Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університетуСторінка1/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір6.42 Mb.
#10508
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 2. Гуманітарні наукиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 19 квітня 2012 року

Том 2.

Гуманітарні науки

Бердянськ

2012УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 358 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 9 від 29.03.2012 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 квітня 2012 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософських, історичних, філологічних наук, психології та методики їх викладання.© Бердянський державний педагогічний університет
ЗМІСТ


ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. СОЦІОЛОГІЯ. ПРАВО.
Бабак Ганна. Мова як феномен культури у контексті розвитку трансцендентальної феноменології

11


Безштанько Тетяна. Філософія в системі культури

12

Буриліна Наталя. Україна ХХІ століття: реалії та перспективи

14

Бурляева Евгения. О понятии “образовательной услуги” по законодательству РФ


16

Gaan Alexandra. Familien – und Frauenpolitik in der Sowjetunion 1945-1990

19

Гильфанова Вивьен. Правовая пассивность субъектов института социального партнерства и проблемы становления данного института в условиях переходного государства21

Демко Наталя. Соціальна нерівність – основа стратифікації

22

Доліч Тетяна. Втілення стилю бароко в українській архітектурі

24

Жусупов Руслан. Политика “социалистической модернизации” сельского хозяйства Казахстана в 20-30 гг. ХХ века


26

Карбула Олександра. Поняття “сім’ї” та “шлюбу” в соціології та сімейному законодавстві України


28

Молдабаева Сауле. Казахстанско-украинские взаимоотношения на современном этапе


29

Мамонтова Юлия. Особенности регулирования рабочего времени профессорско-преподавательского состава


31

Михайличенко Володимир. Наркоманія як специфічна форма молодіжного протесту


33

Мясников Егор. Гражданско-правовой договор – правовая форма волеизъявления сторон


35

Назарук Юлія. Мистецтво як феномен людинотворення

37

Оспанова Ляззат. Формирование новой политической элиты Казахстана

39

Панасенко Олена. Платонівська “ідеальна держава” та сучасність

41

Сімакова Ілона. Проблема пошуку сенсу життя в роботах Віктора Франкла

43

Цибулько Андрей. Административно-правовой режим пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь


44

Шальных Александра. Проблемы социального страхования в России

47ІСТОРІЯ
Балабова Катерина. Власна літературна спадщина гетьмана Івана Мазепи

50

Білай Юрій. Історія створення та бойовий шлях кримсько-татарського “козацького” дивізіону


51

Васильєв Максим. Троцина Трохим Васильович

53

Гнибіда Євген. Традиції весільного обряду українського сільського населення Бердянщини кін. ХІХ-поч ХХ ст. (на матеріалах усної історії)


54

Деккер Дмитрий. Исторические основы и практическое применение метрологии


56

Калина Анастасія. Релігійна політика гетьмана І. Мазепи

60

Книш Ганна. Метод проектів: історія та сучасність

61

Ушаков Олексій. Діяльність 13-го Лейб-Гренадерського Ериванського Його величності полку на території сучасної України з 1708 р. до початку Полтавської битви64

Харченко Денис. Заходи П. О. Румянцева по реформуванню поштового зв’язку в Україні


65

Шептій Ярослав. Дальтон-план: історія та сучасність

67

Ширяева Ольга. Сравнительный анализ повседневной жизни городов Древней Греции: Спарта и Тарент


69МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
Абрамян Елена. Способы перевода языка политкорректности

71

Алексаньян Яна. Використання рекламних матеріалів з туризму в процесі навчання французької мови


72

Андрющенко Інна. Проблеми перекладу газетної лексики

74

Бабенко Людмила. Символіка і значення числових компонентів в англійських фразеологічних одиницях


76

Бабкова Даріна. Авторські крилаті вислови в англомовній картині світу

77

Баликін Владислав. Навчання іноземної мови як елементу культури з використанням автентичних прагматичних матеріалів


79

Бараннік Яна. Лінгвокраїнознавча компетентність при вивченні англійської мови


81

Билык Полина. Семный анализ концепта “боль” в современном русском языке (на материале лексикографических источников)


83

Бєлан Аліна. Розвиток креативного мислення учнів на уроках української мови


84

Бєловол Олена. Мовні параметри прози Романа Іваничука

86

Богданець Олена. Фреймовий аспект концепту “пейзаж” у романі “Gulliver’s travels” Дж. Свіфта


88

Бондаренко Юлія. Засоби створення комічного ефекту в англійській мові (на матеріалі роману “Doctor at Large” Р. Гордона)


89

Боровкова Поліна. Особливості судової та юридичної лексики

91

Бурмістрова Марія. Авторські фразеологізми у творах В. Шекспіра та Ч. Діккенса


93

Вітвіцька Юлія. Стилістичне використання полонізмів у прозі Володимира Малика


95

Вовкогон Яна. Джоан Роулінг – Джейн Остін: змішані характери

96

Волченко Ганна. Особливості говору болгар с. Вячеславка (Приморський район, Запорізька область) в україномовному контексті


98

Врубель Олександр. Способи актуалізації концепту “щастя/gluck”

99

Ганілова Анастасія. Старослов’янські лексеми в системі болгарських переселенських говірок України


100

Ганзіна Віталіна. Формування лінгвокультурологічної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови


102

Гедікова Яна. Фунуціонування англомовних фразеологізмів з кольоровою семантикою


103

Герасименко Олена. Фразеологічні системи української та російської мов: порівняльний аспект


104

Горох Аліна. Особливості перекладу фразеологічних одиниць із зоонімальним компонентом


106

Губар Аліна. Особливості дієслів умовного способу в епістолярному жанрі

108

Даніліна Валерія. Забуті імена в лінгвістиці: П. О. Бузук

109

Даніліна Валерія. Психолого-педагогічні засади вивчення школярами творчості В. Даля


111

Денисова Анжеліка. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури у романі “Залишенець. Чорний ворон” Василя Шкляра


112

Дзяба Яна. Проектна технологія на уроках іноземної мови в загальноосвітній школі


114

Дмитриева Людмила. Концепты “улыбка/смех” в картине мира В. Набокова

116

Дмитрієва Людмила. Внесок В. Даля в лінгвістику і лексикографію: лінгводидактичний аспект


117

Дорма Ганна. Рецепція героїчної історії Шотландії у поемі Лесі Українки “Роберт Брюс, король шотландський


119

Дьоміна Аліна. Педагогічна комунікація при викладанні української мови у вищій школі


121

Дяченко Катерина. Використання методики при вивченні іноземної мови у немовному ВНЗ


122

Жаворонкіна Юлія. Стратегії політичного дискурсу як засіб маніпуляції

124

Завгородня Марина. Поетика часу і простору у контексті дослідження стилістичних особливостей роману Дж. К. Роулінг “Гаррі Поттер і в’язень Азкабану”125

Запорожцева Алёна. Немецкие заимствования в русском языке ХХ века

127

Зеніна Ольга. Стилістичний потенціал у поетичному дискурсі В. Симоненка


128

Іщенко Марина. Лінгвостилістичні параметри української ділової епістолярної комунікації


130

Єсипова Альона. Тема праці та мотиви втілення просвітницького ідеалу “природної людини” у романі Д. Дефо “Робінзон Крузо”


132

Ермолова Валентина. Специфика функции цвета в детской “страшилке”

133

Казанцева Крістіна. Риторичні засоби творення художнього простору (за повістю Е. Успенського “Підводні берети”)


135

Кардашова Юлія. Синкретизм у з’ясувальних складнопідрядних конструкціях

137

Качор Маргарита. В. Даль і Україна: історико-культурний вимір

139

Кожевніков Артур. Питання української мови в публіцистиці Т. Зіньківського


140

Кондратенко Юлія. Особливості наголошення віддієслівних іменників середнього роду на -ання


142

Кондратенко Юлія. Нетрадиційні форми уроків у навчанні української мови

144

Копоть Інна. Складнопідрядні речення зі сполучним словом поки у творчості Ліни Костенко


145

Костолович Єлизавета. Поняття про соціально-політичне красномовство

147

Котляр Олена. Стилістична характеристика власного імені у поетичних творах Ліни Костенко


149

Крамчанинова Елена. Номинация смешного в лексикографических источниках В. И. Даля


150

Кульбашенко Олена. Есхатологічні мотиви в романі Германа Мелвілла “Мобі Дік, або Білий Кит


152

Кураченко Тетяна. Особливості лексичного вираження темпоральності в повісті О. Забужко “Казка про калинову сопілку”


154

Кутузова Альона. Маніпулятивний фактор функцій політичного дискурсу

155

Малюга Наталя. Поетикальна специфіка різдвяного оповідання в українській, російській та англійській літературі ХІХ ст.


157

Сиротюк Маряна. Трансформація традиційного мотиву створення штучної людини у п’єсі Б. Шоу “Пігмаліон”


159

Масляк Анжела. Мовна гра з прецедентними феноменами в мовленнєвій діяльності студента-філолога


160

Мельникова Катерина. Особливості функціонування фоностилем в прозовому творі


162

Мусенко Юлія. Тематична класифікація фразеологізмів німецької та української мов


164

Назаренко Вікторія. Складнопідрядні речення в новелі Ернеста Теодора Амадея Гофмана “Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер”


165

Пазіна Анастасія. Особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів


167

Петрова Катерина. Стили проявления коммуникативной власти: социолингвистический аспект


169

Прокопенко Інна. Сучасні тенденції розвитку методів викладання іноземних мов


170

Пушкарева Надежда. Средства выражения фаз развития действия во французком языке


172

Пшенична Даря. Особливості художньо-технічного оформлення чоловічих та жіночих журналів


173

Рудченко Оксана. Вербалізація концепту природа в творах Джека Лондона

175

Савранська Ганна. Фонетичні стилістичні засоби в поезії Джорджа Гордона Байрона


176

Семенов Олексій. Запозичення у німецьку мову англіцизмів

178

Сенейко Інна. Функціонування лексем з емоційно-експресивним та оцінним значенням у публіцистичному мовленні


180

Собіна Оксана. Використання дидактичної гри як засобу фонетичного сприйняття іноземної мови


181

Созанська Юлія. Зіставні конструкції в синтаксисі творів І. Франка: особливості функціонування


183

Сорокина Анжелика. Метонимические значения имен числительных в языке и речи

185

Сорочинець Дарина. Аналіз помилок усного ділового мовлення при вимові звука [ґ] у власних та загальних назвах та засоби їх усунення


186

Софіянік Яна. Стилістичні функції повторів у творах англійської та американської художньої літератури


188

Стамповська Оксана. Структурно-семантична характеристика лексики інтимної сфери в українському фольклорі


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> -


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка