Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «ужгородський національний університет»Скачати 353.67 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір353.67 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
На правах рукопису
ТОВКАНЕЦЬ ОКСАНА СЕРГІЇВНА
УДК 37.013.42

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ
спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукНауковий керівник:

Козубовська Ірина Василівна,

доктор педагогічних наук,

професор


УЖГОРОД – 2012
ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ 10

1.1.Девіантна поведінка неповнолітніх та її основні детермінанти 10

1.2. Особливості девіантних проявів учнів професійно-технічних училищ 25

1.3. Характеристика основних наукових підходів до профілактики девіантної

поведінки учнівської молоді 35

Висновки до першого розділу 51
РОЗДІЛ ІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНИХ ПРОЯВІВ

УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ В ПРОЦЕСІ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОШУКОВОЇ РОБОТИ 53

2.1. Основні закономірності і принципи організації профілактичної роботи з

учнями ПТУ, схильними до девіантної поведінки 53

2.2. Педагогічний моніторинг здійснення профілактики девіантної поведінки учнів

професійно-технічних училищ 61

2.2.1. Загальна характеристика та функції педагогічного моніторингу 61

2.2.2.Особливості діагностики девіантних проявів в процесі педагогічного моніторингу 70

2.2.3. Забезпечення соціально-педагогічної і психологічної допомоги учням,

схильним до девіантної поведінки, як важлива складова профілактичної роботи 84

2.2.4. Вирішення завдань загальної і спеціальної превенції в процесі профілактичної роботи 93

Висновки до другого розділу 100
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ УЧИЛИЩІ 103

3.1. Врахування індивідуальних особливостей учнів професійно-технічних

училищ у профілактиці девіантної поведінки 103

3.2. Реалізація інноваційних форм і методів формування правосвідомості учнів

у процесі правового виховання 118

3.3. Підготовка педагогів до профілактики девіантної поведінки учнів

професійно-технічних училищ 137

3.4. Взаємодія педагогічного колективу училища, сім’ї та інших соціальних

інститутів у профілактичній роботі 148

3.5. Узагальнення результатів експериментально-пошукової роботи 172

Висновки до третього розділу 181
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 184

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 189

ДОДАТКИ 219
ВСТУП
Актуальність дослідження. Період трансформації українського суспільства характеризується нестабільністю політичної, економічної, соціальної, правової системи, різким соціальним розшаруванням, змінами у суспільній свідомості, переосмисленням духовних цінностей, що, в свою чергу, зумовило зростання різних девіантних проявів серед дорослих і молоді. Впродовж останніх десятиріч значного розповсюдження набули девіації серед учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ (бродяжництво, алкоголізм, проституція, наркоманія, правопорушення). У загальній кількості правопорушень відсоток протиправних дій, скоєних підлітками, становить сьогодні близько 25. Зростає кількість протиправних дій серед неповнолітніх, які передбачають кримінальну відповідальність, поширюються нові види злочинів: торгівля наркотиками, розбійні напади, комп’ютерні злочини, викрадення людей з метою отримання викупу та інші.

Питання профілактики девіантної поведінки неповнолітніх досліджуються зарубіжними і вітчизняними вченими (П. Вест, О. Джужа, А. Дойч, І. Запорожан, І. Ковчина, А. Коен, Н. Максимова, Г. Міньковський, Р. Овчарова, В. Оржеховська, В. Синьов, В. Тюріна, Т. Федорченко, М. Фіцула та ін.), проте проблема профілактики девіантної поведінки серед учнів професійно-технічних училищ поки що не була предметом спеціальних педагогічних досліджень.

Водночас статистичні дані свідчать про зростання девіацій серед цієї категорії учнівської молоді, яка відзначається певною специфікою. Саме серед учнів професійно-технічних училищ дуже багато вихідців з неблагополучних родин; переважна більшість з них мали серйозні проблеми з навчанням і поведінкою ще в загальноосвітній школі; у них відсутній досвід моральної поведінки; частина підлітків не може адаптуватися до умов навчання в професійно-технічному училищі і проживання поза родиною. Все це, безперечно, актуалізує проблему профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Актуальність дослідження підсилюється наявними суперечностями між: вимогами держави до підготовки висококваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти і реальним рівнем їх освіченості і вихованості; існуючим переважно карально-репресивним характером заходів, які застосовуються стосовно неповнолітніх правопорушників, та соціально-правовим захистом і виховним впливом на особистість в умовах демократизації і гуманізації суспільства; консерватизмом змісту, традиційних форм і методів навчально-виховного процесу в професійно-технічних училищах та потенційними можливостями використання сучасних форм і методів.

Безперечна актуальність проблеми і відсутність наукових досліджень зумовили вибір теми дисертаційної роботи: «Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ».

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відповідно до планів науково-дослідних робіт, зокрема комплексних тем: «Теоретико-методологічні засади формування системи соціальної роботи в Україні» (шифр 0198U007793) і «Теоретико-методологічні засади особистісно-професійного становлення майбутніх фахівців» (№ 378 (0.83.9).

Тема дисертації затверджена вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (протокол № 8 від 24 вересня 2009 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 8 від 22 грудня 2009 р.).Об’єкт дослідження – девіантна поведінка неповнолітніх та її попередження.

Предмет дослідження – профілактика девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ.

Мета дослідження: на основі педагогічного моніторингу і моделі попередження проявів девіацій обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ.

Мета дослідження зумовила такі завдання:

1. З’ясувати стан дослідженості проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та її профілактики в науковій літературі.

2. Виявити особливості девіантних проявів учнів професійно-технічних училищ.

3. Визначити критерії і показники рівнів схильності учнів до девіацій та обґрунтувати модель попередження їх проявів.

4. Визначити педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: фундаментальні положення сучасної філософії освіти (І. Зязюн, В. Кремень, В. Кравець ); концепції інтеграції професійної освіти в умовах глобалізаційних процесів (С. Гончаренко, Н. Ничкало, С. Сисоєва); концептуальні положення філософської, психологічної, соціологічної, правової і педагогічної науки про сутність особистості, діалектичні суперечності процесу становлення особистості, детермінованість її поведінки зовнішніми і внутрішніми факторами (Г. Костюк, А. Маслоу, А. Макаренко, В. Сухомлинський); провідну роль діяльності і особистісно-діяльнісного підходу у формуванні особистості (І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський); положення превентивної педагогіки про вплив соціальних інститутів на особистість (І. Ковчина, В. Оржеховська, М. Фіцула).

У процесі дослідження використовувались такі методи: теоретичні – аналіз філософських, психолого-педагогічних, соціологічних, юридичних джерел з проблеми дослідження для систематизації та узагальнення наявних даних, визначення сутності основних понять, виявлення сучасного стану досліджуваної проблеми та можливостей її вирішення; педагогічне моделювання і проектування, можливості якого були спрямовані на розробку моделі попередження проявів девіацій в учнів професійно-технічних училищ; емпіричні – спостереження, бесіда, інтерв’ю, анкетування, тестування для виявлення ставлення викладачів і учнів до різних аспектів проблеми та визначення рівня схильності учнів до девіантних проявів; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) для перевірки функціональності розробленої моделі і дієвості педагогічних умов профілактики девіантної поведінки учнів, а також методи математичної статистики для обробки результатів дослідження.Експериментальна база дослідження. У дослідженні на різних його етапах брали участь 442 учні, 55 педагогічних працівників, 127 батьків. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Вищого професійного училища № 3 м. Мукачева, Вищого професiйного училища № 34 м. Виноградово, Берегiвського професiйного лiцею сфери послуг, Державного професiйно-технiчного навчального закладу «Мукачiвський професiйний аграрний лiцей iменi Михайла Данканича», Державного навчального закладу «Мукачiвський професiйний лiцей», Хустського професiйного лiцею сфери послуг (Закарпатська область), Тернопільського державного вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше:

– обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ (врахування індивідуально-типологічних особливостей учнів у профілактико-виховному процесі; реалізація інноваційних форм і методів формування правосвідомості учнів; підготовка педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу до превентивної діяльності; взаємодія училища з соціальними інститутами і державними установами у здійсненні профілактичної роботи);

– виявлено особливості девіантних проявів учнів закладів професійно-технічної освіти (неорганізованість у плануванні й реалізації навчальної і трудової діяльності; ухилення від участі у суспільно-корисній та благодійній роботі; агресивність, впертість, підвищена активність, імпульсивність у формуванні взаємин з людьми; незнання і недотримання моральних норм і правил поведінки, копіювання її асоціальних зразків; наявність шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, захоплення азартними іграми, надмірне перебування у віртуальному світі);

– обґрунтовано модель попередження проявів девіацій в учнів професійно-технічних училищ, складовими якої є: мета; об’єкти і суб’єкти профілактичної роботи; види профілактики; наукові підходи до організації профілактичної діяльності; закономірності і принципи, зміст, методи, форми, етапи профілактичної роботи; діагностичний інструментарій та результат;

– визначено критерії (медико-психологічний, соціальний, навчальний, культурологічно-ціннісний) та показники рівнів схильності учнів до девіацій.

Подальшого розвитку набули зміст і методи превентивного виховання та підходи до організації педагогічного моніторингу профілактичної діяльності.Практичне значення дослідження полягає у розробці конкретних шляхів здійснення профілактичної роботи з учнями ПТУ, підготовці методичних рекомендацій з профілактики девіантної поведінки учнів для педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти.

Матеріали дослідження можуть бути використані в розробці спецкурсів з педагогіки, психології, соціальної роботи для студентів вищих навчальних закладів, ФПО, а також у практичній професійній діяльності працівників освітніх закладів, правоохоронних органів і соціальних служб.Результати дослідження впроваджені у навчально-виховний процес ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (довідка № 01-10/1838 від 10.10. 2011 р.), Тернопільського державного вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі (довідка № 524 від 27.11.2011 р.), Вищого професійного училища № 3 м. Мукачева (довідка № 326 від 30.11.2011 р.), в діяльності відділу кримінальної міліції в справах дітей Мукачівського МВ УМВС (довідка № 20 від 21.12. 2011 р.).

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є узагальненням результатів дослідження проблеми профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ, які отримані цілком самостійно. Ідеї співавторів окремих публікацій у дисертації не використовувались. У монографії, написаній у співавторстві з І. Козубовською, дисертантці належать розділи: ІІ, ІІІ; у монографії, написаній у співавторстві з І. Козубовською, Н. Зобенько – розділ ІІІ.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні результати дослідження апробовано у доповідях на науково-практичних конференціях та наукових семінарах: міжнародних – «Соціально-профілактична робота з попередження насильства серед дітей та молоді» (м. Ужгород, 2009), «Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми групи «ризику» (м. Ужгород, 2009), «Актуальні проблеми підготовки фахівців до роботи з соціально дезадаптованими і маргінальними групами населення» (м. Херсон, 2010), «Управління в освіті» (м. Львів, 2011), «Aplikovane vedecke novinky – 2011» (м. Прага, 2011), «Соціальна робота і підготовка фахівців у світлі вимог Болонської системи» (м. Ужгород, 2011); всеукраїнських – «Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки» (м. Хмельницький, 2010 ), «Сучасний соціокультурний простір-2010» (м. Київ, 2010), «Правова освіта перед викликами сучасності» (м. Київ, 2011); обласній – «Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді» (м. Ужгород, 2010).

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 26 друкованих працях, в тому числі: 2 монографії (у співавторстві), 11 статей у фахових виданнях, 3 методичні рекомендації.

Структура дослідження: дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (289 позицій). Загальний обсяг роботи 325 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 188 сторінках. У роботі вміщено 11 таблиць, 12 рисунків. Робота містить 22 додатки.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Останні десятиліття характеризуються наявністю складних процесів, які мають місце в сфері політики, економіки, соціального захисту населення. Нестабільність політичної, економічної, соціальної, правової системи, різке соціальне розшарування, недосконалість владних структур ще більше загострили наявні у суспільстві суперечності, зумовили трансформацію суспільної свідомості, переосмислення духовних цінностей, що, в свою чергу, сприяло зростанню різних девіантних проявів як серед дорослих, так і серед молоді.

Поведінкові відхилення серед неповнолітніх (бродяжництво, жебракування, проституція, правопорушення, алкоголізм, токсикоманія, наркоманія) набули значного розповсюдження, про що свідчать результати досліджень, здійснених провідними вітчизняними вченими . Встановлено, що серед неповнолітніх останній час поширюються нові види злочинів, які раніше були притаманні здебільшого дорослим. До них відносяться: торгівля наркотиками, розбійні напади, комп'ютерні злочини, рекет, викрадення людей з метою отримання викупу та інші. Переважна більшість неповнолітніх, залучених до протиправних дій, – це учні загальноосвітніх шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ.

Результати аналізу науково-методичної літератури з даної проблеми свідчать про те, що питання профілактики девіантної поведінки неповнолітніх досліджуються зарубіжними і вітчизняними вченими (М. Алемаскін, П. Вест, А. Дойч, О. Джужа, І. Запорожан, А. Коен, Н. Максимова, Г. Міньковський, В.Татенко, В. Тюріна, Р. Овчарова, В. Оржеховська, В. Синьов, Т. Федорченко, М. Фіцула та ін.). Ними виявлені основні причини девіантної поведінки неповнолітніх, проаналізовано її сутність.

Складність визначення цього поняття обумовлена його міждисциплінарним характером. Зазвичай термін використовується у двох основних значеннях: вчинок, дії людини, що не відповідають офіційно встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам; соціальне явище, що виражається у відносно масових і стійких формах людської діяльності, що не відповідають офіційно встановленим чи фактично сформованим у даному суспільстві нормам та очікуванням.

У першому випадку девіантна поведінка виступає предметом психології, педагогіки і психіатрії і розглядається переважно як прояв індивідуальної активності, а в другому є предметом соціології, права, соціальної психології.

Аналіз наукової літератури дозволив визначити девіантну поведінку як відхилення від прийнятих в даному суспільстві, соціальному середовищі, найближчому оточенні соціально-моральних цінностей, порушення процесу засвоєння та відтворення цих норм і цінностей, а також саморозвитку і самореалізації людини в тому суспільстві, до якого вона належить.

Особливо небезпечними є прояви девіантної поведінки серед неповнолітніх, оскільки можуть зумовити подальшу соціальну деформацію особистості.

У боротьбі з девіантними проявами серед неповнолітніх домінуюча роль належить профілактичній роботі, яку визначаємо як систему комплексних заходів, які здійснюються державними і громадськими організаціями і спрямовані на виявлення і ліквідацію причин, які негативно впливають на розвиток особистості неповнолітніх, сприяють вчиненню ними правопорушень.

У профілактичній діяльності виокремлюють: інформаційний, соціально-профілактичний, медико-біологічний, психолого-педагогічний підходи, а найбільш поширеними напрямами організації профілактичної роботи є : середовищний, клініко-біологічний, особистісно-орієнтований.

Розроблено і апробовано структурно-функціональну модель профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ, яка вміщує такі компоненти: мету, зорієнтовану на забезпечення ефективної профілактичної роботи; об’єкти профілактики (учні ПТНЗ); суб’єкти (навчальні заклади, батьки, соціальні служби, правоохоронні органи); види профілактики: загальна і спеціальна (первинна, вторинна, третинна) педагогічна, психологічна, медична, соціальна, віктимна; підходи: інформаційний, соціально-профілактичний, медико-біологічний, психолого-педагогічний; закономірності і принципи (загальні і спеціальні); зміст (діагностика схильності до девіантної поведінки, розробка плану корекційно-профілактичних заходів та їх реалізація, усунення причин, які сприяють девіантним проявам); методи (формування свідомості, формування суспільної поведінки, стимулювання діяльності, самовиховання); форми (масові, індивідуальні, групові); етапи (нормативно-установчий, діагностико-прогностичний, планово-змістовий, процесуально-технологічний, проміжкові - діагностичний, корекційний, підсумково-діагностичний); критерії схильності до девіацій (медико-психологічний, соціальний (поведінковий), навчальний, культурологічно-ціннісний); рівні схильності до девіацій (високий, середній, низький); результат (низький рівень схильності до девіацій, зменшення кількості девіантних проявів серед учнів ПТУ).

Обгрунтовано, що системотвірним чинником моделі є педагогічний моніторинг – цілеспрямоване, спеціально організоване, безперервне спостереження за здійсненням профілактичного процесу в ПТУ з метою прийняття і реалізації адекватних управлінських рішень на основі аналізу отриманої інформації та педагогічного контролю. Основними функціями моніторингу визначено орієнтовно-інформаційну, конструктивно-культурологічнау, організаційно-діяльнісну, корекційну, системотвірну.

Розроблено алгоритм педагогічного моніторингу, який включає сім етапів: нормативно-установчий; діагностично-прогностичний; планово-змістовий; процесуально-технологічний; проміжково-діагностичний; корекційний; заключно-діагностичний.

Першочерговим завданням профілактичної роботи в ПТУ, яке зумовлене специфічним контингентом учнів, є надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги учням, схильним до девіацій.

Під соціально-педагогічною і психологічною допомогою розуміємо комплекс заходів соціального і психолого-педагогічного характеру, що забезпечують нормальні умови і ресурси для фізичного, розумового і духовно-морального формування особистості, корекцію негативних поведінкових проявів. Виокремлено компоненти соціально-педагогічної і психологічної допомоги : консультативний, практичний, прогностичний.

У процесі надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги використовувався широкий арсенал методів, форм, прийомів (метод аналогій, інформування, саморозкриття, парадоксальна інструкція, емоційне зараження, переконання, відреагування неконструктивних емоцій, аналіз ситуацій, рольове програвання та ін.), а також соціально-орієнтовані ігри, соціально-психологічний тренінг, соціодрама. Важливою особливістю профілактичної роботи в ПТУ є також попередження дезадаптації учнів внаслідок труднощів пристосування до нових умов навчально-виховного процесу, які суттєво відрізняються від шкільних, і перебування багатьох учнів поза межами родин.

Результати експериментальної роботи засвідчили недоцільність здійснення профілактики окремих видів девіантної поведінки як самостійного процесу; загальнопрофілактична робота повинна включати в себе поряд із загальними завданнями і спеціальні, пов’язані з вирішенням проблеми проявів конкретних видів девіантної поведінки учнів. Залежно від умов, що склалися, контингенту учнів, проблем, що виникають у учнів ПТУ, рівня готовності педагогів та інших фахівців до організації профілактики девіантної поведінки у молодіжному середовищі в кожному освітньому закладі повинна бути власна програма профілактики, основою якої є спрямованість на особистість учня, на формування у нього рефлексивної позиції в ході суб’єктного включення його до процесу профілактики.

Таким чином, вирішення завдань загальної і спеціальної превенції повинно здійснюватися в органічній єдності і взаємозв’язку.

Визначено та експериментально перевірено сукупність педагогічних умов, які сприяють ефективності профілактичної роботи в ПТУ: врахування індивідуальних особливостей учнів (темперамент, характер, здібності, особливості підліткового віку); реалізація інноваційних форм і методів формування правосвідомості учнів у процесі правового виховання; підготовка педагогічних працівників навчального закладу до профілактики девіантної поведінки; чітка взаємодія різних соціальних інститутів у здійсненні профілактичної роботи.

Формувальний експеримент підтвердив функціональність розробленої нами моделі профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ та дієвість обґрунтованих педагогічних умов. Після проведення відповідної профілактичної роботи в експериментальній групі виявлено суттєві позитивні зміни за всіма показниками, в той час як в контрольній групі відбулися порівняно незначні позитивні зміни. Загалом, відсоток учнів, у яких виявилася схильність до девіантної поведінки за визначеними нами критеріями, за високим рівнем зменшилася на 20,6, та збільшилася за середнім рівнем – на 9,2, за низьким – на 11, 4.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів аналізованої проблеми. Подальшого вивчення вимагають питання вдосконалення законодавства стосовно протиправної поведінки неповнолітніх, необхідності органічного поєднання покарання з соціально-правовим захистом; питання професійної підготовки кадрів для роботи з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки та інші.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абдуллина О. А. Мониторинг качества профессиональной подготовки / О. А. Абдуллина // Высшее образование в России. — 1998. — № 3. — С. 35 — 39.

2. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования / О. А. Абдуллина. —М. : Просвещение, 1990. —141 с.

3. Абрамовских Н. В. Технологии профессионального образования: метод. материалы для студентов очного и заочного отд-ний вузов / Н. В. Абрамовских. — Шадринск : ШГПИ, 2007. — 43 с.

4. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аванесов. — М. : Академия МВД СССР, 1980. — 526 с.

5. Агаркова Н. І. Педагогічні умови забезпечення соціально-правового захисту старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Н. І. Агаркова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 21 с.

6. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Пер. с нем., вступ. ст. А Боковикова / Альфред Адлер. – М. : Фонд «За экономическую грамотность», 1995. – 291 с.

7. Александров А. А. Цели и задачи психотерапии при основных типах делинквентного поведения у подростков / А. А. Александров // Возрастные аспекты групповой психотерапии при нервно-психических заболеваниях. — Л. : ЛГУ, 1988. — 123 с.

8. Алмазов Б. Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних / Б. Н. Алмазов. — Свердловск : УрГУ, 1986. — 150 с.

9. Атоян А. И. Маргинальность и право / А. И. Атоян // Социально-политический журнал. — 1994. — №8. — С. 158.

10. Бадалова М. В. Структура и содержание тренинга интеллектуальных навыков консультирования / М. В. Бадалова // Практична психологія та соціальна робота. — 2004. — № 3. — С. 16 — 39.

11. Бедь В. В. Юридична психологія : навчальний посібник / В. В. Бедь. — Львів : Новий світ, 2002. — 376 с.

12. Беличева С. А. Современное состояние превентивной политики и практики в России / С. А. Беличева // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной рабо¬ты. — 1998. – № 2. — С.76 – 89.

13. Беличева С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. – М. : Ред.-изд. центр консорциума «Социальное здоровье России», 1994. — 221 с.

14. Беличева С. А. Социально-психологические основы предупреждения десоциализации несовершеннолетних / С. А. Беличева : автореф. дисс. на соискание ученой ст. докт. психолог. н. — М., 1989. — 39 с.

15. Белкин А. С. Педагогический мониторинг образовательного процесса / А. С. Белкин, В. Д. Жаворонков, С. Н. Силина. — Шадринск : ШГПИ. Вып. 3. — 1998. — 47 с.

16. Белкин А. С. Внимание — ребенок! Причины, диагностика, предупреждение отклонений в поведении школьников / А. С. Белкин. — Свердловск : Сред.–Урал. кн. изд-во, 1981. — 125 с.

17. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності / Іван Дмитрович Бех. — К. : «Академвидав», 2009. —246 с.

18. Берковитц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль: пер. с англ. / Леонард Берковитц. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. — 512 с.

19. Бэрон Р. Агрессия / Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон. — СПб: Питер, 2001. — 352 с. : ил. — (Серия «Мастера психологии»).

20. Благута Р. І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх : дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Роман Ігорович Благута / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2006. — 219 с.

21. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь : Теория и практика / А. Ф. Бондаренко. — К. : Укртехпрес, 1997. — 216 с.

22. Бочкарева Г. Г. Психологическая характеристика мотивационной среды подростков-правонарушителей / Г. Г. Бочкарева // Изучение мотивации детей и подростков. — М. : Педагогика, 1972. — С. 239 — 250.

23. Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. — М. : Мысль, 1988. – 31 с.

24. Братусь Б. С. Профилактика детского алкоголизма / Б. С. Братусь. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. — 144 с.

25. Буда Т. Й. Молодь і діти як об’єкт соціальної роботи / Т.Й. Буда // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем» ( 5 травня, 2003р.). — Ужгород : «Мистецька лінія», 2003. — 360 с.

26. Буянов М. И. Беседы о детской психиатрии / М. И. Буянов. - М.: Просвещение, 1986.- 208 с.

27. Василькова Ю. В. Социальная педагогика / Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова : Курс лекций : Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. — М. : Ака¬демия, 1999. — 440 с.

28. Вєйландє Л. В.-В. Підготовка студентів університету до роботи з підлітками девіантної поведінки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. : 13.00.04 / «Теорія і методика професійної освіти / Л. В.-В. Вєйландє; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2005 . — 20 с.

29. Васянович Г. П. Педагогічна етика / Г.П. Васянович. — Львів : Норма, 2005. — 344 с.

30. Выготский Л. С. Проблемы возрастной периодизации детского развития / Л. С. Выготский // Вопросы психологии. — 1972. — № 2. – С. 114 — 123.

31. Габора Л. І. Соціально-педагогічні умови профілактики ВІЛ/СНІДу серед старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Габора Л. І.; Інститут проблем виховання НАПН України. — К., 2010. — 18 с.

32. Гоголева А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика / А. В. Гоголева. — М. : Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. — 240 с.

33. Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластенина. — М. : Академия, 2002. — 272 с.

34. Горшенков А. Г. Виктимологический аспект предупредительного воздействия на преступность в сфере массовой информации : диссертация… канд. юридич. наук / А.Г. Горшенков. — Н. Новгород, 1999. — 185 с.

35. Гребенюк О. С. Основы педагогики индивидуальности / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — Калининград : КГУ, 2000. — 572 с.

36. Грубіч Д. Ю. Інноваційні засади загальноправової підготовки майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 / «Теорія і методика професійної освіти» Денис Юрійович Грубіч; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. — Харків, 2008. — 19 с.

37. Демків О. Б. Перспективи та проблеми становлення теорій середнього рівня в сучасній українській соціології : соціологія девіантної поведінки / О. Б. Демків // Вісник Львівської державної фінансової академії. — 2007. — № 7. — С. 51 — 64.

38. Досін А. Р. Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді у Великій Британії ( кінець XX — початок XXI ст.) : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Анжеліка Романівна Досін; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 с.

39. Дробинская А. О. Школьные трудности нестандартных детей / А. О. Дробинская. — М. : Школа-Пресс, 2000. — 144 с.

40. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба : Вопросы теории и практики / И.В. Дубровина. — М. : Педагогика, 1991. — 230 с.

41. Дуткевич Т. В. Практична психологія : Вступ до спеціальності. 2-ге вид. : [навч. посібн.] / Т.В. Дуткевич, О. В. Савицька. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 256 с.

42. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение /Э. Дюркгейм / Пер. с фр. A.Б. Гофмана. — М. : Канон, 1995. — 349 с.

43. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод и назначение [Електронний ресурс] Э. Дюркгейм // Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek _Buks/Sociolog/Durkgeim/_Soc_01.php

44. Завражин С. А. Новое поколение на периферии: конформисты или девианты ? / С. А.Завражин // Социологические исследования. — 1993. — № 8. — С. 37 — 38.

45. 3агвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования / В. И. 3агвязннский. — М. : Педагогика, 1982. — 160 с.

46. Закон України «Про професійно-технічну освіту» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

47. Злочинність неповнолітніх : причини, наслідки та шляхи запобігання: Навчальний посібник / Н. Ю. Максимова, Л. А.Мороз, Л.І.Мороз, С. І. Яковенко / За ред. С. І. Яковенка. — К. : КЮІ КНУВС, 2005. — 200 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://adhdportal.com/_

48. Запобігання відхиленням у поведінці школярів // За ред. Б. С. Кобзаря, Є. І. Петухова. — К. : Вища школа, 1992. – 143 с.

49. Запорожан І. Г. Правове виховання молодших школярів // І. Г. Запорожан, М. М. Фіцула. — Ужгород-Тернопіль : Видавництво «Мистецька лінія», 2002. — С. 216.

50. Зелінський А. Ф. Кримінологія / А. Ф. Зелінський. — Харків : Рубікон, 2000. — 230 с.

51. 3мановская Е. В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения) / Е. В. Змановская: Учеб. пособие. — М. : Академия, 2003. — 288 с.

52. Золотова Г. Д. Особливості соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки серед дітей групи ризику / Г. Д. Золотова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. — 2010. — № 17. — С. 180 — 185.

53. 3юбин Л. М. Индивидуальный подход к учащимся в трудных случаях учебно-воспитательной работы / Л. М. 3юбин. — М. : Просвещение, 1974. — 87 с.

54. 3юбин Л. М. Психологические особенности трудных учащихся / Л. М. 3юбин. — М. : Просвещение, 1982. — 191 с.

55. Иванов Н. Г. Нравственность, безнадзорность, преступность / Н. Г. Иванов // Государство и право. — 1994. — № 11. — С. 26.

56. Іванова О. Л. Соціальна політика : теоретичні аспекти / О. Л. Іванова. — К. : «КМ Академія», 2003. — 107 с.

57. Іванов Ю. Ф. Кримінологія / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. — К. : Вид. Паливода А. В., 2006. — 264 с.

58. Історія розвитку ПТО. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:// www.proftekhosvita.org.ua/uk/flatpages/information/history/

59. Кабанов М. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / М. М. Кабанов, А. Е. Личко, В. М. Смирнов. – Л. : Медицина, 1983. — 312 с.

60. Кандиба Т. Методика використання тренінгових завдань у системі освіти / Т. Кандиба // Психолог. — 2004. — № 9 /10 (березень). — С. 37 — 42.

61. Каневский Л. Л. Криминалистика: Экстерн-пособие / Л. Л. Каневский. — Уфа : «Восточный университет», 1998. — 158 с.

62. Каплун А. В. Розвиток системи підготовки кваліфіковани робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ-ХХ ст.): автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд.пед.наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Андрій Володимирович Каплун. — Київ, 2011. — 42 с.

63. Капська А. Й. Особливості профілактики тютюнопаління серед підлітків / А. Й. Капська / Підготовка соціальних працівників до формування здорового способу життя дітей та молоді: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2006. — С. 41-45.

64. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління закладами середньої освіти: дис.на здобуття ст. д-ра психол. наук: спец. 19.00.10 / Л. М. Карамушка. — К., 2000. — 487 с.

65. Карамушка Л.М. Психологія управління: [Навч. посібник] / Л. М. Карамушка. — К. : Міленіум, 2003. — С. 313-315.

66. Карпенко О. Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» / О. Г. Карпенко. — К. : Слово, 2011. — 248 с.

67. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник / С.Г. Карпенчук. — К. : Вища школа, 1997. — 304 с.

68. Карпова Г. А. Диагностическая функция школьного психолога как фактор профилактики социально-коммуникативной тревожности учащихся / Г. А. Карпова // Психолого-педагогические проблемы социализации личности: Сб. науч. тр. / Под ред. С.Н. Силиной. — Шадринск: Изд-во ШГПИ, 1997. — С. 212 — 218.

69. Карпова Г. А. Педагогический потенциал психолого-педагогического мониторинга в образовательном учреждении / Г. А. Карпова, С. Н. Силина // Психолого-педагогические проблемы социализации личности: Сб. науч. тр. / Под ред. С.Н. Силиной. — Шадринск: Изд-во ШГПИ, 1997. — C. 97 — 201.

70. Карпов А. В. Психология рефлексии / А. В Карпов, И. М. Скитяева. — М.-Ярославль : Аверс-Пресс, 2002. — 303 с.

71. Кернберг О. Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях / О. Ф. Кернберг. — М. : ЧеРо, 1998. – 233 с.

72. Классики мировой психологии: Биографический энциклопедический словарь / В. А. Сонин, Л. М. Шлионский. — СПб.: Речь, 2001. — 288 с.

73. Клейберг Ю. Л. Психология девиантного поведения / Ю. Л. Клейберг. — М. : ТЦ Сфе¬ра, 2001. — 160 с.

74. Клейберг Ю. А. Социальная работа и коррекция девиантного поведения подростков / Ю. Л. Клейберг. — Кемерово, 1996. — 133 с.

75. Клочан Ю. В. Педагогічні умови соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : спец. 13. 00. 05 «Соціальна педагогіка» / Юлія Вікторівна Клочан; Харківська державна академія культури. — Харків, 2009. — 249 с.

76. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста : (Руководство для врачей) / В. В. Ковалев. — М. : Медицина, 1979. — 607 с.

77. Коваленко О. И. Курс лекций по криминологии и профилактике преступлений / О. И. Коваленко, В. П. Филонов. — Донецк : Донеччина, 1995. — 590 с.

78. Ковчина І.М. Теорія та практика підготовки майбутніх педагогів до соціально-правової діяльності: автореф. докт. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ірина Михайлівна Ковчина; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 42 с.

79. Ковбас Б. Родинна педагогіка. У 3-ох томах. Т.1 / Богдан Ковбас, Володимир Костів. — Івано-Франківськ, 2002. — 288 с.

80. Козубовська І. В. Моніторинг якості освіти як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу / І. В. Козубовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 22. — Ужгород, 2011. — С.75 —76.

81. Козубовська І. В. Рання профілактика протиправної поведінки неовнолітніх (психолого-педагогічні аспекти): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / І. В. Козубовська; Ужгородський державний університет. — Ужгород, 1996. — 421 с.

82. Козубовська І. В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім’єю / І. В. Козубовська, В. Ю. Керецман, Г. В. Товканець. — Ужгород: УжДУ, 1998. — 173 с.

83. Козубовська І. В. Соціальна профілактика девіантної поведінки: корекція відхилень у поведінці важковиховуваних дітей в процесі професійного педагогічного спілкування / І. В. Козубовська. — Ужгород: УжДУ, 1998. — 196 с.

84. Колеснікова О. В. Соціальна, соціально-педагогічна і психологічна робота в школі : Оглядовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду : [науково-методичні матеріали] / О. В. Колеснікова / [ред. І.М. Трубавіна]. — Харків : ТОВ «Славена». — 2010. — 136 с.

85. Кон И. С. Психология ранней юности : Кн. для учителя / И. С. Кон. — М. : Просвещение, 1989. — 225 с.

86. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков : социально-психологические и психиатрические аспекты / В. Т. Кондрашенко. – Мн. : Беларусь, 1988. — 206 с.

87. Королев В. В. Психические отклонения у подростков-правонарушителей / В.В. Королев. — М. : Медицина, 1992. — 206 с.

88. Косенко С. С. Віктимологічна профілактика статевих злочинів щодо неповнолітніх: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України / Світлана Сергіївна Косенко. — К., 2004. — 20 с.

89. Кочетов А. И. Перевоспитание подростка / А. И. Кочетов. — М. : Педагогика, 1972. — 120 с.

90. Кочетов А. И. Работа с трудными детьми / А. И. Кочетов, Н. Н. Верцинская. — М. : Просвещение, 1986. — 160 с.

91. Коэн А. Исследование проблем социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения // Социология сегодня / А. Коэн - Проблемы и перспек¬тивы. Американская буржуазная социология середины XX века: Сокр. пер, с англ. / Общ. ред. и предисл. Г. В. Осипова. — М. : Прогресс, 1965. — С. 519 — 550.

92. Колісніченко В. В. Підготовка майбутніх працівників правоохоронних органів до роботи з підлітками «групи ризику» : автореферат. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Колісніченко. — Запоріжжя, 2009. — 20 с.

93. Кравченко А. И. Девиантное поведение // А. И. Кравченко Социология : Словарь : Учебн.-пособие для студ. вузов. — М. : Академия, 1997. — С. 30 — 32.

94. Кравченко А. И. Социология : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М. : Издательский центр «Академия», 2002. — 640 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://lib.socio.msu.ru/

95. Краковский А. П. О подростках (содержание возрастного, полового и типологического в личности младшего и старшего подростка) / А.П. Краковский. — М. : Педагогика, 1970. — 272 с.

96. Красовицький М. Ю. На власні очі : проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки / М. Ю. Красовицький; Інститут педагогіки АПН України. - К. : Педагогічна думка, 1998. — 159 с. — (Бібліогр. : с. 147-158.)

97. Кримінологічна віктимологія : навчальний посібник / [Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Джужі. — К. : Атіка, 2006. — 352 с.

98. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников / В. А. Крутецкий. — М. : Просвещение, 1976. — 304 с.

99. Куб’як Н. І. Запобігання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку з дистантних сімей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання»/ Наталія Іванівна Куб’як; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2010. —20 с.

100. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений / В. Н. Кудрявцев. — М. : Наука, 1976. — 286 с.

101. Кулієв А. Ю. Віктимологічна профілактика насильницьких злочинів проти особистості: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Арсен Юрійович Кулієв; Національна академія прокуратури України. — Київ,2010. — 20 с.

102. Кунигель Т. В. Тренинг «Активизация внутренних ресурсов подростка» : научно-популярная литература / Т. В. Кунигель. — СПб. : Речь, 2006. — 104 с. : табл. — (Психологический тренинг).

103. Куприна А. И. Мониторинг как средство повышения качества управления образовательным процессом: дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Альбина Ивановна Куприна; Уральский гос. университет. — Екатеринбург, 1999. — 186 с.

104. Куприна А. И. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / А. И. Куприна. — М. : Изд-во ин-та психотерапии, 2001. — 256 с.

105. Кулаков С. А. Психопрофилактика и психотерапия в средней школе : Учеб.-метод. пособие / С. А. Кулаков. — СПб, 1996. — 84 с.

106. Курбатова Т. Н. Проективная методика исследования личности HAND-тест [методическое руководство] / Т.Н. Курбатова, О.И. Муляр. — СПб. : ИМАТОН, 2001. — 62 с.

107. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко. — Л. : Медицина, 1983. — 256 с.

108. Личко А. Н. Эти трудные подростки / А Е. Личко. — М. : Медицина, 1983. — 182 с.

109. Личность преступника как объект психологического исследования // Сб. науч. трудов / ред. Шуракова Т.П. — М., 1979. — 179 с.

110. Лікарчук І. Л. Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в Україні : педагогічний аспект (1888-1998 роки): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ігор Леонідович Лікарчук; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. — К., 1999. — 475 с.

111. Лоренц К. Агрессия: так называемое зло / К. Лоренц / Пер. с нем. Г.Ф. Швейни¬ка. — М.: Прогресс, 1994. — 269 с. — (Библиотека зарубежной пси¬хологии).

112. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) / М. П. Лукашевич, Г. Л. Черепанова. —К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — 119 с.

113. Люблинский П. И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте / П. И. Люблинский. — М. : Наркомюст, 1922. — 302 с.

114. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса // А. С. Макаренко. — Педагогические сочинения : В 8-ми т. Т.1. / Сост. Л. Гордин и др. — М. : Педагогика, 1983. — С. 267 — 329.

115. Макаренко А. С. Проблемы воспитания в советской школе // А. С. Макаренко. — Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т.4. — М. : Педаго¬гика, 1984. — С. 203 — 207.

116. Макселон Ю. Психологія. Пер. з пол ./ Ю. Макселон. — Львів: Свічадо, 1998. — 320 с.

117. Максимова Н. Ю. Виховна робота з соціально дезадаптованими школярами / Н. Ю.Максимова. — К. : ІЗМН, 1997. — 136 с.

118. Максимова Н. Ю. Лекции по детской патопсихологии / Н. Ю. Максимова, Е. Л. Милютина. — Ростов н/Д. : Феникс, 2000. — 573 с.

119. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты / А. Маслоу. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 422 с.

120. Мейер К. Х. Практика социальной работы: Обзор основных направлений / К. Х. Мейер // Энциклопедия социальной работы. В 3-х т. / Под ред. Л.Э. Кунельского, М.С. Мацковского. — М., 1994, Т. 2. — С.301 — 308.

121. Мережа та контингент професійно-технічних навчальних закладів МОН України станом на 01.01.2010 (за даними державної статистичної форми №3) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/prof-tech

122. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения / В. Д. Менделевич. — М. : МЕДпресс, 2000. — 603 с.

123. Методы системного педагогического исследования : Учеб. пособие / Под ред. Н. В. Кузьминой. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. — 172 с.

124. Метод Дельфи. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://inventech.ru/

125. Московка М. М. Жорстокість та насилля до дітей у сім’ї як соціальний феномен // Все для вчителя : Інформаційний бюлетень. – 1999. — № 12. — С. 56.

126. Морозов О. М. Агресивні засуджені / О. М. Морозов, Т. Р. Морозова. — К. : «МП Леся», 2000. — 204 с.

127. Морозов О. М. Агресивні засуджені / О. М. Морозов, Т. Р. Морозова. — К. : МП «Леся», 2000. – 204 с.

128. Михайлычев Е. А. Дидактическая тестология: Научно-метод. пособие / Е. В. Михайлычев. — М. : Народн. образование, 2001. — 429 с. — (Профессиональная б-ка учителя).

129. Монахов Н. И. Изучение эффективности воспитания : теория и методика : (Опыт эксперим. исследования) / Н. И. Монахов. — М. : Педагогика, 1981. — 144 с.

130. Моніторинг стану професійно-технічної освіти та альтернативні пропозиції щодо її модернізації [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://centromonitor.com.ua/?p=318

131. Московка М. М. Жорстокість та насилля до дітей у сім’ї як соціальний феномен / М. М. Московка // Все для вчителя. — 1999. № 1. — С.43 — 46.

132. Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников / А. В. Мудрик. — М. : Педагогика, 1984. — 112 с.

133. Мясищев В. Н. Личность и неврозы / В.Н. Мясищев. — Л. : ЛГУ, 1960. — 426 с.

134. Набока Л. Удосконалення виховного процесу у професійно-технічному навчальному закладі / Л. Набока // Професійно-технічна освіта. — 2001. — № 2. — С. 49 — 51.

135. Невский И. А. Предупреждение и преодоление педагогической запущенности школьников: Автореф. дис. ... докт. пед. наук / И. А. Невский. — М., 1982. — 53 с.

136. Невский И. А. Трудный успех : (Без «трудных» работать мож¬но) / И. А. Невский. — М. : Просвещение, 1981. —128 с.

137. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс. — СПб. : Питер, 2000. — 464 с.

138. Ничкало Н. Г. Адаптація професійна / Н. Г. Ничкало // Енциклопедія сучасної України. — К., 2001. — Т. 1. — С. 179 — 180.

139. Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти України / Н. Г. Ничкало. — К. : Педагогічна думка, 2008. — 200 с.

140. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. — М. : Сфера, 2001. — 480 с.

141. Овчарова Р. В. Практическая психология образования : Учеб. пособие для студ. психол. фак. ун-тов / Р. В. Овчарова. — М. : Академия, 2003. — 448 с.

142. Орлов А. А. Мониторинг инновационных процессов в образовании / А. А. Орлов // Педагогика. — 1996. — № 3. — С. 9 — 15.

143. Орлов А. А. Педагогический мониторинг и проблемы реабилитации школьников, проживающих в зоне Чернобыльской аварии / А. А. Орлов, Е. И. Исаев // Вестник новых медицинских технологий, 1994. — Т.1. — С. 75 — 83.

144. Оржеховська В. М. Духовність і здоров’я / В. М. Оржеховська. — К. : АПН України, 2007. — 216 с.

145. Оржеховская В. М. Избавление учащихся от наркотичных привычек / В. М. Оржеховская, Н. П. Бурмака. — К. : НИИ педагогики Украины, 1992. — 304 с.

146. Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка : навчальний посібник / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. — Черкаси: Вид.Чабаненко Ю.,2007. — 284 с.

147. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : навчально-методичний посібник. / В. М. Оржеховська. — К. : ВіАн, 1996. — 352 с.

148. Основы педагогических технологий (Краткий толковый сло¬варь) / Под ред. А.С. Белкина. — Екатеринбург : Екатеринбургский гос. пед. университет, 1995. — 22 с.

149. Павловский В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи / В. В. Павловский — М. : Академический Проект, 2001. — 304 с.

150. Панфилова А. П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала : Учебное пособие / А.П. Панфилова. — СПб. : ИВЭСЭП, «Знание», 2003. — 534 с.

151. Патаки Ф. Некоторые проблемы отклоняющегося (девиантного) поведения // Психологический журнал. — Т. 8. — 1987. — № 4. — С. 92 — 102.

152. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців / [В. М. Синьов, Г.О. Радов В.І. Кривуша, О.В. Беца] — К. : ПП «Леся», 1997. — 272 с.

153. Петровский А. В. Основы теоретической психологии / А. В Петровский, М. Г. Ярошевский / Учеб. пособие для студ. вузов. — М., 1998. — 528 с.

154. Перелік професійно-технічних навчальних закладів (станом на 01.01.2010 р.) / [Електронний ресурс] // http://www.mon.gov.ua/

155. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / Ж. Пиаже – М. : Междунар. пед. акад, 1994. — 680 с.

156. Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи : Криминальная субкультура / В. Ф. Пирожков. — Тверь : Приз, 1994. — 311 с.

157. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Психология подростковой преступности / В.Ф.Пирожков. — М.: «Ось – 89». — 244 с.

158. Пирожков В. Ф. Исправительно-трудовая психология : Учебник для вузов МВД СССР / В. Ф. Пирожков, А. Д. Глоточкин. — М. : Акад. МВД СССР, 1974. — 426 с.

159. Поліщук Ю. Й. Використання потенціалу громадських об’єднань у профілактиці девіантної поведінки / Ю.Й. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — Вип. 21. —Ужгород, 2011. — С.165—166.

160. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. І. Пометун. — К. : А.С.К., 2004. — 192 с.

161. Прангишвили А. С. Исследование по психологии установки / А. С. Прангишвили [Електронний ресурс] / Тби¬лиси: Мецниереба, 1967 // Режим доступу: http://www.detskiysad.ru/ped/hrestomatia42.html

162. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 — 2015 роки [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1723-р // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

163. Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки [Електронний ресурс]/Постанова Кабінету міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 495 // Режим доступу: http://guonkh.gov.ua/

164. Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки / [Електронний ресурс] Постанова Кабінету Міністрів від від 13 квітня 2011 р. № 495 // Режим доступу http://ovu.com.ua/articles/10603-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-tsilovoyi-programi

165. Професійно-технічні навчальні заклади / [Електронний ресурс] Державний комітет статистики. // Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

166. Психология : Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М. : Политиздат, 1990. — 495 с.

167. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. — К. : « Академвидав, 2006. — 424 с.

168. Психотерапия детей и подростков : Пер. с нем. / Под ред. X. Ремшмидта. — М. : Мир, 2000. — 656 с.

169. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер. — М. : Изд-во МГУ, 1982. — 320 с.

170. Пузанов М. Ф. Очерки истории профессионально-технического образования в Украинской ССР / М. Ф. Пузанов, Г. И. Терещенко. — К. : Вища школа, 1980. — 232 с.

171. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник / П. М. Рабінович. –– Львів : Край, 2008. — 224 с.

172. Равичев С.А. Педагогические основы мониторинга экономиче¬ских знаний учащихся: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сергей Алексеевич Равичев; Ин-т повышения квалификации и переподгот. работников нар. образования Моск. обл. — М., 1997. — 22 с.173. Ранняя профилактика девиантного поведения детей и подростков: Интегративная социально-педагогическая деятельность учреждений дополнительного образования и общеобразовательной школы : учеб, пособие / Под ред. А.Е. Фоминой.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка