Міністерство охорони здоров’я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни» довідник студента з дисципліниСкачати 397.87 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір397.87 Kb.
  1   2   3   4   5
Міністерство охорони здоров’я України
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»


ДОВІДНИК СТУДЕНТА

з дисципліни
Анестезіологія та інтенсивна терапія”

для студентів медичних факультетів

Довідник затверджено на засіданні кафедри «___»_______ 2013 р.,

протокол № ____


Зав. кафедрою, професор Ю.Ю.Кобеляцький

Дніпропетровськ

2013
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ
Анестезіологія та інтенсивна терапія як навчальна дисципліна є невід’ємною частиною клінічної медицини, тому вивчення основних положень цієї галузі науки - важливий момент підготовки лікаря будь-якої спеціальності:


 1. вона базується на знаннях з анатомії людини; гістології, біохімії, фізіології, патоморфології; патофізіології; внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

 2. закладає основи вивчення студентами анестезіології та інтенсивної терапії невідкладних станів, які виникають у клініці внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, травматології та ортопедії, акушерстві та гінекології, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності;

 3. надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для діагностики і надання невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії при певних патологічних станах та в період догляду за хворими.

Організація навчального процесу на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії здійснюється за кредитно модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія” розділена на два блоки викладання: на 3 курсі викладаються основи анестезіології та реаніматології, а на 5 курсі ці знання поглиблюються та доповнюються розглядом питань діагностики та інтенсивної терапії окремих критичних станів. Викладання на 3 курсі в окремий модуль не винесено, а є складовою частиною модуля загальної хірургії, як один змістовий модуль. Викладання на 5 курсі виділено в окремий модуль, до складу якого входять 3 змістових модулі.План навчального процесу

Структура навчальної дисципліни

Всього

Аудиторних

Самостійна робота студентів

Вид контролю

Лекцій

Практичних занять

Студенти медичних факультетів ІІІ року навчання (цикл в дисципліні “Загальна хірургія”)

Кількість годин

14

2

6

6
Кредитів ЕСТS

0,0

Змістових модулів 1

14

2

6

6

Поточний і підсумковий модульний контроль

Студенти медичних факультетів V року навчання

Кількість годин

90

10

60

20
Кредитів ЕСТS

3,0

Модуль 1:

Змістових модулів 3

90

10

60

20

Поточний і підсумковий модульний контроль

В тому числі, підсумковий контроль засвоєння модулю

2
2

Модуль: Анестезіологія та інтенсивна терапія


Змістові модулі:

 1. Загальна реаніматологія та анестезіологія;

 2. Загальні питання інтенсивної терапії;

 3. Інтенсивна терапія невідкладних станів.


Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:

 1. лекції,

 2. практичні заняття,

 3. самостійна робота студентів.


Практичні клінічні заняття передбачають:

 • огляд та дослідження хворих у відділеннях інтенсивної терапії з обговоренням плану та тактики їх лікування;

 • огляд та дослідження хворих, запланованих на операцію та в післяопераційному періоді;

 • оволодіння спеціальними практичними навичками на фантомах та манекенах;

 • практичне використання методів діагностики та інтенсивного лікування;

 • вирішення клінічних ситуаційних задач та тестів.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.Методи визначення рівня підготовки студентів:

 1. усне опитування.

 2. контроль практичних навичок;

 3. розв’язання клінічних ситуаційних задач;

 4. оцінка і трактування клініко-лабораторних та інструментальних обстежень;

 5. комп’ютерні тести;


Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Оцінювання поточної навчальної діяльності має здійснюватись у 3 етапи: 1. початковий (стандартизовані методи контролю, що виявляють успішність самостійної роботи студента, наприклад – 10 тестів при зарахуванні мінімум - 70%). Вага оцінки – 20% від загальної оцінки поточної діяльності;

 2. основний (виконання практичних робіт, уміння аналізувати та інтерпритувати, робити обгрунтовані висновки, вирішення ситуаційних задач, робота біля ліжка хворого). Вага оцінки – 50% від загальної оцінки поточної діяльності;

 3. кінцевий (контроль умінь, вирішення комплексних ситуаційних задач, постановка попереднього діагнозу, призначення лікування). Вага оцінки – 30% від загальної оцінки поточної діяльності.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому контрольному занятті.
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як сума оцінок, отриманих на практичних заняттях і підсумку складання модулю (на 5 курсі) і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
Мета: вивчення анестезіології та реаніматології полягає у засвоєнні теоретичних знань та практичних навичок щодо анестезіологічного забезпечення оперативних втручань, діагностики та невідкладної допомоги при критичних станах в обсязі, достатньому для досягнення кінцевих цілей.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Засвоїти загальні принципи та методи анестезіологічного забезпечення різних оперативних втручань;

 • Планувати обстеження та лікування хворих з порушеннями життєво важливих функцій та хворих, що готуються до оперативного втручання, а також ведення хворих у післяопераційному періоді;

 • Демонструвати володіння методами діагностики та надання допомоги при основних синдромах порушень життєво важливих функцій;

 • Трактувати основні клінічні прояви та лабораторні показники порушень життєво важливих функцій;

 • Діагностувати ознаки клінічної смерті та термінальних станів, проводити серцево-легеневу та церебральну реанімацію;

 • Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах;

 • Застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів.ЗМІСТ ПРОГРАМИ


СТУДЕНТИ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (ІІІ КУРС)
Викладання ведеться циклом в курсі дисципліни «Загальна хірургія». З огляду на малу кількість навчальних годин окремий модуль на викладання дисципліни «Анестезіологія та реаніматологія» не виділяється. Змістовий модуль один – «Загальні питання анестезіології та реаніматології».
Змістовий модуль 1. Загальні питання анестезіології та реаніматології.
Конкретні цілі модуля:

 • Класифікувати сучасні методи анестезіологічного забезпечення.

 • Диференціювати клінічні прояви різних стадій наркозу

 • Засвоїти основні етапи анестезіологічного забезпечення

 • Засвоїти загальні принципи проведення різних видів анестезіологічного забезпечення.

 • Визначати ускладнення анестезії, знати причини їх виникнення і заходи попередження.

 • Засвоїти етапи проведення серцево-легеневої та церебральної реанімації

 • Демонструвати техніку підтримки прохідності дихальних шляхів, штучної вентиляції легень та закритого масажу серця.


Тема 1. Загальні питання анестезіології

Розвиток анестезіології в Україні та світі. Організація анестезіологічного забезпечення в Україні.

Наркоз, його види. Теорії наркозу. Класифікація сучасних методів анестезіологічного забезпечення. Компоненти і методи анестезії.

Інгаляційний наркоз. Апаратура і інструментарій для інгаляційного наркозу. Інгаляційні анестетики: ефір, фторотан, закис азоту, севофлюран. Компоненти загальної анестезії. Етапи анестезіологічного забезпечення. Стадії та клініка наркозу. Масковий метод загальної анестезії.

Неінгаляційний наркоз. Препарати для неінгаляційної анестезії: кетамін, тіопентал натрію, оксибутират натрію, пропофол. Переваги і недоліки. Стадії і клініка наркозу.

Регіонарна анестезія. Види та методи регіонарної анестезії. Показання та протипоказання до застосування регіонарних методів знеболювання.

Особливості загальної анестезії в амбулаторних та ургентних умовах.

Вибір методу знеболення в ургентній хірургії. Особливості підготовки хворих до операції та наркозу. Ускладнення загальної та регіонарної анестезії.

Професійні шкідливості в анестезіології.
Тема 2. Серцево-легенева і церебральна реанімація (СЛЦР) на догоспитальному етапі. Ускладнення реанімації.

Розвиток реаніматології та інтенсивної терапії в Україні та світі. Організація реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії в Україні.

Термінальні стани. Причини первинної зупинки серця. Етапи серцево-легеневої та церебральної реанімації.

Негайний етап СЛЦР. Ознаки клінічної смерті. Ознаки біологічної смерті. Причини обтурації дихальних шляхів і методи відновлення їх прохідності. Штучна вентиляція легенів. Непрямий масаж серця. Оцінка ефективності реанімаційних заходів.Спеціалізований етап СЛЦР. Види зупинки кровообігу. Обсяг і обгрунтування медикаментозної терапії під час реанімації, шляхи і методи введення препаратів. ЕКГ-діагностика типу зупинки кровообігу. Визначення показань до дефібриляції. Техніка дефібриляції та правила безпеки при виконанні дефібриляції. Методика застосування автоматичних електричних дефібриляторів та організація невідкладної електроімпульсної допомоги при зупинках кровообігу в місцях масового скупчення людей.
Тематичний план лекційп/п

Тема

Кількість годин

1.

Історія знеболювання. Сучасні методи знеболювання. Речовини для наркозу. Клініка наркозу. Ускладнення загальної анестезії. Клінічна смерть. Серцево-легенева та церебральна реанімація (І стадія).

2
Всього:

2


Тематичний план практичних занять

п/п

Тема

Кількість годин

1.

Апаратура і приладдя для анестезії. Компоненти загальної анестезії. Етапи анестезіологічного знеболення. Стадії та клініка наркозу. Інгаляційний наркоз. Масочний метод анестезії. Ендотрахеальний наркоз. Особливості анестезії в амбулаторних умовах. Професійні шкідливості в анестезіології.

3

2.

Серцево-легенева та церебральна реанімація на догоспітальному етапі (І та ІІ стадії). Ускладнення реанімації.

3
Всього:

6
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка