Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет


Практичні (семінарські) заняття - 2 годСкачати 465.68 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір465.68 Kb.
#1083
ТипПротокол
1   2

Практичні (семінарські) заняття - 2 год.
п/п

Зміст занять

Кількість годин

1.

Вступ до курсу. Культура як наукова

категорія. Культурогенезис українського народу.2 год.

2

Основні етапи розвитку української культури .-

Тема 1. Вступ до курсу. Культура як наукова категорія.

Культурогенезис українського народу.

2 год.П Л А Н

1. Сутність культури. Ґенеза суспільного осмислення культури.

2. Морфологія, типологія, динаміка культури.

3. Основні концепції культури та їх сутність.

4. Культурогенезис українського народу.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ


При відповіді на перше питання звертаємо увагу на:

- культура як наука, її предмет, мета і завдання. Навчально-виховне значення курсу

“ Історія української культури”.

- основні категорії культури: артефакт, суб’єкт, об’єкт, властивості, норми,

культурогенез та ін. • функції культури: - аналізуємо основні функції культури; пізнавальну,

естетичну, виховну, світоглядну, комунікативну, нормативну, цивілізаційно

(гуманістичну) та ін.

- методи вивчення : діахронний, синхронний, метод Вебера та порівняльний.

- історичний шлях розвитку поняття культури ( від Антики до нашого часу)


У другому питанні розглядаємо: морфологію (структуру) культури:

- матеріальна культура; - духовна культура; - художня культура;

- спеціалізована і буденна культура, її акумулятивний і трансляційний компоненти

- види культури (особиста, суспільна, колективна);

- форми культури (світова, національна)

- типологію культури: за змістом; за основним споживачем; за художньо-стильовими

ознаками; за основними формами сприйняття; - характеризуємо типи культури,

запропоновані вченими – Ф.Ніцше, М.Данилевським К.Ясперсом, А.Флієром;

- зупиняємось на найбільш розповсюдженому сьогодні – історичному типі культу

Третє питання вимагає вміння аналізувати :

- порівнювати основні концепції розвитку культури:

- еволюційна концепція (Г.Спенсер,Е.Тейлор, Л.Морган, Дж.Фрезер)

- психологічна концепція (З.Фрейд, К.Юнг );

- соціологічна теорія (Л.Вайт, М.Данилевський, О.Шпенглєр)

- антропологічна ( Б.Малиновський, Т.Парсонс, М.Бердяев, А.Тойнбі)

Четверте питання аналізуємо за планом;
- час, причини та основні ознаки культуро генезису

- найдавніше населення України та його культура. Період палеоліту.

- культура неоліту та епохи міді-бронзи. Витоки традиційної української

матеріальної та духовної культури у пам’ятках Трипілля:

- цивілізаційні системи на тодішніх українських землях: скотарсько-хліборобсько-

степова і антично-полісна культура античних міст Північного Причорномор’я


Л і т е р а т у р а


 1. Історія української культури. У п’яти томах. . Т.1- 4. К.: Наукова думка, 2010

 2. Попович М. Нарис історії культури України. – К «АртЕк» 1998

 3. Українська та зарубіжна культура. Навч.посібник. // Н.Божко, Л.Цубов та ін.,1997

 4. Історія культури: короткий довідник.Київ, 2000.

 5. Історія української та зарубіжної культури. Навч. Посібник. 4-е доп. Вид.-ня. За ред.. Заковича М., К. 2006

 6. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За ред. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. – Київ, Центр навчальної літератури. 2004.

 7. Культурологія. Навчально-методичний посібник.// Божко Н.,Цубов Л. -Львів, 2006.

 8. Культура українського народу. –К., 1994

 9. Поліщук Є. Історія культури: короткий довідник. – К.,2000.

 10. Шевнюк О.Л. Історія української та зарубіжної культури .Навч. Посібник. –К., 2007


Виконання контрольної роботи та підготовка до написання модульного контролю
Контрольна робота є одним із видів самостійного вивчення кур­су, вона допомагає набути навички самостійної роботи, пошуку літератури, викладу змісту теми на підставі вивченого.

У відповідності з навчальним планом студенти-заочники вико­нують одну контрольну роботу з курсу „ Історія української культури ".

Робота над письмовим завданням починається з вибору теми. У більшості випадків студенти-заочники обирають тему контрольної роботи під номером, який відповідає їх порядковому номеру в журналі для лекційних і практичних занять з даного курсу. Сту­денти також мають можливість вибрати тему контрольної роботи, не вказанної в даній тематиці, але яка їх цікавить, є пов'язана з профілем спеціальності. Якщо виникає така ситуація, студенти по­дають назву теми викладачеві і разом з ним складають план ро­боти, підбирають літературу.

Визначившись з темою, наступним кроком є підбір літератури та пошук інформації на освітніх сайтах Інтернету. У списку рекомендованої літератури по підготовці контрольних робіт є підручники, навчальні посібники, монографії, які допомо­жуть висвітлити обрану тему. У відповідності з наявною літерату­рою студент-заочник працює над нею. Деколи в ході самостійної роботи з'являється можливість використати нову.або більш цікаву, з точки зору студента, наукову літературу, журнальні та газетні статті. Звичайно, це тільки підніме значення виконаної студентом роботи..

Познайомившись з літературою, необхідно приступити до напи­сання самої контрольної роботи. Тема роботи викладається у від­повідності з планом, який розробляє студент
Структура та обсяг контрольної роботи. Контрольна робота, включає в свою структуру три частини: вступ, основна частина і висновок.

Вступ. Цей компонент вимагає постановки завдання. Чому Ви вибрали цю тему? У чому її актуальність? Вказати на персоналії які працювали над даною темою, назвати їх роботи. У вступі не передбачаються цитати і абстрактні розмірковування. Матеріал викладається чітко і логічно. щоб обсяг вступу не перевищував 15% від обсягу роботи (1 сторінка)

Основна частина. Складається у більшості випадків з трьох питань, які Ви виокремили, щоб краще розкрити суть теми. . Питання плану необ­хідно ставити послідовно, логічно, дотримуючись хронології. Матеріал, який викладаєте, необхідно стисло реферувати. Використовуйте цитати, що підтверджують Вашу точку зору. Загальний обсяг основної частини становить приблизно 7-8 сторінок.

Висновки Це – підсумок контрольної роботи.. Тут потрібна чіткість, точність. лаконічність. Формулюються висновки із всього сказаного, вказуються проблеми, які вдалось висвітлити більш-менш повно, та ті, які потребують подальшої роботи. Конкретні висновки можна нумерувати.

Список використаної літератури. укладається за алфавітним порядком Подаємо не тільки назву роботи і її автора, але й повна інформація про книгу. Наприклад:

1. Історія української та зарубіжної культури. Навч. Посібник. З-е доп. Вид.-ня. За

ред. Заковича М., - К. 2006.

2. Культурологія: теорія та історія культури. Навч.посібник. За ред. проф. Тюрменко

І. – К., 2005.
Додатки. Ксерокопії прикладів образотворчого мистецтва, пам’яток архітектури, фотографій, словники, схеми, різноманітні покажчики. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами.

Неабияке значення для зарахування роботи має дійсно само­стійна, творча робота студента, а не ксерокопії певних сторінок з підручників чи витяги з Інтернету. Оцінюючи контрольну роботу, викладач перш за все звертає увагу не на розмір роботи, а на послідовність вик­ладу, логіку поставлених питань, цікаво підібраний і скомпонований матеріал з різноманітних джерел , зроб­лені висновки до даної теми.

Важливе значення має і оформлення контрольної роботи з кур­су „ Історія української культури ". Контрольну роботу ви­конують в учнівському зошиті або на стандартних листах паперу формат „А-4” На обкладинці зошита вказують прізвище та ініціали студента, факультет. На першій сторінці назва теми, її порядковий номер, план роботи, список використаної літератури. Робота виконується при можливості розбірливим почерком. В кінці письмової роботи ставиться дата її виконання і підпис студента.

Реферат може бути надрукований на принтері комп’ютера. Версія WORD 2003 або новіші, шрифт Times New Roman – 14- 12 кегель, інтервал 1.Кожна сторінка повинна мати відповідні поля: зліва -30 мм., справа – 10 мм. зверху та знизу – 20 мм.

Правила оформлення титульної сторінки реферату.

( зразок)


Міністерство охорони здоров’я України

Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького


Кафедра Українознавства

Реферат ( назва теми)

Виконала:

студентка фарм... ф-ту

групи - 1

Прізвище, ім”я
Викладач – к.і.н.

Прізвище, ім’я.Львів - 2011

Виконана робота пересилається поштою або подається самостійно до заочного відділу факультету. Студенти, котрі не подали контрольної роботи до визначеного терміну, або чия робота не зарахована — до модульного контролю не допускаються.Критерії оцінювання
. Контрольна робота виконана з дотримуванням вказаних вимог оцінюється на відмінно. Якщо у письмовій роботі порушена логіка викладу основної частини, не чітко сформульовані висновки, але є вступ, висновки, добре сформований список літератури, яким користувався студент – робота оцінюється на добре. Нечіткість поставленої проблеми у вступі, деякі помилки в основній частині, слабкість висновків дає можливість оцінити контрольну роботу на задовільно. Відсутність вступу, висновків, невірно викладений матеріал в основній частині роботи, помилки у списку використаної літератури (подана література, що не містить інформації з вашої теми контрольної роботи) заслуговує на незадовільну оцінку
Примітка ( для студентів 4.5. р. навчання)
Оцінювання контрольної роботи

Традиційна

оцінка


відмінно

добре

задовільно

незадовільно

бали


120-102

101-82

81 -62

61-0


Примітка ( для студентів 5.5. р. навчання)

При засвоєнні теми на семінарському занятті за традиційною системою студенту

присвоюються бали: “5” – 40 балів, “4” – 30 балів, “3” – 20 балів “2” – 0 бали.
Оцінювання контрольної роботи


Традиційна

оцінка


відмінно

добре

задовільно

незадовільно

бали

80-72

71-52

51-40

39-0


Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120

Студенти (4.5 р.навч.) - 120 балів за контрольну роботу.

Студенти (5.5.р.навч.) - 40 балів отриманих на семінарських заняттях і 80 балів за

контрольну роботу.
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які успішно

виконали обов’язкову контрольну роботу, відвідали усі передбачені навчальною

програмою з дисципліни аудиторні заняття та при вивченні дисципліни набрали

кількість балів не меншу за мінімальнуСтуденти (4.5 р.навч.) - 62 бали.

Студенти (5.5 р.навч.) - 60 балів.
Підсумковий модульний контроль проводиться на семінарському занятті. У модульний контроль включені питання із усіх тем курсу, які студент прослухав на лекції і ті, що винесені на самостійне опрацювання. Кожний із студентів отримує варіант модульного контролю, що складається із 40 тестів. Вірна відповідь оцінюється у 2 бали .

При підготовці до написання тестів з курсу «Історія української культури» студент повинен теоретично ознайомитись з темами, винесеними для стандартного тестового контролю. При підготовці до модуля звертати увагу на основні поняття, події, факти, періодизацію, імена, що належать до історії укр аїнської культури

Максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль 80 балів

Підсумковий модульний контроль вважається зарахований, якщо студент набрав не

менше 50 балів.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ


за порядком

Модуль

(поточна навчальна діяльність)Кількість балів

(4.5. р.)

Кількість балів

(5.5. р.)

1.

Семінарські заняття

-Тема 1

-

40
Тема 2.

-

-

2

Підготовка та захист контрольної роботи120


80
Разом

120

120

3

Підсумковий модуль

80

80

РАЗОМ сума балів

200

200

Перелік тем контрольних робіт 1. Культура як наука, її предмет, мета і завдання.

 2. Категорії, функції, методи вивчення культури.

 3. Характеристика основних теорій походження культури.

 4. Сутність культури. Ґенеза суспільного осмислення культури.

 5. Морфологія культури.

 6. Характеристика типології культури

 7. Характеристика основних рівнів культури.

 8. Динаміка культури.

 9. Динаміка української культури на сучасному етапі.

 10. Функції культури в сучасному українському суспільстві..

 11. Стиль у мистецтві.

 12. Основні етапи розвитку української культури.

 13. Генезис української культури .

 14. Міфологічна модель світу. Людина в первісній культурі.

 15. Джерела формування української культури доби середньовіччя.

 16. Феномен становлення християнської культури. Східний та західний варіант культури. Християнізація української середньовічної культури

 17. Вплив візантійської культури на формування середньовічної України-Руси.

 18. Культура Галицько-Волинського князівства : особливості розвитку, літописання, освіта, мистецтво.

 19. Особливості українського Ренесансу. Ранній гуманізм в Україні

 20. Розвиток освіти в період українського Ренесансу.

 21. Львів як ренесансний центр України: братства, друкарство, освіта, мистецтво

 22. Ренесансний центр України – Острог (освіта, наука, друкарство).

 23. Київ як ренесансний центр української культури (освіта, наука, друкарство).

 24. Реформаційний рух в Україні: Берестейська унія, полемічна література, І.Вишенський.

 25. Культура українського Просвітництва

 26. Особливості становлення та розвитку західноукраїнського бароко.

 27. Українське козацьке бароко: освіта, наука, література, мистецтво .

 28. Особливості формування світоглядних засад в культурі Нового часу України.

 29. Український театр та музика епохи бароко.

 30. Друге культурно-національне відродження в Україні: причини, періодизація, характеристика основних етапів.

 31. Українська культура Х1Х ст. {характеристика шляхетного періоду).

 32. Друге культурно-національне відродження (народний період).

 33. Культурно-національне відродження в Галичині (19 ст.)

 34. Характеристика основних періодів культури новітнього часу в Україні.

 35. Український модернізм.(література, театр, архітектура, мистецтво, кіно)

 36. Українська культура в добу радянського тоталітаризму.

 37. «Розстріляне відродження» в українській культурі.

 38. Українська культура в П пол. ХХ ст. Русифікація.Шестидесятники.

 39. Українська культура в добу розбудови державної незалежності (1991 – 2010 рр.).

 40. Проблеми формування молодіжної українського культури на сучасному етапі


Взірці тестових завдань до курсу

1. Категорію «культури» у науковий обіг вводить:

а) М.Данилевський;

б) Вебер.

в) П.Катон.

2.Психологічну теорію походження культурології розробив

а) М.Вебер,

б) З.Фрейд

в) Г.Спенсер

3.До культурних властивостей відносимо :

а) функціональність,

б) духовну культуру,

в) стагнацію культури

4.Еволюційна концепція розвитку культури належить

а) Г. Спенсер,

б) Л.Уайт

в) З. Фрейд

5. Поняття культури і цивілізації утотожнював:

а) Г.Гегель,

б) Е.Тейлор

в) А.Тойнбі

6.Ідея того, що культура виникає з гри належить:

а) Й.Хейзинзі,

б) Л.Уайту,

в) Г.Спенсеру

7.До культурних норм відносимо:

а) семіотичність

б) мода.


в) функціональність.

8.Циклічну теорію походження культурології розробив

а) Спенсер

б) Тейлор

в) Данилевський

9. Підкресліть вірне визначення „Артефакту”

а) це сутнісна характеристика буття людини;

б) все те, що створено людиною штучно;

в) все те, що створено людиною для її блага

в) ціннісно-смисловий аспект культури

10.Під культурогенезисом розуміємо:

а) рух культури;

б) зародження культури

в) процес зародження і розвитку культури

11 Поняття „Колективного несвідомого” ведено у науку :

а) А.Тойнбі

б) К.Юнгом,

в) З.Фрейдом.

12. Що вивчає філософія культури ?

а) охоплює світову, національну або регіональну культури чи певгу культурно-історичну епоху,

б) досліджує найбільш загальні закономірностісоціокультурного буття людини, а також формує її епістемологію, як систему принципів, методологій;

в) досліджує функціонування культури в суспільстві.

13. Проявами культури у суспільстві є:

а) тип культури;

б) масова і елітарна культура;

в) регіональна культура

14. Поясніть термін „культурна система”.

а) впорядкована сукупність культурних елементів, що створює унікальну цілісність;

б) впорядкована сукупність смислів,

в) система культурно-історичних епох

15. Оберігаючи функція культури проявляється у

а) процесі виховання

б) в інноваційних технологіях

в) у воєнних конфліктах

16. Антропологічну теорію культури запропонував:

а) Морган,

б) Тейлор,

в) Тойнбі

17 Що вивчає соціологія культури

а) охоплює світову, національну або регіональну культури чи певгу культурно-історичну епоху,

б) досліджує найбільш загальні закономірності соціокультурного буття людини, а також формує її епістемологію, як систему принципів, методологій;

в) досліджує функціонування культури в суспільстві.

18 О.Шпенглєр відстоював теорію походження культури

а) циклічну.

в) психологічну

в) еволюційну

19 Субкультура це –

а) сукупність норм, що суперечать її фундаментальним засадам;

б) сукупність специфічних норм всередині культури;

в) сукупність професійних норм культури

20 До культурних властивостей відносимо;

а) моду.


б) семіотичність

в) смисли


21 Культурогенез пов’зааний передовсім з:

1. трудовою діяльністю;

2 аналітичною діяльністю;

3 знаковою діяльністю;

4 когнітивною діяльністю

22 Світомодель архаїчного землероба:

1 антропоморфна;

2 теоцентрична;

3 міфологічна

4. реалістична

23 Процес виникнення людини:

1. антропоморфізм;

2 антропогенез;

3 антропоцентризм.

4 культурогенез

24 Які з названих факторів сприяють перетворенню людиноподібної особи у людину:

1 мисливство,

2 ріст населення

3 виготовлення знарядь праці.

4. збиральництво

25. Трипільська культура орієнтована на:

1. сучасне,

2. минуле,

3. майбутнє.

4. сучасне і майбутнє

26. Вкажіть коли з’являються первісні форми релігійних вірувань:

1 1. млн р. до н. е.

2. 100 т. р. до н.е.

3. 60 т. р до н.е.

4. 4 т. р. до н.е.

27. Кому з первісних людей притаманні вже релігійні вірування?

1. австралопітеки

2. ранні палеонтропи

3. неандертальці.

4. пітекантропи

28. Визначте відомі Вам первісні форми релігійних уявлень?

1. християнство

2. анімізм

3. конфуціанство

4. язичництво

29. Першими доказами підтвердження релігійних вірувань у древніх людей були?

1. мистецтво,

2. поховальні пам’ятки

3. фольклор

4. ритуал

30. Анімізм – первісне вірування у –

1. надприродну силу речей;

2. надприродну силу священних тварин;

3. існування душі

4. існування тіла

31 Ідея безкінечного перевтілення, колообігу явищ у Всесвіті є типовою для культури:

1. індійської,

2. скіфської,

3. китайської.

4. сарматської

32. Людина в трипільській культурі є :

1. особистістю,

2. державницька,

3. соціальна.

4. родова

33. Людина в трипільській культурі є :

1. природна,

2. ірраціональна,

3. соціальна.

4. раціональна

34.”Стихія людини – перетворення” – постулат культури:

1. японської,

2. трипільської

3. середземноморської.

4. скіфська

35. Пасивність, як основа доброчесності декларована культурою:

1. середземноморською,

2. скіфо - сарматської

3. індійською.

4. трипільської

36 Що означає поняття “Велесова книга”:

1. зібрання релігійних текстів, заклинань.

2. зібрання перших законів.

3.зібрання міфологічних творів

4. медичні трактати

37. Що є смислом життя людини Трипільської доби 1. стати особистістю,

2.стати частинкою соціуму,

3. жити заради майбутнього

4. дотримуватись законів предків.

38. Для первісних культур характерна модель світу: 1. теоцентрична,

2. міфологічна,

3. антропоцентрична.

4. реалістична

39. Поняття “сакральне” означає –

1. космічне,

2. небесне,

3. земне.

4. реальне

40. Вкажіть епоху, коли з’явилось мистецтво:

1. ранній палеоліт

2. пізній палеоліт

3. мезоліт

4. неоліт

41 Модель часу, втілена в структурі слов’янського святилища:

а) позачасова;

б) циклічна;

в) лінійна.

42. У праслов’нській культурі домінують уявлення:

а) позапросторові;

б) позачасові;

в) просторові;

в) планетарна.
43. Про початки хірургії в українських джерелах вперше згадано:

1. “Повість минулих літ”,

2. “Слово о полку Ігоревім”,

3. “Повчання дітям”

4.“Слово о Законе і Благодаті.”

44. Визначте пам’ятки архітектури князівської України: 1. Андріївська церква,

2. Софія Київська,

3. Храм св. Юра,

4. Домініканський собор.

45. До епосів князівської України слід віднести: 1. “Повість минулих літ”,

2. “Слово о полку Ігоревім”,

3. “Повчання дітям”

4. “Слово о Законе і Благодаті.”

46. Смислом життя людини у князівську добу було: 1. героїзм,

2. вірність своєму шляху,

3. служіння князю,

4. служіння державі.

47. Мистецький напрям “ готика” притаманний епосі: 1.Стародавнього Єгипту,

2. Візантії

З. князівської України

4. Середньовічній Європі.

48. Вкажіть мову діловодства князівської України: 1. “ черти і рези“

2. кирилиця

3. грецька

4. латинська

49. Архітектурний стиль Галицько-Волинського князівства:

1. готика,

2. романський.

3. руський,

4. хресто-купольний.

50. Суттю життя людини епохи Середньовіччя є : 1. власний добробут,

2. служіння державі,

3. служіння церкві.

4. прожити праведне життя.

51. Хто заснував першу школу для дівчат в часи українського Середньовіччя

1. Володимир

2. Ольга

3. Євпраксія-Зоя

4. Янка Мстиславівна

52. Вкажіть центр літописання в часи України-Руси:

1. Св..Софія Київська

2. Десятинна церква

3. Києво –Печерський монастир

4. Галицьке князівство.

53.Визначте очільника язичницького пантеону:

1. . Даждьбог

2. Хорс

3. Перун


4.Сваборг

54. Прикладом ренесансного палацового замку є: 1. Дубиненський;

2. Кам’янець-Подільський;

3. Золочівський;

4 Львівський.

55. Архітектором вежі-дзвіниці Корнякта є :

1. П.Барбон;

2. Берніні;

3..Прихильний;

4 П.Римлянин

56. Українське мистецтво набирає виразних ренесансних форм у :

1. 13 – 14 ст.

2. 15 ст.

3. 16 ст.

4. 17 ст.

57. Знаменитими вихованцями Острозької академії були :

1. Ю.Котермак;

2. С.Дропан;

3. П.Конашевич-Сагайдачний;

4. Сковорода.

58. Вкажіть ім’я першодрукаря України

1. П.Сагайдачний

2. І.Федорів

3. К.Острозький

4. В.Суразький

59. Діячі українського Відродження К.Сакович, С.Косів навчались у школі

1. Львівського братства

2. Київського братства

3. Замоській академії

4. Острозькій академії;

60. Вкажіть роки появи української Біблії

1. 988 р.

2. 1951 р.

3. 1452 р.

4. 1580/81 р.

61. Першим вищим навчальним закладом в

Україні стає

1. Школа в Софії Київській

2. ягелонським університет

3. Острозька академія

4. Києво-Могилянська академія

62. Перші книги кириличним шифром були надруковані:

1. Ів.Федоровим.

2. Фр.Скориною

3. Л.Зизанієм

4. Ш. Фіолем

63. Автором першої української релігійної драми був:

1. Д.Туптало

2. Г.Сковорода

3. Ф.Прокопович

4. І.Мазепа

64.Авторство альманаху «Русалка Дністровая» належить –

1. «Руській Трійці»

2. «Просвіті»

3. «Кирило-Мефодіївському товариству»

4. «Громаді»

65. Ідея панславізма чітко простежується у діяльності :

1. «Руської Трійці»

2. «Просвіти»

3. «Кирило-Мефодіївського товариства»

4. «Громади»

66. Механічна модель світу характерна для культури :

1 Античності;

2 Ренесансу;

3 Нової;

4 Новітньої.

67. Герой класицизму орієнтований на :

1. прекрасне;

2. прагматичне;

3. підсвідоме;

4. розум.

68. Автором програмного твору Кирило-Мефодіївського товариства був:

1. Т.Шевченко

2. Ів. Котляревський

3. М.Костомаров

4. М.Гулак

69 .Хто з названих діячів брав участь в Громадівському русі:

1. І.Костомаров

2. М.Грушевський

3. М.Драгоманов

4. Т.Шевченко

70. Вкажіть дату виходу у світ «Кобзаря» Т.Шевченка

1. 1798 р.

2. 1816 р.

3. 1840 р.

4. 1861 р.

71. У якому літературному стилі написаний твір П.Куліша «Чорна Рада»

1 класицизм;

2 символізм;

3 реалізм;

4 романтизм

72.. При якому вищому навчальному закладі формується гурток українських романтиків ?

1. Києво-Могилянська академія

2. Львівський університет

3. Київський університет

4. Харківський університет

73.Товариство «Просвіта» розпочало роботу у:

1.Києві


2. Харкові

3. Одесі


4. Львові

74.Друге національно-культурне відродження в Україні розпочалося з появою книги :

1.„Кобзар”;

2.„Енеїда”;

3.„Історія України-Руси”;

4.„Буквар”;

75.Романтизм в українській культурі представлений творчістю :

1.О.Кобилянська;

2.Л.Українка;

3.М.Костомаров;

4.І.Котляревський;

76.Класицизм охоплює період :

1. ХУП – І пол. ХІХ ст.;

2. ХУШ ст.

3. І пол. ХІХ ст.;

4. к .ХУП – поч. ХУШ ст.

77. Основоположником української класичної музики є : 1.К.Стеценко;

2.С.Людкевич;

3.М.Лисенко;

4.М.Леонтович;

78.Суперечність між природнім у суспільним у людині, між пристрастю і розумом – зміст

1. романтизму;

2. реалізму;

3. класицизму;

4. Нового часу

79. Яку офіційну назву мав акт, що забороняв ввезення українських книг і функціонування української мови і діяв з 1876 р.

1. Валуївський указ

2. Емський указ

3. Земська реформа

4. Освітня реформа

80. Як називається документ, котрий з 1863 р. наклав заборону на розвиток української культури ?

1. Валуївський указ

2. Емський указ

3. Земська реформа

4. Освітня реформа

81. Як називалась нова хвиля українського відродження, що бере початок з 1923 р. ?

1. демократизація

2. ренесанс

3. українізація

4. «розтріляне відродженя»

82. Вкажіть автора драматичних творів «97», «Мина Мазайло», «Патетична соната»

1. Л.Курбас

2. М.Куліш

3. Г.Юра


4. В.Винниченко

83. Хто був першим ректором Української Академії мистецтв ?

1. Г.Нарбут

2. О.Мурашко

3. К.Малевич

4. Ю.Жук


84. Коли розпочала діяльність Українська Академія мистецтв ?

1. 1914 р.

2. 1917 р.

3. 1922 р.

4. 1934 р.

85. Хто з художників стояв біля витоків українського авангардизму :

1. О.Богомазов

2. Гр. Нарбут

3. В.Кричевський

4. Л.Курбас

86. Хто з художників кінця 19 поч. 20 ст. зробив значний внесок у розвиток культури на західноукраїнських землях

1. В.Кричевський

2. І.Труш

3. В.Гнатюк

4. О.Мурашко

87. У добу радянського тоталітаризму єдиним дозволеним мистецьким напрямом був:

1. модерн

2. реалізм

3. соціалістичний реалізм

4. соц.-арт.

88. Коли у ХХ ст. відновила діяльність Києво-Могилянська академія ?

1. 1917 р.

2. 1922 р.

3. 1992 р.

4. 1999 р.

89. Коли Львівський класичний університет отримав ім’я І.Я.Франка ?

1. 1939 р.

2. 1945 р.

3. 1991 р.

4. 2003 р.

90. Ім’я якої всесвітньо відомої співачки носить Львівський оперний театр ?

1. М.Заньковецької

2. С.Крушельницької

3. О.Кульчицької

4. Л.Українки

91. У якому році Верховна Рада України прийняла «Основи законодавства України про культуру» ?

1. 1992 р. 2. 1993 р.

3. 2003 р. 4. 2005 р.

92. Для сучасного мистецтва України притаманний стиль :

1. модерн 2. поп-арт

3. постмодернізм 4. постсоцреалізм

93. Визначте діячів, що приймали участь в громадському русі «шестидесятництва»

1. Р.Федорів

2. І.Драч

3. Л.Курбас

4. Ю.Андрухович

94. Вкажіть відомих українських літераторів, що працюють в постмодернізмі

1. П.Загребельний

2. Л.Костенко

3. Ю.Андрухович

4. Д.Павличко.
95 Альтернативність, плюралізм, прийняття суперечностей – це художня парадигма :

1. модерну;

2. модернізму;

3. постмодернізму;

4. постімпресіонізму.

96. У якому напрямі працював український художник О.Новаківський ?

!. реалізм;

2.романтизм; 1. модернізм;

 2. символізм.

97..Українська культура ХХ ст. утверджує перемогу

1. антропоцентризму;

2. антропокосмізму;

3. антропоформізму;

4. космоцентризму;

98.. Перший модерний український театр:

1. „Глобус” ;

2. „Пілігрим”;

3. „Березіль”;

4. „Воскресіння”;

99. Засновником українського модерну в літературі є : 1. І.Франко;

2. Л.Українка;

3. М.Вороний;

4. М.Грушевський.

100. Першим модерними об”єднанням у літературі на західноукраїнських землях були :

1. «Українська хата»;

2. «Молода Муза»;

3. «Міст»;

4. «Синій вершник».

101.Режисером кінофільму „Земля” був :

1. І.Кавалерідзе;

2. О.Довженко;

3. І.Миколайчук;

4. С.Параджанов;

102.Концепція „людини-характеру” притаманна культурі :1. Античній

2 Ренесансній;

3. Новій;

4. Новітній

103. Перехід від антропоцентричного до універсального гуманізму характерна для:

1 постмодернізму;

2 бароко;

3 просвітництва;

4 модернізму;

104.. Хто з український драматургів уперше вивів на українську сцену українську інтелігенцію, українське місто ?

1. Л.Українка

2. В.Винниченко

3.О.Кандиба

4. М.Куліш

105. Творчість Л.Українки відносимо до :

1. імпресіоністів;

2. абстракціоністів;

3. сюрреалістів;

4. символістів

106. Де в Україні вперше з”явилось кіно

1. Київ;

2. Харків;

3. Одеса;

4. Львів

107.Реформування вищої школи проходить за

системою


1. західноєвропейсько.

2. східноєвропейсько.

3. Болонською

4. Падуанською

108.Режисером кінофільму „Тіні забутих предків” є :

1. Ю.Ілієнко;

2. Л.Осика;

3. О.Довженко;

4. С.Параджанов.

109. Як називалась нова хвиля українського відродження, що бере початок з 1923 р. ?

1. демократизація

2. ренесанс

3. українізація

4. «розтріляне відродженя»

110. Вкажіть автора драматичних творів «97», «Мина Мазайло», «Патетична соната»

1. Л.Курбас

2. М.Куліш

3. Г.Юра


4. В.Винниченко

111. Хто був першим ректором Української Академії мистецтв ?

1. Г.Нарбут

2. О.Мурашко

3. К.Малевич

4. Ю.Жук


112. Коли розпочала діяльність Українська Академія мистецтв ?

1. 1914 р.

2. 1917 р.

3. 1922 р.

4. 1934 р.

113. Хто з художників кінця 19 поч. 20 ст. зробив значний внесок у розвиток культури на західноукраїнських землях

1. В.Кричевський

2. І.Труш

3. В.Гнатюк

4. О.Мурашко

114. У добу радянського тоталітаризму єдиним дозволеним мистецьким напрямом був: 1. модерн 2. реалізм

3. соціалістичний реалізм

4. соц.-арт.

115. Вкаажіть відомих українських літераторів, що працюють в постмодернізмі

1. П.Загребельний

2. Л.Костенко

3. Ю.Андрухович

4. Д.Павличко.

Навчально-методична література
1. Історія української культури. У п’яти томах. . Т.1- 5. К.: Наукова думка, 2011.

 1. Попович М. Нарис історії культури України. – К «АртЕк» 1998

 2. Семчишин М. Тисяча років української культури. –К., 1993.

 3. Акимович, Є. О. Українська ультура в історичному вимірі: IX - XVII століття. / Є. О. Акимович. — Одеса: Маяк, 2009.

 4. Антонович В.Українська культура. –К.,1993.

 5. Виткалов В.Г., Митровка М.М. Українська культура: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2001.– 168 с

 6. Грищенко В.А. Історія світової та української культури. – К., 2002.

 7. Жолтовський П. Художнє життя на Україні ХУ!-ХУШ ст. –К.,1991.

 8. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, В.Ф. Колесник та ін. За заг. ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес. Київ-Чернівці: Книги XXI, 2010

 9. Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні

(10 – середина 17 ст.) Посібник довідник. –К., 1988

 1. Єфремов С. Історія українського письменства. –К.,1995.

 2. Історія культури: короткий довідник.Київ, 2000.

 3. Історія української культури. // Під ред. І. Крип’якевича. –К., 1992.

 4. Історія української та зарубіжної культури. Навч. Посібник. 4-е доп. Вид.-ня. За ред.. Заковича М., К. 2005.

 5. Історія української архітектури /Ред. В.І. Тимофієнко.–К.: Техніка, 2003.– 472 с.

 6. Історія української літератури ХХ ст. У 2-х кн.. Кн. 1. Перша пол. ХХ ст.: Підр. для студ. гуманітарних спец. вищ. закл. освіти/За ред. В.Г.Дончика.- К.: Либідь, 1998.–464 с.; Кн. 2. Друга половина ХХ ст.–К., Либідь.1998.–456 с.

 7. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник /За ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. –К.: Знання, 2002.–356 с.

 8. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За ред. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. – Київ, Центр навчальної дітератури. 2004.

 9. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ ст. // за ред. :Богацького В., Кормич Л. – К., 2001.

 10. Культурологія. Навчально-методичний посібник.// Божко Н.М..Цубов Л.В. –Львів, 2006.

 11. Курс лекцій з української та зарубіжної культури. // Навчальне видання. Львів, 1997

 12. Культура українського народу. –К., 1994

 13. Крип”якевич І. Історичні проходи по Львові. –Львів:Каменяр, 1991.

 14. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. –Львів, 1994.

 15. Макаров М. Світло українського бароко, 1989

 16. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. –К., 1992

 17. Малець С. За часів Маркіяна Шашкевича. –Львів:Центр Європи,1996.

 18. Микитась В. Давньоукраїнські студенти та професори. - К., 1994.

 19. Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини ХШ– першої половини

ХУП століть. –К., 1995

 1. Толочко П. Київська Русь. –К., 1996..

 2. Поліщук Є. Історія культури: короткий довідник. – К.,2000.

 3. Попович, М. Культура: ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Попович- К.:Балтія-Друк, 2009

 4. Шевнюк О.Л. Культурологія. Навч. Посібник. –К., 2004.

 5. Українські гуманісти епохи Відродження. У 2-х томах Т.2 –К.,1995.

 6. Українське бароко та європейський контекст. –К., 1991

 7. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підручник. –К.: Україна, 2003.–336

 8. Філософія Відродження на Україні. –К., 1990.

 9. Ящук Т. Філософія історії. Навч. посібник. – Київ, «Либідь» 2004Каталог: files -> kafedry -> ukrainoz
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
ukrainoz -> Методичні рекомендації з курсу «Історія української культури»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
kafedry -> Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю Психіатрія
ukrainoz -> М. Р. Гжегоцький 2014 р. Робоча навчальна програма
ukrainoz -> Міністерство охорони здоров‘я україни львівський національний медичний університет
ukrainoz -> Тестові завдання до теми культурогенезис
ukrainoz -> Семінарських занять з курсу «історія україни» для студентів медичного університету львів – 2013

Скачати 465.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал