Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університетСторінка15/15
Дата конвертації02.04.2016
Розмір4.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тема 13. Педагогічна комунікація

План
1.Сутність і генезис педагогічного спілкування.
2.Гуманізація навчання як основа педагогічного спілкування.
3.Стилі педагогічного спілкування.
4.Діалог і монолог в педагогічному спілкуванні.
5.Зміст і структура педагогічного спілкування.
6.Особливості педагогічного спілкування у вузі.
1. Сутність і генезис педагогічного спілкування.
Педагогічне спілкування - специфічна форма спілкування, що має свої особливості і в той же час підкоряється загальним психологічним закономірностям, властивим спілкуванню як формі взаємодії людини з іншими людьми, що включає комунікативний, інтерактивний і перцептивний компоненти. (Базові психологічні знання про закономірності спілкування.
Педагогічне спілкування - сукупність засобів і методів, що забезпечують реалізацію цілей і завдань виховання і навчання дітей і визначають характер взаємодії педагога і учнів.
Дослідження в області педагогічної психології показують, що значна частина педагогічних труднощів обумовлена не стільки недоліками наукової і методичної підготовки викладачів, скільки деформацією сфери професійно-педагогічного спілкування.
Аналіз перших професійних кроків викладачів та вчителів виявляє явище, яке можна було б назвати педагогічним імпринтингом (миттєвим відображенням): результати перших контактів з учнями визначають вибір напрямку, яким піде подальша еволюція професійно-педагогічного спілкування. Причому можливі не тільки еволюція, а й становлення педагогічного спілкування від пасивно-інформативного стилю до авторитарно-монологічного або довірче-діалогічному.

2. Гуманізація навчання як основа педагогічного спілкування.
Взаємодія між людьми поряд з предметно-практичною діяльністю - суть головні фактори розвитку людини. Людські взаємини, в тому числі і в навчальному процесі, повинні будуватися на суб'єкт-суб'єктної основі, коли обидві сторони спілкуються на рівних, як особистості, як рівноправні учасники процесу спілкування. При дотриманні цієї умови встановлюється не міжрольовий контакт "викладач-студент", а міжособистісний контакт, в результаті якого і виникає діалог, а значить, і найбільша сприйнятливість і відкритість до впливів одного учасника спілкування на іншого. Створюється оптимальна база для позитивних змін у пізнавальній, емоційній, поведінковій сферах кожного з учасників спілкування. Таким чином, заміна міжрольове спілкування спілкуванням міжособистісним сприяє відходу від формалізму і догматизму в навчанні. Але перехід від директивно-імперативного до демократичного, рівноправного способу спілкування, від монологічного - до діалогічному спілкуванню ніколи не станеться, якщо до нього не готові обидві що сторони. Щоб такий вид спілкування стала реальністю, необхідна сформованість гуманістичного за своїм характером комунікативного ядра особистості як у педагога, так і у студента. У зміст поняття "комунікативне ядро особистості" входять всі психологічні властивості, які встигли розвинутися у даної особи і які проявляються в спілкуванні. Ці властивості відбивають досвід спілкування особистості з різними категоріями людей, як позитивний, так і негативний. Необхідно кожному учаснику спілкування прищеплювати культуру спілкування і формувати позитивний досвід, виробляти вміння бачити в людині найвищу цінність, а в співрозмовника, учасника спілкування - особистість, настільки ж значиму, як і він сам.
Чи буде педагогічне спілкування оптимальним, залежить від педагога, від рівня його педагогічної майстерності та комунікативної культури. Для встановлення позитивних взаємин зі студентами викладач повинен проявляти доброзичливість і повага до кожного з учасників навчального процесу, бути причетним до перемог і поразок, успіхів і помилок учнів, співпереживати їм. Дослідження показують, що педагоги, акцентують власне "я", виявляють формалізм у ставленні до учням, поверхневу включеність в ситуації навчання, авторитарність, підкреслюють власну перевагу і нав'язують свої способи поведінки. У педагогів з центрацій на "другом" проявляється неусвідомлене підлаштовування до учнів, що доходить до самоприниження, вкрай пасивне ініціювання їх активності.
У педагогів з центрацій "я-інший" виявлено стійке прагнення будувати спілкування на рівних засадах і розвивати його в діалогічній формі.
Така взаємодія об'єктивно сприяє гуманізації відносин "викладач-студент" і всього навчання в цілому.

3. Стилі педагогічного спілкування.
Відомий психолог В. А. Кан-Калик виділяв наступні стилі педагогічного спілкування:
1. Спілкування на основі високих професійних установок педагога, його ставлення до педагогічної діяльності в цілому. Про таких кажуть: "За ним діти (студенти) буквально по п'ятах ходять!" Причому у вищій школі інтерес у спілкуванні стимулюється ще й загальними професійними інтересами, особливо на профілюючих кафедрах.
2. Спілкування на основі дружнього ставлення. Воно передбачає захопленість спільною справою. Педагог виконує роль наставника, старшого товариша, учасника спільної навчальної діяльності. Однак при цьому слід уникати панібратства. Особливо це стосується молодих педагогів, які не бажають потрапити в конфліктні ситуації.
3. Спілкування-дистанція належить до найпоширеніших типів педагогічного спілкування. У цьому випадку у взаєминах постійно простежується дистанція у всіх сферах, у навчанні, з посиланням на авторитет і професіоналізм, у вихованні з посиланням на життєвий досвід і вік. Такий стиль формує відносини вчитель-учні. Але це не означає, що учні повинні сприймати вчителя як однолітка.
4. Спілкування-залякування - негативна форма спілкування, антигуманна, що розкриває педагогічну неспроможність вдається до нього викладача.
5. Спілкування-загравання, характерне для молодих викладачів, що прагнуть до популярності. Таке спілкування забезпечує лише помилковий,. дешевий авторитет.
Найчастіше в педагогічній практиці спостерігається поєднання стилів в тій чи іншій пропорції, коли домінує одна з них.
З числа розроблених в останні роки за кордоном класифікацій стилів педагогічного спілкування цікавою видається типологія професійних позицій вчителів, запропонована М.Тален.
Модель I - "Сократ". Це вчитель з репутацією любителя суперечок і дискусій, навмисно їх провокує на заняттях. Йому властиві індивідуалізм, несистематичність в навчальному процесі через постійну конфронтації; учні посилюють захист власних позицій, вчаться їх відстоювати.
Модель II - "Керівник групової дискусії". Головним у навчально-виховному процесі вважає досягнення згоди і налагодження співпраці між учнями, відводячи собі роль посередника, для якого пошук демократичного згоди важливіший за результат дискусії.
Модель III - "Майстер". Учитель виступає як зразок для наслідування, що підлягає безумовному копіювання, і перш за все не стільки в навчальному процесі, скільки у ставленні до життя взагалі.
Модель IV - "Генерал". Уникає якої двозначності, підкреслено вимогливий, жорстко домагається слухняності, оскільки вважає, що завжди і у всьому правий, а учень, як армійський новобранець, повинен беззаперечно підкорятися наказам віддається. За даними автора типології, цей стиль більш поширений, ніж усі разом узяті, в педагогічній практиці.
Модель V - "Менеджер". Стиль, який одержав поширення радикально орієнтованих школах і пов'язаний з атмосферою ефективної діяльності класу, заохоченням їх ініціативи та самостійності. Учитель прагне до обговорення з кожним учнем сенсу розв'язуваної задачі, якісному контролю та оцінки кінцевого результату.
Модель VI - "Тренер". Атмосфера спілкування в класі пронизана духом корпоративності. Учні в даному випадку подібні гравцям однієї команди, де кожен окремо не важливий як індивідуальність, але всі разом вони можуть багато чого. Вчителю відводиться роль натхненника групових зусиль, для якого головне - кінцевий результат, блискучий успіх, перемога.
Модель VII - "Гід". Втілений образ ходячою енциклопедії. Лаконічний, точний, стриманий. Відповіді на всі питання йому відомі заздалегідь, як і самі питання. Технічно бездоганний і саме тому часто відверто нудний.
М. Тален спеціально вказує на підставу, закладене в типологізацію: вибір ролі педагогом, виходячи з власних потреб, а не потреб учнів.

4. Діалог і монолог в педагогічному спілкуванні.
Очевидна протилежність монологічної і діалогічної форм педагогічного спілкування. У першому випадку існують суб'єкт-об'єктні відносини, де об'єктом є учень, студент, клас, група. У другому - суб'єкт-суб'єктні відносини, при яких педагог взаємодіє з учнем або з учнями на основі партнерських відносин, у союзі з ним або з ними. Ця відмінність і складає сутність педагогічної співпраці, коли у своїй діяльності викладач відходить від звичних уявлень про працю педагога, де один (педагог) повинен вчити і направляти розвиток, виховувати, а інші вчитися і розвиватися під його керівництвом. Які ж умови плідної педагогічного спілкування на основі педагогічного співробітництва?
1. Педагогічне співробітництво - двосторонній процес, заснований на взаємодії викладач - студент, успішність якого залежить від діяльності та особистості педагога і діяльності учня.
2. Педагогічна взаємодія адекватно індивідуальним можливостям особистості учня, сприяючи їхньому максимальному прояві.
3. Педагогічне спілкування, засноване на співпраці, передбачає творчий пошук викладачем оптимальних педагогічних рішень.
Таким чином, педагогічне спілкування, засноване на суб'єкт-суб'єктних відносинах, проявляється у співпраці, яке здійснюється в атмосфері творчості і сприяє гуманізації навчання.

5. Зміст і структура педагогічного спілкування.
Основні форми педагогічної діяльності протікають в умовах спілкування. Будь то лекція, семінар, іспит, залік, захист курсового проекту або реферату, викладач спілкується з потоком, групою, підгрупою, особистістю.
Зміст спілкування складає обмін інформацією. Але цим спілкування не вичерпується. Найважливішою стороною спілкування є прагнення зберегти вигляд однієї людини в іншому, транслювати себе в іншого через спільну діяльність. Це вже особистісне спілкування.
Спілкуються люди прагнуть поділитися своїм буттям з іншими, обговорити якісь події, що хвилюють обидві сторони. Це - особистісне взаємодія в спільній діяльності викладача і студента, І в цьому сенсі спілкування виступає як найважливіший інструмент вирішення навчально-виховних завдань. Без організації продуктивного спілкування викладача та студентського колективу неможливо плідно реалізувати дидактичні і власне виховні завдання педагога вузу.
Спілкування виступає в трьох аспектах:
• по-перше, як засіб вирішення навчальних завдань;
• по-друге, як система соціально-психологічного забезпечення виховного процесу;
• по-третє, як спосіб організації взаємин викладачів і студентів, в якому поєднуються навчання і виховання, і як процес виховання особистості і творчоїіндивідуальності.
Отже, викладач вузу постає як ініціатор і керівник процесу спілкування, суть якого складають система, прийоми та навички взаємодії педагога і студентського колективу, змістом якого є обмін інформацією, навчально-виховний вплив, організація взаємин і трансляція особистості педагога учнем.
Численні дослідження вчених і практика показують, що молоді педагоги, що розпочинають свою педагогічну діяльність, відчувають труднощі в налагодженні педагогічного спілкування, взаємин зі студентами в сфері особистісних контактів, а саме до неї студенти висувають значні вимоги.
Щоб оволодіти основами професійно-педагогічного спілкування зі студентами, необхідно знати його змістовні і процесуальні характеристики.
Педагогічна взаємодія - процес творчий незалежно від того, який аспект спілкування мається на увазі: рішення навчально-виховних завдань або організація взаємин. Творчий характер носить і рішення педагогічних завдань, і процес втілення цього рішення в спілкуванні зі студентами.
Від того, яка інформація відібрана, як вона збудована, як поєднуються в ній загальне та приватне і як це доноситься до аудиторії, обговорюється, перевіряється, розуміється і оцінюється студентами, залежать успіх лекції, якість знань, взаємний контакт.
Якщо взяти стійкі форми вузівської навчальної діяльності (лекцію, семінар, практичні заняття, лабораторні роботи), то процес підготовки до них і їх проведення включають в себе певну комунікативну структуру, яку необхідно освоїти творчо.
Дослідження проблем комунікації в навчальному процесі дають можливість виділити наступну структуру педагогічного спілкування, органічно пов'язану з творчою роботою викладача.
Етапи педагогічного спілкування включають:
1. Прогностичний етап: моделювання педагогом спілкування з групою, потоком в процесі підготовки до педагогічної діяльності.
2. Початковий період спілкування: організація безпосереднього спілкування з аудиторією, групою.
3. Управління спілкуванням у розвиненому педагогічному процесі.
4. Аналіз здійсненої системи спілкування і моделювання спілкування в майбутній діяльності. Розглянемо змістовні і процесуальні особливості виділених творчих етапів спілкування.
Перший етап. У процесі моделювання спілкування здійснюється планування комунікативної структури майбутньої діяльності відповідно:
а) педагогічним цілям і завданням;
б) загальної педагогічної та морально-психологічної ситуації в аудиторії;
в) творчої індивідуальності самого педагога;
г) індивідуальним особливостям студентів;
д) пропонованій системі методів навчання і виховання. Все це, разом узяте, є випереджальну
стадію педагогічного спілкування. Цю стадію потрібно добре продумувати. Методична та змістовна структура занять повинна вплинути на виникнення емоційного єдності, створення атмосфери спілкування. "Навчання - це не механічна передача знань. Це найскладніші людські взаємини", - зазначав В. О.Сухомлинський.
Другий етап. Це початковий період спілкування, організація безпосередньої взаємодії з аудиторією, початок контакту, багато в чому визначає успішність подальшого розвитку змістовного і соціально-психологічного аспекту педагогічної діяльності.
Найважливішими елементами цього етапу є:
а) конкретизація спланованої моделі спілкування;
б) уточнення умов і структури майбутнього спілкування;
в) здійснення споконвічної стадії безпосереднього спілкування.
Викладач повинен уточнити з перших миттєвостей загальний настрій аудиторії і можливості роботи за допомогою обраних на попередньому етапі методівроботи.
Педагог виступає як ініціатор спілкування: від того, як він організовує перехід від предкоммуникативная ситуації до ситуації безпосереднього педагогічного спілкування, залежить успіх. Чи зуміє він налаштувати аудиторію, створити ауру привабливості, відчути незримі флюїди емоційного єдності? Управління пізнавальним пошуком на занятті здійснюється через вірно сплановану та організовану систему спілкування.
Третій етап - управління розвиваються педагогічним процесом. Метод навчання та система спілкування повинні бути адекватні. Тільки тоді буде ефективна спільна робота викладача і студентів.
Отже, крім дидактичних і методичних вимог до лекції, існує ряд соціально-психологічних вимог до неї:
1. Становлення психологічного контакту з групою для передачі інформації та її особистісного сприйняття студентами.
2. Розробка психологічно обгрунтованої партитури лекції, тобто використання елементів бесіди, риторичних питань, ситуацій роздуми і т.п., наявність певної логіки в чергуванні фактів і узагальнень, яскравих прикладів і теоретичного матеріалу. Оптимальне поєднання таких прийомів забезпечує психологічний контакт, а отже, реальне включення студентів у процес пізнання.
3. Створення через систему психологічних засобів обстановки колективного пошуку і спільних роздумів, що особливо важливо для реалізації всіх видів проблемного навчання, якому необхідні як ніякому іншому комунікативні компоненти.
4. Управління пізнавальною діяльністю студентів. Стиль спілкування знімає психологічний бар'єр віку і досвіду, сприяє організації взаємин на основі захопленості спільною творчою діяльністю.
5. Єдність ділового та особистісного аспектів, що забезпечує не тільки інформаційний лад лекції, а й самовираження особистості педагога. Воно надає лекції світоглядну спрямованість, підвищує ефективність будь-якого виду навчальної роботи.
6. Цілісна, педагогічно доцільна система взаємин педагога і студентів, яка забезпечує настрій студентів на спілкування з педагогом і викликає інтерес до викладається дисципліни, підвищує мотивацію навчання за рахунок соціально-психологічних резервів. Таким чином, доцільно організоване педагогічне спілкування виконує не тільки функції стійкої комунікації, а й сприяє формуванню прогресивної спрямованості і світоглядних позицій.
Четвертий етап. Викладач аналізує використану ним систему спілкування, уточнює можливі варіанти організації спілкування в даному колективі, аналізує зміст заняття і тим самим прогнозує майбутнє спілкування з аудиторією. На четвертому етапі цикл спілкування закінчується і здійснюється перехід до першого етапу.

6. Особливості педагогічного спілкування у вузі.
Вуз відрізняється від школи змістом навчання і виховання, зміною їх форм. Основна функція вузу - формування особистості фахівця. І цій меті має бути підпорядковане спілкування викладачів і студентів. Система вузівського педагогічного спілкування в ланці "викладач-студент" якісно відрізняється від шкільного самим фактом їх прилучення до загальної професії, а це значною мірою сприяє зняттю вікового бар'єру, що заважає плідній спільній діяльності.
В системі вузівського педагогічного спілкування поєднуються два чинники:
1)взаєминиведений-ведучий;
2)взаємини співробітництва учня і навчального.
Саме цей соціально-психологічний стрижень надає взаєминам у вузі особливу емоційну продуктивність. Без усвідомлення партнерства в діяльності студентів важко залучити до самостійну роботу, прищепити їм смак до професії, виховати професійну спрямованість особистості в цілому. Найбільш плідний процес вузівського виховання і навчання забезпечується саме надійно вибудуваної на вузівському рівні системою взаємин.
Основні вимоги до відносин "викладач-студент", "студент-студент" можна сформулювати наступним чином:
• взаємодія чинників співробітництва та відомості при організації виховного процесу;
• формування духу корпоративності, колегіальності, професійної спільності з педагогами;
• орієнтація системи педагогічного спілкування на дорослу людину з розвиненою самосвідомістю і тим самим подолання авторитарного виховного впливу;
• використання професійного інтересу студентів як чинника управління вихованням і навчанням і як основи педагогічної та виховної роботи.
Такий стиль формується під впливом двох найважливіших факторів:
•захопленості наукою, предметом;
• прагнення перетворити галузь наукового пошуку в матеріал педагогічного впливу, так званого педагогічного почуття.
Формування подібного стилю пов'язано з подоланням типового для вузу протиріччя: наука і викладання тягнуть в різні боки. А вони з відцентрових повинні перетворитися на доцентрові сили.
Посилене поєднання наукової та педагогічної діяльності є основоположним у соціально-психологічній структурі педагогічного спілкування. Дружнє ставлення, не що у панібратство, загальна захопленість професійними завданнями складають той емоційний фон, на якому відбувається навчання. Етико-психологічні основи взаємин викладача і студентів складаються поступово. Вони залежать від багатьох причин. Від життєвого, навчального, суспільного досвіду учнів, традицій інституту, кафедри, від педагогічної спрямованості особистості вузівського педагога.
Дослідження з педагогіки вищої школи підтверджують, що молода людина, вступивши до вузу, не відразу стає студентом за своїми психологічними характеристиками. Спочатку йде процес адаптації до нових форм навчальної діяльності, контролю, соціальним статусом, позначається відірваність від сім'ї, нові побутові умови. Надзвичайно важливо сформулювати правильну систему взаємин студентів-першокурсників та професорсько-викладацького складу. Неправомірний перенесення шкільних відносин між вчителем і учнями в вуз серйозно заважає подальшому процесу розгортання відносин студентів і викладачів, а часом і деформує структуру педагогічногоспілкування.
Вища школа пред'являє високі вимоги до психологічного клімату кафедри, факультету, вузу в цілому, реалізується в повсякденному педагогічному спілкуванні. Формування власного індивідуального стилю спілкування із студентами пов'язане з розвитком творчої індивідуальності професорів, доцентів, викладачів.
Важливим завданням початківця вузівського педагога є пошук оптимального для цілей виховання власного індивідуального стилю спілкування із студентами. Його виробленню сприяють такі прийоми:
- Включення студентів в початкові форми дослідницької діяльності;
- Створення форм спільного спілкування для кращої особистісної соціалізації студентів, участь в засіданнях кафедри, конференціях, лекціях серед населення, виступи у пресі і т.д.;
-Спільна науково-дослідна робота;
- Спільні нерегламентіруемие, неофіційні контакти, бесіди про науку, мистецтво, професії, книги;
- Участь професорсько-викладацького складу в студентському дозвіллі (огляди, олімпіади, конкурси, "круглі столи").
Педагогічний вплив має бути систематичним і безперервним, переходячи від учбово-орієнтованого до науково-пошукового, від офіційно-регламентованого до неофіційно-довірчого спілкування. Особливі вимоги пред'являються до етико-психологічній основі взаємодії вченого-педагога і студентів. У цьому плані важливу роль грають індивідуально-типологічні характеристики або стиль спілкування.
Стиль спілкування
У стилі знаходять вираження:
а) особливості комунікативних можливостей педагога;
б)досягнутий рівень взаємин;
в)творча індивідуальність педагога;
г)особливості студентського колективу.
Стиль спілкування втілює соціально-етичні установки суспільства, вузу, він відображає особистісний і педагогічний рівень педагога, його емоційно-психологічніособливості.
Оптимальний стиль спілкування - це спілкування, що грунтується на захопленості викладача і студентів спільною творчою діяльністю, що відбиває саму специфіку формування особистості фахівця у вузі і втілює в собі взаємодію соціально-етичних установок педагога і навиків професійно-педагогічногоспілкування.
Студентський потік або група є те середовище, яка формує викладача. Поза цим середовищем не відбудеться становлення особистості педагога. З метою формування власного стилю, навичок і вмінь оптимального педагогічного спілкування в процесі підготовки може бути використаний комунікативний тренінг, вирішальний дві тісно пов'язані між собою завдання:
• вивчення, осмислення і освоєння природи, структури і закономірностей педагогічногоспілкування;
• оволодіння процедурою й "технологією" педагогічної комунікації, розвиток комунікативних здібностей, формування умінь і навичок професійно-педагогічногоспілкування.
У педагогіці вищої школи розроблена система тренінгів педагогічного спілкування, що включає в себе вправи, спрямовані на:
а) практичне оволодіння процедурою й "технологією" педагогічної комунікації на основі відпрацювання найважливіших її елементів;
б) цілісне дію - спілкування в заданій педагогічній ситуації на основі всієї структури діяльності педагога. Перший цикл складається із вправ на формування вмінь послідовно діяти у вузівській аудиторії, знімати м'язову напругу під час педагогічної роботи, на розвиток навичок пильної уваги, спостережливості і зосередження. До них належить спеціальна група вправ по техніці та культурі мовлення з використанням магнітофонного запису, завдання, що забезпечують розвиток міміки і пантоміміки, успішно протікають при застосуванні аудіовізуальної техніки.
Другий цикл - педагогічний тренінг, що включає в себе навчання спілкуванню в типових ситуаціях згідно з конкретними умовами педагогічної діяльності в даному колективі, розвиток педагогічного уяви, інтуїції, навичок імпровізації, постановки та вирішення комунікативних завдань. У нього входять різноманітні завдання на дію в типових ситуаціях (залік, іспит, семінар), включаючи спеціально інсценовані педагогічні завдання.
Соціальні та політичні процеси в нашому суспільстві пробудили прагнення до самовираження, зумовили ранню соціалізацію особистості. Це не могло не відбитися на вузівського життя. Органи студентського самоврядування контролюють побутові умови, навчальну діяльність, суспільне і соціальне життя студентства. Підвищився правовий рівень культури студентів, прекрасно обізнаних про свої права, нормі семестрової та тижневого навчального навантаження, самостійної роботи, контролю. Все це повинно враховуватися викладачем при розробці комунікативного аспекту педагогічної діяльності, в якому явно проглядається тенденція до демократизації вузівського спілкування. У цій ситуації педагог повинен уникати двох крайностей - менторства і панібратства.
Слід не тільки розвивати власну комунікативне майстерність, а й прищеплювати студентам культуру спілкування. Педагогу потрібні як знання їх психології, так і постійний облік соціологічних даних, що стосуються особливостей соціалізації і ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Молодим педагогам корисно знати, що у так званих "неформалів" 80-х рр.., З яких вийшло багато суспільно-політичні лідери 90-х рр.. В ряду особистісних переваг спілкування з дорослими знаходилося на 24-му місці, спілкування з батьками - на 19-му. Соціологи також відзначають зростаючі темпи зміни поколінь. Сьогодні зміна поколінь (соціалізація, ціннісні орієнтації) відбувається кожні п'ять років. І в цьому плані студенти-першокурсники та випускники представляють різні покоління, їхні погляди кардинально відрізняються один від одного, що обумовлено динамікою соціальних і економічних перетворень у нашій країні і темпами розвитку світового співтовариства в цілому.
У зв'язку з вище переліченим особливу роль в наші дні в педагогічному спілкуванні, в тому, приречене воно на невдачі або, навпаки, на успіх, відіграє особистість педагога.
Список рекомендованої літератури

 1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я.Я. Болюбаш. – К.: ВВП «Компас», 1997. – 299 с.

 2. Бондар В. В. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти / В. В. Бондар // Освіта і управління. – 1999. - №1. – С.35 - 44

 3. Верещак Є.П., Лозова О.М. Диференціація навчання за системою рейтингу / Є.П. Верещак, О.М. Лозова // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 1. – С.19 – 26

 4. Власова О.І., Марушкевич А.А.  Основи психології та педагогіки: підручник для студентів гуманітарних факультетів класичних університетів / О.І.Власова, А.А. Марушкевич. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. - 255 C

 5. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – С. 113-209

 6. Закон України «Про вищу освіту» // Держава і право. – 2002. - № 43. – С.55 - 77

 7. Закон України «Про вищу освіту» // Урядовий кур’єр. – 2002. - №  16. – С.38 – 49

 8. Коваленко О.Є. Проблеми методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін / О.Є.Коваленко // Педагогіка і психологія. – 1996. - №4. – С.84 - 97

 9. Козак Ф.В., Свирида В.В. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів / Ф.В.Козак, В.В.Свирида // Проблеми вищої школи: Наук.-метод. Збірник. – К.: Вища школа, 1994. – 392 с.

 10. . Лебединський І.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні загальноосвітніх предметів / І.П.Лебединський // Нові технології навчання: Наук.-метод. Зб. – К., 1996 . Вип. 17. – С.137 - 147

 11. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.С.Лозниця //. – К.: «ЕксОб», 1999. – С. 252-260

 12. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.Д.Максименко. – Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 66-70.

 13.  Методика організації науково-дослідної роботи /за ред.. Г.І. Артемчик. – К., 2000. – 315 с.

 14.  Мороз О.Г. Навчальний процес у вищій школі / О.Г.Мороз. – К: Форум, 2001. – 543 с.

 15. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.А М’ясоїд.. – К.: Вища шк., 2004. – С. 225-236.

 16.  Немиш Н.В. Методи навчання у вищій школі / Н.В.Немиш // Науковий вісник УДУ: Педагогічна соціальна робота. – Ужгород, 2000. – Вип. 3. – С.88 – 99

 17. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.152-162

 18.  Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) - Тернопіль, 2004.

 19. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.Д.Давидов. — К.: Знання, 2005. — 486 с

 20. Педагогіка для громадянського суспільства // Під ред. докт. пед. наук. Т.С.Кошманової. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка.– 2005.— 321 с

 21. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред.. З.Н. Курлянд. – К, 2005.— 411 с

 22. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С.89-109, 180-220.

 23. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред.. З.Н. Курлянд. - з-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С.96-97

 24. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: Каравела, 2008. – С.102-123.

 25. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.В.Савчин. – К.: Академвидав, 2007. – С. 344-348.

 26. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З.І.Слепкань. – К: Форум, 2005– 252 с.

 27. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.М.Степанов, М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2003. – С. 70-79.

 28. Філоненко М.М. Психологія спілкування: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М.Філоненко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 151-188.

 29. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /М.М.Фіцула. – К: Форум, 2000.

 30. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М.Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с.

 31. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М.Фіцула. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с.

 32. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М.Фіцула. – К.: «Академвидав», 2006. – С.76—86, 171-210.

 33.  Шостак Н.В. Вища школа: технології навчання / Н.В.Шостак. – К., 2000. – 278 с.

 34.  Яблонський В. Вища школа України на рубежі тисячоліть / В.Яблонський. – К., 1999. . – 415 с.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка