Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця кафедра україністики робочий зошитСторінка1/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.98 Mb.
#10963
  1   2   3   4   5   6

Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

кафедра УКРАЇНІСТИКИ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

студента (група, факультет)________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)____________________________Автори: к. філос. н. Величко О.Б., к. філол. н. Шевель Н.О.

за спеціальностями: “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105, «Фармація» та «Стоматологія»Затверджено на засіданні кафедри від 28.08.2015 р., протокол №1

Розглянуто та затверджено: ЦМК з українознавчих дисциплін від 28.08.2015 р., протокол №1

Київ – 2015


Історія української культури : Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни / О.Б. Величко, Н.О. Шевель. - К.: видавництво КІМ, 2015.

Затверджено на засіданні кафедри від 28.08.2015 р., протокол №1

Розглянуто та затверджено: ЦМК з українознавчих дисциплін від 28.08.2015 р., протокол №1

Рецензети:

Гуляк А.Б., доктор філол. н.

Ванюшина О.Е., кандидат філос. н.

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історії української культури» складається із вступної частини та чотирьох розділів-тем, кожна з яких вміщає: визначення мети, основних понять теми, плану семінарського заняття, блоку відкритих питань та тестових завдань.


Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Зміст.
Вступ. (к. філос. н. Величко О.Б.) ………………………………………………...

Тема 1. Предмет та методологічні засади курсу «Історія української культури» (к. філос. н. Величко О.Б.) ….…………………..……………………………..................

Тема 2. Давньоукраїнська культура періоду Київської Русі та Литовсько-Польської доби в системо-ціннісних орієнтирах та вплив християнства, ренесансу та ісіхазму на її подальший розвиток. (к. філос. н. Величко О.Б.) ……………………………………

Тема 3. Українська культура XVII – XІX ст. Вплив бароко, Просвітництва, академізму, романтизму та реалізму на формування системо-ціннісних орієнтирів української культури. (к. філос. н. Величко О.Б.) ……………………………….…..

Тема 4. Українська культура ХХ - поч. ХХІ ст. від модерну, радянської доби до постмодернізму. (к. філол. н. Шевель Н.О.)………………………………………..…


Вступ. Пояснювальна записка
У зв’язку зі зменшенням кількості годин аудиторного навантаження з навчальних дисциплін всіх курсів у 2015/2016 н. р., середньотижневого аудиторного навантаження студентів до 23,5 годин, зростанням кількості годин самостійної роботи студента (СРС) з дисциплін та відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОЗ України від 26.01.2015 р. №47. «Про особливості формування навчальних планів на та листа МОН України № 59 від 17. 03.2015 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 н. р.», рішення наради робочої групи університету від 05.06.2015р. та наказу НМУ ім. Богомольця №421 від 08.06.2015р. «Про організацію самостійної роботи студентів на 2015/2016 н. р. в НМУВ імені О.О. Богомольця», зусиллями викладачів кафедри україністики для студентів, що навчаються за спеціальностями “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 «Фармація» та “Стоматологія” складений робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури».
Мета робочого зошита, знання та вміння

Робочий зошит з дисципліни «Історія української культури» для студентів, що навчаються за спеціальностями “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 та “Стоматологія” складається з чотирьох розділів - тем, кожна з яких вміщає: визначення мети, основних понять теми, плану семінарського заняття, блоку відкритих питань та тестових завдань.Мета: оцінити рівень засвоєння знань студентом з дисципліни «Історія української культури», що включають необхідність:

Знати:

 • системо-ціннісні орієнтири кожного з етапів розвитку української культури;

 • головні і знакові артефакти та стилістичні особливості, що відповідають кожному з етапів розвитку української культури;

 • видатні українські митці і їх роль, влив та значення в історії культури українського народу.

Вміти:

 • визначати системо-ціннісні орієнтири кожного з етапів розвитку української культури;

 • встановлювати відповідність артефакту до стилю та епохи в історії розвитку української культури;

 • порівнювати, аналізувати, узагальнювати та пояснювати вплив соціально-політичних, релігійних чинників на зміну системо-ціннісних координат кожного з періодів розвитку української культури.

Алгоритм застосування методичного забезпечення

самостійної роботи студента та правила ведення зошита
Студент виконує домашнє завдання в позааудиторний час, роблячи відповідні записи на розсуд студента у робочому зошиті ручкою:

 • стислі і суттєві відповіді на відкриті питання;

 • підкреслюючи правильну відповідь в тестових завданнях;

 • встановлює відповідність дати до знаменної події в історії української культури, ключового артефакту відповідної епохи до стилістичного напрямку або ідейного руху.

На підготовчому етапі семінарського заняття викладач перевіряє і оцінює виконані завдання у робочому зошиті студентом. Отримана оцінка за СРС оцінюється за бальною шкалою і складає частину балів загальної оцінки за заняття, що конвертуються в оцінку за традиційною бальною шкалою і виставляється в журнал та відомість поточної успішності студента.
Критерії оцінювання
Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студента на семінарському занятті:

При засвоєнні кожної теми за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі курсу «Історія української культури» для студентів лікувального та стоматологічного факультетів пропонується така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:
Традиційна оцінка

Модуль 1

5”

29

4”

23

3”

18

2”

0

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5” на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, що максимально складає 4 балів і у сумі дорівнює 120 балам.Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, щоб бути допущеним до складання ПМК, обчислюється шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі і дорівнює 72 бали.
Критерії оцінювання самостійної роботи студента:

Отримана Оцінка за СРС оцінюється за бальною шкалою і складає 1/3 від максимальної кількості балів загальної оцінки за заняття, і таким чином, максимально складає 18 балів. Бали, отримані студентом за самостійну роботу і зафіксовані викладачем у робочому зошиті, додаються до балів, які студент отримав на семінарському занятті. Отримана сума балів студента конвертується в оцінку за традиційною бальною шкалою і виставляється в журнал та відомість поточної успішності студента. • За правильні стислі і суттєві відповіді на відкриті питання студент отримує 9 балів, за неповні і частково неправильні відповіді, складають від 85 до 70 % – 6 балів, за неповні і неправильні відповіді, складають від 70 до 50 % – 3 бали, за неправильні відповіді, що складають половину з блоку питань, що запропоновані у робочому зошиті - 0 балів.

 • За правильні відповіді в тестових завданнях та завданнях на відповідність, що складають від 100 до 85 % студент отримує 9 балів; за правильні відповіді в тестових завданнях та завданнях на відповідність, що складають від 85 до 70 % студент отримує 6 балів;за правильні відповіді в тестових завданнях та завданнях на відповідність, що складають від 70 до 50 % студент отримує 3 бали; за неправильні відповіді, що складають половину запропонованого у робочому зошиті тестового блоку - 0 балів.

Правильною вважається повна і точна відповідь на запитання. Часткова або частково помилкова відповідь не вважається правильною і, відповідно, не дає балів.

Тема 1. Предмет та методологічні засади курсу

«Історія української культури»
Укладач: к. філос. н. Величко О.Б.

Мета:

набуття системних знань про предмет вивчення історії української культури, сутність, форми, функції, елементи структури української культури, методологічні підходи до її осмислення та загальні відомості про культуру давніх народів, що проживали на території сучасної України.Вміння:

 • визначати предмет, елементи, форми та функції української культури;

 • визначати та систематизувати характерні особливості української культури, українські архетипи та паттерни;

 • аналізувати та порівнювати сутність та особливості циклічного і лінеарного методологічних підходів до осмислення історії розвитку української культури;

 • аналізувати, порівнювати, узагальнювати особливості розвитку української культури на етапах її становлення та вплив географічного, релігійного, кліматичного чинників на її формування.


Основні терміни та поняття: культура, субкультура, цивілізація, артефакт, паттерн, цінність, архетип, масова культура, елітарна культура, базова культура, медична субкультура, функції культури, структура культури, універсалії культури, міф, ритуал, лінеарний підхід, циклічний підхід, трипільці, скіфи, грецькі поселення Північного Причорномор’я.
Рекомендована література:
1. Історія української культури. Навч. посіб. / [О.Б.Величко, А.П.Момрик, О.А.Редькіна, Ю.А. Сафонов, Н.О. Шевель; за ред. О.Б.Величко]. – К., «Книга плюс», 2012. – С. 13-57.

2. Історія української культури: підручник / [В.А.Качкан, В.М. Левандовський, О.Б.Величко та ін.; за ред. В.А.Качкана]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – С. 8-42.

Завдання для самостійного опрацювання теми:

 1. Чи можливе універсальне визначення поняття "культура"? Обґрунтуйте вашу думку. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Порівняйте поняття «культура» та "цивілізація". Чи різниться їхнє сприйняття з точки зору різних теорій культури? Відповідь обґрунтуйте. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Як ви розумієте поняття "елітарна культура"? Наведіть приклади та прокоментуйте їх. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Що ми розуміємо під поняттям "масова культура"? Чи може артефакт елітарної культури перейти в розряд масової? Відповідь обґрунтуйте. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Як співвідносяться «базова культура» і "субкультура"? Чи коректно оперувати терміном «медична субкультура»? Обґрунтуйте вашу думку. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Що включає в себе поняття "артефакти культури"? Наведіть приклади. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Яку роль у функціонуванні культури відіграє ритуал? Чи змінилась їх функція від ранніх етапів розвитку культури людства до сьогодення? Відповідь обґрунтуйте. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Чому «символ» є одним із ключових понять культурогенезу? Чи існують універсальні символи, на які спираються культури різних народів. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи є панівною функція символу на ранніх етапах розвитку етнографічних культур? Обґрунтуйте вашу думку. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Скільки мінімум людей потрібно для того, аби людина могла стати об’єктом і суб’єктом культури? Обґрунтуйте вашу думку. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Про яку функцію культури йдеться у визначенні: “соціальний досвід людства передається як вертикально (від попередніх поколінь до нових), так і горизонтально (обмін духовними цінностями між народами)”? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Завдяки якій функції культури у свідомості людини оформлюється цілісна картина світу? Обґрунтуйте вашу думку. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Які фактори формують ядро будь-якої культури? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Яким концептом позначаються загальні поняття, що їм відповідають форми досвіду і поведінки в культурі? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Яким терміном можна об’єднати ці загальні поняття: предмети побутового вжитку, одяг, житло, знаряддя праці, зброя, міста, окультурені землі, електронні записи. Обґрунтуйте вашу думку. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Як ви розумієте поняття “ієрархія цінностей”? Обґрунтуйте вашу думку _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. Розмежуйте поняття “предмет культури” і “цінність культури”. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 10. Хто із науковців здійснив спробу прищепити у дослідженні історії розвитку культури методологічні засади біологічних наук? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 11. Про яку функцію культури йдеться у твердженні: “Культура синтезує в цілісну і завершену форму систему чинників духовного світу особистості – пізнавальних, емоційно-чуттєвих, оціночних, вольових”? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 12. Яку функцію культури ілюструє наступне речення: “Кожна нація має не тільки свою мову слів, але й мову жестів, танцю, музики тощо, а також свою мову ритуалів, правил поведінки і норм спілкування”? Обґрунтуйте вашу думку. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 13. За якими критеріями виокремлюються субкультури? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 14. Наведіть приклади молодіжних субкультур. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 15. Хто є засновником еволюціоністського підходу до вивчення культури? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 16. Хто з дослідників культури вважав, що культуру здатні формувати лише яскраві індивідуальності – митці, а більшість людей (“маса”) є лінивою і несвідомою і не любить відмовлятися від інстинктів? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 17. Сутність якого культурологічного підходу зводиться до формули “Праця створила людину”? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 18. Чим є культура з позицій діяльнісного підходу – базисом чи надбудовою суспільства? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 19. Хто із відомих науковців назвав європейський культурно-історичний тип “фаустіанським”? ___________________________________________________________________________

 20. Представниками якої культурологічної школи європоцентризм поставлено під сумнів, а згодом розвінчано? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 21. Як називається ключова праця представників циклічного розвитку культури, на сторінках якої відбувається спростування європоцентризму? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 22. Про яке поняття говорить Шпенґлер, коли веде мову про найбільш крайні, найбільш штучні стани, на які здатен найвищий тип людей; це ж поняття є долею будь-якої культури і її тріумф означає її смерть? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 23. У межах яких культурологічних підходів вивчаються динамічні властивості соціокультурних явищ? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 24. Які культурологічні концепції обстоюють пріоритет міфологічної складової у розвитку культурних форм? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 25. Хто є фундатором психологічної теорії культури і яким загальновживаним науковим терміном позначається ця теорія? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 26. Які фактори, з точки зору представників локального підходу, лежать в основі занепаду культури? Відповідь обґрунтуйте ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 27. Які фактори, з точки зору представників лінеарного підходу, лежать в основі занепаду культури? Наведіть приклади та прокоментуйте їх. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 28. До якої культури належать “кишенькова література” і “мильні опери”? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 29. Які конструктивні елементи культури в процесі розвитку людства стають основою загальнолюдської символіки сновидінь, фантазій, марень, фольклору та художньої творчості? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 30. До якого різновиду субкультури належить медична культура? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 31. Як називається субкультура, норми і цінності якої ідуть всупереч із провідними положеннями домінуючої культури, різні форми культурного протесту проти домінуючої системи культурних цінностей (хіпі, бітники, андеґраунд, сексуальні меншини та ін.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 32. Яка форма культури зачіпає примітивні людські почуття і тому наділений компенсаторним потенціалом: знімає стреси, напруження, стандартизує почуття, нав’язує стереотипи мислення)? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 33. За що науковці-культурологи критикують у своїх працях західну цивілізацію? Відповідь обґрунтуйте. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 34. До якої форми культури належить трансформована професійним мисленням система цінностей традиційної культури, що набуває своєрідного світоглядного забарвлення? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 35. Яка культура створюється привілейованою частиною суспільства або на її замовлення професійними творцями? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Тестові завдання
1. Вкажіть 2 специфічні ознаки, що є притаманні культурі.

 • Демократичність,

 • реалістичність,

 • елітарність,

 • символічність.

2. Представником якого підходу осмислення культури є М. Данілевський?

 • Еволюціоністського (антропологічного),

 • лінеарного (лінійного),

 • локального (циклічного),

 • аксіологічного.

3. Перерахуйте відомі Вам культурно-історичні універсалії.

 • Китай,

 • Образотворче мистецтво,

 • біологія,

 • архітектура.

4. Назвіть відомого Вам представника еволюціоністського підходу антропологічної школи в культурології.

 • Ген. Ріккерт,

 • О. Шпенглер,

 • Дж. Фрезер,

 • Е. Кассірер.

5. Як називається основна праця А. Тойнбі, в якій обґрунтовано циклічну парадигму розвитку культури?

 • “Занепад Європи”,

 • “Первісна культура”,

 • “Дослідження історії”,

 • “Гуманізм сьогодні”.

6. Про яку функцію культури йде мова: люди постійно спілкуються і через спілкування передають культурні досягнення?

 • Трансляційна,

 • комунікативна,

 • світоглядна,

 • регулятивна.

7. Представником якого підходу осмислення культури є З. Фрейд.

 • Психологічного,

 • локального (циклічного),

 • аксіологічного,

 • структурно-семіологічного.

8. Назвіть автора роботи “Сутінки Європи”.

 • Е. Тайлор,

 • Ген. Ріккерт,

 • М. Данілевський,

 • О. Шпенглер.

9. Скільки культурно-історичних типів виділяв у своїй роботі М. Данілевський?

 • 10 основних і 2 додаткових,

 • 9,

 • 23,

 • 33.

10. Яка культура створюється привілейованою частиною суспільства, або на її замовлення професійними творцями? Вона включає витончене мистецтво, класичну музику й літературу, а також є тяжкою для розуміння непідготовленої людини.

 • масова культура,

 • елітарна культура,

 • базова(тотальність) культура,

 • субкультура.

11. Назвіть одну із ознак сучасної цивілізації, процес перетворення міста у найвагоміший осередок проживання людей і центр зосередження та обміну культурних цінностей, утворення штучного середовища, протилежного природі.

 • Аграризація,

 • Урбанізація,

 • Диверсифікація,

 • Акселерація.

12. Те, що створено людиною, суспільством; продукт культури?

 • Цінність,

 • Артефакт,

 • Знак,

 • Мова.

13. Загальноприйнятні норми, стандарти, на які орієнтується людина є ….

 • Знак,

 • Цінності,

 • Кітч,

 • Символ.

14. Культура, норми і цінності якої ідуть всупереч із провідними положеннями базової (тотальності) культури?

 • галузева культура.

 • субкультура,

 • псевдокультура,

 • контркультура.

15. Перерахуйте відомі Вам культурно-історичні універсалії.

 • Національні традиції,

 • Мистецтво доби Київської Русі,

 • спорт,

 • творчість М.Мурашко.

16. Вкажіть 2 специфічні ознаки, що є притаманні культурі.

 • механічність,

 • демократичність,

 • ієрархічність,

 • органічність.

17. Назвіть відомого представника аксиологічного підходу в культурології.

 • Дж. Віко,

 • Е. Тайлор,

 • О. Шпенглер,

 • Е. Кассірер.

18. Яку кількість культурно-історичних універсалій виділяють сучасні дослідники культури?

 • близько 10,

 • близько 60,

 • близько 20.

19. Хто із згаданих культурологів оперує поняттям “культурно-історичний тип”?

 • Е. Тайлор,

 • Ген. Ріккерт,

 • О. Шпенглер,

 • Дж. Фрезер.

20. Назвіть автора роботи “Росія та Європа”.

 • Ген. Ріккерт,

 • М. Данілевський,

 • О. Шпенглер,

 • Е. Кассірер.

21. Назвіть відомого Вам представника локального підходу (прихильників концепції колообороту культур) в культурології.

 • М. Данілевський,

 • Дж. Фрезер,

 • Л. Г. Морган,

 1. Е. Кассірер.

22. Як називається основна праця М. Данілевського, в якій обґрунтовано циклічну парадигму розвитку культури? “

 • “Сутінки Європи” («Занепад Європи»),

 • “Дослідження історії”,

 • “Первісна культура”,

 • “Росія та Європа”.

23. Яке мовне походження має слово культура?

 • Англійське,

 • українське,

 • латинське,

 • грецьке.

24. До якої культури належать так звані “кишенькова література”, “мильні опери”?

 • масової культури,

 • елітарної культури,

 • базової (тотальність) культури,

 • субкультури.

25. Представники якої епохи в історії осмислення феномену культури давали визначення їй як “долучення до греко-римської традиції”?

 • Доба Відродження,

 • Доба Античності,

 • Доба Просвітництва,

 • Доба Постмодернізму.

26. Назвіть норму культури, що являє собою встановлений порядок поведінки людини в рамках тієї чи іншої соціальної групи.

 • Цінність,

 • Артефакт,

 • кітч,

 • архетип.

27. Система знаків, за допомогою яких здійснюється комунікація.

 • знак

 • цінності

 • мова

 • символ

28. Яким терміном позначаються загальні поняття, що відповідають форми досвіду і поведінки людини в культурі?

 • артефакти культури,

 • універсалії культури,

 • цінності культури.

29. Що є предметом дослідження культурології як науки?

 • людина,

 • суспільство,

 • культура,

 • мистецтво.

30. Про яку функцію культури йде мова: люди постійно спілкуються і через спілкування передають культурні досягнення?

 • трансляційна,

 • комунікативна,

 • світоглядна,

 • регулятивна.

31. Вкажіть 2 специфічні ознаки, що є притаманні цивілізації.

 • демократичність,

 • реалістичність,

 • елітарність,

 • символічність.

32. Назвіть відомого представника соціологічного підходу в культурології.

 • К. Г. Юнг,

 • Г. Лебон,

 • П. Сорокін,

 • Л. Г. Морган.

33. Назвіть 2 підходи осмислення культури.

 • локальний,

 • аксіологічний,

 • антропоморфічний,

 • пантеїстичний.

34. Які 2 фактори, з точки зору представників локального підходу, лежать в основі занепаду культури?

 • Завершення життєвого циклу культур-цивілізації;

 • боротьба представників старого класу з представниками нового, що веде до…;

 • діалектичне протиріччя між продуктивними силами та виробничими відносинами;

 • перемога цивілізації над культурою.

35. Хто в слово “культура” вкладав зміст, що зводився до “обробітку людської душі”?

 • М.Т. Цицерон,

 • М.П. Катон,

 • І. Кант,

 • Платон.

36. Назвіть 2 ознаки, притаманні медичній субкультурі.

 • Наявність сформованого категоріально-понятійного апарату;

 • вільне оперування категоріально-понятійним апаратом;

 • активна діяльність міністерства Охорони Здоров`я;

 • наявність сформованої системи життєвих цінностей, заснованої на ідеалах, що закріплені “клятвою Гіпократа”.

37. Назвіть відомого представника еволюціоністського підходу антропологічної школи в культурології.

 • Дж. Віко,

 • Е. Тайлор,

 • М. Данілевський,

 • Л. Г. Морган.

38. Представником якого підходу осмислення культури є А. Тойнбі?

 • еволюціоністського (антропологічного),

 • лінеарного (лінійного),

 • соціологічного,

 • локального (циклічного).

39. Назвіть автора роботи “Дослідження історії”.

 • М. Данілевський,

 • О. Шпенглер,

 • А. Тойнбі,

 • Е. Кассірер.

40. Які 3 фактори спричиняють загибель культури?

 • деритуалізація,

 • соціально-політична криза в державі,

 • пасивність та відсутність творчої діяльності міністерства Культури,

 • десакралізація,

 • зневіра і розпад системи цінностей тотальності (домінуючої) культури.

41.Скільки культурно-історичних типів виділяв у своїй роботі О. Шпенглер?

 • 10 основних і 2 додаткових,

 • 9 основних і 1 додатковий,

 • 23 основних і 2 додаткових,

 • 33 основних і 5 додаткових.

42. Форма культури, продукти якої стандартизуються і приймаються широкою аудиторією, що визначається невибагливістю смаку називається…

 • масова культура,

 • елітарна культура,

 • базова(тотальність) культура,

 • субкультура.

43. Про яку функцію культури йде мова: у культурі виявляються соціальна спадковість людства і його пам`ять?

 • трансляційна,

 • інформативна,

 • світоглядна,

 • регулятивна.

44. Представники якого підходу осмислення культури порівнювали її із «живим організмом»?

 • психологічного,

 • лінеарного(лінійного),

 • циклічного (локального),

 • аксіологічного.

45. Вперше слово культура було вживане в добу…

 • Античну,

 • Ренесансну,

 • Середньовічну,

 • Просвітницьку.

46. Вкажіть 2 специфічні ознаки, що є притаманні цивілізації..

 • механічність,

 • демократичність,

 • ієрархічність,

 • органічність.

47. Вкажіть відомого представника психологічного підходу в культурології.

 • Д. Чижевський

 • З. Фрейд

 • П. Сорокін

 • В.С. Горський

48. Виділіть зі списку 2 культурно-історичні універсалії.

 • хімія

 • наука

 • спорт

 • Індія

49. Хто із згаданих культурологів оперує поняттям “культурно-історичний тип”?

 • М. Данілевський,

 • А. Тойнбі,

 • Л. Г. Морган,

 • Е. Кассірер.

50. Вкажіть відомого представника локального підходу (прихильників концепції колообороту культур).

 • Ген. Ріккерт,

 • О. Шпенглер,

 • Л. Г. Морган,

 • Е. Кассірер.

51. Виділіть зі списку 2 підходи осмислення культури.

 • антропоморфічний,

 • психологічний,

 • дидактичний,

 • аксіологічний.

52. Представником якого підходу осмислення культури є Е.Тейлор?

 • еволюціоністського (антропологічного),

 • психологічного,

 • аксіологічного,

53. Феномен культури, форма людської свідомості, яка відображає світ в художніх образах є...

 • Наука,

 • Мистецтво,

 • Філософія,

 • Релігія.

54. Про яку функцію культури йде мова: соціальний досвід людства передається як вертикально (від попередніх поколінь до нових), так і горизонтально (обмін духовними цінностями між народами)?

 • Трансляційна,

 • виховна,

 • аксіологічна,

 • регулятивна.

55. Представники якого підходу осмислення культури визначали її як «світ втілених цінностей»?

 • психологічного,

 • лінеарного(лінійного),

 • циклічного (локального),

 • аксіологічного.

56. Вкажіть, хто може бути осмисленим у якості суб’єкту культури?

 • соціальна група,

 • архітектурний ансамбль,

 • картина відомого художника,

 • поетична добірка.

57. Процес засвоєння людиною відповідної системи знань, норм, що у процесі виховання дозволяють їй відчувати себе членом суспільства є… .

 • Урбанізація,

 • Секуляризація,

 • Соціалізація,

 • Фальсифікація.

58. Вкажіть 2 фактори, що впливають на формування культури суспільства.

 • біологічні,

 • географічні,

 • антропоморфні,

 • технократичні,

 • соціально-економічні.

59. Перерахуйте 2 відомі культурно-історичні універсалії.

 • стіл,

 • наука,

 • спорт,

 • книга.

60. Наявність яких 3 факторів дозволяє культурі набути ознак, притаманних культурно-історичному типу?

 • поява міста,

 • писемності,

 • розвиток ремесла,

 • будівництво монументальної архітектури,

 • виникнення мистецтва,

 • наявність розвинутих культів.

61. Вкажіть відомого автора аксіологічної (символічної) концепції культури.

 • Е. Кассірер,

 • А.Вебер,

 • М. Данілевський,

 • Дж. Фрезер.

62. Виділіть зі списку 2 культурно-історичні типи.

 • науковий,

 • китайський,

 • мистецький,

 • слов`янський.

63. Представником якого підходу осмислення культури є О. Шпенглер?

 • еволюціоністського (антропологічного),

 • лінеарного (лінійного),

 • локального (циклічного),

 • аксіологічного.

64. Хто є фундатором психологічної теорії культури і яким загальновживаним науковим терміном позначається ця теорія?

 • П. Сорокін,

 • А.Вебер,

 • З. Фрейд,

 • К. Г. Юнг.

65. У якому столітті сформувалась культурологія як наука.

 • I ст. до н.е.,

 • I ст.,

 • XIX ст.,

 • XX ст.

66. Про яку функцію культури йде мова: визначає принципи і норми у відносинах між представниками суспільства, що представляють різні верстви населення?

 • трансляційна,

 • виховна,

 • світоглядна,

 • регулятивна.

67. Стан незмінності, що характеризується відповідними якісними характеристиками, позначаються поняттям…

 • статика,

 • динаміка,

 • артефакт,

 • ментальність.

68. Представники якого підходу осмислення культури визначали її як «специфічний спосіб пристосування людини до навколишнього середовища»?

 • еволюціоністській (антропологічний),

 • лінеарного(лінійного),

 • циклічного (локального),

 • аксіологічного.

69. Вкажіть відомого представника аксіологічного підходу в культурології.

 • М. Данілевський,

 • Ген. Ріккерт,

 • Дж. Фрезер,

 • Л. Г. Морган.

70. Виділіть зі списку 2 культурно-історичні універсалії.

 • обряди,

 • живопис,

 • телефон,

 • собор Святого Юра у Львові.

71. Ті зміни, що відбуваються у культурі та у взаємодії різних культур в історичному просторі, позначаються поняттям…

 • статика,

 • динаміка,

 • артефакт,

 • ментальність.

72. Як називається основна праця Освальда Шпенглера, в якій обґрунтовано циклічну парадигму розвитку культури?

 • “Сутінки Європи”,

 • “Дослідження історії”,

 • “Первісна культура”,

 • “Вічна людина”.

73. Представники якого підходу осмислення культури вважали, що культура людства функціонує за законом “колообороту культур”?

 • еволюціоністській (антропологічний),

 • лінеарного(лінійного),

 • циклічного (локального),

 • аксіологічного.

74. Чи передаються культурні надбання відповідного етносу людині генетичним шляхом?

 • Так,

 • Ні,

 • Частково так.

75. Вкажіть відомого представника локального підходу (прихильників концепції колообороту культур) в культурології.

 • Дж. Віко,

 • Е. Тайлор,

 • Ген. Ріккерт,

 • Дж. Фрезер.

76. Виділіть зі списку 2 культурно-історичні типи.

 • давньогрецький,

 • науковий,

 • спортивний,

 • західноєвропейський.

77. Представником якого підходу осмислення культури є А. Тойнбі?

 • еволюціоністського (антропологічного),

 • лінеарного (лінійного),

 • аксиологічного,

 • локального (циклічного).

78. Що таке “смерть культури”?

 • соціально-політична криза в державі,

 • витіснення або заміна однієї системи цінностей на іншу,

 • асиміляція етносу,

 • знищення народу, як носія життєвих цінностей культури.

79. Представники якої епохи в історії осмислення феномену культури давали визначення їй як “обробіток людської душі”?

 • Доба Відродження,

 • Доба Античності,

 • Доба Просвітництва,

 • Доба Постмодернізму.

80. Про яку функцію культури йде мова: культура синтезує у цілісну і завершену форму систему чинників духовного світу особистості – пізнавальних, емоційних, вольових?

 • трансляційна,

 • виховна,

 • світоглядна,

 • регулятивна.

81. Вкажіть форму субкультури.

 • матеріальна,

 • професійна,

 • духовна,

 • історичні форми культури.

82. Культура Трипілля отримала свою назву за…

  • Назвою однойменного села, що поблизу Києва

  • Назвою однойменного села, що поблизу Одеси

  • Назвою місцевості «Три Поля»

  • Назвою пагорба«Три Поля», поблизу якого віднайшли залишки цієї культури.

83. Характерними особливостями трипільської культури були:

 1. Радіальна система планування осель: оселі зводилися по колу, або кількома концентричними колами

 2. Чітка система місто планування в основі якої лежав квадрат

 3. Притаманна чітка майнова та соціальна диференціація

 4. Розпис стін яскравими фарбами та різнокольоровим орнаментом

  1. А та D

  2. B та C

  3. A та C

  4. B та D

84. У ритуальних цілях трипільці використовували ……які не мали дна

   • Діжки

   • «Біноклевидні» кубки

   • «Сферичні» кубки

   • Розписані трьома фарбами тарілки

85. Ареал поширення Трипільської культури…

 • Територія Балкан та Подунав’я

 • Від лісостепової смуги Румунського Прикарпаття на заході до Середнього Подніпров’я на сході

 • Територія сучасної Київщини

 • Територія Румунії та Центральної України

86. Для Городсько-усатієвської культури характерними особливостями є:

 • Активне використання коня

 • Зводяться невеликі будинки і подекуди напівземлянки

 • Розписи керамічних виробів

 • Велетенські поселення протоміст гігантів будувалися за радіальним принципом

87. Особливостями скіфської культури були:

 1. осілий спосіб життя

 2. кочовий спосіб життя

 3. найулюбленішою твариною був кінь

 4. метою скіфських походів було освоєння нових територій, придатних для землеробства

  1. А, C

  2. B,C

  3. B,D

  4. D, A

88. Верховна скіфська богиня отримала назву…

 • Апі

 • Табіті

 • Папайя

 • Агрімпасу

89. Тип суспільного та державного устрою у античному світі, місто-держава, що спирається на економічний та політичний суверенітет общини вільних громадян і до складу якого входили як саме місто, так прилегла до нього територія, отримав назву…

 • пантеон

 • поліс

 • панацея

 • пайдейя

90. Великого значення у Північному Понті набув культ Апполона-лікаря, на честь якого було збудовано храм та бога-рятівника від усіх хвороб…

 • Диофіла

 • Асклепія

 • Посейдона

 • Диониса

91. Античний поліс району Боспору Кіммерійського, що був розміщений на території сучасного міста Керч, мав назву…

 • Фанарорія,

 • Феодосія,

 • Пантикапея

 • Ольвія

92. Культура Трипілля була відкрита …

 • Байдою Вишневецьким

 • Олексієм Толочко

 • Вікентієм Хвойко

 • Борисом Мозолевським

93. Характерними особливостями трипільської культури були:

 1. Поселення набувають форми еліпсу з спланованими кварталами та вулицями у центральній частині

 2. Відомими трипільськими поселеннями-гігінтами були: Майданецьке, Волховське, Трипільське

 3. Більшість будинків були двоповерховими

 4. Активне будівництво оборонних споруд.

  1. А та D

  2. B та C

  3. A та C

  4. B та D

94. Найдавніша форма писемності у вигляді малюнків, що у оповідальній формі передають лише загальний зміст повідомлення є …

   • петрогліф

   • піктографія

   • мегаліт

   • курган

95. Видовжений і вертикально встановлений на кургані камінь, що здалеку нагадував людську постать отримав назву…

 • Периферія

 • Мандоліна

 • Менгір

 • Постать

96. Яскраво описав життя, побут та традиції культури стародавніх скіфів…

 • Гомер

 • Геродот

 • Ганнібал

 • Тацит

97. Вислів: «степом на колесах рухалося ціле місто, що складалося із сотень малих і великих кибиток», - ми відносимо до особливостей..

 • Городсько-усатієвської культури

 • Скіфської культури

 • Сарматської культури

 • Трипільської культури.

98.Сакральною цифрою, на яку за уявленнями скіфів розподілявся Всесвіт, суспільні та політичні організації скіфів (суспільні стани, царства) була цифра…

  • 7

  • 3

  • 9

  • 4

99. Античні поліси Північного Причорномор’я було засновано…

 • вихідцями з Коринфу у ІІ ст. до н.е.

 • вихідцями з Мілету у VІІ ст. до н.е.

 • вихідцями з Іонії у VІІ ст. до н.е.

 • вихідцями з Каталонії у у V ст. до н.е.


План семінарського заняття до теми №1

1. Сутність, етимологія та форми культури.

2. Структура та елементи української культури.

3. Функції культури в суспільстві.


ЛІТЕРАТУРА

Література: основна

 1. Історія української культури: навчальний посібник. / [О.Б.Величко, О.А. Редькіна, А.П. Момрик, Н.О. Шевель та ін.; за ред. О.Б.Величко]. – К.: Книга плюс. 2008. –с. 13-57.

 2. Історія української культури: підручник / [В.А.Качкан, В.М. Левандовський, О.Б.Величко та ін.; за ред. В.А.Качкана]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. –с. 8-42.

 3. Бондарева О.Є Величко О.Б. Редькіна О.А. Культурологія. Навчальний посібник. Ч.І. К. Книга плюс. 2008. –с. 6-21; 30-54.

Додаткова

 1. Вільчинський Ю. Освальд Шпенглер: портрет в ідеях. Філософська думка, № 4, 1998, с.247-264.

 2. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.

 3. Культурология XX век. Антология. М., 1995.

 4. Ортега-и-Гассет X. Эстетика: Философия культуры. М., 1991.

 5. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1990, Т.І.

 6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка