………………………………23

  8. Англійська мова. Лексикологія………………………………………………24

  9. Англійська мова. Стилістика…………………………………………………28

  10. Методичні рекомендації до написання реферату з теорії мови……………33

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Кандидатський іспит зі спеціальності є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Мета іспиту – встановлення глибини професійних знань здобувачів у відповідній галузі, їх наукового і культурного світогляду, підготовленості до самостійної науково-дослідної роботи.

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 10.02.04 – германські мови спрямована на виявлення рівня знань здобувачів у галузях загального мовознавства й історії лінгвістичних учень, германського мовознавства і проблем теорії сучасної мови в синхронічному й діахронічному аспектах та володіння здобувачами методами лінгвістичних досліджень.


Кандидатський іспит зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (англійська мова) складається за основною та додатковою програмами (додаткова програма поновлюється щорічно й відбиває нову проблематику та нові джерела, які є важливими для конкретних дисциплін, що входять до кандидатського іспиту) і проводиться у два етапи з інтервалом у 10 днів з виставленням загальної оцінки. Основну програму викладено у наведеній нижче типовій програмі.
Іспит складається із таких питань, які стосуються:

1. Проблем загального мовознавства, включаючи історію лінгвістичних учень;

2. Проблематики вступу до германського мовознавства, включаючи історію відповідної мови. Питання зі вступу до германського мовознавства та історії мови передбачають аналіз готського або давньо- чи середньоанглійського тексту.

3. Ключових проблем профілюючої дисципліни з теорії англійської мови (теоретична фонетика, теоретична граматика, лексикологія, стилістика).

4.Обговорення реферату з теми дослідження.

Іспит передбачає відповіді на додаткові питання з непрофілюючої дисципліни та з проблематики напряму дослідження здобувача.ОСНОВНА ПРОГРАМА
ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО
ОСНОВНІ НАПРЯМИ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МОВОЗНАВСТВА
Мовознавство як наука. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна

Знакова природа мови. Семіотичність природної мови та її особливості. Унілатеральна й білатеральна концепції знаків. Специфіка мовного знаку. Типологія мовних знаків у різних мовознавчих теоріях. Актуальні проблеми лінгвістичної семіотики, теорії номінації та референції.

Мова і мислення. Співвідношення мови і мислення. Логіка й лінгвістика. Досягнення та проблеми логіко-лінгвістичних досліджень. .

Мова і мовлення. Структурна характеристика мови й мовлення. Принципи виділення мовних елементів різних рівнів.

Поняття «система» та «структура» в мовознавстві. Системність мови. Зовнішні та внутрішні системні характеристики мови і мовних об’єктів. Мова як структура. Система, норма, узус.

Фонологічна система мови, її поняттєві характеристики.

Граматична система мови, її поняттєвий апарат.

Лексико-семантична система мови

Словотвірна система мови. Основні поняття та категорії сучасного словотвору.

Поняття мовних рівнів і відношень між ними. Основні та проміжні яруси мовної структури. Основні: фонологічний, морфологічний, синтаксичний, лексико-семантичний та проміжні: словотвірний та лексико-фразеологічний.

Парадигматика, її трактування в сучасному мовознавстві. Парадигматичні відношення мовних одиниць. Парадигматичні властивості мовних об’єктів. Принципи і методи парадигматичного опису. Поняття парадигми, парадигматичної форми та значення.

Синтагматика та синтагматичні відношення. Принципи й методи синтагматичного опису. Методи дистрибутивного і конструктивного аналізу мовних об’єктів різних рівнів. Поняття дистрибуції та валентності. Мова як функціональна система. Питання про функції мови та їх кількість. Проблеми опису мови в функціональному аспекті. Загальні проблеми функціонального дослідження мови й мовних об’єктів. Базові функції мови: комунікативна та когнітивна. Особливості їх реалізації.

Мова як функціональна система. Питання про функції мови та їх кількість. Проблеми опису мови в функціональному аспекті. Загальні проблеми функціонального дослідження мови й мовних об’єктів. Базові функції мови.

Мова і суспільство. Соціолінгвістика. Форми існування мови. Соціальні та мовні зміни. Природний і штучний білінгвізм. Закономірності соціального й етнотериторіального варіювання мови і мовлення. Кодифікація мови і мовлення, їх норми


ІСТОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ УЧЕНЬ
Філософсько-лінгвістична концепція В. Гумбольдта та її вплив на подальший розвиток мовознавства. Постгумбольдіанська лінія розбудови порівняльно-історичного мовознавства в ХІХ ст.: Г. Штейнталь, К. Фослер, Л. Шпітцер.

Лінгвістична концепція О.О. Потебні та її роль у розвитку вітчизняного мовознавства.

Друга генерація представників порівняльно-історичного мовознавства. Молодограматики (Г. Пауль, К. Бругман, Г. Остгоф, Б. Дельбрюк). Розвиток порівняльно-історичного мовознавства в Україні і Росії в ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Мовознавчі традиції московської та казанської шкіл. Передвісники системно-структурного підходу до вивчення мови (І.О. Бодуен де Куртене, М.В. Грушевський та ін.).

Структуралізм у мовознавстві. Загальна характеристика основних напрямів структуралізму: глосематика, празький лінгвістичний гурток, лондонська школа, дескриптивізм.

Лінгвістична концепція Ф. де Сосюра. Сосюріанство і постсосюріанство. Поширення структурального методу на вивчення мов в Європі та Америці

Становлення й розвиток романського, германського та слов’янського мовознавства першої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. Досягнення вітчизняних та зарубіжних учених у германістиці, романістиці, славістиці другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Загальна література

Алпатов В.М. История лингвистических учений. Учебное пособие. – М: ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, 1999.

Алпатов В.М. Предварительные итоги лингвистики ХХ в. // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 1999. - № 5. – С.84-95.

Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. – К.: Вища школа, 1991.

Бирнбаум Х. Праславянский язык: достижения и проблемы реконструкции. – М.: Прогресс, 1987.

Блумфилд Л. Язык: Пер. с англ. Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат. – М.: Прогресс, 1968.

Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознанию. – М.: Изд-во АН СРСР, 1963. – Т. І, ІІ.

Будагов Р.А. Портреты языковедов ХІХ-ХХ вв. – М.: Наука, 1988.

Булаховський Л.А. Вибрані праці в 5 томах. – К.: Наукова думка, 1975.

Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы. – М.: Прогресс, 1964.

Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры: Пер. с нем. М.И. Левиной и др. – М.: Прогресс, 1984.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. Г.В.Рамишвили. – М.: Прогресс, 2000.

Десницкая А.В. Сравнительное языкознание и история языков. – Л.: Наука, 1984.

Жовтобрюх М.А. Нариси з історії українського радянського мовознавства (1918-1941). – К.: Наукова думка, 1991.

Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ-ХХ вв. в очерках и извлечениях. – Ч.1. Ч.2. – М.: Просвещение, 1964, 1965.

Зубкова Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. – М.: Изд-во Рос. ун-та Дружбы народов, 1999.

Иванов Вяч.Вс. Современное индоевропейское сравнительно-историческое языкознание // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 21: Новое в современной индоевропеистике – М.: Прогресс, 1989. – С. 5-23.

История лингвистических учений. Древний мир / Отв. ред. А.В. Десницкая, С.Д. Кацнельсон. – Л.: Изд-во Наука – Л., 1980.

История лингвистических учений. Средневековый Восток / Отв. ред. А.В. Десницкая, С.Д. Кацнельсон. – Л.: Изд-во Наука – Л., 1981.

История лингвистических учений. Средневековая Европа / Отв. ред. А.В. Десницкая, С.Д. Кацнельсон. – Л.: Изд-во Наука – Л., 1985.

Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ в. (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. – М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. – С.144-238.

Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. – М.: Изд-во иностр. лит., 1954.

Немчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV ст.-XVII ст. – К.: Наукова думка, 1985.

Основные направления структурализма / Под ред. М.М. Гухман и В.Н. Ярцевой. – М.: Наука, 1964.

Павлюк М.В. Основні етапи розвитку українського мовознавства дожовтневого періоду. – К.-Одеса: Вища школа, 1978.

Пауль Г. Принципы истории языка: Пер. с нем. А.А. Холодовича. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960.

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – Т. І, ІІ. – М.: Наука, 1955.

Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993.

Почепцов Г.Г. История русской семиотики. Идеи. Методы. Персоналии. История. – М.-К.: «Рефл-бук», 2001.

Розвиток мовознавства в УРСР: 1967-1977. – К.: Наукова думка, 1980.

Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс, 2001.

Современное зарубежное языкознание / Под ред. А.С. Мельничука. – К.: Наукова думка, 1983.

Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию: Пер. с франц. и под ред. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977.

Сусов И.П. История языкознания. – М.: Восток-Запад, 2006.

Трубецкой Н.С. Основы фонологии: Пер. с нем. А.А. Холодовича. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960.

Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли: Пер. с англ. Б.П. Нарумова. – М.: USSR, 2005.

Хомский Н. О природе и языке: Пер. с англ. П.В. Феденко. – М.: USSR, 2005.


Література до окремих тем

Алпатов В.М. История одного мифа: Марр и Марризм. – М.: Наука, 1991.

Кондильяк Э.Б. де. О языке и методе. – М.: КомКнига, 2006.

Мейе А. Основные особенности германской группы языков. – М.: Изд-во иностр. лит., 1952.

Мещанинов И.И. Проблемы развития языка. – Л.: Наука, 1975.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. – М.: Учпедгиз, 1938.

Поливанов Е.Д. Труды по общему и восточному языкознанию. – М.: Наука. Гл. ред. вост. лит-ры, 1991.

Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. – М.: Прогресс, 1980.

Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / Под ред. А.А.Кибрика, И.М.Кобозевой и И.А.Секериной. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториа УРСС, 2002.

Современное итальянское языкознание. – М.: Прогресс, 1971.

Шахматов Ф.Ф. Синтаксис русского языка. – Л.: Учпедгиз, 1941.

Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Л.: ЛГУ, 1958.

Якобсон Р. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985.

Языкознание в Чехословакии. – М.: Прогресс, 1978.

Загальна література

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Слово. Знак. Дискурс. – 2 вид, доповнене, за ред. М. Зубрицької. – Львів: Центр гуманіт. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2002.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка: Пер. с франц. Е.В. и Т.В. Вентцель. – М.: Изд-во иностр. лит., 1955.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М.: Языки русской культуры, 1997.

Бенвенист Э. Общая лингвистика / Под ред. Ю. С. Степанова. – М.: Прогресс, 1974.

Вітгенштайн Л. Tractatus Logicо-phіlosophicus. Філософські дослідження / Пер. з нім. Є.Попович. – К.: Основи, 1995.

Гак В. Г. О плюрализме в лингвистических теориях // Филологические науки. – 1997. – № 6. – С. 60-69.

Гаспаров Б. М. Язык. Память. Образ. – М.: Новое литературное обозрение, 1996.

Гипотеза в современной лингвистике. – М.: Наука, 1980.

Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов: Пер. с англ. Е. М. Моргуновой // Новое в лингвистике. – Вып. V: Языковые универсалии. – М.: Прогресс, 1970. – С. 144-162.

Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1973.

Зубкова Л. Г. Общая теория языка в развитии. – М.: Изд-во Рос. ун-та им. Дружбы народов, 2002.

Историческая типология славянских языков. – К.: АН УССР, Ин-т языковедения, 1986.

Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М.: Наука, 1976.

Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. – Л.: Наука, 1986.

Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. – М.: Наука, 1975.

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: Вид. центр «Академія», 2000.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Вид. центр «Академія», 2003.

Кочерган М.П. Зіставне мовознавство: Підручник. – К.: Вид. центр «Академія», 2006.

Красухин К.Г. Аспекты индоевропейской реконструкции. Акцентология. Морфология. Синтаксис. – М.: Языки славянской культуры, 2004.

Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. – М.: Новое литературное обозрение, 2002.

Левицкий В.В. Функциональные подходы к классификации единиц соврееменного английского язика: Монография. – К.: КГЛУ, 1998.

Левицкий В.В. Семасиология. – Винница: Нова книга, 2006.

Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. – М.: Наука, 1977.

Маковский М.М. Язык – Миф – Культура. – М.: Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1996.

Мороховская Э.Я. Основные аспекты общей теории лингвистических моделей. – К.: Вища школа, 1975.

Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. – М.: Высшая школа, 1988.

Общее языкознание / Под ред. Б. А. Серебренникова. – Вып. 1-3. – М: Наука, 1970-1973.

Панфилов В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. – М.: Наука, 1982.

Потапенко С.І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу). – К.: КНЛУ, 2004.

Потапова Р.К., Потапов В.В. Язык, речь, личность. – М.: Языки славянський культуры, 2006.

Семиотика. Антология / Сост. Ю. С. Степанов. – М.: Академическая книга, 2001.

Современное зарубежное языкознание: вопросы теории и методологии. – К.: Наукова думка, 1983.

Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. – М.: Наука, 1971.

Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. Изд. 2-е перераб. – М.: Просвещение, 1975.

Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Наука, 1987.

Филлипов К.А. Лингвистика текста: Курс лекций; 2-е изд; исп. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. унт-та, 2007.

Хомський Н. Роздуми про мову / Пер. з англ. – Львів: Ініціатива, 2000.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Под ред. Л.Р.Зиндра и М.И.Матусевич. Изд. 4-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

Эволюция. Язык. Познание / Под ред. И. П. Меркулова. – М.: Языки русской культуры, 2000.
ВСТУП ДО ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА
Сучасні германські мови, їх класифікація та ареали поширення. Спільногерманський період. Давньогерманські племена та діалекти. Місце германців у спільногерманській мовній спільноті. Історичні відомості про германців, джерела історії стародавніх германців. Історія давньогерманської писемності. Найдавніші писемні пам’ятки германськими мовами. Короткий огляд історії германських мов від найдавніших часів до сучасності. Порівняльно-історичний метод і можливості його застосування у вивченні історичного процесу утворення та розвитку германських мов. Спільна діахронічна типологічна домінанта в історичному розвитку германських мов. Готська мова та мова ранніх рунічних написів, їх значення у порівняльно-історичному вивченні германських мов.

Фонетика. Порівняльна характеристика системи фонем і системи фонематичних опозицій спільноіндоєвропейської і спільногерманської мов-основ. Наголос, його становлення у спільногерманській мові-основі, роль наголосу у розвитку германських мов. Система консонантизму у давньогерманських мовах. Консонантизм спільногерманського періоду: основні відповідники приголосних германських та інших індоєвропейських мов. Пересуви приголосних: І-ий – пересув (закон Раска-Ґрімма); ІІ-ий – верхньонімецький та ІІІ-ий – данський. Винятки із закону Раска-Грімма; реінтерпретація спільноіндоєвропейських зімкнених приголосних Т.В.Ґамкрелідзе та Вяч.Вс.Івановим (глобальна теорія); закон Вернера. Західногерманське подовження приголосних. Ротацизм. Асимілятивні зміни приголосних у германських мовах.

Германський вокалізм. Особливості германських голосних у порівнянні з голосними негерманських мов. Комбінаторні зміни приголосних. Монофтонгізація. Дифтонгізація. Умлаут. Аблаут. Фонетичні процеси в кінці слів.Морфологія. Морфологічна структура слова. Перерозклад морфологічної структури слова. Походження давньогерманських закінчень. Засоби формотворення. Іменник, його категорії. Розподіл іменників на класи за типом відмінювання як відображення поділу на основи. Розпад та переоформлення давньої системи типів відмінювання іменників. Прикметник та його категорії. Сильна і слабка відміни прикметників. Займенник. Класифікація займенників та їх граматичні категорії. Дієслово і його граматичні категорії. Морфологічна класифікація дієслів. Ряди аблауту в основних формах сильних дієслів. Загальна характеристика слабких дієслів. Проблема походження форм минулого часу слабких дієслів. Претерито-презентні та неправильні дієслова. Іменні форми дієслова. Категорія виду у давньогерманських мовах. Система часів та її розвиток. Категорія стану. Особливості станової диференціації у готській, західних та північних мовах германської групи. Службові частини мови у германських мовах. Основні напрями морфологічних перетворень у германських мовах.

Лексика. Давньогерманська лексика. Типи і способи словотвору у давніх германських мовах. Основні етимологічні шари лексики германських мов. Лексичні запозичення у германських мовах у ранньому середньовіччі.

Германо-кельтські, германо-балтійські, германо-слов’янські та германо-балтійсько-слов’янські паралелі. Стилістичне розшарування лексики давньогерманських мов.Синтаксис. Будова словосполучення і речення у давньогерманських мовах. Засоби вираження типів синтаксичних зв’язків у давньогерманському реченні.
Загальна література

Введение в германскую филологию / Арсеньева М.Г., Балашова Г.П., Берков В.П., Соловьева Л.И. – Изд. 2-ое, испр., дополн. – М.: Изд.-во «ГИС», 1998.

Гухман М.М. Готский язык. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958.

Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. – М. – Л.: Наука, 1964.

Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. – К.: Вища школа, 1986.

Задорожний Б.М. Порівняльна фонетика і морфологія готської мови. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1960.

Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: Довіра, 2006.

Мейе А. Основные особенности германской группы языков. – М.: Изд-во иностр. лит., 1952.

Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. – М.: Изд-во иностр. лит., 1954.

Сравнительная грамматика германских языков [в 4-х т.]. – М.: Наука, 1962-1966.

Література до окремих тем

Берков В.П. Современные германские языки. Изд. 2-ое, испр. и дополн. – М.: Астрель АСТ, 2001.

Бруннер К. История английского языка. – М.: Эдиториал УРСС, 2003.

Буніятова І.Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV-XIII ст.): Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.

Васько Р.В. Давньогерманський консонантизм: парадигматика і синтагматика: Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006.

Вессен Э. Скандинавские языки: Пер. со шведск. Изд-е 2-е, стереотипное. – М.: Эдиториал УРСС, 2004.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры [в 2-х т.]. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.

Євченко В.В. Готська мова (Тексти, коментар, словник). – Житомир: ЖДПУ, 2002.

Жирмунский В.М. История немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1965.

Жирмунский В.М. Общее и германское языкознание. – Л.: Наука, 1976.

Жлуктенко Ю.А., Двухжилов А.В. Фризский язык. – К.: Наукова думка, 1984.

Леманн В.П. Из книги «Протоиндоевропейский синтаксис» // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1988. – Вып. 21: Новое в современной индоевропеистике. – С. 351-409.

Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. – М.: Наука, 1977.

Общая лексика германских и балто-славянских языков. – К.: Наукова думка, 1989.

Стеблин-Каменский М.И. Древнеисландский язык. – М.: Эдиториал УРСС, 2002.

Antonsen E.H. A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1975.

Barrack Ch.M. A Diachronic Phonology from Proto Germanic to Old English Stressing West-Saxon Conditions. – The Hague – Paris: Mouton, 1975.

Benediktsson H. The earliest Germanic phonology // Lingua. – 1961. – Vol. X. – P. 237-254.

Benediktsson H. The Proto-Germanic vowel system // To Honour Roman Jakobson: Essays on the Occasion of his Birthday. – The Hague – Paris: Mouton, 1967. – Vol. 1.– P. 174-196.

Bennett W. H. An Introduction to the Gothic Language. – New York: The Modern Language Association of America, 1980.

Braune W. Althochdeutsche Grammatik. 15 Aufl. bearbeitet von I.Reiffenstein. Bnd. I. Laut- und Formenlehre. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004.

Campbell A. Old English Grammar. – Oxford: Clarendon Press, 1959.

Cathey J. Old Saxon. – München: Lincom Europa, 2000.

Einarsson S. Icelandic. Grammar. Text. Glossary. – Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press, 1973.

The First Grammatical Treatise: Introduction, Text, Notes, Translation, Vocabulary, Facsimilies / Ed. by Benediktsson H. – Reykjavík: Institute of Nordic Linguistics, University of Iceland Press, 1972.

First Grammatical Treatise: The Earliest Germanic Phonology / Ed. by Haugen E. – Baltimore: Waverly Press, 1950.

Haugen E. The Scandinavian Languages. An Introduction to their History. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.

Haugen E. Scandinavian Language Structures. A Comparative Historical Survey. – Tűbingen: Max Niemeyer Verlag, 1982.

The Germanic Languages / Ed. by König E., Auwera J., van der. – London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2005.

Gordon E.V. An Introduction to Old Norse. – 2nd ed. revised by Taylor A.R. – Oxford: Clarendon Press, 2005.

Jellinek M.H. Geschichte der gotischen Sprache. Grundriss der germanischen Philologie, 1/1. – Berlin-Leipzig: Walter de Gruyter, 1926.

Lehmann W.P. The Proto-Indo-European Phonology. – Austin: University of Texas Press, 1955.

Lockwood W.B. An Introduction to Modern Faroese. 4th printing. – Tórshavn: Føroya Skúlabókagrunnur, 2002.

Marchand J.W. The Sounds and Phonemes of Wulfila’s Gothic. – The Hague – Paris: Mouton, 1975.

The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, Vol. I, II / Ed. by O.Bandle et al. – Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2002– 2005.

Rauch I. The Old Saxon Language. Grammar. Epic Narrative. Linguistic Interference. – New York: Peter Lang, 1992.

Rauch I. The Gothic Language. Grammar. Generic Provenance and Typology. Reading. – New York: Peter Lang, 2003.

Robinson O.W. Old English and its Closest Relatives. A Survey of the Earliest Germanic Languages. – London-New York: Routledge, 1999.

Streitberg W. Urgermanische Grammatik. Vierte, unveränderte Auflage. – Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1974.

Vennemann Th. The phonology of Gothic vowels // Language. – 1971. – Vol. 47, – No. 1 – P. 90-132.

Voyles J.B. The Phonology of Old High German. 1 Aufl. – Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1976.

Voyles J.B. Early Germanic Grammar: Pre-, Proto-, and Post-Germanic Languages.– San Diego: Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, 1992.

Wright J. Grammar of the Gothic Language. – Oxford: Clarendon Press, 1997.
Література до виконання практичних завдань

Гухман М.М. Готский язык. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958.

Євченко В.В. Готська мова (Тексти, коментар, словник). – Житомир: ЖДПУ, 2002.

Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. – К.: Вища школа, 1986.

Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: Довіра, 2006.

Левицький В.В., Кійко С.В. Вступ до германського мовознавства: практикум. – Вінниця: Нова книга, 2003.

Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка VIII – XVI вв. – М.: Высшая школа, 1958.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 496.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка