Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університетСторінка13/15
Дата конвертації02.04.2016
Розмір4.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тема 11. Основи підготовки лекційних курсів
План

1.Пісьмовий текст як засіб організації та передачі інформації


2.Проектування описового навчального тексту лекції
3.Методичні аспекти викладу лекційного тексту
4. Психологічні особливості діяльності викладача при підготовці і читанні лекції

1. Письмовий текст як засіб організації та передачі інформації.
З тих пір, як ми навчилися грамоті, ми щодня маємо справу з письмовими текстами різного роду. Сенс слова "текст" ясний кожному, але далеко не кожен знає, що у слів "текст" і "текстиль" один корінь, бо вони обидва сходять до латинського "textum", що буквально перекладається як "виткане". Отже, текст має внутрішню організацію, він зітканий зі слів, об'єднаних змістом. Це знаковий ряд, і в широкому сенсі текстом можна назвати семіотичний організовану послідовність знаків. У тлумачному словнику російської мови Д. Н. Ушакова текст визначається як "будь-яка відображена в писемності або пам'яті мова, написані або сказані кимось слова, які можна відтворити в тому ж вигляді". Ці визначення допомагають нам повніше осягнути суть тексту як знакового ряду, що складається з елементів, пов'язаних один з одним певним змістом, і несе інформацію, яка має властивості запам'ятовуватися і осмислюватися. Текст - категорія не тільки лінгвістична, а й психологічна. Він має задані властивості, від яких залежить психологія його сприйняття. Тексти бувають художні, релігійні, наукові, навчальні, нормативні, рекламні ... (Перелік можна було б продовжити). Кожен має свого читача і сприймається по-різному. Текст може бути емоційно забарвлений і сухий, точний. В одних випадках музикальність тексту превалює над змістом, в інших головний стрижень становить сенс, інформація.
Так, в художніх текстах і особливо поезії власне інформативність як би відходить на другий план, а на перший виступає емоційно-образний лад, розрахований на реакцію читача чи слухача. Згадайте знамените: "Часом знову гармонією уп'юсь, над вигадкою сльозами обіллюся" А. С. Пушкіна.
Релігійні тексти спрямовані на створення певного духовного настрою, підкріпленого вірою. У них рівне значення надається ємності змісту і музикальності форми. Квінтесенцією такого тексту є молитви, де кожне слово афористично і напевно. Майже всі молитви перетворюються на пісні, наділені найглибшою глуздом. Так "Символ віри" вміщає в себе всі постулати християнства, хоча молитва не така вже велика за обсягом.
Рекламні тексти розраховані на потенційних покупців, тиснуть на їхню підсвідомість. Як правило, вони короткі, помітні, в них, як в жодних інших, присутній наказовий спосіб, що спонукає споживача придбати рекламовану продукцію.
Нормативні тексти відрізняються великою кількістю безособової або невизначено-особистої форми дієслова (слід, потрібно, не потрібно, можна, не можна), а головне - вербальний текст не допускає різночитань (гранична конкретність смислів і дій). Їх структура ємна, щільна, тексти відрізняються стислістю, стислістю, нічого зайвого.
Науково-популярний текст поєднує в собі інформативність з цікавістю. Він повинен зацікавити читачів, які мають лише загальні уявлення про суть того, що викладається в тексті, пробудити в них бажання дізнатися більше, а для цього - бути доступним для їх сприйняття.
Науковий текст розрахований на професійно компетентної людини, діяча даної галузі науки, скажімо, на колег. Такий текст рясніє безліччю термінів, формул, йому властивий науковий стиль. Головне в ньому - наявність наукової інформації, часто якісно нової. Оскільки науковий текст призначається для присвячених і не виконує навчальної функції, в ньому яскравіше проявляються авторські стильові особливості. Цей текст може бути навіть важким для сприйняття, що ні в якій мірі не применшує його наукової цінності, але може приректи його на неуспіх. Так у свій час не була зрозуміла знаменита "теорема Франсуа Вієта" через труднощі її стилю.
Науково-навчальний текст.

Функції науково-навчального тексту, по-перше, - передача наукової інформації в стиснутому і систематизованому вигляді, доказ її професійної корисності і практичної цінності для учнів і, по-друге, активізація їх логічного мислення.


Відповідно до призначення тексту в мові склалося п'ять стилів викладу думки: розмовно-побутову, офіційно-діловий, художньо-літературний, публіцистичний і науковий. Кожен з них має свої особливості. Як зазначав В. Г. Бєлінський, "філософ говорить силогізмами, поет - образами і картинами". Науковий стиль, який представляє лінгвістичні параметри наукового тексту, повинен мати ті ж властивості, що й саме наукове дослідження: логіка, доказовість, точність визначень і формулювань, відсутність різночитання, емоційної забарвленості. Він характеризується великою кількістю наукових і технічних термінів, допускає повтор слів у вузькому контексті. У науковому тексті часто вживається авторське "ми" або опускається особисте займенник, що сприяє об'єктивізації наукової інформації, крім того, йому властиво вживання пасивного стану. Все це повною мірою стосується і стилю науково-навчального тексту, яким є лекція. До важливих критеріїв оцінки якості лекції можна також віднести точність і ясність мови, що забезпечують адекватність змісту тексту для автора і слухачів і відповідно його розуміння.
Але описані вище стильові параметри письмового тексту лекції представляють лише допоміжний засіб організації та передачі інформації. Текст має ряд властивих йому структурних властивостей зі своєю ієрархією.
Насамперед текст має дескриптивну структуру, він тому і текст, а не набір слів, що створений для опису факту, явища, поняття, властивості, дії і т.п., тобто кожен текст, описуючи щось, дає нам інформацію, і частини цієї інформації пов'язані один з одним єдиною логікою, єдиним сенсом. Отже, властивістю тексту виступають його дескриптивні, тобто описова структура; інформативність, тобто інформаційна структура; логічність, тобто логічна структура. Ці структури підкріплюються в тексті ілюстративністю, як вербальної, так і графічної. Вербальна ілюстративність більшою мірою властива художній літературі (портретні характеристики персонажів, опису інтер'єрів і т.д.), буквальна ілюстративність властива як художньому (книжкові ілюстрації), так і науковому, і науково-навчального тексту (малюнки, схеми, графіки).
Будь-який текст має контекст, тобто текстове оточення, і мислиться в залежності від такого, так само як і слово, що має багато сенсів в словнику і конкретний - в контексті. Розділ осмислюється в контексті лекції, лекція - в контексті модуля або частини курсу, модуль - в контексті курсу.
Існує ще одна пов'язана з текстом лінгвістична характеристика - підтекст, тобто прихований вторинний зміст тексту. Але ця характеристика притаманна літературному тексту. Підтекст існує в притчі, в байці, написаної езоповою мовою; він сходить до античності і у всі часи представляв і представляє засіб сказати таємно про те, про що не можна сказати відкрито в даному соціально-історичному контексті. Крім того, підтекст - інформація для роздумів, засіб змусити читача глибше осмислити прочитаний текст. У тексті можуть існувати два підтексту. Підтекст - один з улюблених прийомів у сучасній зарубіжній прозі. Так, наприклад, роман "Чума" французького лауреата Нобелівської премії А. Камю має текст - хроніку чумної епідемії в алжирському місті Орані, підтекст - боротьбу французького Опору і глибинний філософський підтекст - вічну боротьбу Добра і Зла. Науковий і навчально-науковий тексти виключають різночитання і підтексту не мають.
Текст як носій інформації у своїй структурі містить інформативні одиниці. Виділяючи їх в тексті, відповідно до їх значимості для читача в плані розкриття основного змісту тексту, ми можемо уявити структуру тексту наступним чином:
• основна думка тексту, що формує нове поняття про предмет висловлювання;
• основні теми тексту, що відображають основні положення, викладені в тексті;
• основні факти тексту, що роз'яснюють і ілюструють основні положення тексту;
•деталі і подробиці тексту.
Наведені чотири рівні осмислення відображають ієрархію логіко-рефлексивних рівнів сприйняття текстової інформації. Спочатку осягається загальний зміст, а потім деталі і зокрема.
При формуванні знань і умінь процес рефлексії може відбуватися у зворотному порядку від простого-до складного, здійснюється вільно на всіх рівнях і в тому і в іншому напрямках, формуються системні знання. Культура роботи з текстом необхідна кожному, хто займається розумовою працею. Це невід'ємна частина педагогічної майстерності, інструментарій вченого і аспіранта, її потрібно прищепити студентам. Доцільно об'єднати зусилля педагогів загальноінженерних, гуманітарних і спеціальних кафедр. Велику допомогу в цьому плані можуть зробити викладачі кафедр іноземних мов, навчальних студентів пошуковому читання. Пошукове читання - вид читання для вилучення потрібної інформації - найпоширеніший вид роботи з науковою та навчальною літературою. Виходячи з передбачуваного використання інформації, що витягується в процесі пошукового читання і що з цього установки на ступінь повноти і точності осмислення, можливо обмежити глибину розуміння тексту елементами 4-го порядку (деталі та подробиці тексту). Така схема дозволяє ясно уявити потенційну програму його основної думки і достатньою мірою оцінювати адекватність осмислення тексту при пошуковому читанні. Для формування навичок орієнтування в тексті рекомендуються такі навчально-тренувальні дії:
•стиснення інформації окремих текстових елементів;
•виділення основних теоретичних положень;
•виокремлення несуттєвою, фонової інформації;
•визначення основної ідеї тексту;
•виклад змісту у власній інтерпретації;
• складання анотації, реферату, конспекту. Інформація про структуру тексту передається поліграфічними засобами: абзаци, інтервали, шрифти. Комп'ютерний набір розширює ці можливості. Ці елементарні знання формують навички швидкого реструктурування тексту до потрібного в конкретній ситуації обсягу та навички імпровізації, заснованої на лінгвістичних закономірності.
Кожен текст виконує культурологічну функцію. У процесі засвоєння інформації відбувається розширення кругозору, загальної ерудиції, культури мислення, формується асоціативне мислення, підвищується рівень рефлексії. Коли про людину говорять, що він енциклопедично освічений, це передбачає начитаність, компетентність у всіх областях знання, високий рівень його рефлексивних здібностей, сформованість умінь швидко витягти в потрібний момент потрібну інформацію.
Інтеграція перерахованих функцій і властивостей тексту допомагає керувати інформацією, витягувати з неї максимум користі в стислі терміни, організовувати її по-новому у відповідності з конкретними цілями.

2. Проектування описового навчального тексту лекції.
Приступаючи до педагогічної проектування дисципліни та її теоретичної лекційної частини, тобто курсу лекцій, викладач передусім відбирає з відповідної науки (фізики, математики, гуманітарних, галузевих наук) ту необхідну і достатню інформацію, без якої читання курсу неможливо, - так званий базис дисципліни. Потім пише тематичний план лекцій у логічній послідовності. Далі складається робоча програма відповідно до необхідних професійними вміннями та навичками, які необхідно сформувати у студентів в процесі вивчення дисципліни, в ній плануються і практична частина курсу (форми, зміст) і форми контролю. Курс розбивається на модулі. Кожен модуль може містити 1-2 лекції і 2-3 практичних заняття. Число лекцій та практичних занять може бути довільним і залежить від специфіки предмета, але кожен модуль закінчується однією з форм контролю. Всередині модуля як такого розрізняють пізнавальний модуль, тобто лекційну частину, і професійний модуль, тобто практичну частину. Ми вже згадували про це в розділі про рейтингової форми контролю. Нас в даному контексті цікавить пізнавальний модуль як частина лекційного курсу, конкретний розділ, що містить логічно закінчену частину навчальної інформації. Готувати лекційний матеріал доцільно для повного модуля. Підготувавши текст для лекцій одного модуля, можна переходити до наступного.
Говорячи про лекційному тексті, ми будемо мати на увазі типову інформаційну лекцію, незалежно від того, планується модульне навчання з даної дисципліни чи ні. В основу методології проектування лекційного курсу у вигляді тексту лекцій покладено принципи системності, інформативності, наочності та зрозумілості.
Навчальний текст будується на основі реферативно перероблених наукових текстів, системно викладених. Лекція являє собою ланку єдиної замкнутої системи, що складається з модулів. Ціле і його частини пов'язані між собою так, що не можуть існувати одне без одного - система розпадеться, перестане бути такою. Системні зв'язки суть структурно-логічні зв'язки елементів системи в їх взаємодії і взаємозумовленості. У тексті кожної лекції існують внутрішні системні зв'язки між її розділами, що представляють дидактичні блоки. У кожному блоці укладено декілька дидактичних одиниць (явище, закон, факт і т.д.), які в свою чергу можуть бути розчленовані на графи, ступінь складності яких залежить від рівня розуміння і труднощі матеріалу. Через графи (найменші одиниці інформації) реалізується принцип зрозумілості.
Як реалізується в роботі над текстом лекції принцип інформативності? Існує певна методика проектування навчально-описового тексту. Перш за все задається мова опису. Викладач розробляє вербальний текст лекції, проектує графічний текст, число і види формул. Він чітко повинен спланувати, де, коли, скільки, які формули, схеми та графіки слід пред'явити аудиторії на підтвердження і доказ вербальної інформації.
При проектуванні тексту лекції можна використовувати дедуктивний або індуктивний методи викладу. Практика показує, що найчастіше викладачі використовують дедуктивний метод (від загального до окремого). Індуктивний метод може застосовуватися в проблемній лекції. Дедуктивно висловлюваний описовий текст будується за типовою схемою:
•опис параметрів і функцій об'єкта;
•розчленовування об'єкта на істотні частини-блоки;
•опис їх функціонування;
•опис деталей блоку і їх призначення.
Особливу увагу слід приділяти висновки наприкінці розділу і підсумковим висновки наприкінці лекції. У текст слід включити контрольні питання до вузловим моментам лекції, дидактичним блокам і одиницям, пропонованим студентам для активного засвоєння. Питання можуть мати проблемний характер, можуть мати вигляд тесту, який передбачає вибір правильної відповіді, або відповіді типу "так-ні".
Принцип наочності реалізується в процесі читання лекції, однак лектор при проектуванні тексту повинен запланувати всі засоби візуалізації інформації, будь то ТСО (слайди, "Лектор"), схеми, плакати, планшети, роздатковий ілюстративний матеріал або вербальні засоби (приклади, аналогії, порівняння і тощо), їх форму, кількість, черговість демонстрації. Слід також вирішити заздалегідь, коли застосовувати ТСО, що вимагають зашторювання аудиторії, так як недолік освітлення ускладнює конспектування.
Використання апарату "Лектор" дозволяє без зашторювання проектувати на екран виконані на фоліях блок-схеми, що демонструють системні зв'язки між окремими блоками інформації, що сприяє її цілісного сприйняття і формування системнихзнань.
Лінгвістичні параметри лекції можна звести до таких головних вимог: текст лекції має бути гранично насичений змістом, не допускати різночитань. Все незнайомі слова і терміни треба пояснювати аудиторії. Не слід перенасичувати його термінологією та іноземними словами, "наукообразність" мови ускладнює зміст сказаного, змушує слухачів спочатку розшифровувати інформацію, щоб зрозуміти її. Текст лекції повинен бути логічний, ясний і простий і вербальними засобами реалізовувати дидактичні принципи системності, інформативності, ілюстративності, зрозумілості. Слід пам'ятати про те, що навчальна лекція - це канва, опорний матеріал, з яким навчають, може творчо працювати. Лекційний курс представляє той мінімум спресованого та систематизованої інформації, яка доповнюється практичними заняттями і самостійною роботою студентів.
Написаний і відредагований текст лекції бажано віддрукувати в комп'ютерному варіанті і зберігати в спеціальних папках типу альбомів для фотознімків, де кожен лист укладений у подвійну плівку, що запобігає його передчасний знос і втрату. Такий конспект може служити прикладом для наслідування і виховувати у студентів дизайнерську культуру.

3. Методичні аспекти викладу лекційного тексту.
Від того, як лектор "начитає" текст своєї лекції, залежить досягнення ним дидактичних цілей. Існують психологічні особливості сприйняття усного мовлення. Лектор повинен викладати матеріал так, щоб слухачі:
1)розуміли інформацію;
2)вона викликала б у них інтерес;
3) щоб вони встигали законспектувати сприйняту на слух або візуально інформацію - і не механічно, а осмислено;
4) щоб мали можливість короткочасної розрядки під час "піків уваги".
Лекція може бути добре написана і погано прочитана, будучи організованої в письмовий текст, науково-навчальна інформація повинна бути трансформована в усне мовлення так, щоб вона в повному обсязі була сприйнята і засвоєна аудиторією. І тут на перший план виступають мовна культура, ораторське і педагогічну майстерність лектора. Дані анкетування показують, що пік майстерності вузівського лектора припадає на вікову групу викладачів 50-60 років. Позначаються стаж викладацької роботи, спілкування, професіоналізм і соціокультурний досвід лекторів, знання ними психології студентів і технології педагогічногопроцесу.
Лекторська майстерність передбачає вміння користуватися текстом лекції. Знання тексту і сценарію лекції необхідно для її успішної інтерпретації та одночасного управління роботою студентів. Текст регламентує мовну діяльність викладача, не дозволяє йому захоплюватися, забувши про ліміт часу. Необхідно виховувати в собі вміння не тільки анотування, реферування і конспектування, але "згортання" усного викладу без шкоди його інформативності, якщо цього вимагають обставини.
Усна мова дещо відрізняється від письмового тексту елементами розмовного стилю, емоційністю, імпровізацією, "ліричними відступами" під час піків уваги. Лектору необхідно вміння управляти процесом конспектування. Студенти, особливо младшекурснікі, не вміють писати конспект. Вони часто просять лектора диктувати їм. Їх слід навчати вмінню отримувати інформацію з усної мови і переробляти її в конспект: виокремлювати головне, опускати другорядне, застосовувати абревіатури, скорочення, схеми, графічно виділяти формулювання, закони, поняття, визначення і т.п. (Кольорові фломастери, абзаци, підкреслення).
Корисно в ході лекції подавати репліки типу: "Це слід записати буквально"; "Зараз можна просто послухати". Повторами і повільнішим темпом можна виділяти дидактичні одиниці, стежити за їх фіксацією. Корисно час від часу пройти по аудиторії і простежити, чи всі студенти пишуть конспекти, встигають чи за темпом мови лектора.
На лекційному занятті відбувається подвійна трансформація інформації: текст лекції про мову лектора про текст студентських конспектів. У цьому зв'язку корисно перевірити вибірково кілька конспектів, порівнявши їх один з одним, з авторським текстом лекції, встановивши ступінь адекватності навчальної інформації.
Якщо ключова інформація, що міститься в авторському та студентському варіантах тексту співпадає, значить, педагогічна мета лекції досягнута.

4. Психологічні особливості діяльності викладача при підготовці і читанні лекції.
Як вид діяльності викладача лекція з психологічного боку характеризується цілями, мотивами, способами, функціонуванням пізнавальних процесів, напругою силіт.д.
Цілі лекції - це її подаються результати, тобто те, чого хоче досягти викладач: чому навчити, що виховати, дати більше нового матеріалу, поставити ряд проблем або намітити орієнтири для самостійного його вивчення студентами. Визначення мети лекції залежить від її виду: одна справа установча лекція для заочників, зовсім інше - оглядова лекція для випускників або лекція з окремої наукової проблеми. Своєрідною за своїми цілями є вступна лекція: в ній студенти знайомляться з програмою, порядком вивчення предмета, основною літературою і т.д.
Мотиви підготовки та читання лекції викладачем - це побудители його активності, що додають той чи інший зміст його дій. Такими мотивами можуть бути: почуття відповідальності за якість лекції, прагнення сумлінно виконати свої обов'язки, інтерес викладача до предмета, процесу пояснення і передачі знань, бажання допомогти студентам оволодіти складним матеріалом і т.д. Зустрічаються і іншого роду мотиви: блиснути своєю ерудицією, результатами своїх досліджень, повідомити, "що і де відбулося" (оглянути, але не розкрити тему).
Чимало значать мотиви, постійно діючі (почуття обов'язку, почуття відповідальності тощо) і ситуативні (ясне розуміння завдань чергової лекції, необхідність ретельної підготовки до неї та ін.)
Способи підготовки та читання лекції визначаються на основі співвідношення її цілей з конкретними умовами і завданнями діяльності викладача (кому і яка лекція читається, бажане зміст, навчальні та виховні результатиіт.д.).
Підготовка і особливо читання лекцій - це складна діяльність викладача, що вимагає великої напруги всіх його сил і майстерності. Великий російський педагог Ушинський писав, що мистецтво класного оповідання зустрічається у викладачі не часто, - не тому, що це був рідкісний дар природи, а тому, що і обдарованого людині треба багато попрацювати, щоб виробити в собі здатність цілком педагогічного оповідання.
Викладач, готуючись до лекції, визначає її місце в курсі, зв'язок з темами суміжних дисциплін, складає її план, відбирає матеріал, пише текст, виробляє модель свого виступу. При цьому викладач вирішує, які питання він буде висвітлювати більш докладно, які він надасть студентам вивчати самостійно, а які розгляне на семінарському занятті.
Більшість викладачів вважають доцільним писати повні тексти лекцій, відпрацьовувати послідовність і стиль викладу, його логіку, докази, факти і висновки. До кожної лекції, навіть маючи повний її текст і вже прочитавши її, потрібно готуватися знову, подумки її виконати, оновити, поліпшити, залучити новийматеріал.
Якщо викладач з року в рік накопичує факти за своїм курсом, систематично розробляє його проблематику, підготовка чергової лекції стає творчим процесом, щоприносятьзадоволення.
Викладач обмірковує і виробляє установки, способи, як, роблячи вступ, зацікавити, налаштувати аудиторію на слухання лекції, як доказово і глибоко викласти основну її частину і логічно завершити лекцію, зробити висновок. Подумки готуючись до лекції і налаштовуючи себе на творче її читання, викладач уявляє собі аудиторію, її можлива поведінка і ставлення. Як би не був досвідчений викладач, йому не можна бути безтурботним, несамокритична, він повинен завжди пам'ятати про умови колективного уваги слухачів.
Увага студентів в процесі сприйняття лекції є переважно інтелектуальним. Відмітна особливість інтелектуального уваги - його пізнавальна спрямованість, основу якої становить єдність мислення та зосередження.
Велике значення надається виробленню у студентів стійкої звички входити в стан колективного зосередження на предметі лекції обов'язково з першого ж навчальногозаняття.
Будь-яка неадекватна форма мови, невиправдано затягнуті паузи - все це тягне за собою ослаблення інтелектуальної готовності студентів до початку роботи ва лекції.
Практика викладання свідчить, що краще відпрацювати текст лекції, завершити її підготовку за кілька днів до виступу. У цей час мислення на усвідомленому і неусвідомленому рівні продовжить роботу, посилиться самокритичність, виникнуть уточнення, додавання до тексту.
При читанні лекції викладач створює проблемні ситуації, пробуджує в учнів пізнавальний інтерес і бажання знайти способи для їх вирішення. Провідними тут є мотиви інтелектуального пошуку, знаходження рішення тієї чи іншої виниклої завдання.
Викладачеві не слід переповнювати лекцію емоціями. Посилення аргументації, обгрунтування положень, переконання повинні йти за двома напрямками: раціонального і емоційного. Інший раз емоційними прийомами, натиском на голос викладач сподівається подолати "інформаційну порожнечу", наукову і логічну неспроможність висунутих положень, недолік своєї підготовленості. Однак доведено, що позитивний ефект, який дає емоційний процес при деякій оптимальній інтенсивності, може перейти в свою протилежність і дати негативну дезорганізують ефект при надмірному посиленні емоційногозбудження.
Ні вдаване спокій, ні помилковий пафос не можуть дати позитивних результатів, для цього потрібні висока культура, ерудиція, інтелігентність.
Оптимальною діяльність викладача під час читання лекції буде тоді, коли він враховує психологію аудиторії, закономірності сприйняття, уваги, мислення, емоційних і вольових процесів студентів. Лекція за змістом, структурою і формою викладу повинна сприяти сприйняттю та розумінню її основних положень, розвивати інтерес до наукової дисципліни, направляти самостійну роботу студентів, задовольняти і формувати їх пізнавальні потреби.
Різноманіття в побудові і методиці читання лекцій визначається не тільки особливостями наукової дисципліни, а й профілем вузу, факультету, кафедри. Лекції з гуманітарних наук завжди будуть відрізнятися від лекцій з природничо-математичних наук, незважаючи на те, що в тих і інших дотримуються одні й ті ж дидактичні принципи. На одному і тому ж факультеті, по одній і тій же науковій дисципліні лекції методично різняться в залежності від того, читаються вони для студентів молодших або старших курсів, для студентів денного або заочного відділення. У всіх цих випадках доводиться враховувати особливості студентської аудиторії.
Сприйняття лекцій студентами молодших і старших курсів не однаково, і ця обставина завжди враховують досвідчені лектори. Особливо важко засвоювати лекційний матеріал першокурсникам. Вчорашній школяр, що переступив поріг вузу, виявляється в незвичних умовах. Новою для нього перш всього є лекція, яка читається дві години з невеликою перервою. Мова лектора - монологічна; в лекції містяться нові терміни, ставляться складні теоретичні та дискусійні питання, що змушують студента-першокурсника міркувати.
Лекцію треба записувати, а це дуже важка справа для першокурсників. У середній школі вони записували порівняно мало і дуже часто під диктовку вчителя. Не маючи досвіду, студенти перших курсів намагаються записувати дослівно все, допускаючи масу пропусків і спотворень. Проте головна біда першокурсників складається в невмінні виділити в лекції головне, відрізнити другорядне.
Не відступаючи в принципі від істоти вузівського викладання, в методиці читання лекцій необхідно враховувати особливості першого курсу. Тут при читанні лекцій не можна ігнорувати ті навички, які придбані учнями в середній школі. Шляхом ряду прийомів лектор може полегшити першокурсникам сприйняття і засвоєння лекційного матеріалу:
1. Для розкриття складних теоретичних положень слід наводити найцікавіші факти, прості і яскраві приклади.
2. При будь-якій можливості необхідно показувати зв'язок висловлюваного наукового матеріалу з практикою, значення набувають знань у майбутній практичній діяльності з обраної спеціальності.
3. Максимально використовувати в процесі читання лекцій наочні посібники та технічні засоби навчання.
4. Темп лекції має бути кілька уповільненим; найважливіші положення необхідно повторити, спеціальні терміни пояснити і правильно записати. У той же час лектор не може знижувати темп викладу до диктування.
5. Дуже важливо пов'язати зміст лекції з наступними за нею лабораторними і практичними заняттями.
6. У процесі читання лекції рекомендується орієнтувати студентів щодо літератури та якості підручників та навчальних посібників, тим самим спрямовуючи на самостійну роботу.
7. Вельми ефективною є комбінація монологічного і евристичного методів викладу лекційного матеріалу.
Зрозуміло, лектор поступово ускладнює свої лекції за змістом і за формою, готуючи першокурсників до труднощів, неминучим при глибокому вивченні науки.
Враховуючи особливості студентської аудиторії на першому курсі, лектор не має права піддатися спокусі спростити свій предмет настільки, щоб підійти до межі, за якою починається "вульгаризаторство". Вимога науковості залишається непорушним для всіх лекцій незалежно від того, на якому курсі вони читаються.
Інша справа - читання лекцій на старших курсах, починаючи з третього. Студенти цих курсів вже набули достатнього досвіду сприйняття і конспектування лекцій. Вони прослухали ряд загальних курсів у різних за характером лекторів, вивчили чимало літератури і виробили ставлення до неї. Природно, що студенти старших курсів пред'являють до лекцій більш високі вимоги, і це треба обов'язково враховувати.
Лекція на старших курсах відрізняється більшою широтою і глибиною охоплення наукових проблем. Лекційне виклад тут носить проблемний характер, що виключає спрощення та популяризаторської підхід у висвітленні наукових питань.
Читання лекцій для студентів-заочників має свою специфіку і вимагає від лектора високої кваліфікації і достатнього педагогічного досвіду. Лекційний курс на заочному відділенні в обсязі скорочений, але він не може в силу цього механічно зменшуватися або полегшуватися. Він повинен носити установчий або оглядовий характер за своїм змістом і мати свою методику.
Професор чи доцент, що читає лекції студентам-заочникам, повинен ставити перед собою наступні цілі:
1. Дати загальне уявлення про проблематику наукової дисципліни.
2. Концентрувати головну увагу не на фактологічного, а на методології досліджуваного предмета.
3. На основі аналізу вузлових проблем дати цілісне уявлення про закономірності розвитку науки в області досліджуваної дисципліни.
4. Дати вказівки по основній методологічної та спеціальній літературі, підручниках і навчальних посібниках.
5. Направити самостійну роботу студентів-заочників шляхом методичних порад і рекомендацій.
Читати лекції заочникам складно і важко. Тому було б помилкою доручати читання лекцій початківцям та малодосвідченим викладачам.
Виявлення закономірностей психологічної теорії навчання у вищій школі, таким чином, тісно пов'язане з розглядом особливостей психології студентського віку (в середньому 17-23 роки).
Лекція - відповідальне публічний виступ, промовлене, як правило, у формі монологу. Лектору перед аудиторією доводиться говорити "набіло", без всяких варіантів, без виправлень. При читанні лекції неможливо "закреслити" мовні помилки, що легко зробити за письмовим столом. Все це вимагає від лектора при підготовці лекції серйозної роботи над мовою н стилем викладу.
Простота і легкість викладу є головним достоїнством лекції у вищій школі. Плутане і неясне виклад має дві причини: 1) недостатньо глибоке розуміння лектором питання, про яке він говорить, 2) невміння лектора просто викласти слухачам понимаемую їм думку. В кінцевому підсумку обидві ці причини усуваються в результаті наполегливої підготовчої роботи лектора над змістом і формоюлекції.
З простотою і ясністю лекції тісно пов'язана стислість викладу. Мова науки коротким. У академічної лекції треба багато чого сказати, але не можна багато говорити. Довга водяниста мова лектора нудна і втомлює. На жаль, у вузах зустрічаються і балакучі лектори, які докладно і багатослівно говорять про прості речі, повторюють і роз'яснюють те, що само собою зрозуміло.
Читання лекції, як і всяке викладання, не повинно вестися шаблонно, за раз і назавжди стереотипу. Форма лекції може залежати від низки умов і насамперед від характеру теми і змісту матеріалу. Шаблон в лекції створюється в тому випадку, коли лектор викладає зміст готовими книжковими фразами.
Лекція - своєрідний жанр наукового стилю зі специфічними ознаками: своєю термінологією, фразеологією і етикетом, прийнятим у науковому середовищі. Але лекція в той же час є жанром ораторської промови, відмінним від книжкового стилю. Жива усне мовлення лектора не може точно збігатися з письмовою.
У академічної лекції, викладає ту чи іншу науку, розкриваються методи і терміни, знання яких абсолютно необхідно для студентів. Однак лектор не повинен зловживати науковою термінологією.
Мова науки не має нічого спільного з "наукоподібним" мовою. Не можна забувати про те, яке тяжке враження справляє на студентів достаток у лекції спеціальних термінів. Слід продумано і економно користуватися термінологією. У процесі підготовки лекції треба визначити, які нові терміни будуть введені і роз'яснені.
Лектору не слід захоплюватися вживанням іноземних слів, коли вони можуть бути замінені росіянами. Іноземні слова, що вводяться в виклад без толку і нарочито, засмічують лекцію. Не можна забувати, що неправильна вимова іноземних слів і незнання їх точного значення вважається курйозної помилкою лектора.
Лектор повинен піклуватися не тільки про те, що сказати, але і як сказати. До його мовної культури ставляться високі вимоги. Лектора слухають десятки, іноді сотні студентів, які сприймають не тільки зміст лекції, але й мова. Правильний літературна мова лектора сприяє збагаченню і розвитку мовлення студентів. Недбалість і неохайність в мові лектора знижують якість лекції.
Найважливішими якостями хорошої лекції є виразність і образність, що полегшують студентам сприйняття матеріалу.
Відповідно типології І. П. Павлова можна визначити три основні стилі лекційного викладання. Лектори розумового стилю при читанні зосереджують увагу на зміст, піклуються про максимальну науковості викладу. Вони не надають великого значення зовнішній формі лекції. Лектори художнього стилю у своїх лекціях роблять упор на зображення цілісної картини викладається. Лектори такого стилю володіють яскравим образним словом.
Лекційний стиль середнього типу об'єднує основні риси розумового та художнього стилю. Він поєднує в собі багатство змісту, прекрасну композицію лекції і виразну мову.
Павловська типологія людей розумової праці має орієнтовний характер. Тому було б помилкою механічно ділити всіх наукових працівників на три типи, а лекторів відповідно на належать до трьох стильовим групам. Ще гірше, коли лектор сам себе віднесе до якого-небудь стилю. Але павловська типологія зайвий раз переконує нас у тому, що в кожній лекції проявляється особистість лектора, і ця обставина треба враховувати.
Важливо все: і зміст, і інтонація, і манера викладу, і жести, і міміка. Необхідно пам'ятати, що майже половина інформації передається через інтонацію. Одні й ті ж слова, сказані по-різному, можуть призвести до протилежних результатів. Говорити слід досить голосно, ясно, чітко, виразно і просто, щоб забезпечити дохідливість, не монотонно, але й не присипляє "хвилями" (то вище, то нижче). Емоційність виступу повинна відповідати змісту і враховувати ситуацію. Не потрібно прагнути до гучності за рахунок голосових зв'язок, необхідно навчитися використовувати резонатори: порожнина рота, носоглотку, лобові пазухи, грудну клітку.
Необхідно навчитися правильно дихати для регулювання дихання в процесі виступу. Непідготовлена людина страждає від гострого кисневого голодування, і в нього роздуваються вени, червоніє обличчя, виступає піт, частішають подих і пульс. Щоб уникнути подібного, необхідно працювати над постановкою голосу і дихання, навчитися без непотрібних пауз, непомітно між звуками робити вдихи.
Максимальна ефективність досягається при гармонії думки і слова, що забезпечує логічну перспективу мови і ясність у поєднанні з простотою викладу. Чим суші і абстрактніше виклад, нижче його емоційність, тим слабше сприйняття виступу. Але емоційність не обмежується зовнішніми проявами, важливі сила і переконаність, які можуть бути підкріплені тільки внутрішньою потребою висловитися, викликаної ділової необхідністю. Неприпустимі повчання і моралі, але не можна і лестити аудиторії.
Мовець повинен брати до уваги людей, які будуть складати його аудиторію. Подання про освіту, професію, віці аудиторії - це лише початкові відомості. Вони можуть допомогти зробити зі слухачів зацікавлених співрозмовників. Люди люблять, коли до них звертаються особисто, як до партнерів в розмові. Невимушеність пози, вміння дивитися аудиторії в очі, гнучкість і задушевність інтонації, жарт і багато іншого допоможуть створити відчуття рівноваги і комфорту, викличуть довіру слухачів. Увага, безсумнівно, має підтримуватися протягом усієї промови, але завоювати його ми зобов'язані з самого початку. Методи, найбільш часто використовувані ораторами для закінчення промови:
1.Викликабозвернення.
2.Висновок.
3.Цитата.
4.Ілюстрація.
5.Спонукаєстимул.
6.Особистенамір.
Намагайтеся виглядати охайно й вишукано. Це підвищує самоповагу, зміцнює впевненість у собі і викликає повагу слухачів. Посміхайтеся і намагайтеся викликати позитивну реакцію.
Глядачі бачать більше, ніж чують, і довіряють очам більше, ніж вухам. Очі швидше помічають будь-яку диспропорцію між позою оратора і тим, що він говорить. Через візуальне сприйняття аудиторія отримує перше враження про оратора - його щирості, доброзичливості, енергійності. Багаторазове незначне потиск плечима або експресивне рух рукою виявляє більше, ніж сотні слів. Природність пози допоможе аудиторії більше уваги приділяти тому, що оратор говорить, а не тому, як він виглядає. Просте правило: не тільки майте, що сказати, але і бажайте сказати це. Щирість мовного наміри допоможе вам добитися фізичної виразності, уникнути сутулості, застиглою пози або манірних рухів.
Уважно слухають люди зазвичай сидять на краєчку стільця, пожираючи вас очима. Слухачі, увагу яких не захоплене виступаючим, зазвичай позіхають, дивляться у вікна, соваються на місцях. Контролюючи поведінку слухачів, ви можете визначити, яка коректування, які доповнення та зміни потрібно зробити, що слід вилучити з тексту вашого виступу. В процесі набуття практичного досвіду ви зможете з більшою користю для себе використовувати інформацію, отриману вами в процесі візуального взаємодії з аудиторією.
А. Монро наводить такі типи ораторів, чия мовна манера далека від досконалості:
• акторства краснобай, що говорить більше для демонстрації власної персони, ніж дляспілкування;
• віщун (оракул), що демонструє, що знає все і також більше піклується про оплесках, ніж про розуміння;
•відлюдник, який ігнорує аудиторію;
•винуватий оратор, соромиться того, що він говорить;
• базіка, що пригнічує аудиторію словесним потоком. Природність і невимушеність виступи, роздуми і вибір, народження слова "на очах аудиторії" дуже важливі. Не перешкода чи цьому настільки ретельна підготовка, про яку говорилося вище? Відповідь завжди однозначна: чим грунтовніше підготовка оратора до виступу, тим мерщій і непосредственней буде здійснюватися їм акт творіння мови. Не слід, попереджають все речеведи в один голос, вивчати заздалегідь текст виступу. Це найчастіше виливається в неприродне, негнучке виклад. Оратор має схильність до поспішності, вимовляє слова, не обдумуючи їх значення. Крім того, метод заучування тексту поганий тим, що не дає можливості вносити зміни, потрібні для адаптації мови до реакції аудиторії. Метод читання виступу такої ж негнучкий, як і метод запам'ятовування, і також створює бар'єр між мовцем і аудиторією. Оскільки очі говорить повинні бути прикуті до записів, він не може дивитися на своїх слухачів, а лише кидає на них швидкі погляди. Якщо він не володіє особливими навиками читання з листа, то не може використовувати і достатню голосову гнучкість, інтонаційне багатство, що відрізняєживумову.
Більшість хороших лекторів використовує метод імпровізації. Треба підкреслити, що при цьому мова дуже ретельно планується, але слова ніколи не заучують напам'ять. Замість цього лектор відкладає план-конспект і практикується в гучному проголошенні промови, змінюючи слова кожного разу. Тим самим він вб'є відразу двох зайців: мова його буде такою же вивіреною і відшліфованої, як завчена, і, звичайно, більш виразною, життєрадісною, гнучкою і спонтанною.

Психологічний аналіз лекції передбачає:


1. Аналіз занять як виду діяльності викладача (зміст і структура цієї діяльності, функціонування пізнавальних, емоційних та інших психічних процесів, застосовуваних способів і прийомів управління доведенням студентів і т.д.).
2. Аналіз лекції як виду навчальної діяльності студентів (її цілі, мотиви, способи, притаманні психічні процеси психічні стани, їх динаміка тощо)
3. Аналіз заняття як спільної діяльності викладача і студентів (узгодженість активності, психічні стани викладача і студентів, контакт і взаєморозуміння, взаємини і взаємовплив і т.д.).

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка