Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібник


Структуризація ризику, мети і завдань управління інноваційними проектами



Сторінка18/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.48 Mb.
#10607
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

5.3. Структуризація ризику, мети і завдань управління інноваційними проектами

Розробка і впровадження інноваційних проектів є процесом, у якому беруть участь всі структурні підрозділи підприємства. Представлення підприємства у вигляді багатоструктурної системи дає можливість моделювати ситуації, відповідні різним стратегічним рішенням як для всього підприємства в цілому, так і для окремого інноваційного проекту.

Так, залежно від інноваційної стратегії підприємства відбувається структуризація глобальної мети підприємства на складові цілі інноваційних проектів. Сформульована мета проекту повинна дотримуватися на всіх етапах його життєвого циклу, оскільки її зміна неминуче призведе до необхідності відмови від даного проекту і переходу до розробки нового.

Як вже було встановлено, в розробці і реалізації конкретного інноваційного проекту задіяні всі функціональні підсистеми підприємства. Кожна з функціональних підсистем вирішує задачі, направлені на досягнення цілей інноваційного проекту. При рішенні цих задач може виникнути безліч ризиків.

Через це управління ризиком відбуватиметься через вже існуючі функціональні підсистеми, в яких можливо організувати додаткові ланки, обмежені за часом існування закінченням даного інноваційного проекту. Це дає можливість інтенсифікувати все інноваційну діяльність підприємства. Причому, стає значно простіше визначити ступінь відповідальності кожної з функціональних підсистем за досягнення цілей конкретного інноваційного проекту.

Ще одна перевага такого підходу полягає в тому, що міжфункціональні зв'язки встановлюється і перетворюються залежно від цільової орієнтації і етапу інноваційного циклу.

На рис. 5.4 приведена структуризація цілей інноваційної діяльності підприємства, яка містить місію підприємства, інтегральну (глобальну) мету його діяльності, а також основні і конкретні цілі, направлені на розвиток інноваційних процесів підприємства, досягнення яких зумовить йому стійке положення на ринку.

В першу чергу, встановлюється місія підприємства - сфера впливу, яка вимагає змін і на яку направлені інноваційні проекти, потім визначається інтегральна мета – бажаний результат діяльності, досягнутий в рамках певного проміжку часу, що характеризується створенням продукту або послуги, що поставляється на ринок. Далі виділяється домінуюча мета - отримання доходу підприємством, яка може бути досягнута шляхом реалізації різних цілей більш низького порядку. Структуризація таких цілей показана на прикладі інноваційної діяльності підприємства.

В рамках її структуризації виділено три основні цілі: створення нових конкурентоздатних продуктів; підтримка конкурентоспроможності продуктів, що випускаються; забезпечення інноваційних розробок конкурентоздатних продуктів. Далі вказані цілі розбиваються на складові приватні підцілі, які несуть в собі призначення даної інноваційної діяльності. Так, наприклад, основна мета - створення нових конкурентоздатних продуктів – визначається виконанням наступних приватних цілей: аналіз пропозиції і попиту; аналіз тенденцій в інноваційній сфері; знаходження ніші на ринку; аналіз новинок конкурентів; аналіз основних параметрів нововведення; аналіз реальних можливостей підприємства; визначення часу виходу на ринок; визначення каналів збуту.

Аналогічним методом структуровані і інші загальні цілі, в цілому виділено дев'ятнадцять приватних підцілей інноваційної діяльності підприємства.






Місія: сфера впливу, яка вимагає змін і на яку направлений проект

Інтегральна мета – бажаний результат діяльності досягнутий в рамках певного проміжку часу, який характеризується створенням продукту або послуги, що поставляється на ринок.






















Отримання доходу





































Збереження і освоєння

нових ринків збуту
























































Реалізація інноваційної діяльності






















Створення нового конкурентноздатного продукту

Мета 1








Підтримка конкурентоспроможності продукту, що випускається

Мета 2








Забезпечення інноваційних розробок конкурентноздатного продукту

Мета 3





Аналіз пропозицій

1







Аналіз попиту і пропозиції продукції, що випускається

10







Забезпечення сучасними технологіями

13




Аналіз попиту

2







Аналіз змін, необхідних для проведення модернізації продукції

11







Забезпечення необхідним устаткуванням

14




Аналіз тенденцій в інноваційній сфері

3







Аналіз можливостей підприємства з модернізації продукту

12







Економічне і фінансове забезпечення

15




Знаходження ніші на ринку

4
















Забезпечення трудовими ресурсами

16




Аналіз новинок конкурентів

5
















Забезпечення релевантною інформацією

17




Аналіз основних параметрів нововведення

6
















Забезпечення ефективною інфраструктурою

18




Аналіз реальних можливостей підприємства

7
















Забезпечення ефективною системою управління

19




Визначення часу виходу на ринок

8

























Визначення каналів збуту

9






















Рис. 5.4. Структуризація цілей інноваційної діяльності підприємства

Встановлені основні цілі і приватні підцілі служать орієнтиром для інноваційних проектів, що розробляються і впроваджуються на підприємстві.

Для реалізації вказаних цілей інноваційної діяльності і інноваційних проектів потрібні зусилля певних функціональних підсистем підприємства. В табл. 5.4 виділено шість функціональних підсистем, які забезпечують досягнення встановлених цілей. До таких функціональних підсистем відносяться: підсистема маркетингу; економічна; організаційно-управлінська; конструкторська; технологічна; виробничо-збутова підсистема. Для кожної з функціональних підсистем визначені блоки задач відповідно до цільових і стратегічних установок підприємства і інноваційних проектів.

Наприклад, організаційно-управлінська функціональна підсистема підприємства представлена вісьма задачами, рішення яких направлено на розробку і реалізацію інноваційних проектів. До таких задач відноситься: аналіз зовнішнього середовища на предмет визначення ступеня її невизначеності; формування стратегії розвитку і реалізації інноваційного проекту; аналіз відповідності вибраної стратегії орієнтації інноваційного проекту; приведення у відповідність системи управління підприємством вимогам інноваційного проекту; організація робіт з розробки інноваційного проекту; формування кадрового потенціалу для здійснення інноваційного проекту; організація робіт з виробництва нового продукту і з його впровадження на ринок. Всього виділена тридцять одна задача функціональних підсистем, рішення яких забезпечить досягнення встановлених цілей інноваційної діяльності підприємства.

При досягненні цілей інноваційної діяльності і вирішенні задач функціональних підсистем підприємства виникає безліч ризиків. Можливість появи таких ризиків може бути встановлена, на наш погляд, за допомогою матриці безлічі ризиків.

Пропонована матриця безлічі ризиків інноваційних проектів дозволяє не тільки встановити ризик, який виникає при реалізації цілей ін новаційних проектів, але види і типи зв'язків між функціональними підсистемами, для визначення ефективних методів управління ризиком.

Процедура побудови матриці безлічі ризиків зводиться до наступного.
Таблиця 5.4

Задачі функціональних підсистем підприємства з забезпечення виконання інноваційних проектів

Підсистема маркетингу

Економічна підсистема

Організаційно-управлінська підсистема

Конструкторська підсистема

Технологічна підсистема

Виробничо-збутова підсистема

1.

Прогнозування і аналіз споживацьких властивостей товару



8.

Аналіз наявних фінансових ресурсів для здійснення інноваційного проекту



11.

Аналіз зовнішнього середовища на предмет визначення ступеня його невизначеності



19.

Аналіз та оцінка існуючих тенденцій в області даного виду продукції



24.

Аналіз тенденцій технологічних можливостей по інноваційній ідеї



26.

Аналіз і оцінка виробничих можливостей для реалізації інноваційного проекту



2.

Прогнозування і аналіз вимог споживача до товару



9.

Оцінка впливу інноваційного проекту на економіку підприємства



12. Формування стратегії розвитку і реалізації інноваційного проекту

20.

Розробка інноваційної ідеї



25.

Розробка технологічного комплексу для реалізації інноваційної ідеї



27.

Підготовка виробничого комплексу до випуску нового продукту



3.

Аналіз існуючих тенденцій в області створюваного або модернізованого продукту



10.

Економічна оцінка інноваційного проекту (ліквідність, беззбитковість, термін окупності .)



13. Аналіз відповідності вибраної стратегії орієнтації інноваційного проекту

21.

Проведення досліджень під інноваційну ідею






28.

Здійснення серійного випуску нового продукту



4.

Розробка маркетингової стратегії інноваційного продукту






14. Привид у відповідність системи управління підприємством вимогам інноваційного проекту

22. Конструкторське забезпечення інноваційної ідеї




29.

Аналіз і оцінка товаропровідної мережі для нового продукту






                1. Продовження табл. 5.4




Підсистема маркетингу

Економічна підсистема

Організаційно-управлінська підсистема

Конструкторська підсистема

Технологічна підсистема

Виробничо-збутова підсистема

5.

Коректування маркетингової стратегії інноваційного продукту






15.

Організація робіт з розробки інноваційного проекту



23.

Апробація інноваційної ідеї






30.

Вдосконалення і формування товаропровідної мережі для нового продукту



6.

Оцінка конкурентного статусу підприємства






16.

Формування кадрового потенціалу для здійснення інноваційного проекту









31.

Здійснення системи підтримки реалізації нового продукту на ринку



7.

Організація робіт з реалізації маркетингової стратегії






17.

Організація робіт з виробництва нового продукту


















18.

Організація робіт з впровадження продукту на ринок












Каталог: images -> users
images -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
images -> Зінчук Наталія Анатоліївна
images -> загальна педагогіка та історія педагогіки
images -> Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306
images -> Остополець Ірина Юріївна
images -> Самоменеджмент
users -> Рішення колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації «Про результативність роботи з попередження правопорушень та злочинності, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей» від 29 травня 2013 року
users -> Куліков П. М. Іващенко Г. А. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка