Між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництвоСкачати 181.58 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір181.58 Kb.
Угода

між Україною та Європейським Співтовариством

про наукове і технологічне співробітництво

Дата підписання: 04.07.2002

Дата ратифікації: 25.12.2002

Дата набрання чинності: 11.02.2003


Україна, з одного боку, і Європейське Співтовариство (далі -

"Співтовариство"), з другого боку, що далі іменуються "Сторонами",

зважаючи на важливість науки і технології для їхнього

економічного і соціального розвитку,

визнаючи те, що Україна і Співтовариство проводять

дослідницьку і технологічну діяльність у багатьох галузях, що

становлять спільний інтерес, і те, що участь кожної зі Сторін у

таких дослідженнях та розробках на основі взаємності сприятиме

взаємній вигоді,

відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між

Україною, з одного боку, та Європейськими Співтовариствами та

їхніми державами-членами, з другого боку, підписаної 16 червня

1994 року ( 998_012 ), зокрема до Статті 58 зазначеної Угоди,

бажаючи створити правову основу для співробітництва у сфері

наукових і технологічних досліджень, що розширить і зміцнить

співпрацю в галузях, які становлять спільний інтерес, і сприятиме

використанню результатів такого співробітництва для економічної та

соціальної вигоди Сторін,

домовилися про таке:
Стаття 1. Мета
Сторони заохочують, розвивають і сприяють спільній діяльності

в галузі науково-технологічних досліджень і розробок, що

становлять взаємний інтерес.
Стаття 2. Визначення
Для цієї Угоди:

а) "спільна діяльність" означає будь-яку діяльність, яку

Сторони здійснюють чи підтримують згідно з цією Угодою, в тому

числі, проведення спільних досліджень;

б) "інформація" означає наукові та технічні дані, результати

або методи науково-технологічних досліджень і розробок, що

виникають в результаті спільних досліджень, а також будь-які інші

дані, які мають відношення до спільної діяльності;

в) "інтелектуальна власність" визначається так само, як у

Статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації

інтелектуальної власності, прийнятої 14 липня 1967 року

( 995_169 ) в Стокгольмі;

г) "спільне дослідження" означає дослідження, фінансову

підтримку якого забезпечує одна чи обидві Сторони і таке, що

залучає до спільних робіт учасників з України та Європейського

Співтовариства;

д) "учасник" означає будь-яку фізичну чи юридичну особу,

університет, науково-дослідний інститут чи будь-яку іншу

організацію, включаючи у необхідних випадках агентства та офіційні

органи Сторін, що залучаються до співробітництва.


Стаття 3. Принципи
Співробітництво здійснюється на основі таких принципів:

а) взаємна вигода;

б) своєчасний обмін інформацією, яка може мати значення для

спільної діяльності;

в) збалансоване отримання Україною та Співтовариством

економічних і соціальних результатів із врахуванням внесків у

спільну діяльність, зроблених відповідними учасниками та/або

Сторонами.


Стаття 4. Напрями співробітництва
а) Співробітництво може здійснюватися в галузі наукових

досліджень, включаючи фундаментальні, технологічного розвитку та

демонстраційної діяльності, за наступними напрямками:

- дослідження навколишнього середовища та клімату, включаючи

спостереження земної поверхні;

- біомедичні дослідження та дослідження в галузі охорони

здоров'я;

- дослідження в галузі сільського господарства, лісового

господарства та рибальства;

- промислові та виробничі технології;

- матеріалознавство та метрологія;

- неядерна енергетика;

- транспорт;

- технології інформаційного суспільства;

- дослідження в галузі соціальних наук;

- науково-технологічна політика;

- навчання та обмін науковими кадрами.

б) Інші напрями можуть додаватися до цього переліку після

розгляду та рекомендацій спільного комітету

Україна-Співтовариство, що згадується в статті 6 цієї Угоди.


Стаття 5. Форми співробітництва
а) Співробітництво може включати наступні види діяльності:

1) участь українських організацій у проектах Співтовариства у

сферах спільної діяльності та, відповідно, участь організацій,

створених у Співтоваристві, в українських проектах в цих сферах.

Така участь має регламентуватися чинним законодавством Сторін. У

проектах можуть також брати участь наукові та технологічні

організації Сторін; проекти можуть також здійснюватися із

залученням агентств і офіційних органів Сторін;

2) вільний доступ та спільне використання дослідницького

обладнання, включаючи установки та об'єкти для проведення

моніторингу, спостереження та експериментів, а також збору даних,

що стосуються спільної діяльності;

3) візити та обмін науковими, технічними та іншими кадрами з

метою участі в семінарах, симпозіумах і робочих нарадах, які мають

відношення до спільної діяльності в рамках цієї Угоди;

4) обмін інформацією про практику, законодавство і програми,

які стосуються співробітництва в рамках цієї Угоди;

5) інші дії, які можуть взаємно визначатися Сторонами у

відповідності з політикою та програмами Сторін.

б) Спільні дослідницькі проекти відповідно до цієї Угоди

здійснюються лише після того, як учасники проекту затвердять

спільний план розпорядження технологіями, як зазначено в додатку N

1 до цієї Угоди, який становить її невід'ємну частину.

в) Сторони можуть спільно здійснювати співробітництво з

третіми сторонами.
Стаття 6. Координація та сприяння спільній діяльності
а) З метою координації та сприяння спільній діяльності

згідно з цією Угодою Сторони створюють спільний комітет

Україна-Співтовариство зі співробітництва в галузі науки та

технологій, що далі іменується "Комітет".

Комітет проводить зустрічі в рамках відповідного Підкомітету,

створеного Угодою про партнерство і співробітництво між Україною

та Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами

( 998_012 ).

б) До функцій Комітету входять:

1) контроль та сприяння діяльності, передбаченої цією Угодою;

2) розробка рекомендацій згідно зі статтею 4(б);

3) підготовка пропозицій щодо дій, які передбачені статтями

5, 5(а);

4) консультації Сторін про шляхи розширення співробітництва

згідно з принципами, що викладені в цій Угоді;

5) щорічний звіт про стан та ефективність співробітництва,

яке здійснюється в рамках цієї Угоди;

6) контроль за ефективністю виконання цієї Угоди;

7) врахування важливості регіональних аспектів

співробітництва.

в) Комітет збирається один раз на рік, засідання

відбуваються по черзі в Україні та Співтоваристві. Позачергові

засідання можуть проводитися за взаємною домовленістю.

г) До складу Комітету повинна входити обмежена однакова

кількість офіційних представників кожної Сторони; Комітет приймає

свій регламент, який затверджується Сторонами. Рішення Комітету

приймаються шляхом консенсусу. Протоколи, що містять рішення та

основні питання, приймаються на кожному засіданні та

затверджуються співголовами, що призначаються Сторонами. Щорічний

звіт Комітету надається Раді та Комітету із співробітництва, які

створені відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між

Україною та Європейськими Співтовариствами та їх

державами-членами ( 998_012 ), та відповідним організаціям кожної

зі Сторін.


Стаття 7. Фінансування та податкові пільги
а) Спільна наукова і технологічна діяльність буде

здійснюватися в межах фінансових коштів, що виділятимуться, та

відповідно до законодавства, політики та програм України та

Співтовариства. Як правило, кожна зі Сторін несе витрати на

виконання своїх обов'язків згідно з цією Угодою, включаючи

витрати, що пов'язані з участю в засіданнях Комітету.

б) Якщо конкретні форми наукового і технологічного

співробітництва передбачають пряму чи непряму фінансову допомогу

Європейського Співтовариства, через організації, засновані за

участю Європейського Співтовариства, учасникам Української

Сторони, то на будь-які такі гранти, фінансову чи іншу допомогу,

що надається Європейським Співтовариством учасникам Української

Сторони для підтримки їхньої наукової та технологічної діяльності,

розповсюджуються податкові та митні пільги. Такі гранти будуть

звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних

зборів, податків на додану вартість, податків на прибуток, а також

від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.
Стаття 8. В'їзд персоналу та ввіз обладнання
Кожна зі Сторін здійснює всі необхідні дії та докладає

максимальних зусиль відповідно до свого законодавства з метою

полегшення в'їзду, перебування та виїзду з її території персоналу,

ввозу та вивозу матеріалів, інформації та обладнання, що залучені

чи використовуються в рамках цієї Угоди.
Стаття 9. Інформація та інтелектуальна власність
Розповсюдження та використання інформації, розпорядження,

розподіл та використання прав інтелектуальної власності, набутих у

результаті спільних досліджень у рамках цієї Угоди, визначається

згідно з положеннями, що сформульовані в додатку N 2 до цієї

Угоди.
Стаття 10. Інші угоди і перехідні положення
1. Ця Угода не впливає на інші угоди або домовленості,

укладені між Сторонами, а також будь-які угоди або домовленості

між Сторонами та третіми сторонами.

2. Сторони намагатимуться привести у відповідність до цієї

Угоди інші домовленості про науково-технічне співробітництво між

Україною та Співтовариством, які підпадають під дію статті 4 цієї

Угоди.
Стаття 11. Територіальна сфера дії
Ця Угода чинна, з одного боку, на території України та, з

другого боку, територіях, на яких діє Договір про заснування

Європейського Співтовариства ( 994_017 ), та на умовах, що

передбачені цим Договором. Ця умова не перешкоджає здійсненню

спільної діяльності в рамках співробітництва у відкритому морі,

відкритому космосі, на території третіх країн згідно з міжнародним

правом.
Стаття 12. Набуття чинності, припинення дії,

врегулювання суперечок


а) Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього

письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішніх

процедур, необхідних для набуття нею чинності.

б) Ця Угода укладається на початковий період до 31 грудня

2002 року та буде продовжуватися за взаємною згодою Сторін на

наступні п'ятирічні періоди.

в) Ця Угода припиняє свою дію через шість місяців з дати

отримання письмового повідомлення будь-якої зі Сторін про свій

намір припинити її дію. Закінчення терміну або припинення дії цієї

Угоди не впливає на виконання будь-яких домовленостей, яких було

досягнуто в рамках цієї Угоди, або інших конкретних прав та

обов'язків, прийнятих згідно з додатками.

г) Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною

письмовою згодою Сторін. Такі зміни та доповнення набувають

чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання

Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набуття ними

чинності.

д) Усі спори, пов'язані з тлумаченням та застосуванням цієї

Угоди, будуть вирішуватися шляхом взаємної домовленості між

Сторонами.


Стаття 13
Угоду складено в двох примірниках українською, англійською,

голландською, грецькою, датською, іспанською, італійською,

німецькою, португальською, фінською, французькою та шведською

мовами кожний, причому всі тексти є автентичними.


Вчинено в м. Копенгагені 4 липня 2002 року.
За Україну За Європейське Співтовариство
Додаток N 1
Визначальні риси плану розпорядження технологіями
План розпорядження технологіями (ПРТ) є специфічною угодою,

що укладається між учасниками, про виконання спільних досліджень і

відповідні права та обов'язки учасників.

Щодо інтелектуальної власності ПРТ зазвичай визначає порядок

володіння, охорони, прав використання для наукових і дослідницьких

цілей, експлуатації та розповсюдження, включаючи домовленості про

спільні публікації, права та обов'язки дослідників, що приїздять,

і процедури врегулювання суперечок. У ПРТ також може розглядатися

попередня і нова інформація, питання ліцензування та передачі

результатів наукових досліджень.

ПРТ розробляється з урахуванням цілей спільного дослідження,

фінансових та інших внесків Сторін або учасників, переваг та

недоліків ліцензування територією чи сферами використання,

передачі даних, товарів чи послуг, що підпадають під експортний

контроль, вимог з боку чинного законодавства та інших факторів, що

визначаються учасниками.


Додаток N 2
Права на інтелектуальну власність
Згідно зі статтею 9 Угоди права на інформацію та

інтелектуальну власність, що створюється чи передається між

Сторонами в рамках Угоди, розподіляються відповідно до цього

додатка.
I. Застосування


Цей додаток застосовується до спільних досліджень, які

проводяться в рамках Угоди, за винятком випадків, що окремо

визначаються за взаємною згодою Сторін.
II. Володіння, розподіл та використання прав
1. У цьому додатку розглядається розподіл прав та інтересів

Сторін та їх учасників. Кожна Сторона та її учасники забезпечують

можливість отримання іншою Стороною та її учасниками прав на

інтелектуальну власність, що розподілені відповідно до цього

додатка. Додаток не змінює та не торкається розподілу прав,

інтересів та виплат авторських винагород між Стороною та її

громадянами або учасниками, які визначаються законами та

практикою, що застосовується, для кожної зі Сторін.

2. У контрактних домовленостях забезпечується застосування та

дотримання таких принципів:

а) відповідний захист інтелектуальної власності. Сторони

і/або їх учасники повідомляють одна одну в розумний термін про

створення будь-якої інтелектуальної власності, що виникає в рамках

Угоди або домовленостей про реалізацію, та своєчасно забезпечують

захист такої інтелектуальної власності;

б) врахування внеску Сторін або їх учасників у визначенні

прав та інтересів Сторін та учасників;

в) ефективне використання результатів;

г) неупереджене ставлення до учасників від іншої Сторони у

порівнянні до власних учасників;

д) захист конфіденційної інформації.

3. Учасники разом розробляють спільні Плани розпорядження

технологіями (ПРТ) щодо володіння та використання, включаючи

публікацію інформації та відомостей про інтелектуальну власність,

що створюється під час спільних досліджень. Визначальні риси ПРТ

містяться в додатку N 1 до Угоди. Відповідне міністерство та

відомство Сторони, що проводить фінансування, схвалюють ПРТ до

укладення конкретних контрактів про співробітництво у дослідженнях

та розробках, до яких вони додаються.

4. Стосовно інформації або інтелектуальної власності, що

створюється під час спільних досліджень і не оговорена в ПРТ,

діють принципи розподілу прав, що схвалені Сторонами та визначені

в ПРТ. У випадку суперечностей інформація чи інтелектуальна

власність повинні бути предметом спільного володіння всіх

учасників, залучених до спільного дослідження, під час якого була

отримана така інформація чи інтелектуальна власність. Кожен

учасник, якого стосується це положення, має право використовувати

інформацію чи інтелектуальну власність з власною метою без

територіальних обмежень.

5. Кожна Сторона, підтримуючи умови конкуренції в галузях,

яких торкається ця Угода, зобов'язується забезпечувати

використання прав, отриманих відповідно до Угоди та домовленостей,

які укладені в її рамках, на такому рівні, щоб стимулювати,

зокрема:


а) розповсюдження і використання інформації, яка створена,

розкрита або стала доступною іншим чином згідно з Угодою;

б) прийняття та виконання міжнародних технічних стандартів.

6. Припинення або закінчення терміну дії Угоди не впливає на

права чи обов'язки відповідно до цього додатка.
III. Авторське право
У контрактних та інших домовленостях повинна бути передбачена

умова про захист авторських прав, що належать Сторонам або їх

учасникам, відповідно до положень Бернської конвенції про захист

літературних та художніх творів (Паризький акт 1971 року)

( 995_051 ).
IV. Наукові публікації
Без порушення умов, сформульованих у розділі V, та у випадку,

якщо не буде зазначене інше в ПРТ, публікація результатів

досліджень здійснюється спільно Сторонами або учасниками спільного

дослідження. Згідно із наведеним вище загальним правилом

застосовуються такі процедури:

1. У випадку публікації однією Стороною чи її організаціями

наукових збірок, статей, звітів, книг, а також аудіовізуальних

творів та комп'ютерних програм, що створені в результаті

співробітництва за Угодою, інша Сторона чи її організація отримує

безоплатну невиключну ліцензію, що не може бути відкликана і має

чинність у будь-якій країні на переклад, відтворення, переробку,

передачу та публічне розповсюдження таких робіт в обсягах, що

обумовлені в ПРТ.

2. Сторони забезпечують якнайширше розповсюдження наукових

публікацій, які є результатом спільних досліджень в рамках Угоди.

3. Усі виконані в рамках Угоди екземпляри робіт із

забезпеченими авторськими правами повинні містити імена авторів

твору, за винятком, коли автор відкрито відмовляється бути

названим. Екземпляри робіт повинні також містити ясну вказівку про

підтримку співробітництва Сторін.


V. Інформація з обмеженим доступом
А. Документальна інформація з обмеженим доступом:
1. Кожна зі Сторін та їх учасники повинні, якнайшвидше та

бажано в ПРТ, визначити інформацію, яку вони бажали б залишити

нерозкритою, беручи до уваги, серед іншого, такі критерії:

а) конфіденційність інформації в тому розумінні, що

інформація як така або в спеціальній формі, чи в єдності своїх

складових, не є загальновідомою серед спеціалістів у даній сфері

або легко доступною для них законним шляхом;

б) дійсну або потенційну комерційну цінність інформації за

умови її конфіденційності;

в) попередній захист інформації особою, що контролює її на

законних умовах, яка здійснювала розумні за певних обставин заходи

для збереження її як конфіденційної.

Сторони та їх учасники можуть за певних умов домовитися, що,

якщо не зазначене інше, вся інформація чи її частина, яка

створюється, надається чи обмінюється під час спільних досліджень,

не повинні розкриватися.

2. Кожна Сторона та її учасники забезпечують визначення

інформації з обмеженим доступом, наприклад, за допомогою

відповідного грифу або обмежувального напису. Це також відноситься

до будь-якого повного або часткового копіювання згаданої

інформації.

Сторона та учасник, що отримують інформацію з обмеженим

доступом, повинні дотримуватися її конфіденційного характеру. Такі

обмеження автоматично припиняють діяти за умови розкриття для

широкого загалу такої інформації її власником.

3. Інформація з обмеженим доступом, яка відноситься до цієї

Угоди та отримана від іншої Сторони, може розповсюджуватися

Стороною, що її отримала, серед власного чи найнятого персоналу та

міністерств та відомств, залучених в інтересах здійснення

спільного дослідження, за умови, що будь-яка інформація з

обмеженим доступом, розповсюджена таким чином, повинна бути

предметом домовленості про конфіденційність та повинна бути чітко

визначена, про що було зазначено вище.

4. За наявності попередньої письмової згоди Сторони, що надає

інформацію з обмеженим доступом, Сторона, що отримує таку

інформацію, може розповсюджувати інформацію з обмеженим доступом

ширше, ніж це передбачено в підрозділі 3 цього розділу. Сторони

спільно розробляють процедури запиту та отримання попереднього

письмового дозволу для такого ширшого розповсюдження та

надаватимуть такий дозвіл у тій мірі, в якій це припустимо

відповідно до чинного законодавства Сторін.
Б. Недокументована інформація з обмеженим доступом
Недокументована інформація з обмеженим доступом або інша

конфіденційна інформація, що представлена на семінарах та інших

зустрічах, які організовуються в рамках цієї Угоди, або

інформація, яка з'являється в результаті залучення персоналу,

використання технічних засобів або спільних проектів, підлягає

режиму поводження Сторонами чи учасниками відповідно до принципів,

які вказані в цьому додатку для документальної інформації, за

умови, що отримувач інформації з обмеженим доступом або іншої

конфіденційної чи секретної інформації отримує повідомлення про

конфіденційний характер інформації, що передається, в момент її

передачі.
В. Контроль
Кожна Сторона зобов'язується забезпечити контроль за

інформацією з обмеженим доступом, яку вона отримує, відповідно до

Угоди. У випадку, коли одній зі Сторін стає відомо, що вона не

зможе, або передбачається, що не зможе дотриматися умов

конфіденційності, як вказано в підрозділах А та Б цього додатка,

вона повинна негайно повідомити про це іншу Сторону. Після цьогоСторони шляхом спільних консультацій визначають необхідні заходи


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка