Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібникСторінка1/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.48 Mb.
#10607
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


Отенко І. П.

Іващенко Г. А.

Воронков Д. К.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Навчальний посібник

Автори: Отенко І. П.

Іващенко Г. А.

Воронков Д. К.


Відповідальна за випуск: Отенко І П.


Харків. Вид. ХНЕУ, 2012

УДК [658.15:005.934] (075.8)


ББК 65.29 я 73

О-82


Рецензенти: завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Козаченко Г. В., завідувач кафедри менеджменту Національної академії природоохоронного й курортного будівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктор економічних наук, професор Ячменьова В. М.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-35 від 09. 01. 2009 р.)
Отенко І. П.

Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / укл. І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012 – с. (Укр. мов.)

Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Для ефективного функціонування та розвитку підприємств авторами розроблено та запропоновано методи діагностики загроз й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, організаційне забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Практичною цінністю є використання пакетів прикладних програм «Statgraphics Plus» та «Statistica» для моделювання стану економічної безпеки підприємств. Рекомендовано для студентів спеціальності «Облік і аудит».
© Харківський національний економічний університет, 2012

© Отенко І. П., Іващенко Г. А., Воронков Д. К.,2012

Зміст


Вступ

5

Розділ 1. Теоретичні основи економічної безпеки підприємства

7

1.1. Поняття економічної безпеки

7

1.2. Концептуальні засади економічної безпеки

20

1.3. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки підприємства

28

Питання для самостійного опрацювання

34

Контрольні питання для самодіагностики

34

Питання для дискусій

35

Розділ 2. Система управління економічною безпекою підприємства

36

2.1. Організація системи економічної безпеки підприємства

36

2.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства

49

2.3. Стратегічне та інноваційне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства

78

Питання для самостійного опрацювання

83

Контрольні питання для самодіагностики

83

Питання для дискусій

84

Практичне завдання

84

Розділ 3. Методичне забезпечення оцінювально-аналітичної системи економічної безпеки підприємства

88

3.1. Складові економічної безпеки України та методика їх оцінювання

88

3.2. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки регіону та галузі

98

3.3. Комплекс методичних підходів щодо оцінювання економічної безпеки підприємства

101

3.4. Технологія моделювання стану економічної безпеки підприємства

123

Питання для самостійного опрацювання

143

Контрольні питання для самодіагностики

143

Питання для дискусій

144

Завдання для самостійної роботи

144

Розділ 4. Економічна безпека в системі корпоративних відносин підприємства

159

4.1. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки в системі корпоративного управління підприємством

159

4.2. Фактори загроз економічної безпеки в системі корпоративного управління підприємства

165

4.3. Методичне забезпечення ідентифікації та оцінювання загроз економічної безпеки в системі корпоративного управління

176

Питання для самостійного опрацювання

193

Контрольні питання для самодіагностики

193

Питання для дискусій

194

Розділ 5. Дослідження особливостей управління ризиком інноваційних проектів

195

5.1. Сутність і завдання управління ризиком інноваційних проектів

195

5.2. Дослідження принципів організації управління ризиком інноваційних проектів

210

5.3. Структуризація ризику, мети і завдань управління інноваційними проектами

222

Питання для самостійного опрацювання

241

Контрольні питання для самодіагностики

241

Питання для дискусій

241

Практичне завдання

242

Використана література

243

Додатки

255

Вступ
Господарювання в умовах зростання динамічності ринку, глобалізації економіки, підвищення активності конкурентної боротьби ставить перед вітчизняними підприємствами вимоги щодо оперативного захисту своїх економічних інтересів. Система економічної безпеки підприємства повинна бути одним з головних елементів стратегічного управління підприємством. Зважаючи на це керівництву підприємств необхідно потурбуватись про інформаційно-аналітичне, інноваційне та стратегічне забезпечення належного рівня їх економічної безпеки не лише в поточному періоді, а й у наступних. Проведення зваженої обґрунтованої політики в області економічної безпеки підприємства є надзвичайно актуальним завданням на сучасному етапі трансформації української економічної системи.

Метою навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства» є отримання знань про використання теоретико-методичних основ оцінки та аналізу стану економічної безпеки підприємства для формування навичок розробки практичних рекомендацій щодо зниження ризиків підприємства та розробки антикризових заходів.

Завданнями навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства» є: концептуальна постановка завдання економічної безпеки підприємства; формування системи показників, яка найбільш оптимально характеризує складові економічної безпеки; виявлення стимулюючих або загрожуючих факторів; оцінка ризиків та ймовірності банкрутства підприємства; оцінка та аналіз стану економічної безпеки підприємства; розробка комплексу рекомендацій для зниження ризиків підприємства та розробки антикризових заходів.

У результаті засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студенти повинні знати: категоріальний апарат навчальної дисципліни; теоретичні основи щодо управління економічним станом підприємства; основні концептуальні положення управління економічною безпекою підприємства; основні особливості організації послідовності етапів формування служби економічної безпеки на вітчизняних підприємствах; світові тенденції підвищення рівня економічної безпеки підприємства.    Уміння, якими будуть володіти студенти після опанування навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства»: раціонально використовувати методики оцінки рівня економічної безпеки підприємства; визначати виробничу, фінансову, екологічну, силову, інтерфейсну, кадрову, інтелектуальну безпеки підприємства; адекватно використовувати основні методи оцінки стану економічної безпеки підприємства; вирізняти оцінювально-аналітичну підсистему управління економічною безпекою в системі стратегічного управління підприємст-вом.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти будуть володіти: технологією оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства; навиками коригування рівня економічної безпеки підприємства на значущість стадії життєвого циклу та ринкової стратегії підприємства; навиками використання евристичних методів для визначення рівня значущості кожної функціональної складової економічної безпеки підприємства; навиками оперативного, тактичного та стратегічного управління економічною безпекою на підприємстві.

Комплекс компетентностей, якими повинні володіти студенти після вивчення дисципліни:

1) проведення діагностики стану економічної безпеки підприємства;

2) обґрунтування вибору методів управління станом економічної безпеки підприємства;

3) використання адекватних методів антикризового управління;

4) виконання оцінки стану економічної безпеки та ризиків підприємства;

5) розробка рекомендацій для забезпечення економічної безпеки підприємства;

6) розробка рекомендацій для зниження ризиків підприємства;

7) розробка комплексу антикризових заходів на підприємстві;

8) формування сценаріїв щодо управління станом розробки та використання індикативних показників для зниження ризиків підп- риємства.

Навчальний посібник може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління економічною безпекою підприємства, студентам економічних спеціаль-

ностей.


Розділ 1. Теоретичні основи

економічної безпеки підприємства
1.1. Поняття економічної безпеки
Загроза зниження рівня економічної безпеки вітчизняних промислових підприємств обумовлена інерційністю їх структури виробництва, підвищенням фізичного зносу обладнання, технологічною відсталістю. У даному контексті особливої терміновості набуває необхідність розробки ефективних механізмів підвищення рівня економічної безпеки.

Значний вклад у дослідження економічної безпеки підприємства внесли відомі вчені-економісти: Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М., В. Тамбовцев, Р. Дацків, Плєтникова І. Л., В. Шликов, Кірієнко А. В. [51; 67; 72; 114; 143 – 145]. Розроблено багато ґрунтовних методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки, але не виділено чіткої градації таких рівнів.

Наукова категорія «безпека» визначається з різних позицій. Зокрема, безпека – як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [35]. З точки зору самостійності безпека визначається як стан суспільних відносин, при якому особистість, соціальна група, народ, країна (держава) може самостійно, суверенно, без втручання й тиску ззовні вільно обирати й здійснювати свою стратегію міжнародної поведінки, духовного, соціально-економічного й політичного розвитку [98]. З позицій ризикованості безпека – це відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання збитків [120]. З урахуванням системного підходу безпека визначається як такий стан складної системи, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до погіршення системи або до неможливості її функціонування й розвитку [59]. Таким чином, існують різні підходи до визначення поняття «безпека», які враховують захищеність, ризики, забезпечення самостійності суб’єкта. Залежно від цих підходів і проходила еволюція економічної безпеки підприємства.

Історичний аспект є основою вивчення будь-якої наукової категорії. Історичні корені й джерела допомагають детальніше розкрити її зміст. Так як історія розвитку наукової категорії «економічна безпека підприємства» не є актуальною без дослідження її сучасних особливостей, то її сучасні риси без дослідження історичного аспекту неможливо повністю ідентифікувати. У результаті проведених досліджень виявлено, що на різних етапах розвитку категорії «економічна безпека підприємства» вона відігравала різну за значущістю роль у системі економічної безпеки країни.

У вирішення наукових проблем, пов’язаних з економічною безпекою, простежується досить нетривала історія, яка починається з використання Ф. Рузвельтом терміна «економічна безпека» при проведенні аналізу внутрішніх проблем Сполучених Штатів Америки. У 1934 році було прийнято перший нормативно-правовий акт з питань безпеки – закон «Про національну безпеку» та створено Федеральний комітет з економічної безпеки з метою підвищення рівня якості життя населення через забезпечення економічної безпеки держави. Основний акцент робився на забезпечення розвитку промисловості, в той час як економічна безпека підприємства поки що не виокремлюється. З цього часу вчені розвинених економічних держав активно та ефективно займались дослідженнями економічної безпеки різних рівнів. У СРСР така проблема не висвітлювалась, але необхідність її аналізу все частіше виходила на перший план.

На другому етапі розвитку економічної безпеки в 1940-60-х роках створено міжнародні асоціації забезпечення міжнародної економічної безпеки розвинених країн світу, зокрема: Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародну асоціацію розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію, Міжнародний центр по регулюванню інвестиційних спорів, Організація країн-експортерів нафти. У цьому випадку виділявся паливно-енергетичний сектор економіки та зосереджувалась увага розвинених країн світу на їх інтеграції та недопущенні паливної кризи.

Третій етап характеризується прийняттям країнами Західної Європи стратегії економічного методу забезпечення національної безпеки, в результаті чого ними створено механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам. Забезпечення економічної безпеки підприємства розглядалось, у першу чергу, для забезпечення соціально-економічних інтересів працюючих.

Наступний етап є характерним, в основному, для країн колишнього СРСР, але його вплив було відчутно в глобальних світових процесах економічної безпеки. На цьому етапі пройшла зміна курсу країн колишнього СРСР з командно-адміністративної системи на формування ринкової системи господарювання. Економічна безпека держав акцентувалась на збереженні їх економічної незалежності. У цей період підприємствам необхідно було перебудовувати свою діяльність повністю під ринкові закони, чого багато з них не витримали. Економічну безпеку підприємствам тепер необхідно забезпечувати самостійно, а не очікувати цього від держави.

У 1988 році в Росії з’являються перші оглядові статті напряму дослідження економічної безпеки. А в 1994 році зростає активність вітчизняних вчених в області дослідження економічної безпеки України та підприємств. На сучасному етапі створено вагомі наукові школи провідних вчених, які займаються дослідженнями економічної безпеки.

Пятий етап характеризується прийняттям країнами колишнього СРСР державних нормативно-правових актів з питань забезпечення національної економічної безпеки, які дозволяли формувати безпечне підприємницьке середовище.

Нова ера інтелектуальної глобальної економіки характеризується комплексною механізацією, автоматизацією, інформатизацією та елекронізацією майже всіх бізнес-процесів. Але поряд з такими позитивними характеристиками, які дозволяють значно підвищити інтенсивність виробництва, сучасне світове економічне співтовариство зіткнулось зі значними проблемами, які загрожують зниженням глобальної економічної безпеки. Серед них можна виділити ключові: економічне відставання країн, що розвиваються; економічні проблеми країн, що переходять від командно-адміністративної системи господарювання до ринкової; наближення продовольчої кризи; радіаційне зараження; значна залежність деяких країн від імпорту традиційних енергоносіїв; низький рівень використання альтернативних енергоносіїв; направлення значних фінансових ресурсів на запобігання війні та багато інших.

Під міжнародною економічною безпекою розуміється така економіч-

на взаємодія країн, яка виключала б навмисне завдання збитку економічним інтересам якоїсь країни [148]. Дестабілізуючими факторами зниження рівня міжнародної економічної безпеки можуть бути: порушення стабільності міжнародної торгівлі; обмеження доступу деяких країн до стратегічних ресурсів шляхом їх дорожчання, або під впливом політичних факторів; навмисне створення перешкод при обміні новими актуальними технологіями; створення сприятливих умов деякими країнами для «відпливу» висококваліфікованих кадрів з інших країн та інші.

Відповідно до Концепції економічної безпеки України суть економічної безпеки країни визначається як «спроможність національної економіки забезпечити свій вільний незалежний розвиток і утримати стабільність громадянського суспільства та його інститутів, а також достатній оборонний потенціал країни за всіляких несприятливих умов і варіантів розвитку подій та здатність Української держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз» [114]. Інтенсифікація інтелектуально-інноваційного розвитку України є основною передумовою досягнення нею високого рівня економічної безпеки.

Економічну безпеку регіонів України можна охарактеризувати такими основними дестабілізуючими факторами, як: виснаження виробничо-технічного потенціалу, погіршення екологічної обстановки, зростання безробіття, втрата продовольчої незалежності, порушення рівномірності фінансового забезпечення (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Ієрархія рівнів економічної безпеки


Опорою національної економіки та економічного розвитку регіонів є високорозвинені виробничі структури, які спроможні успішно досягати поставлених ринкових цілей. З метою систематизації та структурування необхідно провести поглиблений теоретичний аналіз поняття «економічна безпека підприємства» (табл. 1.1).

Економічну безпеку підприємства можна розглядати як одну з складових загального поняття «безпека».


Таблиця 1.1

Систематизація визначень наукового поняття «економічна безпека підприємства»

Автори

Визначення поняття «економічна безпека підприємства»

1

2

Стан ефективного використання ресурсів

Олейников Є. А.

[106, с. 138]стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для подолання загроз i забезпечення стабільного функціонування підприємства тепер i в майбутньому

Ілляшенко С. Н. [64],

Кузенко Т. Б.

[81, c. 12]


стан ефективного використання його ресурсів i існуючих ринкових можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім i зовнішнім загрозам i забезпечувати його тривале виживання i стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії

Кірієнко А. В.

[67, c. 6]стан оптимального для підприємства рівня використання його економічного потенціалу, за якого діючі та/або можливі збитки виявляються нижчими за встановлені підприємством межі

Стан виробничої системи

В. Тамбовцев [132]

сукупність властивостей стану виробничої підсистеми економічної системи, яка забезпечує можливість досягнення цілей всієї системи

Ю. Лисенко [86]

стан виробничо-економічної системи, при якому функціонують механізми запобігання чи зменшення ступеня впливу погроз стабільності функціонування і розвитку підприємства

О. Судакова [128]

такий стан розвитку економічної системи, який забезпечує її ефективне функціонування засобом належного використання внутрішніх та зовнішніх чинників, а також здатність результативного протистояння негативному зовнішньому впливу

Наявність конкурентних переваг

Бєлокуров В. В.

[22]


наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю матеріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічно-

го потенціалів i організаційної структури підприємства до його стратегічних цілей i завданьСтан економічного розвитку

Р. Дацків [51]

такий стан економічного розвитку суб’єктів господарювання (особи, держави, організації), який забезпечує йому гармонійний розвиток i ефективне використання шансів i усунення загроз оточуючого середовища

Гармонізація економічних інтересів

Козаченко Г. В.,

Пономарьов В. П.,Ляшенко О. М.

[72, с. 87]


міра гармонізації в часі й просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов'язаних з ним суб'єктів навколишнього середовища, які діють поза межами підприємства


Каталог: images -> users
images -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
images -> Зінчук Наталія Анатоліївна
images -> загальна педагогіка та історія педагогіки
images -> Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306
images -> Остополець Ірина Юріївна
images -> Самоменеджмент
users -> Рішення колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації «Про результативність роботи з попередження правопорушень та злочинності, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей» від 29 травня 2013 року
users -> Куліков П. М. Іващенко Г. А. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка