Микола лазарович «Гей, ви, стрільці січовії…» формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідкиСторінка6/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6
Будзиновський В. Йшли діди на муки (Введення в історію України). – Тернопіль, 1994.
В. Дз. УСС в борбi, життю i традицiї // Буковинський православний календар на 1918 р. – Вiдень, 1918.
Велика історія України: У 2-х т. Т. 2 / Зладив М.Голубець. – К.: Глобус, 1993.
Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996.
Винниченко В. Відродження нації: У 3-х ч. Ч.2. – Репринтне відтворення 1920 р. – К., 1990.
Вихор І. На стрічу великим подіям // Відгуки. – 1913. – № 1.
Возняк М. Українська державність. – Відень, 1918.
Выписъ зъ руководства до вправы для стражи народной // Додатокъ до «Зори Галицкой». – Львов. – 1848. – № 25.
Гайдучок С. Цифри оповiдають про УСС // Літопис Червоної Калини. – 1935. – № 4.
Галущинський М. З Українськими Сiчовими Стрiльцями. Спомини з рокiв 1914–1915. – Львiв: Діло, 1934.
Гей, там на горі «Січ» іде... Пропам’ятна книга «Січей». – Вінніпег, 1985.
Голубець М. Рік грози і надій 1914. – Львів: Укр. бібліотека, 1934.
Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. ССХХІІ. Праці історико-філософської секції. – Львів, 1991.
Давний Р. Початки Українських Січових Стрільців // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Відень,1920.
Дмитерко-Ротич Г. Листопадовi мiркування // Календар Українського Народного Союзу на 1962 р. – Б. м., б. р.
Донцов Д. Сучасне політичне положеннє нації і наші завдання... – Львів, 1913.
Дорошенко В. Українство в Росiї. – Вiдень, 1916.
Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 1 // Березіль. – 1991. – № 11.
Думiн О. Історія Леґіону Українських Січових Стріль­ців. 1914-1918. // Дзвін. – 1991. – № 9-12; 1992. – № 1-12; 1993. – № 1-6.
Думін О. Початки організації Українських Січових Стрільців // Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. Т. 3. Кн. 7-8. – Львів, 1934.
Думін О. Про причини ограничення чисельности леґiону УСС // Вiстник. – 1934. – № 10.
Жмир В. На шляху до себе (Історія становлення української національної свідомості) // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 3.
З крiвавого шляху УСС. – Львiв, 1916.
З листiв одного героя (З письм четаря Iвана Балюка до Дмитра Донцова) // Шляхи. – 1915. – № 1.
За волю України: Історичний збірник УСС. 1914–1964 / За ред. С. Рiпецького. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1967.
Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К.: Основи, 1993.
Зленко П. Українськi Сiчовi Стрiльцi. Матерiяли до бiблiографiчного показчика. Варшава, 1935.
Історія сiчових стрiльцiв: Воєнно-iсторичний нарис. – К.: Україна, 1992.
Історія України: Курс лекцій: У 2-х кн. Кн. 1 – Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. / Мельник Л., Гуржій О., Демченко М. та ін. – К.: Либідь, 1991.
Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст. / Упоряд. Б.Якимович. – 4-те вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992.
Купчинський Р. Заметіль. ІІ. Перед навалою: Повість зі стрілецького життя. – Львів: Каменяр, 1991.
Кучабський В. Від первопочинів до проскурівського періоду // Історія січових стрільців: Воєнно-історичний нарис. – К.: Україна, 1992.
Кучабський Ю. Василь Кучабський // Україна в минулому. Збірник статей. Вип. 2. – Київ—Львів, 1992.
Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2001.
Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914–1918: В 3-х ч. – Львів, 1928–1930.
Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. – Львів: Накл. власним, 1926.
Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів: Каменяр, 1990.
Лозинський М. Галичина в життю України // Вістник Союза визволення України. – 1916. – № № 61-80.
Лукiянович Д. Не попав у реєстр // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львiв, 1934.
М. Р. Перший стрiлецький старшинський корпус // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 7-8.
Міхновський М. Самостійна Україна // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. Т. 1 / Упорядкували Т. Гунчак і Р.Сольчаник. – Мюнхен: Сучасність, 1983.
Мороз В. Україна в двадцятому столітті. – Тернопіль, 1992.
Нагаєвський I. Iсторiя Української держави двадцятого столiття. – К.: Український письменник, 1993.
Назарук О. Мілітарний рух серед української молодіжи середніх шкіл перед війною // Діло. – 1915. – 16-17 жовт.
Назарук О. Слiдами Українських Сiчових Стрiльцiв. – Львiв, 1916.
Назарук О. Що то є нарід або нація. – Львів, 1911.
Палiїв Д. Листопадова революцiя: З моїх споминiв. – Львiв: Новий час, 1929.
Підручна книжечка пластуна і пластунки // Старожитності. – 1991. – № 4.
Про сiчовий рух // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Вiдень, 1920.
Програма національно-демократичного (народного) сторонництва // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. Т. 1 / Упорядкували Т. Гунчак і Р.Сольчаник. – Мюнхен: Сучасність, 1983.
Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк: Червона калина, 1956.
Соловей Д. Винищення українства – основна мета Росії у війні 1914 р. // Новий літопис. – Вінніпег—Манітоба, 1963. – № 1.
Старосольський Ю. Велика гра. Гутірка про ідею й методу пластування. – Вашингтон, Філадельфія, Детройт: Молоде життя, 1979.
Степанів О. На передодні великих подій. Власні переживання і думки 1912–1914. – Львів: Червона Калина, 1930.
Стефанiв З. Iсторiя українського вiйська // Київська старовина – 1992. – № 6.
Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1991.
Темницький В. Українські Січові Стрільці (Думки й уваги з приводу українського мілітарного руху). – Відень: СВУ, 1915.
Томашiвський С. Галичина. Полiтично-iсторичний нарис з приводу свiтової вiйни. – Б. м., 1915.
Трильовський К. З мого життя // Гей, там на горі «Січ» іде... Пропам’ятна книга «Січей». – Вінніпег, 1985.
Трильовський К. З моїх споминiв. Початки стрiлецької органiзацiї i Боєва Управа // Iсторичний календар-альманах Червоної Калини на 1927 р. – Львiв, 1926.
Трофим`як Б. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 рр.): Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.
Трухан М. Негативний стереотип українця в польськiй пiслявоєннiй лiтературi. – Мюнхен—Львiв, 1992.
Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї Українських Сiчових Стрiльцiв. – Рогатин—Львiв—Київ, 1923.
Угрин-Безгрішний М. Отаман УСС Михайло Галущинський // Літопис Червоної Калини. – 1931. – № 11.
Угрин-Безгрішний М. Українські Січові Стрільці // Календар Червоної Калини на 1924 р. – Львів—Київ, 1923.
Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914–1920 / За ред. Б.Гнаткевича. – Репринт. відтворення з вид. 1935 р. – Львiв: Слово, 1991.
Франко І. Ukraina irredenta // Вивід прав України. – Львів: Слово, 1991.
Франко І. З кінцем року // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. Т. 1 / Упорядкували Т. Гунчак і Р.Сольчаник. – Мюнхен: Сучасність, 1983.
Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. // Зібр. творів: У 50 т. Т. 41. – К.: Наукова думка, 1984.
Франко І. Не пора!.. // Стрілецька Голгофа: Спроба антології / Упряд., авт. вступ. ст. і прим. Т. Салига. – Львів: Каменяр, 1992.
Франко І. Поза межами можливого // Вивід прав України. – Львів: Слово, 1991.
Франко І. Українці // Зібр. творів: У 50 т. Т. 41. – К.: Наукова думка, 1984.
Чайковський А. Як формовано Сiчових Стрiльцiв у Самбiрщинi // Літопис Червоної Калини. – 1931. – № 9.
Чикаленко Є. Щоденник (1907–1917). – Львiв, 1931.
Шухевич С. Видиш брате мiй (8 мiсяцiв серед УСС). – Львiв: Червона Калина, 1930.
Юревич-Кнiгинецький Е. Українськi мiлiтарнi органiзацiї у Схiднiй Галичинi перед свiтовою вiйною // За державнiсть. Матерiяли до iсторiї вiйська українського. Зб. 6. – Калiш, 1936.

Відомості про автора

Лазарович Микола Васильович народився 17 березня 1963 р. в селі Баня-Березові на Івано-Франківщині. В 1982 р. закінчив Коломийський технікум МОД, а після служби в армії — історичний факультет Кам’янець-Подільського педінституту.

З 1989 р. працював викладачем у Кремене-цькому педагогічному коледжі ім. Т. Шевченка. Брав активну участь у процесах українського національного відродження другої половини 1980-х — початку 1990-х років. Протягом 1993 — 1995 років навчався в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію “Українське Січове Стрілецтво: формування, ідея, чин”.


Автор понад півсотні наукових робіт, у тому числі низки монографій, підручника, навчальних посібників, з історії України та економічної історії. Нині працює доцентом кафедри українознавства Тернопільської академії народного господарства.

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Див.: Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. — Львів: Накл. власним, 1926; Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914–1918: В 3-х ч. — Львів, 1928–1930; Лозинський М. Галичина в життю України // Вістник Союза визволення України. — 1916. — № № 61-80.

[2] Франко І. Українці // Зібр. творів: У 50 т. Т. 41. — К.: Наукова думка, 1984. — С. 188.

[3] Назарук О. Що то є нарід або нація. — Львів, 1911. — С. 20.

[4] Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. — К.: Знання-Прес, 2001. — С. 305.

[5] Лановик Б., Лазарович М. Історія України... — С. 301-302.

[6] Цит. за: Жмир В. На шляху до себе (Історія становлення української національної свідомості) // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 3. — C.155.

[7] Там само.

[8] Франко І. Українці... — С. 191.

[9] Цит. за: Жмир В. На шляху до себе ... — C.161.

[10] Франко І. Поза межами можливого // Вивід прав України. — Львів: Слово, 1991. — С. 76.

[11] Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. // Назв. праця. — Т. 41. — С. 505.

[12] Франко І. Ukraina irredenta // Вивід прав України... — С. 62.

[13] Цит. за: Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. — К.: Основи, 1993. — С. 8-9.

[14] Франко І. Поза межами можливого... — С. 77.

[15] Жмир В. На шляху до себе... — С. 165.

[16] Франко І. З останніх десятиліть... — С. 482.

[17] Там само. — С. 476.

[18] Франко І. Не пора!.. // Стрілецька Голгофа: Спроба антології / Упряд., авт. вступ. ст. і прим. Т. Салига. — Львів: Каменяр, 1992. — С. 22.

[19] Мороз В. Україна в двадцятому столітті. — Тернопіль, 1992. — С. 35-36.

[20] Винниченко В. Відродження нації: У 3-х ч. Ч.2. — Репринтне відтворення 1920 р. — К., 1990. — С. 28.

[21] Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. ССХХІІ. Праці історико-філософської секції. — Львів, 1991. — С. 74-78; Діло. — 1912. — 13 квіт.; Будзиновський В. Йшли діди на муки (Введення в історію України). — Тернопіль, 1994. — С. 50-57.

[22] Бачиньский Ю. Україна irredenta. — 2-е вид. — Львів, 1900. — С. 174-185.

[23] Грицак Я. «Молоді» радикали... — С. 105.

[24] Там само. — С. 92-93.

[25] Франко І. З кінцем року // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. Т. 1 / Упорядкували Т. Гунчак і Р.Сольчаник. — Мюнхен: Сучасність, 1983. — С. 37.

[26] Кучабський Ю. Василь Кучабський // Україна в минулому. Збірник статей. Вип. 2. — Київ—Львів, 1992. — С. 124.

[27] Бачинський Ю. Мої спомини про Драгоманова // Вістник Союзу визволення України. — 1915. — 15 серп.; Возняк М. Українська державність. — Відень, 1918. — С. 118.

[28] Мороз В. Назв. праця. — С. 38.

[29] Велика історія України: У 2-х т. Т. 2 / Зладив М.Голубець. — К.: Глобус, 1993. — С. 302.

[30] Історія України: Курс лекцій: У 2-х кн. Кн. 1 — Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. / Мельник Л., Гуржій О., Демченко М. та ін. — К.: Либідь, 1991. — С. 534.

[31] Грицак Я. «Молоді» радикали... — С. 103.

[32] Програма національно-демократичного (народного) сторонництва // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті... — С. 57.

[33] Там само. — С. 58.

[34] Там само.

[35] Левицький К. Історія політичної думки... — С. 331.

[36] Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 1 // Березіль. — 1991. — № 11. — С. 99.

[37] Соловей Д. Винищення українства — основна мета Росії у війні 1914 р. // Новий літопис. — Вінніпег—Манітоба, 1963. — № 1. — С. 74.

[38] Див.: Міхновський М. Самостійна Україна // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті... — С. 61-72.

[39] Молода Україна. — 1900. — № 8. — С. 308.

[40] Там само. — С. 321.

[41] Цит. за: Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 289.

[42] Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. — Нью-Йорк: Червона калина, 1956. — С. 10.

[43] Молода Україна. — 1900. — № 1. — С. 1.

[44] Ріпецький С. Назв. праця. — С. 8-9.

[45] Лановик Б., Лазарович М. Історія України… — С. 344.

[46] Там само.

[47] Там само. — С. 345.

[48] Там само.

[49] Там само. — С. 346.

[50] Там само.

[51] Там само.

[52] Там само. — С. 347.

[53] Там само.

[54] Там само.

[55] Там само. — С. 348.

[56] Там само.

[57] Там само. — С. 349.

[58] Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.). — Львів: Світ, 1996. — С. 209.

[59] Лановик Б., Лазарович М. Історія України… — С. 350-351.

[60] Субтельний О. Назв. праця. — С. 290.

[61] Нагаєвський I. Iсторiя Української держави двадцятого столiття. — К.: Укр. письменник, 1993. — С. 44-45; Думін О. Історія Леґіону Українських Січових Стрільців 1914–1918 // Дзвін. — 1991. — № 11. — С. 121.

[62] Гей, там на горі «Січ» іде... Пропам’ятна книга «Січей». — Вінніпег, 1985. — С. 65.

[63] Див.: Дорошенко В. Українство в Росiї. — Вiдень, 1916. — С. 84-85; Чикаленко Є. Щоденник (1907–1917). — Львiв, 1931. — С. 248-250; Рiпецький С. Назв.праця. — С. 49.

[64] Нагаєвський I. Назв. праця. — С. 44-45; Мороз В. Назв. праця — С. 46-47.

[65] Рiпецький С. Назв.праця. — С. 48.

[66] Томашiвський С. Галичина. Полiтично-iсторичний нарис з приводу свiтової вiйни. — Б. м., 1915. — С. 29.

[67] Там само. — С. 30.

[68] Левицький К. Історія політичної думки... — С. 634.

[69] Степанів О. На передодні великих подій. Власні переживання і думки 1912–1914. — Львів: Червона Калина, 1930. — С. 18.

[70] Див.: Шляхи. — 1913. — № 7. — С. 81; Донцов Д. Сучасне політичне положеннє нації і наші завдання... — Львів, 1913.

[71] Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. — 1991. — № 9. — С. 98.

[72] Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст. / Упоряд. Б.Якимович. – 4-те вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. – С. 290.

[73] Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Назв. праця. – С. 290; Велика історія України... – С. 258-261.

[74] Див.: Выписъ зъ руководства до вправы для стражи народной // Додатокъ до «Зори Галицкой». – Львов. – 1848. – № 25.

[75] Діло. – 1916. – № 243; Боберський І. Сокільський рух в австрійській Україні // Пам’яткова книжка СВУ і Календарь на 1917 р. – Відень, 1917. – С. 217.

[76] Трильовський К. З мого життя… // Гей, там на горі «Січ» іде!... – Вінніпег, 1965. – С. 16.

[77] Темницький В. Українські Січові Стрільці (Думки й уваги з приводу українського мілітарного руху). – Відень: СВУ, 1915. – С. 16; Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. – 1991. – № 9. – С. 98.

[78] Центральний державний історичний архів (далі: ЦДІА) України у м. Києві, ф. 365, оп. 2, спр. 17, арк. 334-336.

[79] Див.: Державний архiв Тернопiльської областi (далi: ДАТО), ф. 231, оп. 1, спр. 157, арк. 6-6 зв.; Про сiчовий рух // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Вiдень, 1920. – С. 30-32.

[80] За волю України: Історичний збірник УСС. 1914–1964. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1967. – С. 440; Дiло. – 1916. – № 242-243.

[81] ЦДІА України у м. Львові, ф. 760, оп. 1, спр. 12, арк. 4; Степанiв О. На передоднi великих подiй. Власнi переживання й думки, 1912–1914. – Львiв: Червона Калина, 1930. – С. 9.

[82] Кучабський Ю. Василь Кучабський // Україна в минулому. Збірник статей. Вип. 2. – Київ—Львів, 1992. – С. 126; Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк: Червона калина, 1956. – С. 17; Старосольський Ю. Велика гра. Гутірка про ідею й методу пластування. – Вашингтон, Філадельфія, Детройт: Молоде життя, 1979. – С. 14.

[83] Степанів О. Назв. праця. – С. 9.

[84] Підручна книжечка пластуна і пластунки // Старожитності. – 1991. – № 4. – С. 13.

[85] Дiло. – 1916. – № 243; За волю України. Iсторичний збiрник УСС / За ред. С. Рiпецького. – Нью-Йорк, 1967. – С. 441.

[86] Назарук О. Мілітарний рух серед української молодіжи середніх шкіл перед війною // Діло. – 1915. – 16-17 жовт.

[87] Там само.

[88] Вихор І. На стрічу великим подіям // Відгуки. – 1913. – № 1. – С. 4.

[89] Кучабський В. Від первопочинів до проскурівського періоду // Історія січових стрільців: Воєнно-історичний нарис. – К.: Україна, 1992. – С. 18.

[90] Ріпецький С. Назв. праця. – С. 20-22; Вістник Союзу визволення України. – 1915. – № 7-8; Відгуки. – 1913. – № 1. – С. 6.

[91] Шляхи. – 1913. – № 2. – С. 32; Степанів О. Назв. праця. – С. 11.

[92] Див.: Юревич-Кнiгинецький Е. Українськi мiлiтарнi органiзацiї у Схiднiй Галичинi перед свiтовою вiйною // За державнiсть. Матерiяли до iсторiї вiйська українського. Зб.6. – Калiш, 1936. – С. 156; Степанiв О. Назв. праця. – С. 14-15.

[93] Степанiв О. Назв.праця. – С. 16.

[94] Там само. – С. 30-31.

[95] Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. – 1991. – № 9. – С. 100; Діло. – 1916. – № 244.

[96] Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Назв. праця. – С. 293; Степанів О. Назв. праця. – С. 15.

[97] Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. – 1991. – № 9. – С. 99; Новий час. – 1934. – № 155.

[98] Давний Р. Початки Українських Січових Стрільців // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Відень,1920. – С. 58.

[99] Там само. – С. 56-57; Ріпецький С. Назв. праця. – С. 28 – 29; Юревич-Кнiгинецький Е. Назв. праця. – С. 157.

[100] Відгуки. – 1913. – № 2. – С. 5.

[101] Львiвська наукова бiблiотека iм. В.Стефаника НАН України (далi: ЛНБ НАН України), вiд. рукописiв, ф. 9, од.зб.4410; Трильовський К. З моїх споминiв. Початки стрiлецької органiзацiї i Боєва Управа // Iсторичний календар-альманах Червоної Калини на 1927 р. – Львiв, 1926. – С. 8.

[102] Стефанiв З. Iсторiя українського вiйська // Київська старовина – 1992. – № 6. – С. 98.

[103] Давний Р. Початки УСС. .. – С. 58-59.

[104] Там само. – С. 60.

[105] Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914–1920 / За ред. Б.Гнаткевича. – Репринт. відтворення з вид. 1935 р. – Львiв: Слово, 1991. – С. 10.

[106] Давний Р. Початки УСС. .. – С. 60, 63.

[107] Там же; Трильовський К. З мого життя // Гей, там на горі «Січ» іде... Пропам’ятна книга «Січей». – Вінніпег, 1985. – С. 53.

[108] Кучабський В. Від первопочинів... – С. 21.

[109] Степанів О. Назв. праця. – С. 37; Давний Р. Початки УСС. .. – С. 61-62.

[110] Давний Р. Початки УСС. .. – С. 63; За волю України... – С. 94.

[111] Дiло. – 1915. – 16 жовт.; Зленко П. Українськi Сiчовi Стрiльцi. Матерiяли до бiблiографiчного показчика. Варшава, 1935. – С. 13; В. Дз. УСС в борбi, життю i традицiї // Буковинський православний календар на 1918 р. – Вiдень, 1918. – С. 65.

[112] Дiло. – 1916. – № 243.; Давний Р. Початки УСС. .. – С. 63; За волю України... – С. 440.

[113] ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп. 1, спр. 48, арк. 11-12; Рiпецький С. Назв. праця. – С. 37-38.

[114] Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Назв. праця. – С. 295; Думiн О. Iсторiя Легiону... // Дзвiн. – 1991. – № 9. – С. 100.

[115] Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. – 1991. – № 9. – С. 101; Угрин-Безгрішний М. Українські Січові Стрільці // Календар Червоної Калини на 1924 р. – Львів—Київ, 1923. – С. 38-39.

[116] Кучабський В. Від первопочинів... – С. 21; Ріпецький С. Назв. праця. – С. 38-39.

[117] За волю України... – С. 93.

[118] Там само. – С. 94; Дiло. – 1915. – 17 жовт.

[119] Там само; Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї Українських Сiчових Стрiльцiв. – Рогатин—Львiв—Київ, 1923. – С. 11.

[120] Боротьба. – 1918. – 19 бер.; Ріпецький С. Назв. праця. – С. 70-71.

[121] Українські Січові Стрільці 1914–1920... – С. 8.

[122] Відгуки. – 1913. – № 2. – С. 16.

[123] За волю України... – С. 93.

[124] Там само. – С. 441.

[125] Діло. – 1914. – 29 черв.

* П’ємонт – історична область Італії, яка в середині ХІХ ст. стала центром національного об’єднання.

[126] Лановик Б., Лазарович М. Історія України… – С. 357.

[127] Iсторiя сiчових стрiльцiв: Воєнно-iсторичний нарис. – К.: Україна, 1992. – С. 22.

[128] Левицький К. Історія визвольних змагань... – С. 10-11.

[129] Бой. Українські Січові Стрільці (УСС) і Січові Стрільці (СС) // Календар Червоної Калини на 1924 р. – Львів—Київ, 1923. – С. 71-72.

[130] Дiло. – 1914. – 30 лип.; Рiпецький С. Назв.праця. – С. 50-51.

[131] Новий час. – 1934. – № 183; Українські Січові Стрільці 1914–1920... – С. 14.

[132] Див.: Левицький К. Iсторiя полiтичної думки... – С. 718.

[133] Думiн О. Iсторiя Леґiону... // Дзвiн. – 1991. – № 10. – С. 119; Рiпецький С. Назв. праця. – С. 55.

[134] Левицький К. Історія визвольних змагань... – С. 488-489.

[135] ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 75, арк. 1, 7, 14; Темницький В. Українськi Сiчовi Стрiльцi... – C.21-22.

[136] Дiло. – 1915. – 24 лист.; Думiн О. Iсторiя Леґiону... // Дзвiн. – 1993. – № 1. – С. 122.

[137] З крiвавого шляху УСС. – Львiв, 1916. – С. 77.

[138] Палiїв Д. Листопадова революцiя: З моїх споминiв. – Львiв: Новий час, 1929. – С. 10.

[139] З листiв одного героя (З письм четаря Iвана Балюка до Дмитра Донцова) // Шляхи. – 1915. – № 1. – С. 15.

[140] Темницький В. Українські Січові Стрільці... – С. 21-22.

[141] Вістник Союзу визволення України. – 1916. – 25 черв.

[142] Там само.

[143] Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. – 1991. – № 10. – С. 120; Угрин-Безгрішний М. Отаман УСС Михайло Галущинський // Літопис Червоної Калини. – 1931. – № 11. – С. 3.

[144] Галущинський М. З Українськими Сiчовими Стрiльцями. Спомини з рокiв 1914–1915. – Львiв: Діло, 1934. – С. 87; Левицький К. Iсторiя визвольних змагань... – С. 22; Шухевич С. Видиш брате мiй (8 мiсяцiв серед УСС). – Львiв: Червона Калина, 1930. – С. 37, 52.

[144] Трухан М. Негативний стереотип українця в польськiй пiслявоєннiй лiтературi. – Мюнхен—Львiв, 1992. – С. 15.

[145] Про сiчовий рух... – С. 45.

[146] Див.: Дiло. – 1916. – № 243; Темницький В. Українські Січові Стрільці... – С. 22; Про сiчовий рух... – С. 45; Думiн О. Iсторiя Леґiону... // Дзвiн. – 1991. – № 10. – С. 123 та iн.

[146] Див.: Назарук О. Слiдами Українських Сiчових Стрiльцiв. – Львiв, 1916. – С. 142-144.

[147] ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп 1, спр. 49, арк. 10; Назарук О. Слiдами Українських Січових Сстрільців... – С. 142 – 143.

[148] Див.: Дмитерко-Ротич Г. Листопадовi мiркування // Календар Українського Народного Союзу на 1962 р. – Б. м., б. р. – С. 135; Гайдучок С. Цифри оповiдають про УСС // Літопис Червоної Калини. – 1935. – № 4; – С. 5; Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї УСС... – С. 17-18; Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Назв. праця. – С. 297.

[148] Угрин-Безгрішний М. Нарис історії УСС... – С. 62; Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Назв. праця. – С. 300.

[149] Центральний Державний архiв вищих органiв влади та управлiння України (далi: ЦДАВОВУ України), ф. 4465, оп. 1, спр. 968, арк. 10 зв.; Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї УСС... – С. 65-67.

[150] Чайковський А. Як формовано Сiчових Стрiльцiв у Самбiрщинi // Літопис Червоної Калини. – 1931. – № 9. – С. 13; З листiв одного героя... – С. 19; Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 15.

[151] Шухевич С. Видиш, брате мiй... – С. 32-33; Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 37-40; Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї УСС... – С. 64.

[152] Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї УСС... – С. 64, 71.

[153] Левицький К. Історія визвольних змагань... – С. 19-20; Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. – 1991. – № 10. – С. 119.

[154] ЦДIА України у м. Львовi, ф. 581, оп. 1, спр. 91, арк. 25; ЦДАВОВУ України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 23, арк. 6 зв.

[155] Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 6, 8, 11.

[156] ЦДАВОВУ України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 22, арк. 31-32; спр. 23, арк. 5 зв.; Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 21, 25, 56; ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 13, арк. 2 зв.

[157] Левицький К. Історія визвольних змагань... – С. 20; Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 28.

[158] Угрин-Безгрішний М. Нарис історії УСС... – С. 59.

[159] Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 10.

[160] Шухевич С. Видиш, брате мій... – С. 44.

[161] Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 58; Голубець М. Рік грози і надій 1914. – Львів: Укр. бібліотека, 1934. – С. 94; Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. – 1991. – № 10. – С. 120.

[162] Там само.

[163] Думін О. Історія Леґіону... // Дзвін. – 1991. – № 10. – С. 120.

[164] Думін О. Початки організації Українських Січових Стрільців // Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. Т. 3. Кн. 7-8. – Львів, 1934. – С. 556.

[165] ЦДІА України у м. Львові, ф. 309 т, оп. 1 т, спр. 1198, арк. 10.

[166] Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914–1920... – С. 18; Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Назв. праця. – С. 300.

[167] Див.: ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 7, арк. 25; спр. 13, арк. 4; Вістник Союзу визволення України. – 1915. – 24 квiт.; Про сiчовий рух... – С. 51; Стефанiв З. Назв. праця. – С. 100; Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Назв. праця. – С. 300.

[168] ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 13, арк. 1 зв.; Думiн О. Iсторiя Леґiону... // Дзвiн. – 1991. – № 10. – С. 123. Голубець М. Рiк грози... – С. 100.

[169] Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 81.

[170] Там само. – С. 44-45.

[171] Рiпецький С. Назв. праця. – С. 77.

[172] Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 83.

[173] Левицький К. Історія визвольних змагань... – С. 38.

[174] Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 83; М. Р. Перший стрiлецький старшинський корпус // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 7-8. – С. 4.

[175] Iсторiя сiчових стрiльцiв... – С. 24; Про сiчовий рух... – С. 52.

[176] Див.: Думiн О. Про причини ограничення чисельности леґiону УСС // Вiстник. – 1934. – № 10. – C.747-753.

[177] ЦДIА України у м. Львовi, ф. 309 т, оп. 1 т, спр. 1198, арк. 13.

[178] Лукiянович Д. Не попав у реєстр // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львiв, 1934. – С. 60; Шухевич С. Видиш, брате мiй... – С. 55; Назарук О. Слiдами УСС... – С. 108.

[179] Мороз В. Назв. праця. – С. 63-64.

[180] Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 91.

[181] Діло. – 1916. – № 53.

[182] Купчинський Р. Заметіль. ІІ. Перед навалою: Повість зі стрілецького життя. – Львів: Каменяр, 1991. – С. 96.

[183] ЦДIА України у м. Львовi, ф. 581, оп. 1, спр. 91, арк. 24; ф. 353 т, оп. 1, спр. 7, арк. 25; Лукiянович Д. Назв. праця. – С. 60; Назарук О. Слiдами УСС... – С. 109; Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями... – С. 91.

[184] ЦДІА України у м. Львові, ф. 353 т, оп. 1, спр. 241, арк. 4 зв.

[185] ЦДАВОВУ України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 23, арк. 49.

[186] ЦДІА України у м. Львові, ф. 360, оп. 1, спр. 49, арк. 10-12.

[187] Там само, ф. 353 т, оп. 1, спр. 7, арк. 25; Назарук О. Слідами УСС... – С. 142-143.

[188] ЦДАВОВУ України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 22, арк. 46-46 зв.

[189] Назарук О. Слідами УСС... – С. 142-143.

[190] Там само.

[191] Там само. – С. 141, 143; Діло. – 1916. – 23 квіт.

[192] Назарук О. Слідами УСС... – С. 142.

[193] Голубець М. Рік грози... – С. 104.

[194] ЦДАВОВУ України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 23, арк. 64 зв. – 65; Українське Слово. – 1915. – 27 лип.; Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї УСС... – С. 27; Мороз В. Назв. праця. – С. 64.[195] Лукіянович Д. Назв. праця. – С. 61.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка