Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібникСторінка10/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.48 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

Визначення типу фінансової стійкості ВАТ «Світло шахтаря»

Показник

Розрахункова формула

Розрахунок

1. Визначення наявності засобів для формування запасів:

1.1. Власних джерел

Е1= П1-А1

322990

1.2. Власних та довгострокових позикових джерел

Е2= П1+П3 – А1

322990

1.3. Загальної величини основних джерел

Е3= П1+П3+П4 – А1

322990

2. Визначення достатності засобів для формування запасів:

2.1. Надлишок (недолік) власних джерел

∆Е1= Е1 – Z

193463

2.2. Надлишок (недолік) Власних та довгострокових позикових джерел

∆Е2= Е2 – Z

193463

2.3. Надлишок (недолік) загальної величини основних джерел

∆Е3= Е3 – Z

193463

Тип фінансової стійкості

S

Абсолютний тип фінансової стійкості

Для підтвердження отриманих результатів пропонується розрахувати показники фінансової стійкості (табл. 3.13).

Виходячи з проведених розрахунків, можна стверджувати про достатній рівень фінансової складової економічної безпеки ВАТ «Світло шахтаря».

Визначення ринкової складової економічної безпеки підприємства доцільно здійснювати за допомогою SWOT – аналізу (табл. 3.14).


Таблиця 3.13

Показники фінансової стійкості ВАТ «Світло шахтаря»

Показники

Нормативне значення

Розрахункова формула

Розрахунок

Коефіцієнт автономії

>0,5

(П1+П2)/ВБ

0,9309

Коефіцієнт фінансової залежності

<0,5

(П3+П4+П5)/ВБ

0,0691

Коефіцієнт фінансового ризику(П3+П4+П5)/ (П1+П2)

0,0743

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

>0,1

(П1+П2+П3)/ (А2+А3)

13,5641

Коефіцієнт маневреності

0,2–0,5

(А2-П4)/П1

0,8106

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобівП3/(П1+П2+П3)

0,0005

Таблиця 3.14Визначення ринкової складової економічної безпеки

ВАТ «Світло шахтаря» за допомогою SWOT-аналізу
Сильні сторони
1. Унікальний досвід у галузі проектування продукції та розробки технології її виготовлення.

2. Завод володіє монопольними авторськими правами на велику кількість інженерних рішень

Слабкі сторони
1. Висока зношеність обладнання.

2. Високий рівень дебіторської заборгованості.

3.Недостаток коштів у споживачів продукції заводу внаслідок тривалої кризи у вугільній галузі України


Можливості
1. Розробка і впровадження у виробництво нових видів продукції.

2. Зростання обсягів реалізації в результаті поліпшення фінансового стану українських шахт внаслідок впровадження програм державної підтримки вугільної галузі.

3. Дослідження ринку збуту продукції в зарубіжних країнахЗагрози
1. Посилення конкуренції з боку українських та зарубіжних виробників обладнання для вугільної промисловості

Результати проведеного SWOT-аналізу дозволяє визначити такі ринкові можливості ВАТ «Світло шахтаря»:

виробництво унікальної високоякісної продукції;

нові ринки збуту за рахунок ефективного проектування продукції;

зростання обсягів реалізації за рахунок підвищення якості продукції та її унікальності;

зростання іміджу підприємства.

Для оцінки їх впливу на рівень ринкової безпеки доцільно провести експертну оцінку (табл. 3.15) (оцінки експертів «-1» – можливо, «1» – не можливо). Для повноти такої оцінки необхідно визначити коефіцієнт узгодженості думок експертів (коефіцієнт конкордації), який розраховується за такою формулою:

, (3.52)

де S – сума квадратів відхилень всіх оцінок рангів кожного об'єкта експертизи від середнього значення;n – кількість експертів;

m – кількість спостережень (кількість можливостей).

Таблиця 3.15Експертна оцінка ринкових можливостей ВАТ «Світло шахтаря»

Позитивні та негативні можливості

Оцінка можливості n експертом (-1;1)

Сума балів

Середньо-арифметичне значення
1

2

3

41

2

3

4

5

6

7

1. Виробництво унікальної високоякісної продукції

1

1

-1

1

3

0,75

2. Нові ринки збуту за рахунок ефективного проектування продукції

-1

1

1

1

3

0,75

3. Зростання об’ємів реалізації за рахунок підвищення якості продукції та її унікальності

-1

-1

1

1

2

0,5

4. Зростання іміджу підприємства

1

1

-1

-1

2

0,5

5. Зниження конкурентних позицій за рахунок низької ефективності основних виробничих фондів

1

1

1

-1

3

0,75

6. Зниження платоспроможності за рахунок високого рівня неповернення дебіторської заборгованості

1

1

1

1

4

1

7. Зниження попиту на продукцію за рахунок зниження купівельної спроможності споживачів

1

-1

-1

1

2

0,5

Розрахунок коефіцієнта конкордації наведено в табл. 3.16.

Таблиця 3.16Розрахунок коефіцієнта конкордації

Можливості підприємства

Сума балів можливості

Середнє відхилення (гр.2 – стр.8)

Квадратичне відхилення

(гр. 3)21. Виробництво унікальної високоякісної продукції

3

0,29

0,08

2. Нові ринки збуту за рахунок ефективного проектування продукції

3

0,29

0,08

3. Зростання об’ємів реалізації за рахунок підвищення якості продукції та її унікальності

2

-0,71

0,51

4. Зростання іміджу підприємства

2

-0,71

0,51

5. Зниження конкурентних позицій за рахунок низької ефективності основних виробничих фондів

3

0,29

0,08

6. Зниження платоспроможності за рахунок високого рівня неповернення дебіторської заборгованості

4

1,29

1,65

7. Зниження попиту на продукцію за рахунок зниження купівельної спроможності споживачів

2

-0,71

0,51

Середнє значення по можливості = (3+3+2+2+3+4+2) / 7 = 2,71

Сума квадратичних відхилень

3,43

Виходячи з розрахунків, наведених у табл. 3.16, коефіцієнт конкордації дорівнює:

(3.53)
Таким чином, можна стверджувати, що ситуація з ринковою безпекою ВАТ «Світло шахтаря» є невизначеною. Це можна пояснити фінансово-економічними причинами (пов'язаними із загальними економічними умовами, в тому числі з інфляційних процесами), гострою конкуренцією між виробниками продукції, яка характерна для ринку гірничо-шахтного устаткування та іншими.

Оцінка інтерфейсної складової проводиться з урахуванням надійності контрагентів підприємства. Бальна оцінка кожного контрагента за встановленими критеріями оцінки їх надійності була проведена експертним шляхом. При цьому, 3 бали присуджується контрагенту у випадку, якщо обраний критерій оцінки повністю задовольняється цим контрагентом; 2 бали – при задоволенні критерію більшою мірою, 1 бал – при частковому задоволенні умовою і, відповідно, 0 балів – за його невиконання.

Для оцінки надійності контрагентів обрані такі критерії: імідж та ділова репутація; досвід роботи; тривалість співробітництва; фінансовий стан; обов'язковість виконання контрактів; тенденції розвитку та економічний потенціал (табл. 3.17).
Таблиця 3.17

Бальна оцінка контрагентів

Критерії оцінки


Контрагенти
Імідж та ділова репутація

Досвід роботи

Тривалість співробітництва

Фінансовий стан

Обов'язковість виконання контрактів

Тенденції розвитку та економічний потенціал

1

2

3

4

5

6

7

8

Обслугову-ючі банки

ПХФ ПАО «Базис»

2

2

1

1

1

2
ХГРУ ПАО КБ «Приватбанк»

3

2

1

2

2

2

Інформація про осіб, послугами яких користуєть-ся емітент

ПАО «УкрСиббанк»

2

1

1

1

1

2
ТОВ "Аудиторська фірма"Міжнародний аудит "

2

1

1

1

2

1
ЧАО «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

2

2

2

2

2

1

Постачаль-ники сировини

ТОВ «Метінвест-Холдинг»

1

3

2

1

3

2
ТОВ «ДСС Глобал Трейдинг»

2

3

3

2

3

2
ЗАТ «Донецьксталь»

2

3

2

2

3

2
Корпорація «Індустріальний СОЮЗ ДОНБАСУ»

1

3

2

1

3

2

Покупці

Шахти Донецького, Лугансь-

кого, Дніпропетровського,

Львівського регіонів


1

3

3

0

1

1

На підставі експертних оцінок розраховується показник надійності контрагента за кожним критерієм і приводиться загальна інтегральна оцінка надійності контрагента за кожним критерієм.

Показник надійності контрагента за кожним критерієм = бальна оцінка i- го контрагента по j- му критерію / максимально можлива оцінка. Загальна інтегральна оцінка надійності контрагента = Значимість j- го критерію* Показник надійності контрагента по j- му критерію (табл. 3.18).
Таблиця 3.18

Інтегральна оцінка надійності контрагентів

Критерії оцінки

Контрагенти
Імідж та ділова репутація

Досвід роботи

Тривалість

співробітництваФінансовий

стан


Обов'язковість виконання контрактів

Тенденції роз-витку й еконо-мічний потенціал

Сукупна оцінка надійності контрагента

1

2

3

4

5

6

7

8

Значимість j- го критерію

0,15

0,15

0,15

0,2

0,2

0,15Обслуго -

вуючі банкиПХФ ПАТ «Базис»

0,67

0,67

0,33

0,33

0,33

0,67

0,48
ХГРУ ПАТ КБ 

«Приватбанк»1,00

0,67

0,33

0,67

0,67

0,67

0,66

Інфор-мація

про осіб, послугами

яких користу -ється емітент


ПАТ «УкрСиббанк»

0,67

0,33

0,33

0,33

0,33

0,67

0,43
ТОВ «Аудиторська 

фірма «Міжнародний

 аудит»


0,67

0,33

0,33

0,33

0,67

0,33

0,45
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,33

0,61

Поста-чальники сировини

ТОВ «Метінвест-Холдинг»

0,33

1,00

0,67

0,33

1,00

0,67

0,66
ТОВ «ДСС Глобал

 Трейдинг»0,67

1,00

1,00

0,67

1,00

0,67

0,83
ЗАТ «Донецьксталь»

0,67

1,00

0,67

0,67

1,00

0,67

0,78
Корпорація «Індустріальний 

СОЮЗ ДОНБАСУ»0,33

1,00

0,67

0,33

1,00

0,67

0,66

Покупці

Шахти Донецького,

Луганського,

Дніпропетровського,

Львівського регіонів0,33

1,00

1,00

0,00

0,33

0,33

0,46

Таким чином, можна говорити про те, що контрагентами з рівнем нормальної інтерфейсної безпеки будуть ТОВ «ДСС Глобал Трейдинг» і ЗАТ «Донецьксталь».

Висновок договорів на придбання сировини й матеріалів з такими господарюючими суб'єктами, як ТОВ «Метінвест-Холдинг»; ТОВ «ДСС ГлобалТрейдинг», ЗАТ «Донецьксталь», Корпорація «Індустріальний СОЮЗ ДОНБАСУ» пояснюється тим, що саме ці суб'єкти господарювання є великими виробниками металопрокату. Крім того, найбільший рівень інтерфейсної безпеки спостерігається саме в них, що забезпечує високий ступінь надійності своєчасного одержання високоякісної сировини й матеріалів у виробництво.

Нестабільне положення спостерігається в ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», ТОВ «Метінвест-Холдинг» і корпорації «Індустріальний СОЮЗ ДОНБАСУ». Насамперед, це пояснюється нестабільним фінансовим станом контрагентів, відсутністю у деяких з них високого рівня репутації на ринку.

Усі інші контрагенти перебувають у критичному стані їх надійності у зв'язку з низьким рівнем фінансової стабільності й невисоким рівнем виконання зобов'язань за укладеними договорами, зокрема основні покупці продукції ВАТ «Світло Шахтаря» – вуглевидобувні підприємства України.

Заходи щодо підвищення рівня інтерфейсної безпеки:

економічна мотивація контрагентів (вплив на вищих власників, вплив на контрагентів нашого партнера);

відвідування контрагента співробітниками компанії;

консультаційні послуги з побудови ефективної системи роботи із заборгованістю.

Для оцінки рівня інтелектуальної складової ВАТ «Світло Шахтаря» був розрахований інтегральний показник на підставі відносних оцінок вихідних показників.

Відносна оцінка по кожному показникові розраховується як відношення фактичного значення показника до нормативного (для показників-стимуляторів) і як зворотна величина для показників-дестимуляторів.

Інтегральний показник оцінки рівня інтелектуальної безпеки склав 0,4620 або 46,20 %. Виходячи з того, що максимальний рівень інтелектуальної безпеки оцінюється у 100 %, фактичну інтелектуальну безпеку «Світло Шахтаря» на кінець 2010 р. можна оцінювати на рівні нижче середнього. Однак слід урахувати, що рівень інтелектуальної безпеки все-таки близький до середнього й тому в найближчий період можна прогнозувати його підвищення (табл. 3.19).


Таблиця 3.19
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка