Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»Сторінка1/5
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи,

Член кор. НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України,

професор М.Р.Гжегоцький


____________________________________

Протокол №_______від______________2014 р.


Факультет медичний №2

Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики

Навчальна дисципліна: «Пропедевтика педіатрії»

Кафедра неопорна

М. Львів, вул. Пекарська, 69

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ«ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа»
Затверджено Затверджено

на методичній нараді кафедри на профільній методичній комісії

«_____»________________2014 р. «_____»________________2014 р.

Протокол №______ Протокол №______


Завідувач кафедри _______________________ Голова ________________________

проф. Гнатейко О.З. проф. Ткаченко С.К. 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з пропедевтики педіатрії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина”, оскільки вивчення пропедевтики педіатрії здійснюється впродовж V-VI семестрів 3-го року навчання, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з пропедевтики педіатрії для зазначених спеціальностей.

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

 • освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;

 • експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”;

 • рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • затвердженим наказом МОЗ України від 19.10.2009 р. № 749 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»» та від 08.07.2010 р. №539 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», затвердженого наказом МОЗ України від 19.10.2009 р. №749»

 • наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. – К.: Книга плюс, 2005)

 • типовою наскрізною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» «Паліативна та хоспісна допомога» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації напряму 1201 «Медицина» спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія» від 2014 р.

При вивченні курсу з пропедевтики педіатрії студенти повинні знати:

 • основні закономірності фізичного та нервово-психічного розвитку дітей різних вікових груп;

 • клінічне значення вікових анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму;

 • принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку;

 • семіотику синдромів ураження різних систем та найбільш поширених захворювань дитячого організму.

Своєрідність викладання пропедевтики педіатрії полягає в тому, що саме з цього предмету розпочинається вивчення педіатрії як науки про здорову і хвору дитину, причому пропедевтика педіатрії є не тільки вступом до клінічної педіатрії, але й ланкою, що зв’язує викладання теоретичних і клінічних дисциплін.

Пропедевтика педіатрії як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін (анатомії, гістології тощо), фізіології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами педіатрії та інших клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з пропедевтики педіатрії в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

в) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій у процесі життєдіяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 3 модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів:Модуль 1. Розвиток дитини

Змістові модулі:

 1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.

 2. Періоди дитячого віку.

 3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей.

Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей.

Змістові модулі:

 1. Нервова система у дітей.

 2. Шкіра, підшкірна основа та кістково-м’язова система у дітей.

 3. Система дихання у дітей.

 4. Серцево-судинна система у дітей.

 5. Системи травлення у дітей.

 6. Сечова система у дітей.

 7. Ендокринна система у дітей.

 8. Імунна система та система крові у дітей.

 9. Обмін речовин у дітей.

 10. Написання історії хвороби.

Модуль 3. Вигодовування та харчування дітей раннього віку

Змістові модулі:

 1. Природне вигодовування немовлят.

 2. Штучне вигодовування немовлят.

 3. Змішане вигодовування немовлят.

 4. Вигодовування дітей старших одного року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів пропедевтики педіатрії.

Практичні заняття проводяться за стрічковим принципом. Тривалість практичних занять 2,5 години. Заняття проводяться в дитячих відділеннях клінічної бази кафедри.

Використовується наступна методика проведення практичних занять: 1. Кожне заняття розпочинається з того, що протягом 10-15 хв. проводиться тестовий контроль з метою оцінки вихідного рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття.

 2. Протягом 20-30 хв. викладач пояснює і демонструє методику обстеження дітей, знайомить студентів з принципами організації раціонального харчування та ін.

 3. Протягом 40-45 хв. студенти самостійно працюють зі здоровими і хворими дітьми, збирають анамнез, обстежують їх, виконують діагностичні й лікувальні маніпуляції та ін. Під час самостійної роботи викладач надає методичну допомогу студентам і звертає увагу на найбільш важливі питання з даної теми практичного заняття.

 4. Протягом 30-40 хв. викладач зі студентами здійснюють обхід дітей, з якими працювали студенти, котрі доповідають про результати самостійної роботи. Викладач обговорює і дає пояснення, підкреслює особливості тієї чи іншої методики обстеження та ін. Під час клінічного розбору викладач здійснює контроль кінцевого рівня знань студентів.

 5. Закінчуючи практичне заняття, викладач протягом 10-15 хв. підводить його підсумки, дає студентам завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми і пропонує список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання.
 1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»

Номер модулю

Кількість годин/

Кількість кредитів ECTS


Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів

Традиційні оцінки
«5»

«4»

«3»

«2»

Модуль 1

34 / 1,1


3

(№ 1 - 3)8

20

16

12

0

72

Модуль 2

125 год/4,210

(№ 4 – 13)24

5

4

3

0

72

Модуль 3

36 год/1,24

(№ 14-17)8

20

16

12

0

72

Опис навчального плану з дисципліни “Пропедевтика педіатрії”

для студентів медичних факультетів

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид

контролю


Всього

Аудиторних

СРС

лекцій

практичних

195

40

100

55

3-й
Кредитів ECTS

6,5
Модуль 1:

Змістовних модулів 334 год/1,1

кредитів ECTS4

20

10
Підсумковий модульний контроль

Модуль 2:

Змістовних модулів 10125 год/4,2

кредитів ECTS30

60

35
- ІІ -

Модуль 3:

Змістовних модулів 436 год/1,2

кредитів ECTS6

20

10
- ІІ -

В т.ч. підсумковий модульний контроль засвоєння 3-х модулів

29 год/1,0

кредитів ECTS


12

17Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год. Аудиторне навантаження - 71,8%, СРС – 28,2%.


 1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення пропедевтики педіатрії – кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природничо-наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Робити висновок про фізичний та психомоторний розвиток дітей різного віку.

 • Проводити клінічне обстеження та інструментальне дослідження різних органів та систем у здорових і хворих дітей.

 • Аналізувати вікові особливості функцій організму.

 • Інтерпретувати стан систем організму дитини.

 • Розраховувати та складати добовий раціон харчування для дітей раннього віку.

 • Коректувати раціон харчування дітей старших одного року.
 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

4.1. ОПИС КОЖНОГО МОДУЛЮ

Модуль 1. Розвиток дитини

Змістовий модуль 1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.

Конкретні цілі:

 • Знати місце пропедевтики педіатрії в системі загальної медицини.

 • Знати принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям.

 • Знати правила санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у дитячих лікувально-профілактичних закладах.

 • Трактувати критерії здоров’я дитини.

 • Аналізувати основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів.

 • Інтерпретувати історичні етапи розвитку педіатрії в Україні.

 • Аналізувати особливості різних періодів дитячого віку.

Тема 1. Предмет і місце педіатрії, основні етапи розвитку.

Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Значення педіатрії для підготовки лікаря.

Завдання курсу з пропедевтичної педіатрії. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Професори І.В. Троїцький, В.Є. Чернов, М.Д. Пономарьов і В.Ф. Якубович як організатори перших педіатричних кафедр в Україні. Внесок професорів О.М. Хохол, В.О. Бєлоусова, Ф.Д. Румянцева, Л.О. Фінкельштейна, О.І. Скроцького, І.М. Руднєва, П.М. Гудзенка, В.М. Сидельникова, Б.Я. Рєзніка, СІ. Ігнатова, В.Д. Чеботарьової та інших в розвиток вітчизняної клінічної педіатрії.

Тема 2. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні.

Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні. Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливості організації їх роботи.

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Госпіталізація хворих до дитячої лікарні і специфіка роботи дитячих відділень. Диспансерне спостереження і реабілітація дітей в умовах поліклініки.

Обсяг і форми роботи лікаря-педіатра. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці.

Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки та групи здоров’я.

Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів (смертність немовлят, летальність та ін.).

Етика і деонтологія в клінічній педіатрії.

Змістовий модуль 2. Періоди дитячого віку.

Конкретні цілі:


 • Збирати анамнез захворювання і життя.

 • Оцінювати особливості перебігу періодів дитячого віку у дітей.

 • Оцінювати загальний стан дитини

 • Знати характеристику інкурабельного пацієнта*

 • Знати способи комунікації з невиліковним пацієнтом та його близькими

 • Зробити висновок про стан новонародженої дитини.

 • Трактувати виявлені зміни у новонародженої дитини на основі знання анатомо-фізіологічних особливостей

 • Оцінювати особливості перебігу періодів дитячого віку у дітей.

Тема 3. Періоди дитячого віку.

Періоди дитячого віку, їх характеристика.

Особливості і методика збирання анамнезу у дітей.

Методи клінічного об’єктивного обстеження здорових і хворих дітей. Загальний огляд здорових і хворих дітей.

Критерії оцінки загального стану хворих дітей.

Специфіка обстеження важко хворих дітей з обмеженим прогнозом життя. Особливості використання морально-деонтологічних принципів в контексті невиліковного захворювання

Тема 4. Особливості періоду новонародженості.

Новонароджена дитина.

Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості.

Поняття про зрілість новонародженого.

Ознаки недоношеності. Первинний туалет і патронаж новонаро дженого. Догляд за новонародженим.

Особливості методики обстеження новонародженого. Санітарно-гігієнічний режим відділень новонароджених.* - тут і далі виділене курсивом тільки для студентів спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа» і 7.12010002 «Педіатрія»

Змістовий модуль 3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей.

Конкретні цілі:

 • Вимірювати основні параметри тіла дитини (масу, зріст, окружності голови, грудей, стегна, гомілки, плеча).

 • Вираховувати антропометричні індекси.

 • Вираховувати належні показники фізичного розвитку за емпіричними формулами, сигмальними та центильними таблицями.

 • Оцінювати фізичний розвиток на основі отриманих даних.

 • Оцінювати основні критерії та показники психомоторного розвитку дітей різного віку.

 • Пояснювати особливості психомоторного розвитку новонароджених дітей.

 • Оцінювати психомоторний розвиток дитини 1-го року життя по місяцях.

 • Оцінювати психомоторний розвиток дітей переддошкільного, дошкільного, молодшого та старшого шкільного віку.

 • Виявляти в анамнезі чинники, що впливають на зміни в психомоторному розвитку.

Тема 5. Фізичний розвиток дітей та антропометрія.

Поняття про фізичний розвиток, значення його оцінки. Поняття про акселерацію розвитку дітей, основні гіпотези і механізми акселерації. Методи антропометрії.Тема 6. Оцінка фізичного розвитку дітей.

Методи оцінки фізичного розвитку дітей. Семіотика порушень фізичного розвитку дітей. Фізичне виховання.Тема 7. Психомоторний розвиток дітей.

Поняття про психомоторний розвиток дітей, його особливості в різні періоди дитячого віку. Режим дня для дітей різного віку. Типи вищої нервової діяльності і фазові стани у дітей та їх значення для виховання.Тема 8. Оцінка психомоторного розвитку дітей.

Особливості оцінки нервово-психічного розвитку новонародженого. Семіотика порушень нервово-психічного розвитку дітей. Елементи нервово-психічного виховання дітей раннього віку (розвиток емоцій, естетичне, моральне та ін.).


Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження та семіотика захворювань у дітей.

Змістовий модуль 4. Нервова система у дітей.

Конкретні цілі:

 • Знати анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей різного віку.

 • Вміти вибрати з анамнезу дані, що відображають наявність у дитини ураження центральної та периферійної нервової системи.

 • Вміти досліджувати і оцінювати стан нервової системи у дітей різного віку.

 • Інтерпретувати найбільш інформативні ознаки ураження нервової системи при об’єктивному і лабораторному дослідженні хворого.

Тема 1. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження нервової системи у дітей.

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей. Порушення ембріогенезу як основа природжених аномалій розвитку нервової системи.

Методика клінічного неврологічного обстеження дітей.

Тема 2. Семіотика ураження нервової системи у дітей.

Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.). Догляд за дітьми з патологією нервової системи.Змістовий модуль 5. Шкіра, підшкірна основа та кістково-м'язова система у дітей.

Конкретні цілі:

 • Проводити об’єктивне дослідження шкіри, підшкірної основи з урахуванням особливостей методики обстеження у дітей.

 • Збирати анамнез, проводити об’єктивне обстеження кістково-м’язової системи у дітей.

 • Призначати комплекс додаткових методів обстеження для з’ясування стану кістково-м’язової системи у дітей.

 • Інтерпретувати отримані дані дослідження з врахуванням анатомо-фізіологічних особливостей організму дитини.

 • Проводити синдромальну діагностику дітей з патологією шкіри та кісткової системи.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка