Міграційні процеси і міграційна політика державСкачати 67.79 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір67.79 Kb.
Тема: Міграційні процеси і міграційна політика держав

Мета:

 • розширити та поглибити знання учнів про міграції,

 • сформувати систему знань про особливості міграційних процесів у сучасному світі;

 • розвивати вміння характеризувати напрями світових міграційних потоків,

 • аналізувати текстові, картографічні матеріали,

 • спонукати учнів висловлювати власні думки, формувати культуру географічного мовлення

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу

Хід уроку:

І Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

- Сьогоднішній наш урок я хочу почати з такого питання: «Частка корінного населення в США складає 88%, у ОАЕ – 12%. Хто складає решту населення цих країн?» Відповіді учнів: мігранти або іноземці.

- Які асоціації у вас зі словом «міграція»?

Відповіді учнів.

- Значний вплив на розміщення населення, його чисельність у окремих регіонах світу має механічний рух населення, або міграції. Міграції відігравали значну роль у розвитку людства – пригадаємо Велике переселення народів або Великі географічні відкриття. Расова і етнічна різноманітність населення Землі також склалася в результаті міграцій. Саме механічний рух населення виявився причиною утворення міст, міських агломерацій. Деякі сучасні держави світу – США, Канада, Австралія – засновані мігрантами. 3% населення Землі - понад 200 млн. осіб – сьогодні проживає не в тих країнах, де вони народилися.

На перший погляд, у переміщенні людей важко виявити певні закономірності. Люди постійно переміщуються: подорожують, їздять у відрядження і на відпочинок – тому їх кількість у певному місці весь час змінюється. Однак, відомий учений-географ М.М. Баранський стверджував: «Люди – не перелітні птахи, і їх переселення пояснюється не біологічними, а суспільними законами». Отже, сьогодні на уроці нашим завданням буде (запис на дошці):Знати визначення:

 • міграція (механічний рух); - мігранти;

 • еміграція; - біженці;

 • імміграція; - міграційна політика

 • сальдо міграції

Характеризувати:

- види міграцій:

- причини міграцій;

- основні райони еміграції;

- основні райони імміграції;

- наслідки міграціїЗапишіть тему уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

- Давайте згадаємо, що ж таке «міграція»? Міграція – від лат. – переміщення. Це просторове переміщення людей (мігрантів) в межах однієї держави або з однієї держави до іншої. Іноді для позначення міграції застосовують термін «механічний рух населення».

З основними видами міграцій ви уже знайомилися у 9 класі при вивченні теми «Населення України», тому згадайте:

- за якими ознаками міграції ділять на групи?


На дошці зображена схема:

Найчастіше використовується класифікація міграцій за напрямом – внутрішні і зовнішні

- Що це за міграції? Внутрішні – міграції у межах країни, міжміські, міжрайонні

Зовнішні – з перетином державного кордону, міждержавні, міжконтинентальні… • Як називаються мігранти, що виїжджають за межі країни? (емігранти);

 • Як називаються мігранти, що повертаються у країну? (іммігранти);

 • Як називається різниця між еміграцією та імміграцією? (сальдо міграцій)

 • У чому воно вимірюється (у проміле)

 • Що відбувається з кількістю населення у країні, якщо сальдо додатне? (зростає), що відбувається, коли переважають емігранти? (сальдо від’ємне, кількість зменшується)

Які ж причини змушують людей змінювати своє місце проживання?

- згадайте основні мотиви міграцій:

А) економічні – пов’язані з пошуком роботи та поліпшенням умов життя;

Б) політичні – спричинені війнами, революціями, зміною державних кордонів (після Жовтневої революції, у 90-х роках на Балканах, після розпаду Югославії),

В) релігійні – пов’язані з паломництвом до святинь(Єрусалим, Мекка)

Г) національні – переселення євреїв до Ізраїлю

Д) екологічні – з районів екологічних катастроф, де існує загроза для їх життя і здоров’я (ЧАЕС)

Е) соціальні – отримати освіту, одружитися (у високорозвинені країни)

Якщо розмістити ці мотиви за ступенем важливості, то на першому місці будуть економічні міграції. Вони існували в усі часи, і саме тут виділяють три хвилі економічної міграції:


 • хвиля «старої міграції» - ХІХ ст. – потік економічних мігрантів з Європи до Америки, Австралії, Нової Зеландії;

 • друга хвиля – кінець ХІХ-початок ХХст – економічне освоєння Сибіру і Далекого Сходу, переселення селян із Європи до Америки внаслідок погіршення рівня життя ;

 • хвиля «нової міграції» - ХХ ст. – переміщення некваліфікованих робітників з відсталих країн до розвинених

На початку ХХІ ст. економічні міграції набули досить специфічного характеру. Щороку потік мігрантів складає ≈180 млн. осіб До найбільш поширених, сучасних міграцій ми відносимо міжнародну міграцію робочої сили, «втечу мізків», біженців. Давайте детальніше на них зупинимось.

 • Міжнародна міграція робочої сили. Які причини цих міграцій? (1) незадовільні економічні умови життя працездатного населення в країнах еміграції; 2) стабільно високий рівень заробітної плати в основних імміграційних центрах; 3) порівняно вищий технічний рівень умов праці в країнах імміграції;

4) соціальні умови для більш повної реалізації своїх можливостей у країнах імміграції;

 • «втеча мізків» - це виїзд кваліфікованих спеціалістів з країн, що розвиваються, та постсоціалістичних держав до розвинутих, де вони мають можливість працювати в кращих умовах і за більшу винагороду. За роки незалежності Україну залишили 1000 кандидатів і докторів наук, 30% студентів планують залишити Україну;

 • Біженці – вимушені мігранти. Їхнє переселення викликане загрозою втрати життя чи здоров’я, зазнати обмежень у життєздатності. Типи: екологічні – у випадку техногенних та природних катастроф, військові – у випадку воєнних конфліктів, національні – у випадку міжнаціональних конфліктів (фільм)

 • Куди ж зараз спрямовані основні міграційні потоки?

 • - Проаналізуйте малюнок 56 на сторінці 89 у підручнику, та схему 55. ст. 88

Сформовано 3 центри:

А) Західна Європа - приваблює робітників із Іспанії, Португалії, Центр. Європи, Росії, України, Туреччини, Індії. К-ть мігрантів становить ≈150 тис осіб;

Б) США і Канада – Низькокваліфікована робоча сила з Мексики і Латинської Америки, висококваліфікована з Центр. Європи, Росії, України . К-ть мігрантів ≈900 тис осіб;

В) Нафтовидобувні країни ПдЗх Азії – іммігранти з арабських країн, Індії, Пакистану, Філіппін

Отже, основними районами еміграції є КЩР, а основними районами імміграції - високорозвинені

- На вашу думку, чи впливає такий перерозподіл населення на економічний та соціальний розвиток країн?

- Визначте наслідки міграцій населення

А) ПОЗИТИВНІ:

Позитивними в країнах-експортерах робочої сили є зменшення безробіття, набуття емігрантами нових знань і досвіду, поліпшення їх (та членів їх сімей) умов життя, отримання країною-експортером додаткового джерела валютних доходів у формі грошових переказів від емігрантів, а отже, поліпшення її платіжного балансу (крім того, повертаючись додому, наймані працівники привозять суми, приблизно еквівалентні їх грошовим переказам). Наприклад, за умовними розрахунками, чистий виграш для США від залучення одного «середнього» вченого-гуманітарія складає близько 320 тис. дол., інженера – 265 тис. дол., лікаря – 664 тис. дол.

Водночас неконтрольований приїзд емігрантів може спричинити і негативні наслідки, а саме:

Б)НЕГАТИВНІ:

зростає расова і національна ворожість, релігійна нетерпимість, втрачається частина найбільш продуктивних трудових ресурсів, кошти, витрачені державою на підготовку спеціалістів , «працюють» на економіку інших країн, порушуються природні процеси відтворення населення, частина місцевих жителів не може влаштуватися на роботу, якої прагне, відбувається відплив валюти з країн (за рахунок переказів)

Тому, більшість країн проводить жорстку міграційну політику - це сукупність заходів, що здійснюються державою з метою регулювання міграційних процесів, створення умов для реалізації інтелектуального і трудового потенціалу мігрантів, побудови демографічного правового суспільства, забезпечення належного соціально-економічного та демографічного розвитку. Наприклад: щоб зменшити напруження у суспільстві Франції з початку 2010 року було вислано у Румунію і Болгарію 8 тисяч циганів. Для нашої країни міграційна політика є особливо актуальною, адже Україна є транзитним мостом між Азією і Європою.
ІV. Закріплення нових знань, умінь


 • Дайте повернемося до наших завдань, які ми ставили перед собою на початку уроку і згадаємо основні терміни;

 • Закріпимо нові знання за допомогою гри «Блеф-клуб».

Визначте, які з наведених тверджень є правильними, а які – ні:

 1. Переселення людей із села у місто – це зовнішня міграція;

 2. Імміграцією називають в’їзд людей до країни на постійне місце проживання;

 3. Для Канади характерні міграції, пов’язані з освоєнням нових територій;

 4. Механічний приріст населення у країні буде додатнім, якщо емігрантів буде більше, ніж іммігрантів;

 5. Маятникові міграції належать до внутрішніх міграцій;

 6. Основним фактором, що зумовив масову міграцію населення з півночі України у ХХ ст. був економічний;

 7. У світі сформувалися 5 центрів міграції;

 8. Суттєво впливають на кількість і особливості населення різних країн світу зовнішні міграції;

 9. «Втеча мізків» - це виїзд кваліфікованих спеціалістів з розвинутих, та постсоціалістичних держав до країн, що розвиваються ;

 10. Найвищі показники міграції сільського населення до міст характерні для постсоціалістичних країн Східної Європи;

 11. Деякі сучасні держави світу – США, Канада, Австралія – засновані мігрантами;

 12. Демографічна політика - це сукупність заходів, що здійснюються державою з метою регулювання міграційних процесів, створення умов для реалізації інтелектуального і трудового потенціалу мігрантів

V. Підведення підсумків уроку

На сьогоднішній день велика частина молодого населення прагне мігрувати за кордон. Чи дізналися ви щось корисне для себе на цьому уроці, чи знадобиться вам ця інформація?

Оцініть свою діяльність, хто з учнів заслуговує на особливу подяку?

VІ. Повідомлення домашнього завдання

1. Опрацювати §26, ст.88-90, дати відповіді на питання для самоконтролю на ст.91;2. Запропонуйте 5 заходів міграційної політики для нашої держави.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка